Факултет: ФилософскиДата27.03.2017
Размер230.93 Kb.
#17860
ТипЛекцииУтвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

Ф

Ф

А

0

3

0

1

1

2

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

3

0

1

2

Дисциплина:

ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (ТЕОРИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИЗБОР)

Преподавател: ДОЦ. Д-Р КРАСЕН СТAНЧЕВ


Асистент: ХОН. АС. СТОЯН ПАНЧEВ


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

30

Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост

60

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклади/Презентации

15

Научно есета, тестове (контролни)

15

Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

60


Обща извънаудиторна заетост

90

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

2

Кредити извънаудиторна заетост

3

ОБЩО ЕКСТ

5

Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)


Участие в тематични дискусии в часовете

10%Демонстрационни занятия

Посещения на обекти

Портфолио

Тестова проверка- три контролни теста или задания

30%


Решаване на казуси

Текуша самостоятелна работа /контролно

Изпит – тест, затворени въпроси

60%

Анотация на учебната дисциплина:

Целта на дисциплината е да представи теорията на обществения избор (ТОИ) като раздл от икономическата теория, занимаващ се анализ на политиката и публичните финанси като област на колективни решения и квази колективен избор. ТОИ въвежда студентите в мащабно изследователско направление в съвременната икономика, свързано с имената на поне четирима нобелови лауреати по икономика, което анализира такива феномени като „рационален избирател“, обществени блага и външни въздействия (и начините на тяхното финансиране), рационално невежество, гратисчийство, фискални илюзии, стопански фолклор, пазарни и правителствени провали и пр. Основна задача на курса е да формира разбиране на тези феномени в български социално-икономически контекст. Материалите по курса се актуализират всяка година и отразяват близката стопанска история на България и ЕС.Предварителни изисквания:

Микроикономика, Макроикономика, работно владеене на английски език
Очаквани резултати:

Разбиране на обществените феномени, изследвани от ТОИ (и споменати по-горе), в български и европейски контекст.

Учебно съдържаниеТема:Хорариум

1

Тема 1: Видове игри в публичният сектор (политиката) и в икономиката

 • Игри с нулев и положителен резултат, игрови модели на стопанския растеж,

 • Преразпределенни и производствени игри по Фредерик Бастиа, (Физиология на грабежа, 1848) и Франц Опенхаймер (Държавата, 1908),

 • Политиката като размяна (по Джеймс Бюканън),

 • Роли в преразпределителните игри,

 • Цели на преразпределението и политика в условията на представителната демокрация със съревнователен политически процес от “западен тип”.

2 часа

2

Тема 2: Предистория и изследователска програма на ТОИ

 • Корени: Адам Смит, Жан-Батист Сей, Ричард Кантильон, Фредерик Бастиа, Карл Менгер, Лудвиг фон Мизес;

 • Развитие: Джеймс Бюканън, Гордън Тълок, Ричард Уогнър, Роналд Коуз, Кенет Ароу, Върнон Смит, Лудвиг фон Хайек, Дългас Норт, Мансър Олсън, Елинор Олстрьом

 • Връзка на основните идеи

 • Извори и христоматии по ТОИ, достъпни в Интернет

2 часа

3

Тема 3: Обществените (публичните) блага като основание на политиката

 • Икономически особености на правителствата

 • Обща характеристика на публичните блага

 • Особени обществени блага

 • Клубни блага“

 • Стоки и услуги, които са безплатни в точката на потребление като аргумент за преразпределение на излишъците

 • Безплатни” стоки и услуги при свръхпроизводство

 • Примери за недопроизводството на “обществени услуги”

2 часа

4

Тема 4: Външни ефекти (въздействия) и „производство“ и финансиране на обществени блага

 • Външни въздействия - определение.

 • Теорема на Коус - решение на проблемите чрез частния пазарен механизъм.

 • Пазарни и правителствени провали - необходимост от държавна намеса.

 • Данък на Артър Пигу, Парадоксът на Гордън Тълок, Лотарията (търгът) на Тълок;

 • Измерване на външните въздействия

 • Данъчни и неданъчни начини на финансиране на обществени блага и справяне с външните въздействия

2 часа

5

Тема 5: Обществен и пазарен избор (основи на преразпределението)


 • Предоставяне на облаги: субсидии, регулиране, данъчни облекчения,

 • Ограничаване на конкуренцията между потребителите

 • Разкриване на облагите: неефективността на разходите за обществото, използване на бюджетните дефицити, инфлация дългове за прехвърляне на разходи към онези, които не гласуват.

 • Методи на вземане на решения: парадоксът на Кондорсе и Кенет Ароу

 • Ролята на политическите партии: тежест на гласовете и ролята на междинния избирател

 • Откритията на ТОИ: Джеймс Бюканън, Мансър Олсън, Гордън Тълок, Уилиям Нисканен, Алфред Кан, Джорж Стиглер и Ан Крюгер

2 часа

6.

Тема 6: Преразпределение и растежа на публичните разходи

 • Обхват и структура на правителствените разходи.

 • Методи на измерване: международни исторически сравнения.

 • Обяснителни модели.

 • Правителствени разходи при рецесия: поведение на дългове и разходи в ЕС и САЩ след 2008 г.

 • Положението в България: правителствени разходи и динамика на БВП преди и след 2008 г.

 • Откритията на ТОИ: Джеймс Бюканън и Гордън Тълок („Изчисление на съгласието).

2 часа

7.

Тема 7: Парични илюзии

 • Бюджетни ефекти от инфлацията;

 • Социални ефекти от инфлацията;

 • Спестявания, инвестиции и специфика на решенията - политическите и стопански - в инфлационна среда.

 • Начини на справяне с инфлацията.

 • Бизнес цикли, банкиране и правов ред.

 • Допускания за макроикономическото управление: Кейнс и критика на Кейнс (Хайек, Бюкенън и Уогнър).

2 часаТема:


Хорариум

8

Тема 8: Фискални илюзии

 • Първата теория на фискалните илюзии (Амилкаре Пувиани, 1903 г.)

 • Добросъвестни“ и „недобросъвестни“ подходи към правителствените дългове и данъците.

 • Определение на „фискални илюзии“ (доразвитие на възгледите на Бюканън)

 • Пазари на суверенен дълг: ефект върху правата на собственост.

 • Типове фискални илюзии: случаят с корпоративните данъци.

2 часа

9

Тема 9: Юрисдикциите с ниски данъци – обяснение от гледна точка на ТОИ

 • Исторически прецеденти – библейски времена до ХХ век.

 • Възникването на съвременните юрисдикции след Първата световна война.

 • Теория на парите и юрисдикции с ниски данъци.

 • Международни наблюдения „кривата на Лафер“.

 • Причини на използването на юрисдикциите с ниски данъци и ефекти за отделните страни.

2 часа

10

Тема 10: Социална държава и правителствени разходи

 • Възникване на съвременната социална държава: Мизес за случая Германия, Джеймс Бартоломю – за Великобритания.

 • Спестовните подсистеми на икономиката преди и след Първата световна война.

 • Ролята на демографията, доходите и всеобщото избирателно право: експлицитни и имплицитни държавни дългове.

 • Начини на изчисление на нефинансираните дългове.

 • Решение на проблемите на социалната държава: примери от различни страни в преход.

2 часа

11

Тема 11: Теории на данъчното облагане и квази-данъците


 • Жан Батист Сей и теорията на данъците.

 • Кратка история на данъчното облагане.

 • Икономика на прехвърлянията: Макклинтък, Лабат, Андерсън и Хил.

 • Изчисления на данъците и квази-данъците: международно приети методики и сравнения

2 часаТема:Хорариум

12

Тема 12: Феномени па политическото участие и решения, описвани от ТОИ

 • Разпределяне на ползи и разходи в ситуация на рационално невежество: Мансър Олсън

 • Метафората на „бандита“ и границите на „властовия контрол“: Мансър Олсън.

 • Ефект на дохода и ефект на привилегиите: Гордън Тълок и Анн Крюгер.

 • Обществени позиции и икономически теории: „класи“, собственост и принадената стойност при Ибн Халхун и Карл Маркс.

 • Гратисчийство и обществени блага: обществените договори по Антъни де Жасе.

 • Решенията от името на „Ние“ и особености на политическите йерархии: Фридрих фон Хайек.

2 часа

13

Тема 13: Конституционна икономика – Бюканън и Норт

 • Икономическото понятие за „институция“: Дългас Норт.

 • Видове институции според употребата на насилие: Норт, Уолис и Уйнгаст.

 • Конституционната икономика на Джеймс Бюканън.

2 часа

14

Тема 14: Икономика и обществен порядък

 • Обществен ред: спонтанен и нарочен: Хайек

 • Исторически изследвания на Хайек.

 • 10-те Божи заповеди и съвременният правов ред.

1 часа

15

 • Тема 15: Исторически изследвания на Норт и Новата институционална икономика
 • Финансиране на армията, данъци и стопански напредък


 • Индустриалната революция
 • Включващи и изключващи институции: Аджемоглу и Робинсън


 • Икономически институции и морал: Деидре МакКлоски.

1 часа

16

Тема 16: Икономика на специфични обществени феномени

 • Икономика на престъплението и организираната престъпност.

 • Икономика на тероризма

1 часаТема:Хорариум

17

Тема 17: ТОИ като изследователска програма на ТОИ

 • Поуки от стопанската история: регулиране на цените, инфлация и дългове.

 • Дългосрочни ефекти и непредвидени последици.

 • Обяснение на други специфични обществени феномени: забрани и регулиране.

1 час


План на семинарните занятия
Следват учебното съдържание
Конспект за изпит

Конспектът за изпит е изложеното по-горе тематично съдържание, съдържа 44 въпроса. Списъкът въпроси се предоставя в началото на курса. Някои теми могат да варират в зависимост от актуални стопански и обществени развития.

Например курсът за 2016 г. съдържа теми като „Икономика на тероризма“, предвидена след атентатите в Париж от ноември 2015 г. Докато курсът за 2015 г. съдържаше теми по икономиката и оценката на големи инфраструктурни проекти.

Въпросникът се актуализира всяка година. Но: • Темите до 8 и 11-14 са относително постоянни;

 • Вътрешните актуализации включват нови изследвания;

 • По всяка тема има отделна презентация, която студентите получават преди лекцията по нея.


Други особености на курса и изпита

 • По присъствията на лекции и семинари се води списък

 • Условията за формиране на окончателната оценка биват обявявани на първата лекция, тежестта на отделните компоненти е известна предварително;

 • На студентите се предоставя редовна информация за събития (семинари, гост лекции и пр., в СУ и извън СУ, които имат отношение към съдържанието на курса;

 • Тестът се състоя от около 40 въпроса, всичките със затворени отговори;

 • Правилните отговори 16-17 въпроса са прагът са оценка „среден“; тежестта на останалите отговори се разпределя по равно.

Библиография
Всички източници в този списък са или достъпни в Интернет, или могат да се намерят, освен в библиотеката на СУ, в Икономическата Библиотеката на Института за пазарна икономика и Българската макроикономическа асоциация и могат да бъдат запазени по Интернет на следната страница: http://library.ime.bg/pages/home/ .

Страниците с източници в Интернет, посочени тук, са подбрани с оглед качество на текстовете, лекота на ползването и богатство на избора на текстове в свободен достъп.Списъкът литература е подреден в азбучния ред на латиница.
Речници, помагала и глосарии

 • Australian Government, Department of Finance and Deregulation, Cost-Benefit Analysis, available at: http://www.finance.gov.au/obpr/cost-benefit-analysis.html; see also: Best Practice Handbook, at: http://www.finance.gov.au/obpr/proposal/handbook/appendix-E-cost-benefit-analysis.html .

 • Eamon Butler, Public Choice – A Primer, London, Institute for Economic Affairs, London, 2012, available at: http://www.iea.org.uk/publications/research/public-choice-a-primer .

 • Лъчезар Богданов, Георги Стоев, Красен Станчев, Асенка Христова. Джобен глосарий на основните понятия, начала и предположения на икономическата наука. София, ИПИ, 2007, на Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/bg/ikonomicheski-bukvar/djoben-glosarii/djoben-glosarii-na-osnovnite-ponyatiya-nachala-i-predpolojeniya-na-ikonomicheskata-nauka/ .

 • C.V. Brown, P.M. Jackson. Икономика на публичния сектор. София, ПъблишСайСет - Агри ООД, 1998.

 • Commanding Heights, a Portal that promotes better understanding of globalization, world trade and economic developments with economic history and history of ideas through movies, interviews, texts and glossaries, see: http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/hi/index.html .

 • Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/CEE.html .

 • Deardorffs' Glossary of International Economics, see: http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/index.html .

 • Economics Glossary, online at: http://economics.about.com/cs/economicsglossary/a/a.htm.

 • Economics and Political Science Glossary (with reference to books and authors), Commanding Hights Portal, at: http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/glossary/index.html.

 • Economist: Economics A – Z: http://www.economist.com/economics-a-to-z .

 • Online Education (Materials) by the Foundation for Economic Education, at: http://www.fee.org/education_modules/#axzz2WkJWDpli

 • Примерни анализи на ползи и разходи от политики и законодателство: http://ria-studies.net/home-bg/; виж още: www.ime.bg .

 • Портал за обществени консултации: http://ria-studies.net/home-bg/ л

 • Voluntary Content Standards in Economics, Council for Economic Education, 2012, at: http://www.councilforeconed.org/wp/wp-content/uploads/2012/03/voluntary-national-content-standards-2010.pdf .

 • What Is Economics?, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Topics/College/whatiseconomics.html .Книги, статии и кратки филми

 • Daron Acemoglu, Georgy Egorov, Konstantin Sonin, Political Economy in a Changing World, NBER, June 2013, Working Paper 19158, at: http://www.nber.org/papers/w19158 .

 • Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail (The Origins of Power, Prosperity and Poverty), London, Profile Books, 2013.

 • Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсън. Защо нациите се провалят. (Къде са корените на силата, просперитета и бедността). София, Изток-Запад, 2013.

 • Armen Alcian, Property Rights, Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/PropertyRights.html

 • Явор Алексиев, Светла Костадинова (и редактор), Калоян Стайков и Десислава Николова (редактор). България в международните класации. 84 мерки за икономически растеж. София, ИПИ, 2012, достъпно на: http://ime.bg/var/docs/2012ind/Bulgaria_In_International_Rankings_2012.pdf .

 • All-pay auction, or Tullock's Lottery, at: http://en.wikipedia.org/wiki/All-pay_auction

 • Lincoln Anderson, GDP, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc1/GrossDomesticProduct.html (вижте и свързаните с тази тема други статии в същия източник) .

 • Terry L. Anderson and P. J. Hill, An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The -Not So Wild, Wild West, Department of Economics, Montana State University, at: http://voluntarycompact.com/files/An%20American%20Experimat%20in%20AnarchoCapitalism.pdf .

 • Георги Ангелов, Лъчезар Богданов, Георги Ганев, Десислава Николова, Георги Прохаски, Димитър Чобанов, Варианти за икономическа политика: Предимства и недостатъци, Институт Отворено общество, май 2013, достъпно на: http://osi.bg/downloads/File/2013/MWatch-report_May_2013.pdf .

 • Nigel Ashford, A short video on Public Choice, at: http://www.learnliberty.org/videos/schools-thought-classical-liberalism-part-3-public-choice .

 • Фредерик Бастиа. СЧУПЕНИЯТ ПРОЗОРЕЦ (Превод: Елица Радонова). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/schupeniyat-prozorets.html-0 .

 • Michael Block, Interview on Economics in One Lesson by Henry Hazlitt, to Ludwig von Mises Institute, available at: http://www.youtube.com/watch?v=VD28vNVovow .

 • Дейвид Боаз. Какво сродява Франклин Делано Рузвелт с другите харизматични колективисти на 30-те години. София, ИПИ, 2007, Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/bg/articles-analyses/kakvo-srodyava-franklin-delano-ruzvelt-s-drugite-harizmatichni-kolektivisti-na-30-te-godini/ .

 • Don Boudreaux, Unintended Consequences, at: http://www.learnliberty.org/content/unintended-consequences

 • Don Boudreaux, Rob Norton, Steven Horwitz, and Milton Friedman -- five short videos on Unintended Consequences http://www.learnliberty.org/content/unintended-consequences

 • Karol Boudreaux on Wildlife, Property, and Poverty in Africa: interview with Russ Roberts on community-based wildlife management in Namibia, a policy to give communities the incentives to protect wildlife and avoid the tragedy of the commons (audio), at: http://www.econtalk.org/archives/2008/09/karol_boudreaux_1.html

 • Geoffrey Brennan, James M. Buchanan, The Reason of Rules (1985), The Collected Works of James M. Buchanan, Vol. 10 (The Reason of Rules: Constitutional Political Economy); available at: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php?title=1826&chapter=102962&layout=html&Itemid=27

 • Jason Brennan Should You Be Forced to Vote?, a short movie, available at: http://www.youtube.com/watch?v=qzTtsIf43WY

 • James M. Buchanan, Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory, Chicago, Markham, 1969.

 • James M. Buchanan, Cost In Economic Theory and Costs in Bureaucratic Choice, in: James M. Buchanan, Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory, Chicago, Markham, 1969, at: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1068&chapter=106140&layout=html&Itemid=27

 • James M. Buchanan, The Demand and Supply of Public Goods, Indianapolis, IN: Liberty Fund, (1968) 1999, at: http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv5.html

 • Frédéric Bastiat, A Petition, at: http://www.econlib.org/library/Bastiat/basSoph3.html#S.1, Ch.7, A Petition

 • Frederic Bastiat, Five letters of Property and Plunder (Debates in the French Parliament, 1848), at: http://www.econlib.org/library/Bastiat/basEss6.html .

 • Фредерик Бастиа. Физиология на грабежа. 1848.

 • Eamon Butler, A primer on Public Choice Theory, London, Institute of Economic Affairs, 2012, available at: http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/IEA%20Public%20Choice%20web%20complete%2029.1.12.pdf

 • Bryan Caplan, Externalities, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Externalities.html

 • Bryan Caplan, Mises and Bastiat on How Democracy Goes Wrong, part I and II, Featured Articles of the Library of Economics and Liberty, at: I: http://www.econlib.org/library/Columns/y2003/CaplanMises.html and II: http://www.econlib.org/library/Columns/y2003/CaplanBastiat.html

 • Laurent A.H. Carnis, The Economic Theory of Bureaucracy, Insights from Niskanian Model and Misesian Approach, The Quarterly Journal of Austrian Economics, 12, No. 3 (2009), pp.: 57–78

 • Dimitar Chobanov, Adriana Mladenova, What is the Optimal Size of Government, Sofia, IME, 2008, на: http://ime.bg/uploads/335309_OptimalSizeOfGovernment.pdf .

 • Tylor Cowen, Public Goods and Externalities, at: http://econlib.org/library/Enc1/PublicGoodsandExternalities.html

 • Tyler Cowen, Business Cycles Explained: Keynesian Theory, short video lecture, available at: http://www.youtube.com/watch?v=g_647R_vUVc .

 • Стивън Дейвис. Държавата-бавачка и насилието над човешкото тяло и свобода. Mediapool.BG, 14.12.2012, интервю на Красен Станчев (http://www.mediapool.bg/държавата-бавачка-и-насилието-над-човешкото-тяло-и-свобода-news200723.html) .

 • Avinash Dixit and Barry Nalebuff, Game Theory, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/GameTheory.html .

 • Avinash Dixit and Barry Nalebuff, Prisoners’ Dilemma, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/PrisonersDilemma.html .

 • Milton Fiedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, September 13, 1970, at: http://doc.cat-v.org/economics/milton_friedman/business_social_responsibility .

 • Rose and Milton Friedman, Tyranny of Controls, Chapter 2 in Milton Friedman and Rose D. Friedman, Free to Choose, Harvest Book, San Diego, New York and London, 1980, pp.: 38-69. (The book is also available on Internet at: http://www.vietnamica.net/op/wp-content/uploads/2010/09/Free_To_Choose_Friedman.pdf in a more user friendly version at: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Fperson=141&Itemid=28 and, also, in Bulgarian edition: Милтън Фрийдман, Роуз Фрийдман. Свободата на избора. (Лична декларация). София, Дамян Яков, 1997.

 • Rose and Milton Friedman, Cradle to Grave, Chapter 4 in Milton Friedman and Rose D. Friedman, op.cit., pp: 91-127.

 • Rose and Milton Friedman, Who Protects the Consumer?, Chapter 8 in Milton Friedman and Rose D. Friedman, op.cit., pp: 189-227.

 • Rose and Milton Friedman, Who Protects the Worker?, Chapter 9 in Milton Friedman and Rose D. Friedman, op. cit., pp: 228-247.

 • Fred E. Foldvary, Do Markets Promote Immoral Behavior?, The Freeman, JUNE 17, 2013, available at: http://www.fee.org/the_freeman/detail/how-markets-promote-moral-behavior#axzz2WXTRdnXvme

 • Венелин Й. Ганев. Плячкосването на държавата. България 1989-1997. София, Изток-Запад, 2013.

 • Venelin I. Ganev, Postcommunist Political Capitalism: A Weberian Interpretation, Comparative Studies in Society and History 2009;51(3), pp.:648–674.

 • Thomas A. Garrett and Russell M. Rhine, On the Size and Growth of Government, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, January/February 2006, 88(1), pp. 13-30; available at: http://research.stlouisfed.org/publications/review/06/01/GarrettRhine.pdf

 • Джеймс Гуортни, Ричард Строуп. Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета. София, Изток-Запад и МаК, 2009, по-ранно издание на книгата е достъпно и чрез Икономически знания по Интернет, на: http://www.easibulgaria.org/bg/library/kakvo-vseki-tryabva-da-znae-za-ikonomikata-i-prosperiteta/ .

 • James Gwartney, The Public Choice Revolution in the Textbooks, Cato Policy Report, May/June 2013, at: http://www.cato.org/policy-report/mayjune-2013/public-choice-revolution-textbooks

 • David E. Harper, Foundations of Entrepreneurship and Economic Development, London and New York, Routletge, 2003, книгата е достъпна в Интернет.

 • Kevin A. Hassett, Investment, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Investment.html .

 • Фридрих фон Хайек. Използването на знанието в обществото (превод: Георги Ангелов). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/izpolzvaneto-na-znanieto-v-obshchestvoto.html

 • Friedrich August von Hayek, The Pretence of Knowledge, Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 11, 1974; available at: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1974/hayek-lecture.html

 • Хенри Хазлит. Икономиката в един урок. София, Изток-запад, МаК, 2012

 • Henry Hazlit, Economics in One Lesson, available at: http://www.fee.org/files/doclib/20121116_EconomicsInOneLesson.pdf

 • David R. Henderson, The Economics and History of Cronyism, Arlington VA, Mercatus Research, 2012, at: http://mercatus.org/sites/default/files/Henderson_cronyism_1.1-final.pdf .

 • David R. Henderson, GDP Fetishism, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Columns/y2010/HendersonGDP.html .

 • David R. Henderson, How Property Rights Solve Problems, at: http://www.econlib.org/library/Columns/y2012/Hendersonpropertyrights.html

 • David R. Henderson, Rent Seeking, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://econlib.org/library/Enc/RentSeeking.html

 • David Henderson, The Role in Business in the Modern World (Forward by Steve Forbes), London, The Institute of Economic Affairs, 2004

 • Randall G. Holcombe, CRONY CAPITALISM: By-Product of Big Government, Mercatus Center, Working Paper, October 2012, at: http://mercatus.org/sites/default/files/Crony-Capitalsim-Holcombe-v1-0_0.pdf .

 • Steven Horovitz, Unintended Consequences, The Freeman, FEBRUARY 24, 2010, at: http://www.fee.org/the_freeman/detail/unintended-consequences/#axzz2K457veBX

 • Joerg Guido Huilsmann, The Ethics of Money Creation, Auburn, Alabama, LMI, 2008

 • И.З.И. „Частна собственост”, на: http://www.easibulgaria.org/pproperty.php .

 • Институт за пазарна икономика. Успехите и провалите на българските правителства: 1998 – 2013. Май 2013, достъпен на: http://ime.bg/var/images/Success_Failure_1998_2012_final.pdf .

 • Antony de Jasay, Is Leviathan Required for a Peaceful Order? - http://www.econlib.org/library/Columns/y2016/JasayHobbes.html

 • Laurence J. Kotlikoff, Savings, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Saving.html .

 • David N. Laband, George McClintock, The Transfer Society (Economic Expenditure of Transfer Activity), Washington DC, CATO, 2001.

 • Pierre Lemieux, The Public Choice Revolution, REGULATION, vol. 27, No 3, pp. 22-29, FALL 2004, at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=604046

 • John Lalor, DEMOCRACY, Representative, John Lalor, Cyclopædia of Political Science, Political Economy, and the Political History of the United States, New York: Maynard, Merrill, and Co., 1899, at: http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Lalor/llCy361.html .

 • David S. Landes, Joel Mokyr & William J. Baumol, The Invention of Enterprise. Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times, Princeton, Princeton University Press, 2010.

 • Дуайт Лий. Икономически буквар. София, ИПИ, 2005-2007, на Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/bg/ikonomicheski-bukvar/ .

 • Dwight Lee, Socially Responsible Corporations: the Seen and the Unseen, Featured Articles of the Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Leecorporations.html

 • Pierre Lemieux, The Economics of Smoking, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Features/feature5.html .

 • Jody Lipford and Bruce Yandle, The Relationship Between Taxpayers and Taxspenders: Does Zero-tax Price Matter? Mercatus Center, Working Paper No. 11-29, August 2011, at: http://mercatus.org/sites/default/files/publication/Taxpayers_and_Tax_Spenders_Lipford_Yandle_WP1129_0.pdf .

 • Roderick T. Long, Funding Public Goods: Six Solutions, Free Nation Foundation, 1994, available at: http://freenation.org/a/f21l4.html (video and audio version is also available).

 • Deirdre McCloskey, The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. Vol. 1 of 3 of the trilogy "The Bourgeois Era," 2006, University of Chicago Press.

 • Зорница Манолова. Право на собственост и икономическо развитие. Преглед на стопанската политика, бр. 326, 29 февруари 2008 (и свързаните статии), на: http://ime.bg/bg/articles/prawo-na-sobstwenost-i-ikonomichesko-razwitie

 • D.R. Middleton, They Meant Well (Government Project Disasters), London, IEA, 2007, at: http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/upldbook419pdf.pdf .

 • Milgrom, Paul, Douglass C. North, and Barry R. Weingast, "The Role of Institutions in the Revival of Trade: The Law Merchant, Private Judges, March 1990 Economics and Politics 2, pp. 1-23, at: http://polisci2.ucsd.edu/foundation/05Milgrom1990.pdf

 • Jeffrey Miron, A Cost-Benefit Approach to Public Policy, at: http://www.learnliberty.org/content/cost-benefit-approach-public-policy .

 • Jeffrey Miron (background material), The Cost of the War on Drugs, a short movie of the Foundation for Economic Education, available at: http://www.fee.org/library/detail/the-cost-of-the-war-on-drugs#axzz2WkJWDpli

 • Ludwig von Mises, Bureaucracy, New Haven, Yale University Press, 1944, available at: http://mises.org/etexts/mises/bureaucracy.asp .

 • Ludwig von Mises, Economic Policy: Thought for Today and Tomorrow, available at: http://library.mises.org/books/Ludwig%20von%20Mises/Economic%20Policy%20Thoughts%20for%20Today%20and%20Tomorrow.pdf

 • Лудвиг фон Мизес. Златният стандарт – защо ни е нужен и как да го върнем. (Превод: Майя Маркова). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/zlatniyat-standart-zashcho-ni-e-nuzhen-i-kak-da-go-vrnem.html

 • Лудвиг фон Мизес. Кой трябва да управлява? (Превод: Майя Маркова). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/koi-tryabva-da-upravlyava.html .

 • Лудвиг фон Мизес. Човешкото действие. Трактат по икономика. София, МаК, 2011. (Книгата е достъпна на английски и руски в Интернет.)

 • Лудвиг фон Мизес. Опит върху печалбата и загубата, София, ИПИ-ИЗИ, 2009 (съкратено издание на първоначалният текст от изказване на пред годишната среща на Обществото “Монт Пелерин” в Бювалон, Франция, 9-16 септември 1951 г. - http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Persons/profit_and_loss.pdf

 • Michael M. Munger, Giving Away Money Costs More than You Think, at: http://www.learnliberty.org/videos/giving-away-money-costs-more-you-think?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+learnliberty+%28LearnLiberty%29

 • Michael M. Munger, Rent-Seek and You Will Find, Featured Article, July 3, 2006, Library of Economics and Liberty (LEL), at: http://www.econlib.org/library/Columns/y2006/Mungerrentseeking.html

 • Robert P. Murphy, The Economics of Climate Change, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://econlib.org/library/Columns/y2009/Murphyclimate.html

 • Douglass C. North, John Joseph Wallis, Barry R. Weingast, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History

 • Douglass C. North, John Joseph Wallis, Barry R. Weingast, A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR INTERPRETING RECORDED HUMAN HISTORY, at: http://www.nber.org/papers/w12795.pdf

 • Rob Norton, Unintended Consequences. The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/UnintendedConsequences.html

 • Николай Неновски. Бележки за кризата. София, ИПИ, 2008, достъпно на страницата на Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Articles_Analysis/Nenovski_belejki_krizata.pdf

 • William A. Niskanen, Limiting Government: The Failure of “Starve the Beast”, Cato Journal, Vol. 26, No. 3 (Fall 2006); available at: http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2006/11/cj26n3-8.pdf

 • Office of Information and Regulatory Affairs, The Role of Economic Analysis in Regulatory Reform and Estimates of the Total Annual Costs and Benefits, chapter 1 and 2 in: Report to Congress on the Costs and Benefits of Federal Regulations, available at: http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg_chap1/

 • Mansur Olson, Power and Prosperity, New York, Basic Books, 1998.

 • Franz Oppenheimer, The State: Its History and Development Viewed Sociologically, New York, Vangard Press, 1926, книгата е достъпна в Интернет.

 • Richard J. Overy, The Nazi Economic Recovery: 1932-1938, London, Macmillan, 1982.

 • Tom G. Palmer, Bismark’s Legacy, Tom G. Palmer (editor) After the Welfare State, Ottawa, Illinois, Jameson Book, 2012, текстът е достъпен в Интернет.

 • Славчо Парушев. Какво е състоянието на държавата? 10 юни 2013 г., на http://leconomics.com/wp-content/uploads/2013/06/EconESE2.pdf .

 • Mark Pennington, four short videos on Externalities, at: http://www.learnliberty.org/search/node/Externalities .

 • Георги Петрунов. Противодействие на изпирането на пари. София, УНСС, 2013.

 • Ben Polak, Game Theory, Yale Open Courses (24 lectures), at: http://www.youtube.com/playlist?list=PL6EF60E1027E1A10B&feature=plcp

 • Ivan Pongracic, Public Choice Economics, online lecture at FEE, available: http://www.fee.org/education_modules/detail/public-choice-economics#axzz2WkJWDpli

 • Martin Raiser, Trust in Transition, EBRD, Working paper No39, April 1999, available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.138.3727&rep=rep1&type=pdf .

 • Ленърд Рийд. АЗ, МОЛИВЪТ: РОДОСЛОВНОТО МИ ДЪРВО. (превод: Марта Методиева). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/az-molivt-rodoslovnoto-mi-drvo.html

 • Morgan O. Reynolds, Labor Unions, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/LaborUnions.html .

 • Veronique de Rugy: Show Me the “Savage” Spending Cuts in Europe, Please? National Review, 7 May, 2012 (http://www.nationalreview.com/corner/299233/show-me-savage-spending-cuts-europe-please-veronique-de-rugy )

 • Veronique de Rugy and Matthew Mitchell, Would More Infrastructure Spending Stimulate the Economy, Mercatus Center, Working Paper 11-36, 2011, at: http://mercatus.org/sites/default/files/publication/infrastructure_deRugy_WP_9-12-11.pdf

 • Ръководство за оценка на въздействието. МС на РБ, 2008; публикуван на Портала за обществени консултации www.strategy.bg

 • Паскал Сален. Назад към капитализма.., за да избегнем кризите. София, Сиела, 2011.

 • Tino Sanandaji and Peter T. Leeson, Billionaires, Industrial and Corporate Change, 2013, Volume 22, Number 1, pp. 313–337.

 • Adam B. Seligman, The Problem of Trust, Princeton, Princeton University Press, 1997.

 • Radu Simandan, Thinking about Bureaucracy: Mises versus Niskanen, The Romanian Economic Journal, Year XII, no. 34, 4, 2009, pp.: 85-96q available at: http://www.rejournal.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2034/Simandan.pdf

 • Jan Schnellenbach, The Economics of Taxing Net Wealth: A Survey of the Issues, Walter Eucken Institut, Discussion Paper, June 17, 2012, at: http://www.walter-eucken-institut.de/fileadmin/bilder/DP2012/Discussionspapier_12_05.pdf

 • Robert L. Schuettinger, Eamonn F. Buder, Forty Centuries of Wage and Price Controls: How not to Fight Inflation, Washington, D.C., The Heritage Foundation, 1979, available at: https://mises.org/books/fortycenturies.pdf

 • Amity Shlaes, Bryan Caplan, Austan Goolsbee and Clarence Page debate Testing Milton Friedman: Government Control, online video at: http://freetochoose.tv/program.php?id=testing_milton_friedman_2&series=tmf

 • William F. Shughart II, Public Choice, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html

 • Адам Смит. За разделението на труда. (Из „Изследване на природата и причините на богатството на народите” – 1776 г.) (превод: Лъчезар Богданов), на: http://atlas-bg.eu/za-razdelenieto-na-truda.html

 • Ернандо де Сото. Законност и собственост извън Запада: няколко нови идеи за борба с бедността. София, ИПИ, Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Articles_Analysis/De_Soto_prevod.pdf .

 • The international Standard Cost Model Manual, available at: http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=140
 • Tomas Sowell, Basic Economics: A Citizen’s guide to the Economy, New York, Basic Books, 2004, 2d updated edition; in the open domain, short authorized version available at: http://www.altfeldinc.com/pdfs/BASICECONOMICS.pdf; a short interview to Peter Robinson of Uncommon Knowledge (Hoover Institution - http://www.hoover.org) is available here: http://www.youtube.com/watch?v=bOMksnSaAJ4 .

 • Thomas Sowell, Politics versus Economics, chapter 1 in Thomas Sowell, Applied Economics, New York, Basic Books, 2004, pp.: 1-30 (see also his four lecture series on the topic: http://www.youtube.com/watch?v=zByuQPichGY ) .

 • Thomas Sowell, Free and Unfree Labor, chapter 2 in Thomas Sowell, pp.: 31-68;

 • Thomas Sowell, Risky Business, chapter 5 in Thomas Sowell, pp.: 129-160.

 • Стандарти за обществени консултации, които публичната администрация би трябвало да използва при оценката на въздействието. МС на РБ, достъпни на www.strategy.bg

 • Красен Станчев и съавтори. Анатомия на прехода (Стопанската политика в България от 1989 до 2004 г. през погледа на Института за пазарна икономика). София, Сиела, 2004, достъпна на: http://ime.bg/bg/articles/anatomiq-na-prehoda/

 • Красен Станчев. Икономиката на България: Какво не виждат политиците. Преглед на стопанската политика. Бр. 590, 10 август 2012; достъпно на: http://business.actualno.com/Ikonomikata-na-Bylgarija-Kakvo-ne-vijdat-politicite--news_397371.html или: http://www.mediapool.bg/ikonomikata-na-bulgaria-izvan-chernite-kraski-v-koito-sme-sviknali-da-ya-vizhdame-news196169.html

 • Красен Станчев. Отказвам се от пенсия, освободете ме от вноски. 24 часа, 1 ноември 2010р достъпно на: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=660516

 • Красен Станчев. Познатото невидимо или за жизнеността на националсоциалистическите идеи в съвременния политически живот. ИПИ, Преглед на стопанската политика, бр. 592б24-8-2012, достъпно на: http://ime.bg/bg/articles/poznatoto-nevidimo-ili-za-jiznenostta-na-nacionalsocialistieskite-v-syvremenniya-politieski-jivot/#ixzz2bpWUmK8P

 • Красен Станчев. Протести и икономическо знание. (Преглед на някои искания през погледа на икономическата теория и рационалния избор). ИПИ, Преглед на стопанската политика, №621, 22.03.2013, на: http://ime.bg/bg/articles/protesti-i-ikonomiesko-znanie/#ixzz2OqvVqaPK

 • Красен Станчев. Фискалните илюзии в избирателната кампания. Дневник, 7 май 2013, достъпно на: http://www.dnevnik.bg/izbori2013/2013/05/04/2053494_fiskalnite_iljuzii_v_izbiratelnata_kampaniia/

 • George Stigler, Monopoly, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Monopoly.html

 • Joseph E. Stiglitz, GDP Fetishism, Project Syndicate, & September 2009, at: http://www.project-syndicate.org/commentary/gdp-fetishism .

 • Richard L. Stroup, Political Behavior, Concise Encyclopedia of Economics (http://www.econlib.org/library/Enc/PoliticalBehavior.html) .

 • Lawrence H. Summers, Unemployment, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Unemployment.html .

 • Нисим Никълъс Талеб. Черният лебед. Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара. София, Инфо-дар, 2009.

 • Vito Tanzi, The changing role of the government in the economy: a historical perspective, Chapter 2 in: Vito Tanzi, Policies, Institutions and the Dark Side of Economics, Cheltenham (UK) and Northampton (MA, USA), 2000, pp. 12-32.

 • Vito Tanzi, Government role and the efficiency of policy instruments, Chapter 3, in Vito Tanzi, Op. cit., pp. 33-48.

 • Vito Tanzi, Fundamental determinants of inequality and the role of government, Chapter 4, in Vito Tanzi, Op. cit., pp. 49-67.

 • Vito Tanzi, Modernization, ethics and public policy, Chapter 5, in Vito Tanzi, Op. cit., pp. 68-87.

 • Treasury Board of Canada, Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals, available at: http://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf .

 • Gordon Tullock, Government Spending, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc1/GovernmentSpending.html .

 • Marian L. Tupy, European Union, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/EuropeanUnion.html

 • Макс Вебер. Политиката като призвание. Политически изследвания, бр. 1, 1991, сс. 35-65, статията е достъпна в Интернет.

 • Lawrence H. White, The postwar German “wonder economy” and ordoliberalism, Working paper, George Mason University, August 2010. Вж. резюме в: Лоуренс Х. Уайт. Защо Германия се справя с кризата, на: http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Articles_Analysis/The-German-Miracle_BG_EASI2.pdf .

 • Чарлс Улф младши. Пазар или държавна намеса. Избор между две несъвършени алтернативи. София, ИПИ, 1994. (http://easibulgaria.org/books/charles/ms_1.htm )

 • Успехите и провалите на българските правителства (1998-2012). София, ИПИ, 2013, достъпно на: http://ime.bg/var/images/Success_Failure_1998_2012_final.pdf

 • Цветелин Цоневски. Несправедливостта на минималната работна заплата. София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/nespravedlivostta-na-minimalnata-rabotna-zaplata.html и

 • Цветелин Цоневски. Последици от държавната намеса на трудовия пазар. София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/posleditsi-ot-drzhavnata-namesa-na-trudoviya-pazar.html

 • Benjamin Zycher, Defense, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Defense.html .

 • Mao Yushi, The Paradox of Morality, in: Tom G. Palmer (editor), The Morality of Capitalism, Ottawa, Illinois, 2011, pp. 43-54; available at: http://www.libertarianism.org/publications/essays/paradox-morality?fb_action_ids=10151419014040124&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

Съставител: доц., д-р Красен СтанчевДата, януари 2016 г. Съставил: доц. д-р Красен Станчев

1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница