Факултет: ФилософскиДата22.01.2017
Размер112.97 Kb.
#13292
ТипЛекцииУтвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

Ф

Ф

А

0

3

0

1

1

2

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

И

3

1

7

Дисциплина:

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОЛИТИКА ПО ЕВРЕЙСКИЯ ВЪПРОС В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ /НА АНГЛ. ЕЗИК/


Administration and Politics on the Jewish Question in Bulgaria – in historic and contemporary perspective

Преподавател: ДОЦ. Д-Р АЛБЕНА ТАНЕВА
Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

-

Практически упражнения (хоспетиране)

-

Обща аудиторна заетост

30

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект

30

Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

30


Обща извънаудиторна заетост

60

ОБЩА ЗАЕТОСТ

90

Кредити аудиторна заетост

1

Кредити извънаудиторна заетост

2

ОБЩО ЕКСТ

3

Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)

20%Участие в тематични дискусии в часовете

20%Демонстрационни занятия

Посещения на обекти

10 %


Портфолио

Тестова проверка

Решаване на казуси

Текуша самостоятелна работа /контролно

Изпит- Изпитът се състои в представяне и защита на подготвените курсови проекти, предварително депозирани при преподавателя за извличане на въпроси и дискусионни теми. Работите се представят след дискусиите за достъп в интернет сайт по тази тема.

50%
Анотация на учебната дисциплина:

Курсът е предназначен да запознае студентите със събитията в България по време на Втората световна война, по отношение на съдбата на българските евреи. Историческият наратив се анализира чрез концепцията на модерната теория за лидерство и в контекста на политическата теория. Непосредствена негова задача е да обвърже анализа на политическите и административни механизми със събитията на един исторически период.
Разглеждат се всички видове репресивни действия срещу евреите в България през периода 1940-1944 и за всички усилия за защита, довели до спасяването им в старите предели на страната. Историята на спасяването на българските евреи е представена в система от действия на три нива:

1) европейски контекст на периода и факти за натиска от страна правителството на нацистка Германия върху българското правителство;

2) политика на българското правителство по отношение на евреите в България

3) политиките на българското гражданско общество в защита на евреите


Курсът се преподава в 30 интерактивни присъствени часове. Предвижда дискусии по всяка от разглежданите теми. Специално внимание е отделено на отговорността на политическата власт и държавната администрация въз основа на този случай, както и на отношенията между българи и евреи по време на Втората световна война. Правят се изводи относно успешни модели за защита на принципи в критични социални ситуации и потенциала на структурите на гражданското общество да генерират алтернативни политики по определена тема.
This course is designed to introduce knowledge and understanding of the events in Bulgaria during World War II regarding the fate of the Bulgarian Jews. The narrative is analysed through the concept of the modern leadership theory and generally in the context of the political theory. Immediate task of the course is to link the analysis of the political and administrative mechanisms with a specific historical case such as this with the Holocaust.

The course presents information about all types of repressive acts against Jews in Bulgaria and about all rescue efforts during the period 1940-1944. The story of the rescue of Bulgarian Jews is presented in a threefold scheme: 1. European context of the period and facts about Nazi German pressure on Bulgarian government;

 2. Politics of the Bulgarian government regarding Jews in Bulgaria

 3. Policies of Bulgarian civil society led to the final rescue of Jews in Bulgaria.

It also describes important facts of the Bulgarian history and of the European history of that period in order to reconstruct relevant context for understanding of the basic subject.
The course is taught in 30 interactive contact hours. It is designed to involve students in discussions on the basis of the given information. Special attention is paid to the analysis of the relationships between Bulgarians and Jews during WWII as to a successful model to defend civil rights and liberties in critical social situations.


Предварителни изисквания:

Добри познания по английски език
Очаквани резултати:

Успешно преминалите този курс ще наваксат един систематичен пропуск в образователните програми от общото образование, отнасящ се до теми като същност на антисемитизма; Холокост и защита на българските евреи; отражение на тези процеси в следвоенната история в България и Балканите. Студентите ще се научат да разпознават грешки, с които подобна проблематика често битува в публичното пространство. Наред с това те ще познават съвременната значимост на темата и основанията за това. Курсът дава възможност на студентите да разширят своята професионална обща култура на основата на академичното ниво на представянето на този тематика.

Наред със собствено съдържателното разбиране на този исторически епизод като факти и значения, студентите ще могат да задълбочат своите умения в политическия анализ, проследявайки развитието на тези процеси не преди всичко като наративистика, а като алгоритъм на политическия процес, взаимодействие на институциите, роля на административния капацитет и етика на административната дейност.

Учебно съдържаниеТема:


Хорариум

1

Индивидът в демократичните, авторитарни и тоталитарни политически системи на ХХ в. - особености на политическите и управленски практики.


2 часа

2

Динамичният ХХ век. Промяна на политическата система в Германия последващите институционални промени (държавна администрация, дипломатическа служба). Наследството на Първата световна война и европейските ценности, нагласи и политики.

2 часа

3

Българският исторически контекст в съдбата на евреите. Националният въпрос и национална идентичност. Войните през ХХ в. и териториалния въпрос. Национална катастрофа, бежанци и малцинствата в защита на българския национален въпрос. Търновска конституция и участие на евреите в социалния и политически живот.

2 часа

4.

Политика и ценности. Характеристики на Антисемитизма – икономически, религиозен, битов. Идеологическите фалшификати и конспиративни обвинения. Антисемитизмът на Балканите.

2 часа

5.

Установяване на държавна политика на антисемитизъм в Нацистка Германия. Нюрнбергско законодателство. Политическо преследване, икономическо изтласкване, репресии и убийства. Институции на репресиите. Концентрационни лагери, гета, погроми. „Кристалната нощ“. Начало на Втората световна война и експанзия на антисемитската политика. Съюзни, окупирани и неутрални държави. Антиеврейско законодателство.

2 часа

6

Характеристика на българския случай – постановка на проблема. Поява на антиеврейско законодателство - Закон за защита на нацията (ЗЗН). Институционални и граждански реакции – Консистория, професионални гилдии, граждански структури, Св. Синод на БПЦ, политици и интелектуалци. Ролята на парламента.


2 часа

7

Репресивна и защитна политика.

Националният въпрос и Великите сили. Връщане на анексираната от Румъния Южна Добруджа – Крайовски договор. Присъединяване на България към Тристранния пакт. Статут на «Новите земи». Закон за поданството и гражданско състояние на евреите в старите и новите предели. Инструменти на властта в провеждането на политика. Трудови групи. Икономически натиск и взаимопомощ.2 часа

8

Изнесена лекция. Историческо наследство и идентичност.

2 часа

9

Конференцията «Ванзее» и окончателното решение. Закон за възлагане на МС за решаване на еврейския въпрос и свързаните с него. Смесване на властите.

2 часа

10

Радикализиране на еврейския въпрос в България. Създаване на Комисарството по еврейските въпроси (КЕВ). Споразумение Белев-Данекер.

2 часа

11

Крайни форми на репресивната политика в действие. Подготовка за депортация. Граждански действия в защита. Кюстендилска акция. Различната съдба на евреите в старите и новите предели.

2 часа

12

Втори опит за депортация. Роля на левите сили. Майска демонстрация. Изселване на евреите от София.

2 часа

13

Институционална защита и алтернативна политика. Ролята на Светия синод на БПЦ.

2 часа

14

Обзорно занятие – документален филм и дискусия.

2 часа

15

Възстановяване правата и отмяна на репресивното законодателство. Битие на паметта в съвременен контекст.

2 часаКонспект за изпит

Изпитът се състои в представяне и защита на подготвените курсови проекти по темите на курса, предварително депозирани при преподавателя.


Suggested readings:
Michael Bar-Zohar, Beyond Hitler’s Grasp. Heroic Rescue of 50 000 Jews in Bulgaria. Adams Media, 1998

(This book is available in the library in Bulgarian. Its English edition is available at www.amazon.com). The documentary film is based on it.)


Taneva, A. and Gezenko I., The Power of Civil Society in a Time of Genocide: Minutes of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church on the Rescue of Jews in Bulgaria 1940-1944, Sofia University Publishing House, 2005

(This book is available in the library in Bulgarian and in English. Both editions are also available in the bookstores NISIM, 59,Vasil Levski blvd. and “Bulgarski knizhici”, 10, Aksakov str.; and online: http://jews.archives.bg/jews/uploaded_files/The_Power_Of_Civil_Society_In_A_Time_Of_Genocide.pdf)


This is a documentary collection of all proceedings of the Holy Synod of the Bulgarian Church on the fate of the Jews. There are detailed descriptions of all events by years as specific context of the activities of the clergymen. It is used as one of the sources for your preparation for the discussions and for the final written assignment.
www.centropa.org: This is a very good website with rich database on the issue. There are short films (5-6 minutes), which are a good basis for deeper understanding about the way different restrictions, persecutions and deportations interfered with the normal course of the life of different people in Europe.

Библиография


 • Аренд, Х., „Тоталитаризмът”, Панорама, С., 1993

 • Аренд, Х., „Айхман в Йерусалим .Репортаж за баналността на злото.”, Сиела, С. 2004

 • Бар-Зоар, М., „Извън хватката на Хитлер. Героичното спасение на българските евреи”, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, АУБ , Издателски център “Шалом”, София, 1999

 • Бауман, З., „Модерност и Холокост”, ИК „Лик”, София, 2002

 • Бенбаса, Естер, А. Родриг. История на сефарадските евреи от Толедо до Солун. „Колибри”, София, 2003, 340-349;

 • Василева, Бойка. Евреите в България. София, 1992.

 • Визел, Е., “Нощта”, “Сиела”, 2004, София

 • Гелнер, Ъ., “Условията на свободата. Гражданското общество и неговите съперници.”, Издателство “Обсидиан”, 1996

 • Гринберг, Н., “Документи”, Издание на Централната Консистория, С., 1945

 • Гилбърт, М., „Холокост”, С. 2010 демокрация” (1944-1953)”, С. Фондация „Демос”, 2010

 • Карасимеонов, Г., „Политика и политически институции”, Университетско издателство, С. 1997.

 • Коен, Д. (съставител). “Оцеляването. Сборник документи 1940-1944” Издателски център “Шалом”, София, 1995 г.

 • Конституция на българското княжество (Приета на 16.04.1879 г.; изм. на 15.05.1893 г. и 11.07.1911 г.;отменена с Конституция на НРБ, приета от ВНС на 4.12.1947 г., ДВ, бр. 284 от 06.12.1947 г.) Глава IX ЗА ВЕРАТА

 • Нойков, Ст. и В. Радев. “Цар Борис ІІІ в тайните документи на Третия райх 1939-1943”. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С., 1995

 • Пешев, Д. Спомени. С., ИК Гутенберг, 2011.

 • Попов ген.-лейтенант, И., “Дейност на българското главно командване през Втората световна война”, Военноиздателски комплекс “Св. Г. Победоносец”, Университетско издателство, С., 1993.

 • Танева А., В. Гезенко, “Гласове в защита на гражданското общество. Протоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос 1940 - 1944”. Гал-Ико, С., 2003

 • Тошкова В., „България своенравният съюзник на Третия Райх”, сборник документи, С.

 • Тошкова, В., „Из Дневник на А .Х. Бекерле – пълномощен министър на Третия Райх в България”, Ф. „Хоризонти”, София, 1992

 • Хафнер, С. „Бележки за Хитлер”. С., Колибри, 2003

 • Хафнер, С., „История на един германец”, Аквариус, С., 2003

Дата, април 2016 г. Съставил: доц. д-р Албена Танева1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница