Факултет: ФилософскиДата18.09.2016
Размер81.97 Kb.
#10039
ТипЛекцииУтвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

Ф

Ф

С

3

9

0

1

1

3

Градски изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

З

0

0

6

Дисциплина:

ИСТОРИЯ НА ГРАДА

Преподавател: д-р Елица Валентинова Станоева

Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

30

Обща аудиторна заетост

60
Доклад/Презентация

20

Рецензия курсов учебен проект

10

Курсов учебен проект

40

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

30

Обща извънаудиторна заетост

90

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

2

Кредити извънаудиторна заетост

3

ОБЩО ЕКСТ

5

Формиране на оценката по дисциплината

% от оценкатаУчастие в семинар (онлайн дискусии, семинарни дискусии, презентация на текст)

40%


Рецензиране на курсова работа на колега

20%


Изпит – защита на курсова работа

40%

Анотация на учебната дисциплина:

Предмет на курса е градът като устойчив порядък на обитаемото пространството и социалните взаимодействия, който отразява политическата организация, институционалните структури, социалните норми и културните конвенции на исторически конкретно общество. Курсът е организиран в три тематични блока с различен теоретико-методологичен ракурс към градската проблематика. Първият блок (теми 1-5) е концептуално въведение в полето на градските изследвания през обсъждане на опорни понятия, които рамкират анализа на градски процеси и феномени. Вторият блок (теми 6-10) представя в хронологичен план конкретни исторически разновидности на град с техните политически, социални и културни специфики. Последният тематичен блок е проблемно ориентиран и се фокусира върху някои ключови аспекти на социалната и политическата динамика на градовете днес. Във връзка с разглежданите теми курсът се стреми да представи разнотипни градски реалности – както знакови примери от западния културен контекст, така и алтернативни на тях феномени от незападния свят: напр. тема 6 дискутира както западноевропейския средновековен град, така и синхронните форми на организация на градското пространство и живот в Османската империя; тема 7 се позовава както на репрезентативни за западната модерност градове като Париж, Виена и Берлин, така и на колониални градски средища и на отношенията им на обмен и напрежение спрямо метропола; тема 11 представя както принудителната маргинализация през социоикономическо изключване (малцинствени анклави, имигрантски квартали, бежански лагери), така и доброволната гетоизация (социално хомогенни предградия, т.нар. „квартали с ограничен достъп“).


Предварителни изисквания:

НЯМАОчаквани резултати:

Овладяване на понятийния апарат на градските изследвания

Придобиване на познания за историческото развитие на градовете от Средновековието до днес въз основа на представителните за няколко епохи градски реалииРазвитие на критически умения за идентифициране и анализ на социални, политически и културни проблеми в контекста на съвременния град
Учебно съдържание
Тема: лекции

Хора-риум

1

Физическо пространство и символно пространство (градът като материална форма, социален порядък и културен код), публично и частно

2

2

Урбанизъм: технически практики на конструиране на града, политически практики на регулиране на града, всекидневни практики на обживяване на града

4

3

Градски утопии: от Августин до Льо Корбюзие

2

4

Урбанистичната революция и древните градове

2

5

Средновековният град и зараждането на колективна градска идентичност

2

6

Индустриалната революция и индустриалният град

2

7

Метрополис – градът на модерността

2

8

Градът на комунистическата утопия и на реалния социализъм; постсоциалистическият град и проблемът на неговото назоваване

2

9

Западният град в десетилетията след Втората световна война: фордизъм, субурбанизация, деиндустриализация, неолиберализъм

2

10

Световен град и глобален град

2

11

Градът на неравенствата: социопространствена маргинализация

2

12

Правото върху града и градският активизъм

2

13

Мултикултурализъм и градски маркетинг

2

14

Градска несигурност: риск, заплахи и стратегии на сигурност

2
Общо

30
Тема: семинарни занятия
1

Исторически специфични градове

8

2

Феномени на споделения живот в града

8

3

Организиране на физическото и символното пространство на града

10

4

Обсъждане на проектите за курсова работа

4
Общо

30Конспект за изпит

НЯМА КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ!

ИЗПИТЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА КУРСОВА РАБОТА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНА ТЕМА!

Библиография

Основна:

Светлана Паунова-Мурджева, (Пре)създаване на столицата (глава 1, с.27-52)

Чавдар Маринов, „Чия е тази къща“ в: Стефан Дечев (съст.), В търсене на българското: мрежи на национална интимност

Милена Якимова, „Тази стара политическа въжеиграчка, нашата столица“: градът на трафика, градът на протеста“, Критика и хуманизъм, кн. 42/2013

R. Sennett, “Introduction” in Classic Essays on the Culture of Cities

N. Rodrigues and J. R. Feagin, “Urban Specialization in the World System: An Investigation of Historical Cases” in N. Brenner and R. Keil (eds.), The Global City Reader

J. Friedmann and G. Wolff, “World City Formation: An Agenda for Research and Action” in N. Brenner and R. Keil (eds.), The Global City Reader

Елица Станоева, „Строежът на социалистическия град: егалитаризъм или монументализъм?“, Критика и хуманизъм, кн. 42/2013

Фернан Бродел, Структурите на всекидневието (глава 8, с. 390-446)

Росица Генчева, „Звуците на социализма“, Социологически проблеми, кн. 1-2/2003

Саския Сасен, Глобалният град (глава 9, 440-460)

Боян Захариев, „Взривяването на града: формиране на нова пространствена периферност в София през призмата на някои урбанистични идеи на Анри Льофевр“, Критика и хуманизъм, кн. 42/2013

Малте Фурман, „Площад „Таксим“ и битката за контрол върху миналото на Истанбул“, Критика и хуманизъм, кн. 42/2013

Лъчезар Бояджиев, “Billboard Heaven”, Критика и хуманизъм, кн. 20/2005


Допълнителна:

Peter Hall, Cities in Civilization

David Harvey, The Urban Experience

Lewis Mumford, The City in History

Richard Sennett, The Fall of Public Man

Peter Kasinitz, Metropolis: Center and Symbol of Our TimeRichard Le Gates and Frederic Stout, The City Reader

Вж. допълнителна литература в библиотеката на Изследователски център за социални науки към Катедра Социология на СУ – ІV блок, ІV етаж, 411 зала.


Дата: 15.01.2015 Съставил: д-р Елица Станоева

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница