Факултет по дентална медицина катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина к о н с п е к т поДата11.01.2018
Размер73.89 Kb.
#43175


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина

К О Н С П Е К Т
ПО
ПРЕДКЛИНИКА НА КОНСЕРВАТИВНОТО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

Въпроси за устен изпит:
1. Съставни елементи на кавитетната форма.

2. Изисквания към кавитетните форми.

3. Основни принципи /насоки/ на кавитетната препарация – основни фактори, определящи границите на кавитета.

4. Основни принципи /насоки/ на кавитетната препарация – второстепенни фактори, определящи границите на кавитета.

5. Практическа реализация по зъбните повърхности на основните и второстепенните фактори, определящи границите на кавитета.

6. Основни принципи /насоки/ на кавитетната препарация – създаване на резистентни форми.

7. Основни принципи /насоки/ на кавитетната препарация – създаване на ретенционни форми.

8. Практическо приложение на основните принципи /насоки/ на кавитетната препарация – разкриване на кариозното огнище и отстраняване на кариозната маса.

9. Практическо приложение на основните принципи /насоки/ на кавитетната препарация – обработване на емайловите ръбове на кавитета.

10. Оклузални кавитети за дентална амалгама – първи тип.

11. Оклузални кавитети за дентална амалгама – втори тип.

12. Кавитети за дентална амалгама на foramen coecum.

13. Оклузобукални/оклузолингивални кавитети за дентална амалгама – първи тип.

14. Оклузобукални/оклузолингивални кавитети за дентална амалгама – втори тип.

15. Втори клас кавитети за дентална амалгама – обща характеристика и съставни части на типичната кавитетна форма от втори клас.

16. Съставни елементи и характеристика на апроксималната част на кавитета от втори клас за дентална амалгама.

17. Съставни елементи и характеристика на оклузалната част на кавитета от втори клас за дентална амалгама.

18. Втори клас кавитет за дентална амалгама – кутиечна форма.

19. Конвенционални кавитети от втори клас за дентална амалгама.

20. Консервативна форма кавитет от втори клас за дентална амалгама.

21. Втори клас кавитет с апроксимооклузобукална, респ. лингвална локализация.

22. Пети клас кавитети за дентална амалгама.

23.Микроретенции: характеристика, изработване, роля, електронномикроскопска характеристика.

24. Адхезивни системи – класификация, състав и характеристика.

25. Апроксимален кавитет от трети клас за КМ.

26. Лингвоапроксимален кавитет от трети клас за КМ.

27. Букоапроксимален кавитет от трети клас за КМ.

28. Лингвобукоапроксимален кавитет от трети клас за КМ.

29. Инцизоапроксимален кавитет от четвърти клас за КМ.

30. Инцизоапроксимолингивален, респ. букален кавитет от четвърти клас за КМ.

31. Инцизоапроксимобуколингвален кавитет от четвърти клас за КМ.

32. Основни конфигурации кавитети при фрактури на режещи ъгли и режещ ръб. Клинични решения за осигуряване на ретенционността.

33. Основни правила за препариране на първи и втори клас кавитети за директно обтуриране с КМ.

34. Пети клас кавитети за обтуриране с пластични КМ.

35. Парапулпарни щифтове – индикации, видове и биомеханични проблеми при поставянето им.

36. Парапулпарни щифтове – анатомични аспекти на приложението им.

37. Парапулпарни щифтове – инструментариум и техника на поставяне.

38. Втори основен принцип за лечение на зъбния кариес – същност, основания за приложение, цели.

39. Втори основен принцип за лечение на зъбния кариес – медикаменти, видове, фармакодинамика, грешки при приложение.

40. Временни обтурации – функции, видове, изисквания, критичен анализ, индикации на приложение.

41. Трети основен принцип – същност. Биологични,механични и естетични изисквания към обтуровъчните материали.

42. Трети основен принцип – индикации, ограничения и контраиндикации за приложението на материалите. Фактори, определящи избора на обтуровъчен материал.

43. Трети основен принцип – дентинни превръзки. Материали – биомеханични изисквания. Критичен анализ.

44. Трети основен принцип – изолационни подложки. Техника за изграждане с различни материали и основни конфигурации за подложка.

45. Контури на възстановяванията – основна характеристика в зависимост от формата на зъбната корона, грешки и последствия. Възможности за корекция.

46. Междузъбен контакт – основна характеристика в зависимост от формата на зъбната корона. Грешки и последствияот неправилно изработване на апроксималните контакти и контури. Възможности за корекция.

47. Обтурации от амалгама – инструментариум и техника на изработване.

48. Обтурации от естетични материали – инструментариум и техники за изработване.

49. Ляти обтурации – индикации, контраиндикации и ограничения за приложение, особености на кавитетната препарация.

50. Ляти обтурации – индикации, инструментариум и техника на изработване по директния метод.

51. Ляти обтурации – индикации, инструментариум и техника на изработване по индиректния метод.

52. Ляти обтурации – ажустиране, циментиране, отстраняване на лети обтурации.

53. Ендодонциум – определение. Топографска анатомия на ендодонциума.

54. Принципи на ендодонтското лечение.Принципи на ендодонтската кавитетна препарация.

55. Кавитетна препарация на зъби за ендодонтско лечение с разкриване на пулпна камера и орифициуми.

56. Отстраняване на канално съдържимо - видове, инструментариум, техники за отстраняване, грешки и усложнения.

57. Определяне работна дължина на коренови канали.

58. Препариране на коренови канали – видове инструментариум, стандартизация.

59. Препариране на коренови канали – техника и основни правила за разширяване на коренови канали с ръчни инструменти.

60. Препариране на коренови канали - стандартна и step-back техника.

61.Иригация на коренови канали - средства, правила и техника за промиване.

62.Обтуриране на коренови канали – изисквания към материалите за канална обтурация, инструментариум, техники.

63. Латерална кондензация:същност, индикации, инструментариум, техника,предимства и недостатъци.

64. Методи и критерии за оценка на каналната заплънка.

65. Каналопълнежни средства – фармакодинамика на основните съставки на каналопълнежните средства.

66. Асептика и антисептика. Предпазване от остри инфекциозни заболявания.

67. Подготовка на операционното поле и на болния за лечение на зъбен кариес и на ендодонтски заболявания.

68. Методи и средства за обезболяване при лечение на зъбния кариес и на ендодонциума.

69. Етиология и патогенеза на зъбния кариес.

70. Методи за изследване при кариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани.

71. Възпалителни заболявания на зъбната пулпа – етиология и патогенеза. Класификация.

72. Възпалителни заболявания на зъбната пулпа – основна клинична и параклинична симптоматика.

73. Методи за изследване и лечение на зъбната пулпа – основна характеристика.

74. Периодонциум – анатомия, хистология, физиология. Етиопатогенеза на заболяванията на периодонциума.

75. Методи на изследване на заболяванията на периодонциума. Класификация на заболяванията на периодонциума.

76.Възпалителни заболявания на периодонциума – основна, клинична и параклинична симптоматика.Въпроси за писмен изпит:
1. Зъбен кариес – същност и класификация.

2. Методи за лечение на зъбния кариес – видове, същност, индикации, контраиндикации за приложение.

3. Основни принципи за лечение на зъбния кариес чрез обтуриране.

4. Видове кавитети. Фактори влияещи върху вида на кавитета.

5. Разкриване на кариозна лезия – инструментариум, основание за разкриване, особености в зависимост от вида на обтуровъчния материал.

6. Изисквания към гингивалната основа при МО, ДО и/или МОД кавитет от II клас.

7. Лястовича ретенция – индикация, вътрешна анатомия.

8. Дентинни ретенции – индикации, видове, местоположение, техника на изработване, в зависимост от кавитета и обтуровъчния материал.

9. Ретенция тип “изтегляне по фисурата” – индикации, вътрешна анатомия.

10. Видове обтуровъчни материали за лечение на зъбния кариес чрез обтуриране.

11. Дентална амалгама – видове, състав, реакция на втвърдяване.

12. Дентална амалгама – клинична характеристика.

13. Основни конфигурации и характеристики на кавитетите от първи клас – оклузални кавитети – за дентална амалгама.

14. Основни конфигурации на кавитетите от втори клас за дентална амалгама.

15. Състав и видове композиционни материали.

16. Клинична характеристика на композиционните материали.

17. Основни конфигурации и характеристики на кавитетите от III и V клас за обтуриране с КМ, които се нанасят в пластично състояние.

18. Основни конфигурации и характеристики на кавитетите от IV клас за обтуриране с КМ, които се нанасят в пластично състояние.

19. Глазйономерни цименти – видове и механизъм на втвърдяването им.

20. Глазйономерни цименти – клинична характеристика и индикации.

21. Топографска анатомия на ендодонта на горни молари.

22. Топографска анатомия на ендодонта на долни молари.

23. Характеристика на апикалната зона - физиологично стеснение, физиологичен форамен,апикален форамен, анатомичен връх, рентгенографски връх.

24. Характеристика и техника за работа с нервекстрактор.

25. Видови ръчни разширители за коренови канали.

26. Стандартизация на ръчните разширители.

27. Телескопично разширение на коренов канал – Step Back техника.

28. Техника на изпълнение на латерална кондензация при обтуриране на коренов канал.

29. Фармакодинамика на евгенол и цинковия окис в състава на каналопълнежни средства.

30. Рентгенова характеристика на зъбния кариес.

31. Хистология на зъбната пулпа.

32. Физиология на зъбната пулпа.

33. Класификация на заболяванията на зъбната пулпа. Основни принципи и критичен анализ.

34. Клинична характеристика на серозните пулпити.

35. Клинична характеристика на гнойните пулпити.

36. Клинична характеристика на хроничните пулпити.

37. Класификация на заболяванията на периодонциума – основни принципи.

38. Рентгенова характеристика на хроничните периодентити.

Каталог: AboutUs -> Dentistry -> Documents -> konspekti -> lqto
lqto -> Катедра физиология и патофизиология, унс по физиология к о н с п е к т
lqto -> К о н с п е к т по клиника на оралната и лицево – челюстна хирургия
lqto -> К о н с п е к т по пропедевтика на оралната и лицево – челюстна хирургия
konspekti -> Факултет по дентална медицина катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина к о н с п е к т по
AboutUs -> Съобщението е публикувано на 23 февруари 2015 г
lqto -> Конспект по хигиена и епидемиология за студенти по дентална медицина, втори курс, придобиващи образователно-квалификационна степен
lqto -> Конспект по "медицина на бедствените ситуации"
Documents -> Курсови ръководители на факултет „Дентална медциина“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница