Факултет: Факултет по славянски филологии



Дата26.09.2018
Размер97.53 Kb.
#83571
ТипЛекции


М., 1998.
Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Факултет по славянски филологии


Специалност: (код и наименование)



























Българска филология, задочно обучение


УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:

(код и наименование)


Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия

Преподавател: доц. д-р Илиана Чекова





Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения




Практически упражнения (хоспетиране)




Обща аудиторна заетост




Извънаудиторна заетост

Реферат

да

Доклад/Презентация

да

Научно есе

да

Курсов учебен проект

да

Учебна екскурзия

да

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

да






















Обща извънаудиторна заетост




ОБЩА ЗАЕТОСТ




Кредити аудиторна заетост




Кредити извънаудиторна заетост




ОБЩО ЕКСТ








Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценката



Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)

10



Участие в тематични дискусии в часовете

10



Демонстрационни занятия

10


Посещения на обекти

20


Събеседване

50






Анотация на учебната дисциплина:

Свободноизбираемата дисциплина „Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия” разглежда в хронологична последователност протичащите с променлива активност културни контакти и влияния от Византия и славянския Юг към славянския Северо-изток и обратно: от България към Киевска Рус през ХІ-ХІІ в.; от България и Сърбия към Московска Рус през ХІV-ХVІ в.; от Киевска Рус към Балканите през ХII-ХIII в.; от Русия към Балканите през XV-ХVIIІ в. и др. Kурсът запознава с историята и поетиката на руската литература от Средновековието в контекста на феномена Slavia Orthodoxa, разглежда проникването на старобългарската книжнина в Киевска и Московска Рус; присъствието на български теми и образи в староруската литература както и на образи на източнославянски светци в българската литература и църковна живопис от Средновековието до наши дни. Засегнати са също така аспекти на митологията и фолклорните традиции на източните славяни в сравнение с тези на южните славяни.





Предварителни изисквания:

Няма




Очаквани резултати:

Придобиване на знания за културно-историческите взаимодействия в ареала Slavia Orthodoxa през Средновековието и Възраждането. Осмисляне на пътя на славянската книга и спецификата в развоя на книжовните процеси сред славяните. Изграждане на представи за културните модели и реалии на източните славяни в сравнение с българските.




Учебно съдържание







Тема:

Хорариум

1

Източните славяни – общи исторически и културни сведения. Митологични вярвания, обреди и фолклор на източните славяни. Сравнение с фолклорните традиции на южните славяни.


2

2

Литературите на Slavia Orthodoxa – типология и своеобразие. Пътят на славянската писменост и книга през Средновековието. Възникване и особености на старата руска литература. Връзки с византийската и старобългарската литература.


3

3

Културно-исторически прoцеси в Киевска Рус през ХI–ХIIІ век. Първо южнославянско (българско) влияние върху староруската литература. Български книги и автори от Златният век на българската култура в източнославянските земи. Общославянски и български теми в литературата на Киевска Рус.


2

4.

Културно-исторически прoцеси в България през ХII–ХIII век. Източнославянско влияние върху българската литература. Източнославянски светци в старобългарската агиография.


2

5.

Културно-исторически прoцеси в Московска Рус през XIV–ХVІ век. Второ южнославянско влияние върху староруската литература. Традициите на Търновската книжовна школа и ролята на нейните представители в  развитието на стила „плетение словес” в Московска Рус.

2

6.

Културно-исторически прoцеси в България през ХV–ХVIIІ век. Източнославянскo влияние върху българската литература.

Проникване на руски ръкописни и старопечатни книги. Източнославянски владетели и светци в българската литература.




2

7.

Изображения на източнославянски светци в българските

християнски храмове от Средновековието, Възраждането и Новото време.




2


Конспект за изпит



Въпрос

1

Съгласно темите от учебното съдържание


Библиография

Основна:

Ангелов Б. Из историята на руско-българските литературни връзки. Кн. 1. С., 1972.

Генчев Н. Българо-руски културни общувания през Възраждането. С., 2002.

Горина Л., Б. Даскалова. Шедьоври на българската книжовност на руска земя. С., 2011.

Гагова Н. Владетели и книги. С., 2010.

История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. С., 2008.

Куев К. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. С., 1979.

Лихачов Д.С. Големият свят на руската литература. С., 1976.

Mихайлов Е. Руси и българи през ранното средновековие до 964 г. С., 1990.

Павлова Р. Болгарско-русские и русско-болгарские языковые связи. С., 1979.

Пикио Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция. С., 1993.

Франклин С. Письменность, общество и культура Древней Руси (ок. 950-1300гг.). Спб., 2010.

Чекова И. Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология). С., 2013.

Чекова И. Кирилло-Мефодиевское письменное наследие и восточные славяне. – В: Класика и канон в руската литература. Юбилеят. С., 2016, 179-191.

Franklin, S., J. Shepard. The Emergence of Rus (750 - 1200). Longman, N. Y. 1996.

Допълнителна:

Жени светици в източното православие. Съст., прев. Е. Томова, К. Иванова С., 1994.

Кирило-Mетодиевска енциклопедия. т. І, С., 1985, т. ІІ, 1995, т. ІІІ, 2003, т. ІV, 2003.

Михайлов М. Староруска литература (XI - XVII в.) С., 1991.

Павлова Р. Восточнославянские святые в южнославянской письменности ХІІІ-XIV вв. S. Mengel. Halle, 2008.

Петканова Д. Средновековна литературна символика. С., 2000.

Сахаров А.Н. Дипломацията на Древна Русия. IX – първата половина на Х в. С., 1984.

Старобългарска литература. Енциклопедичен речник / Със.. Д. Петканова. С., 1992, 2. изд. 2003.


Статии на И. Чекова по проблематиката на курса:

1. Митологемата “Цариград” в “Повесть временных лет”. – Годишник на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Център за славяно-византийски проучвания “И.Дуйчев”, т. 90 (9) 2000, 425-439.

2. Варяги и варяжки предания в староруските паметници от XI – XIII век. – В: Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели. София 2000, 131 - 142.

3. Образи на светостта в Киевска Русия от XI век. – Култ и обредност. Годишник на асоциация “Онгъл”, т. 2, год. II, С., 2001, 89-102. http://www.ongal.net/editions/6Kult_obr/17Iliana_ch.doc

4. Князете-мъченици Борис и Глеб – семиотика на властта и агиологични кодове. – Четене на литературната класика. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Петко Троев. С., 2002, 9 - 15.

5. Коледният текст (Етноложки наблюдения върху руската фолклорна традиция). – Езици на общуването (Фолклор и религия). Год. на асоциация “Онгъл”, т. 3, г.. III, С., 2003, 31-38.

6. Эпос, мифы и мифологемы в древнейшем летописании Киевской Руси. – Ruthenica, т. 2, Киев, 2003, 85-92.

7. Източнославянски светци в българската християнска агиография и живопис. – В: Руската литература – културни диалози. В. Търново, 2008, 23-42.

8. Източнославянски светци в храмовете на следосвобожденска България. – Сб. 35 години катедра “Обща и сравнитена литературна история”. В. Търново, 2010, 11-24.

9. Св. Георгий Победоносец и св. Димитрий Солунский в культурной традиции Киевской Руси. – In stolis repromissionis. Светци и святост в централна и източна Европа. С., 2012, 211-222.

10. Равноапостолният княз Владимир в “Повест за изминалите години” – семиотика на княжеската святост. – В: Класика и канон в руската литература. Българският поглед. С., 2012, 20-30.

11. Библейска символика и владетелска святост (Княгиня Олга като библейската пророчица Раав). – В: Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. С., 2013, 21–29.

12. Старозаветният наратив за Йосиф и неговите братя и владетелският модел на староруските и старосръбските князе. – Език и литература, 2013, 1–2, 146–155.

13. Изображения на източнославянски светци в български храмове през Средновековието и Възраждането. – Старобългарска литература, кн. 48, 2013, 258-282.

14. Светите князе Борис и Глеб – символика на владетелската мъченическа святост. – В: Класика и канон в руската литература. Университетският поглед. С., 2014, 28–39.

15. Сватбеният текст (наблюдения върху поетиката и символика на източнославянските сватбени песни и обредни формули). – В: Образ – мит – текст. Годишник на асоциация „Онгъл”, т. 14, год. X, С., 2016, 203-230.



16. Източнославянски светци в българската литература. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май, 2013 г. София. Кръгла маса „Кирилометодиевистика”. С., 2014, 220-249.


Дата: 11.12.2017 г. Съставил: доц. д-р Илиана Чекова

1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.


Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница