Факултет: философскиДата26.08.2016
Размер88.59 Kb.
#7348


Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: ФИЛОСОФСКИ


Специалност: (код и наименование)БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ


Магистърска програма: (код и наименование)
...................................................................................................................................................

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:

ЕСТЕТИКА

(код и наименование)

Преподавател: доц. Мая Иванова


Асистент:


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост

30

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект

15

Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

15


Обща извънаудиторна заетост

30

ОБЩА ЗАЕТОСТ

60

Кредити аудиторна заетост

1

Кредити извънаудиторна заетост

1

ОБЩО ЕКСТ

2Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценката


Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)

Участие в тематични дискусии в часовете

Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка

10%

Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно

15%

Изпит/тест

75%
Анотация на учебната дисциплина:
Курсът е систематично теоретическо изследване на естетическия дискурс, специфика на естетическите категории и динамика на тяхното развитие. Историческа типология на естетическия опит: Античност, средновековие, Ренесанс, Класицизъм, Барок, Просвещение, Модернизъм, Постмодернизъм.

Предварителни изисквания:

Няма
Очаквани резултати:

Образователна: основно запознаване със значими естетически концепции и художествени практики. Мястото на естетиката в хуманитарния дискурс.Учебно съдържаниеТема:

Хорариум

1

Предмет на естетиката

2 л.

2

Естетика на античността

2 л.

3

Естетика на Средновековието.

2 л.

4

Естетика на Ренесанса.

2 л.

5

Каноните на Класицизма.

2 л.

6

Просвещение – генезис на естетическия вкус.

2 л.

7

Кант.

2 л.

8

Хегел.

2 л.

9

Красивото.

2 л.

10

Възвишеното.

2 л.

11

Трагическото.

2 л.

12

Комическото.

2 л.

13

Изкуството: структура, функции, класификация на изкуствата, автор (гений), реципиент, творба.

3 л.

14

Лидиращи естетически теории днес: модернизъм и постмодернизъм в изкуството /школи/.

3 л.
Конспект за изпит
Въпрос

1

Предмет на естетиката

2

Естетика на античността

3

Естетика на Средновековието.

4

Естетика на Ренесанса.

5

Каноните на Класицизма.

6

Просвещение – генезис на естетическия вкус.

7

Кант.

8

Хегел.

9

Красивото.

10

Възвишеното.

11

Трагическото.

12

Комическото.

13

Изкуството: структура, функции, класификация на изкуствата, автор (гений), реципиент, творба.

14

Лидиращи естетически теории днес: модернизъм и постмодернизъм в изкуството /школи/.
Библиография

Основна:


 1. За красотата и изкуствотото, Антология, С., 1966

 2. Философия на изкуството, Тематична антология, 2003

 3. Хораций, За поетическото изкуство, Боало, За поетическото изкуство, С., 1980

 4. Ницше, Раждането на трагедията, С., 1990

 5. И.Паси, Немска класическа естетика, С., 1982

 6. И.Паси, Смешното, С., 1972

 7. Т.Адорно, Естетическата теория, 2002 г.

 8. Гадамер, Актуалността на красивото.

 9. М.Дворжак, История на изкуството като история на духа, 1997

 10. История эстетической мысли, т.1,2,3,4,5.

 11. В.Ворингер, Абстракция и вчустване, 1993 г.

 12. А.Ф.Лосев, Эстетика Возрождения, 1978.


Дата: Съставил:


1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница