Факултет: Факултет по славянски филологииДата27.10.2018
Размер128.5 Kb.
#101776
ТипЛекции


Утвърдил: …………………..

Декан

Дата ...............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Факултет по славянски филологии


Специалност: (код и наименование)


Балканистика

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:

Социална психология в балкански контекст
Преподавател: доц. д-р Николай Георгиев Димитров


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна

Лекции

30

Обща аудиторна заетост

30

Извънаудиторна

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ

30

Кредити аудиторна заетост

2

Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ

2

Формиране на оценката по дисциплината

% от оценката

1
Писмен изпит, под формата на тест

100 %Анотация на учебната дисциплина:

Нито една общност, включително – а и особено – на Балканите, не съществува изолирано и постоянно е принудена да се обръща не само към миналото си, но и към опита на други общности. Контактите между тях възникват като резултат от различни причини и в различни сфери на живота. Съдържанието на междугруповите отношения зависи от способностите на членовете им да се разбират взаимно и да постигат съгласие, което се определя от особеностите на всяка от взаимодействащите си групи. Междугруповите отношения на Балканския полуостров са комплексни и многопланови, те обхващат всички сфери на дейността – икономическа, социална, битова, културна, политическа.
Етническите, религиозните, дори сексуалните малцинствени групи, като общности „на границата“ и „на ръба“ в собствените си държави, винаги са били център на общественото внимание, но най-често – демонизирани. В същото време, когато водещият обществен интерес е интеграцията на малцинствата, на бежанците, и изобщо – на различните, е нужно да се обърне внимание и безпристрастно да се изучат, както причините за ситуацията, така и задстоящите мотиви на отделния индивид и отделните групи, ситуацията да бъде точно такава, каквато е.Предварителни изисквания:

Няма
Очаквани резултати:

Студентите да придобият базови знания за социалнопсихологическите феномени, както и за психологията на социалните субгрупи и социалните общности, като основният фокус е върху Балканския контекст.
Фрагментацията на социалния живот е ключов проблем за обществата на полуострова. В динамиката на последните глобални процеси, въпросът, пред който сме изправени всички, е дали обществата тук ще продължи да поддържат относителната си кохерентност, или нови кризи може да ги разделят. Проблемът със стабилността на полиетническите общества е един от най-важните в съвременните социални науки. Междуетническото общуване дава повече знание на индивида и за своята, и за другите групи, подпомага развитието на междугруповото разбиране и формирането на комуникативни навици.Учебно съдържание
ТЕМА

Хорариум

1

Възникване, развитие и предмет на социалната психология. Основни теоретични парадигми. Равнища на социалнопсихологическото изследване. Основни насоки на изследване в социалната психология.

2

2

Общуване. Елементи на комуникативния процес. Вербална-невербална комуникация.

2

3

Социализация на личността. Определение. Механизми на социализацията. Азът в социален контекст. Аз-концепция.

2

4

Социални нагласи на личността. Възникване, структура и функции. Социални нагласи и поведение. Промяна на социалните нагласи.

2

5

Норма. Стандартизирано поведение. Стереотипи и предразсъдъци. Социална перцепция. Възприемане на социалната информация. Атрибуция.

2

6

Междуличностни взаимоотношения. Привличане и любов. Междуличностни конфликти.

2

7

Агресия. Определение и разновидности. Теоретични подходи за обяснение на агресията. Просоциално и помагащо поведение. Ефектът на наблюдателя.

2

8

Групи. Типология. Фази на развитие на груповия процес: формиране, развитие и разпадане на групите. Групово поведение, членства.

2

9

Брак. Родство. Клан. Банда. Териториалност. Възприемане на собствената територия. Нарушаване на териториалността.

2

10

Сегрегация и автосегрегация на етническите малцинства. Етническите анклави – отделянето, основано на етноса. Предпоставки и последици.

2

11

Етнически преференции на мнозинството и малцинството и социални дистанции между етносите.

2

12

Феноменът на ромското гето в балкански контекст. Образование, здравеопазване и социални услуги в гетото. Ромските гледища към живота заедно и поотделно.

2

13

Различието, като нарушение на джендърните норми. Полови и сексуални малцинства.

2

14

Социални и сексуални ареали на ЛГБТ-общностите в балканските държави.

2

15

Миграцията и заселването на нетрадиционни етнически и религиозни малцинства на Балканите. Глобализация, маргинализация и социално изключване.

2


Конспект за изпитТЕМА

1

Възникване, развитие и предмет на социалната психология. Основни теоретични парадигми. Равнища на социалнопсихологическото изследване. Основни насоки на изследване в социалната психология.

2

Общуване. Елементи на комуникативния процес. Вербална-невербална комуникация.

3

Социализация на личността. Определение. Механизми на социализацията. Азът в социален контекст. Аз-концепция.

4

Социални нагласи на личността. Възникване, структура и функции. Социални нагласи и поведение. Промяна на социалните нагласи.

5

Норма. Стандартизирано поведение. Стереотипи и предразсъдъци. Социална перцепция. Възприемане на социалната информация. Атрибуция.

6

Междуличностни взаимоотношения. Привличане и любов. Междуличностни конфликти.

7

Агресия. Определение и разновидности. Теоретични подходи за обяснение на агресията. Просоциално и помагащо поведение. Ефектът на наблюдателя.

8

Групи. Типология. Фази на развитие на груповия процес: формиране, развитие и разпадане на групите. Групово поведение, членства.

9

Брак. Родство. Клан. Банда. Териториалност. Възприемане на собствената територия. Нарушаване на териториалността.

10

Сегрегация и автосегрегация на етническите малцинства. Етническите анклави – отделянето, основано на етноса. Предпоставки и последици.

11

Етнически преференции на мнозинството и малцинството и социални дистанции между етносите.

12

Феноменът на ромското гето в балкански контекст. Образование, здравеопазване и социални услуги в гетото. Ромските гледища към живота заедно и поотделно.

13

Различието, като нарушение на джендърните норми. Полови и сексуални малцинства.

14

Социални и сексуални ареали на ЛГБТ-общностите в балканските държави.

15

Миграцията и заселването на нетрадиционни етнически и религиозни малцинства на Балканите. Глобализация, маргинализация и социално изключване.


Библиография

 1. Андреева, Г., (1983). Социална психология. София: Наука и Изкуство.

 2. Аргайл, М., Хендерсън, М. (1989) Анатомия на човешките отношения. София: Наука и изкуство.

 3. Арънсън, Е., (2009). Човекът – социално животно. София: Наука и Изкуство, София., 1986.

 4. Джонев, С., (1996, 2007). Социална психология, Том 1,2,3,4. София.

 5. Димитров, Н. (2017). Социалните анклави на съвременността. Автосегрегация и маргинализация при ромското малцинство в България. С. УИ

 6. Димитров, Н. (2017). Социалните анклави на съвременността. ГЕЙ ПРОСТРАНСТВА. Социални и сексуални ареали на ЛГБТ-общността. С. УИ

 7. Малибуда, Й., (1990). Аз-ти-ние: възможности за подобряване на отношенията между хората. София: Наука и Изкуство.

 8. Тодорова, Е., Социална психология., София., 1994.

 9. Myers, D. (2010). Social Psychology (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

 10. Baron, R. A. & Branscombe, N. R. (2012). Social Psychology (13 th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

 11. Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2011). Social Psychology (6 th Ed.) Harlow, England: Pearson.

 12. Sanderson, C. A. (2010). Social Psychology. New York, NY: Wiley.Дата: 02.11.2017 Съставил:

гл. ас. д-р Николай Димитров


Точки от теста

ОЦЕНКА

56-60

6,00

51-55

5,50

46-50

5,00

41-45

4,50

36-40

4,00

26-35

3,00

0-25

2,00Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница