Факултет: ФилософскиДата05.02.2017
Размер104.06 Kb.
#14317
ТипЛекцииУтвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)
ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС

Преподавател: ДОЦ. Д-Р РУМЯНА КОЛАРОВА


Асистент:


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

60

Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект

30

Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

60


Обща извънаудиторна заетост

90

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

2

Кредити извънаудиторна заетост

3

ОБЩО ЕКСТ

5


Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)


Участие в тематични дискусии в часовете


Демонстрационни занятия

Посещения на обекти

Портфолио

Тестова проверка

Решаване на казуси

Текуша самостоятелна работа /контролно

курсова работа

Изпит

100%

Анотация на учебната дисциплина:

Целта на курса е да предложи систематизирана информация и анализ за политическата система, функционирането на основните институции и изработването на политическите стратегии (policy making) в Европейския съюз. Основните курсове в програмата по Европеистика в Софийския университет се преподават от юристи, икономисти, социолози, както и от специалисти в областта на международните отношения и културологията /избираем за бакалаври, спец. Публична администрация/. Този курс има за цел да анализира процесите на взимане на решения в ЕС чрез инструментариума на политическите науки. Също така курсът цели да потърси допирна точка между програмите на две специалности – Европеистика и публична администрация в рамките на съвместната магистърска програма по Европейска публична администрация.


Предварителни изисквания:

Няма
Очаквани резултати:

Този курс има за цел да анализира процесите на взимане на решения в ЕС чрез инструментариума на политическите науки. Също така курсът цели да потърси допирна точка между програмите на две специалности – Европеистика и публична администрация в рамките на съвместната магистърска програма по Европейска публична администрация.
Учебно съдържаниеТема:

Хорариум

1

Въведение в курса: еволюция и реформиране на политическите институции и правителствените органи на ЕС

3 часа

2

Характер на европейската политическа система: политическа общност без държава; теории за европейската интеграция

3 часа

3

Функциониране на двойната изпълнителна власт (1): прерогативи и делегиране на правомощия; политическо ръководство и административно сливане

3 часа

4.

Функциониране на двойната изпълнителна власт (2): демократичен контрол върху изпълнителната власт в ЕС; политическа и административна отговорност

3 часа

5.

Законодателна политика в Съвета: определяне на дневния ред и формиране на коалиции при гласуване

3 часа

6.

Законодателна политика в Европейския парламент: лидери и ръководство, партийни групи и комисии. Спазаряване по законодателството между Съвета и ЕП


3 часа

7.

Политика в сферата на съдебната власт (1): конституционализирането на ЕС


3 часа

8.

Политика в сферата на съдебната власт (2): “проникване” на конституцията на ЕС в националните правни системи


3 часа

9.

Обществено мнение: краят на permissive consensus


3 часа

10.

Политически кливиджи: национални кливиджи и транс-национални икономически интереси; нови транс-национални деления.Political cleavages – national cleavages and transnational economic interests; new transnational divisions


3 часа

11.

Партийната система на ЕС: съгласуваност и сплотеност на партиите и ролята на срещите на върха между политическите лидери. Избори и референдуми. Нови арени и нови стратегии


3 часа

12.

Представителство на интереси: теории и модели на представителство на интереси. Лобирането в Европейския съюз – глобализиране и европеизация. Дилемата на представителността и ефективността


3 часаТема:

Хорариум

13.

Основите на демокрацията в ЕС и демократичните преобразувания в правителствените институции на Европейския съюз

3 часа

14.

Легитимност и идентичност: изработване на понятие за легитимност в една “оспорвана политическа общност” (contested policy)

3 часа

15.

Анализ на изработването на политически стратегии в ЕС: теоретични подходи и емпирично разнообразие (1)


3 часа

16.

Анализ на изработването на политически стратегии в ЕС: теоретични подходи и емпирично разнообразие (2)


3 часа

17.

Политика на регулиране: срещата на неолиберализма със социалния пазар

3 часа

18.

Политика на преразпределение: към управление на много нива и с много субеекти (multi-level and multi-actor governance)

3 часа

19.

Свобода и сигурност на гражданите: пан-европейската държава и нейните граждани

2 часа

20.

Източно европейско разширяване: променливата същност (природа) на Европейския съюз

2 часа

21.

Основни понятия, обясняващи еволюцията и реформите в ЕС: суверенитет, междуправителственост, наддържавност (supranationalism); “многостепенно” и “мрежово” управление – нива и центрове на взимане на решения в ЕС

2 часа


Конспект за изпит

Конспектът за изпит е изложеното вече тематично съдържание.Примерни въпроси:Въпрос

1

Пан-европейската държава и нейните граждани

2

Лобирането в Европейския съюз – глобализиране и европеизация

3

Дилемата на представителността и ефективността

4

Суверенитет

5

“Mногостепенно” и “мрежово” управлениеБиблиография

Основна:
В основни линии курсът следва структурата и съдържанието на книгата на Саймън Хикс Политическата система на Европейския съюз, Парадигма, София 2001 (Simon Hix The Political System of the European Union, Macmillan Press, 2000).
Други издания, които са използвани като основа на курса:
Koller-Koch, Beate and Rainer Eising (eds.) The Transformation of Governance in the European Union, Routledge, 1999.
Nungent, Neli, The Government and Politics of the European Union, Macmillan Press, 1999.
Peterson, John and Elizabeth Bomberg, Decision-Making in the European Union, Macmillan Press, 1999.
Richardson, Jeremy (ed.) European Union: Power and Policy-Making, Routledge, 1996.
Rometsch, Dietrich and Wolfgang Wessels, (eds.) The EU and Member States: Towards Institutional Fusion? Manchester Univ. Press, 1996.
Wallace Helen and William Wallace, (eds.), Policy Making in the European Union, Oxford, 2000.
Допълнителна:

Andersen, Svein and Kjell Eliassen, (eds.) The European Union: How Democratic Is It? Sage, 1996.


Bache, Jan The Politics of EC Regional Policy, Sheffield Academic Press, 1998.
Banchoff, Thomas and Mitchell Smith (eds.) legitimacy and the European Union, Routledge, 1999.
Bieber, Rolandand Joerg Monar (eds.) Justice and Home Affairs in the EU, European University Press, Brussels, 1998.
Blondel et all. People and the EU: Participation, Democracy and Legitimacy, Oup, 1998.
Bulletin Quotidien Europe, December 10, 2000 (Special Edition for Nice European Council).
Bulmer, Simon, “Domestic Politics and European Community Policy-Making”, Journal of Common Market Studies, vol. 21, № 4 (June 11983), pp. 3349-363.
Coombs, David, Seven Theorems in search of the European Parliament, Federal Trust, London, 1999.
Devuyst, Youri “The Community-method after Amsterdam”, Journal of Common Market Studies, Vol. 37, № 1 (March 1999), pp. 109-120.
Egebrg, Morten, “Transcending Intergovernmentalism? Identity and Role Perceptions of National Officials in EU Decision-making”, Journal of European Public Policy, 6:3 (September 1999). pp. 456-474.
Elgstrom, Ole and Christer Jonsson “Negotiation in the European Union: Bargaining or Problem-solving?” Journal of European Public Policy, 7:3 (2000), pp. 684-704.
Elgstrom, Ole and Michael Smith “Introduction and Policy-making in the European Union – process, system and Order” Journal of European Public Policy, 7:3 (2000), pp. 673-683.
Garret, Geoffrey “From the Luxembourg Compromise to Codecision: Decision-making in the EU”, Electoral Studies, Vol. 14, № 3, pp. 289-307.
Gram, Laura, Desmond Dinan and Neill Nugent (eds.) Developments in the European Union, Macmillan, 1999.
Henderson, Karen (ed.) Back to Europe: Central and Eastern Europe and European Enlargement UCL Press, 1998.
Hix, Simon, “The Study of European Community: The Challenge to Comparative Politics”, West European Politics, Vol. 17, № 1 (Jan. 1994), pp. 1-30.
Keohane, Robert and Joseph Nye Power and Interdependence. Harper Collins, 1989.
Konstadinis, Stratos (ed.) A People`s Europe, ashgate, 1999.
Leonardi, Robert Convergeence, Cohesion and Integration in the European Union, Macmillan, 1995.
Lewis, Jeffrey “The Methods of Community in EU Decision-making and Administrative Rivalry in the Counsil`s Infrastructure”, Journal of European Public Policy, 7:2 (June 2000), pp. 261-289. (http://www.randf.co.uk/journals)
Mayhew, A. Recreating Europe: the EU`s Policy Towards Central and Eastern Europe, Cambridge, 1998.
Moravcsik, Andrrew, “Preferences and power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach”, JCMS, vol. 31, № 4 (December 1993), pp. 471-524.
Moravcsik, Andrrew, The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Cornell Univ. Press, 1998.
Pinder, John “The Development of European Democracy” and “Foundations for Democracy in the EU” in: John Pinder (ed.) Foundations for Democracy in the EU, Macmillan Press, 1999.
Pollack, Mark “Delegation, Agency and Agenda Settings in the Treaty of Amsterdam”, European Integration online Papers (EioP) vol. 3 (1999) №6;

http://eiop.or.at/eiop/texte/1999-006a.htm
Sandholtz, Waynne “Membership Matters: Limits of the Functional approach to European Institutions”, JCMS, Vol. 34, № 3.
Smith, K. The making of EU Foreign Policy: the Case of Eastern Europe, Macmillan, 1998.
Wallace H. and A. Michalski, t|he European Community: the Challenge of Enlargement, 1993.

Дата: май 2016 г. Съставил:Доц. д-р Румяна Коларова


1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница