Факултет по дентална медицина катедра по Протетична дентална медицина и Ортодонтия к о н с п е к т поДата11.04.2018
Размер59.82 Kb.


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Катедра по Протетична дентална медицина и Ортодонтия

К О Н С П Е К Т
ПО
ПРОПЕДЕВТИКА

НА

ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г. 1. Предмет и развитие на протетичната стоматология – исторически преглед.

 2. Орофациален комплекс. Лицевочелюстна област и дъвкателен апарат. Филогенетична еволюция на лицевочелюстната област и дъвкателния апарат.

 3. Онтогенетично развитие на лицевочелюстната област и дъвкателния апарат.

 4. Устна кухина. Устни, бузи, небце, лигавица, слюнчени жлези, език.

 5. Кости на дъвкателния апарат – функционална структура.

 6. Функционална анатомия на долночелюстната става.

 7. Дъвкателни и мимически мускули – функционална анатомия.

 8. Зъби – видове съзъбия. Части и строеж на зъба. Пародонтит – строеж и функции.

 9. Пробив на зъбите и оформяне на временно и постоянно съзъбие. Развитие и теории за пробива на зъбите.

 10. Зъбни редици и зъбни групи. Равнини за ориентиране на зъбите. Части и страни на зъбите. Зъбни формули.

 11. Големина и общи особености на зъбите.

 12. Морфология на постоянните резци, кучешките зъби, малките и големите кътници. Разпознаване на зъбите.

 13. Морфология на временните (млечните) зъби. Разпознаване на зъбите.

 14. Гнатология. Физиологичен покой. Зъбна артикулация и зъбна оклузия. Основни позиции на долната челюст.

 15. Гранични оклузии. Морфологична оклузия. Съвършена (перфектна) оклузия.

 16. Оклузален релеф и оклузални криви.

 17. Видове захапки.

 18. Оклузо – артикулационни контакти.

 19. Основни функции на устната кухина и дъвкателния апарат. Храносмилане в устата.

 20. Звукообразуване и говор. Звукова артикулация и оклузия. Протезиране и говорна функция.

 21. Естетика на съзъбието. Признаци на физическата красота. Форми. Цвят.

 22. Композиционни признаци на формите и цветовете. Хармония. Мяра. Протезиране и естетика.

 23. Биомеханика на дъвкателния апарат. Биомеханика на пародонта. Дъвкателни мускулни сили – посока и големина на силите.

 24. Дъвкателно (оклузално и пародонтално) налягане. Физиология на пренасяне на дъвкателното налягане.

 25. Функционално механично равновесие на пародонта. Физиологична поносимост и граници на натоварване на пародонта.

 26. Биомеханика на дъвкателната артикулация. Физиологични артикулационни цикли.

 27. Биомеханика на движенията на долната челюст – вертикални и хоризонтални движения.

 28. Възпроизвеждане на движенията на долната челюст. Принципни теоретични постановки за комбинираните движения.

 29. Апарати за възпроизвеждане на движенията на долната челюст. Оклудатори и артикулатори.

 30. Физиологично – функционални промени на дъвкателния апарат. Зъбна атриция, абразия и ерозия. Еволюция на контакта между съседните зъби.

 31. Промени в пародонта. Клиничен корен и коронка. Промени след дефект в зъбната редица. Промени след пълно обеззъбяване. Промени в долночелюстната става. Промени в челюстно – лицевите мускули.

 32. Ориентири за възстановяване на дъвкателния апарат – биоконстанти.

 33. Методи за определяне на функционалното състояние на дъвкателния апарат. Гнатодинамометрия. Статични методи.

 34. Динамични функционални методи.

 35. Говорна функция. Слухов метод. Фонография. Сонография.

 36. Технология на зъбните протези. Видове отпечатъци.

 37. Лъжици за взимане на отпечатък. Избор на отпечатъчен материал и отпечатъчна техника.

 38. Отливане на гипсов модел. Еднопластов и двупластов гипсов модел. Модел чрез галванопластика и дублиран модел от опаковъчна маса.

 39. Моделиране на зъбните коронки. Низходящо и възходящо моделиране. Моделажни восъци и работна техника.

 40. Заваряване, припояване и леене на зъбопротезните сплави.

 41. Почистване, шлифоване и полиране на протезните конструкции.

 42. Обща класификация на протезните конструкции по морфологичен, профилактичен, естетичен и функционален показател.

 43. Обща класификация на изкуствените коронки. Изисквания към изкуствените коронки.

 44. Частични коронки.

 45. Изпиляване на зъб за цяла коронка.

 46. Метална коронка. Видове технологии.

 47. Пластмасова коронка.

 48. Керамомерна коронка.

 49. Порцеланова коронка.

 50. Изцяло керамични коронки, изработени от прескерамика.

 51. Комбинирани коронки. Видове металопластмасови коронки.

 52. Комбинирани коронки. Видове металокерамични коронки.

 53. Металокерамика с използване на високо благородни сплави и злато (галвано, CAPTEK®)

 54. Щифтова коронка и щифтово зъбно пънче.

 55. Протезни конструкции при дефекти на зъбните редици. Мостови протези. Елементи на мостовата протеза.

 56. Свързване на мостовото тяло с мостокрепители. Класификация на мостовите протези.

 57. Съвременни методи за мостови протези. Система "Адапта".

 58. Съвременни методи за мостови протези. Моделно отливане. Метод със СОЧ – крепители. Метод с "Мериленд" крепители. Мостови протези с адхезивни крепители.

 59. Естетично оформяне на мостовите протези – с пластмаса или с керамика.

 60. Принципи за конструиране на мостовите протези. Механична устойчивост и биологична пародонтална база.

 61. Принципи на конструиране на мостовото тяло и мостокрепителите.

 62. Мостови протези с едностранно свързване – "конзолно" или "висящо тяло" – конструкции. Сложни мостови протези.

 63. Безметални мостови конструкции. Прескерамика, конструкции от циркониев диоксид.

 64. CAD CAM технология.

 65. Изработване на неснемаеми безметални конструкции от циркониев диоксид с копинг машини.

 66. Пропедевтични принципи за направа на неснемаемите конструкции върху имплантати.

 67. Снемаеми частични протези – елементи.

 68. Задръжно – опорни елементи на частичните протези – основни предназначения.

 69. Куки. Части на куката. Огънати (телени) куки. Пластмасови куки.

 70. Куки. Лети куки по системата "Ней".

 71. Комбинирани протезни конструкции. Свързване чрез механични стави и плъзгачи.

 72. Шарнирно и телескопско свързване. Фрезтехника.

 73. Траверстно и ключалково свързване.

 74. Класификация на снемаемите частични протези. Цел на конструирането и етапи на технологичния процес при частичните протези.

 75. Принципи за конструиране и технология на пластмасовите плакови частични протези с огънати куки – етапи.

 76. Пропедевтични насоки за конструирането на скелетирани моделно – лети протези. Основни задачи. Правила при мезио – дистално ограничени и неограничени дефекти на зъбната редица. Принципи за блокиране чрез опорно стабилизиране върху носещи зъби.

 77. Принципи за пренастройване на силовите ефекти. Редуциране на вертикалната ротация на протезното седло. Конструиране на протезния скелет при моделно – летите протези.

 78. Технология на скелетираната моделно – лята протеза – етапи.

 79. Технология на имедиатна снемаема протеза. Други видове частични протези.

 80. Основи на шинирането на зъби с увреден пародонт. Общи постановки; класификация, обща характеристика и технология на шините.

 81. Пропедевтични принципи за конструиране на шините. Принципи за стабилизиране на зъби с увреден пародонт. Неснемаеми шини и снемаема постоянна шина.

 82. Протезни конструкции при пълно обеззъбяване. Елементи на цялата протеза. Задържане и стабилизиране на целите протези. Механични и физични методи и средства.

 83. Задържане и стабилизиране на целите протези. Биофизични и биомеханични методи и средства.

 84. Технология на цели протези (1 – 3 етап). Отпечатъци, модели и индивидуални лъжици.

 85. Технология на цели протези (4 – 6 етап). Оклузални шаблони. Определяне на централното съотношение на долната челюст. Фиксиране в оклудатор и артикулатор.

 86. Избор на ортогнатно нареждане на изкуствени зъби за цели протези по Гизи. Метод на Патерсън и метод на Гербер.

 87. Други методи за нареждане на изкуствени зъби. Кръстосано, прогнатично и прогенетично нареждане.

 88. Видове цели протези.

 89. Поправка и ребазиране на снемаеми и пластмасови протези.

 90. Пропедевтични принципи на снемаеми конструкции върху имплантати.

Практически изпит: 1. Нареждане на цели протези.

 2. Моделаж.

Съставил:/доц. д-р М. Абаджиев, дм/Каталог: Structure -> Dentistry -> Documents -> dentalna medizina konspekti -> konspekti -> 2-zimen
2-zimen -> Конспект по " анатомия и хистология " за специалност " Дентална медицина "
konspekti -> Конспект за студентите от специалност „дентална медицина V курс за учебната 2013/2014 г
konspekti -> Конспект по цитология, обща хистология и обща ембриология
konspekti -> Конспект по дентална клинична алергология фдм – му, Варна Обща част
konspekti -> Конспект за държавен изпит по пародонтология и зол катедра по Пародонтология и дентална имплантология-фдм
konspekti -> Конспект по дерматология и венерология за студенти- дентална медицина V курс за учебната 2012/2013 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница