Факултет: ФилософскиДата26.02.2017
Размер73.5 Kb.
#15794
ТипЛекцииУтвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

Ф

Ф

А

5

8

0

2

1

2ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПОЛИТИКИ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

И

3

0

3

Дисциплина:

(код и наименование)

ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПУБЛИЧНА ВЛАСТ

преподавател: ПРОФ. ДПН НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ


Асистент:

Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

15

Практически упражнения (хоспетиране)

-

Обща аудиторна заетост

45

Извънаудиторна заетост

Реферат

-

Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект

35

Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

70


Обща извънаудиторна заетост

105

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

1,5

Кредити извънаудиторна заетост

3,5

ОБЩО ЕКСТ

5


Формиране на оценката по дисциплината

% от оценкатаУчастие в занятията

20%Решаване на казус

20%Изпитно есе

60%

Анотация на учебната дисциплина:

В условията на демокрация, публичната власт има два източника – държавата и активното гражданство. Институционалното устройство на държавата придава на публичната власт устойчивост във времето. Променящите се претенции на гражданите за отчетност и прозрачност превръщат публичната власт в динамична величина, която се препотвърждава постоянно в хода на политическия процес. Ключова роля в този процес играят свободните и честни избори. Те легитимират политическите представители и правят ръководените от тях институции по-отзивчиви към гражданите.

Курсът свързва потребността от представителство в социалния живот изобщо с ролята на символизацията в човешките отношения. На тази основа се разглеждат някои форми на неполитическо и недемократично представителство. Поставя се въпросът за това - което прави възможно и необходимо демократичното представителство. Разграничават се структурните елементи на демократичното представителство, техните функции и качества. Разглеждат се видовете и формите на политическо представителство. Анализират се парадоксите, които политическото представителство поражда. Накрая се очертават и някои тенденции в съвременната практика и теория на политическото представителство.

Предварителни изисквания:

Няма
Очаквани резултати:

(1) Развиване на умения за оценяване на политическото представителство и в най-комплицираните казуси, които съвременната политика и публична администрация предлагат;

(1) Формиране на способност за ясно разграничаване на публичните отговорности от личните интереси в бъдещата практическа реализация на студента.Учебно съдържаниеТема:


Хорариум

1

Проблемът за представителството в контекста на символизацията на човешките отношения. Форми на неполитическо и недемократично представителство.

2 часа

2

Основанията на демократичното представителство: развитието на идеята за политическо равенство и правото на избор.

3 часа

3

Ролята на публичната сфера за демократизацията на политиката и превръщането на публичната отговорност в норма и критерий за оценка.

3 часа

4

Генеалогия на публичната трибуна и публичния представител.

3 часа

5

Парадокси на публичното представителство. Възможности за злоупотреба с публичната трибуна

3 часа

6

Какво може да се представлява политически – личности, групи, нации и държави.

4 часа

7

Качества на представителя и представлявания: исторически ракурс.

2 часа

8

Функции на представителя: императивен и свободен мандат. Класически и съвременни интерпретации.

4 часа

9

Видове и форми на политическо представителство. Класически и съвременни интерпретации.

3 часа

10

Патологии в политическото представителство: политически фетишизъм, непублична политика и корупция

3 часаПлан на семинарните занятия
Следват лекционния курс
Конспект за изпит

Конспектът за изпит е изложеното вече тематично съдържание.


Примерни въпроси:Въпрос

1

Каква е взаимовръзката между политическото равенство и демократичното представителство?

2

Какви трудности среща и какви подводни камъни крие политическото представяне на малцинствата?

3

Доколко свободен и доколко зависим от избирателите трябва да бъде политическият представител?

4

Какви са отношенията между формалистичното, символичното, описателното и същностното представителство?


Библиография

Основна:
Николай Найденов (2008). Публика и политика: Въведение в политическата антропология на Модерността. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Хабермас, Ю. (1995). Структурни изменения на публичността. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Burke, Edmund (1774). Speech to the Electors of Bristol (at the Conclusion of the Poll). Various publishers (available at: www.ourcivilisation.com).
Madison, James (1787). “Federalist no. 10”. In Hamilton, Alexander, Madison, James and John Jay, The Federalist Papers. Various publishers (available through books.google).
Pitkin, Hanna F. (1967). The Concept of Representation. Berkeley: The University of California Press.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2011). Political Representation. Available at:

http://plato.stanford.edu/entries/political-representation/

Допълнителна:
Manin, Bernard (1997). The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press (Introduction, Chapters 5 and 6).
Mansbridge, Jane (2011). Clarifying the Concept of Representation.

American Political Science Review. 105(3): 621.

Rehfeld, Andrew (2011). The Concepts of Representation.

American Political Science Review. 105(3): 631.


Runciman, David, & Monica Brito Vieira. (2008). Representation. Cambridge: Polity Press.
Siéyès, Emmanuel Joseph (1789). Vue sur les Moyens d’Exécution Dont les Représentans de la France pourront disposer en 1789 (pp. 1‒39). Paris: unnamed publisher (достъпен чрез books.google).
Urbinati, Nadia (2006). Representative Democracy: Principles and Genealogy. Chicago Ill.: The University of Chicago Press (Introduction and Chapter 1).
Shapiro, Jan, et al. (eds.) 2009. Political representation. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Дата: април, 2016 г. Съставил: проф. дпн Николай Найденов

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница