Факултет по информационни наукиДата09.09.2016
Размер218.89 Kb.
#8450


Университет по библиотекознание и информационни технологии

Факултет по информационни науки

КУРСОВА РАБОТАпо ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Структура и класификация на информационните системи.Разработил:

Гергин Борисов ИТ 3. курс ф. №: 2044

Иван Казмин ИТ 3. курс ф. №: 2043

Проверил:

проф. д-р Иванка Павлова

ас. Д. Бойчев

Съдържание


Съдържание 1

Увод 2

Основни термини и разглеждани примерни ИС 3

Информационна система за автоматизиране на офис дейностите – Google Apps for Business 3

Програмно обезпечаване на програмните модули 4

Електронна поща 4

Групи потребители 5

Документи 5

Календар 6

Спомагателни функции и онлайн документация на Google Приложения 6

Недостатъци 6Система за обслужване на парични трансфери - PayPal 7

Програмно и математическо обслужване на ИС за обслужване на транзакции 8

Недостатъци на PayPal 11

Експертни системи - Siri 12

Какво е експертна информационна система? 12

Архитектура на Ескпертните информационни системи 12

Програмно и математическо обезпечаване на експертната система 14

HMM моделиране 14

DTW моделиране 15

Нормативно обезпечаване на системата 15

Заключение 16

Изводи 16

Използвана литература 17
Увод


Информационните системи са основна част от съвременната организация на човешкия живот. След започналата през 60те години на 20ти век цифровизация на болшинството поддържащи системи, необходимостта от обработване на постъпващата и изходяща информация става прекалено голяма, за да се обслужва от оператори. Това налага създаването на информационните системи, които използват ресурсите си, за да обработват и презентират събирана информация на нужните оператори и разпространението на други информационни потоци до управлението, операторите и/или трети страни.

Съществуват множество информационни системи, поддържащи и занимаващи се с различни сфери на човешкия живот, които можем да разграничаваме по структура. Подобно на организмите, информационните системи са специализирани спрямо работата си, така че можем да говорим за таксономия (класификация) на информационните системи. Тя е организирана на седем основни класа: • Информационни хранилища;

 • Системи за организиране ресурсите на предприятието;

 • Организационни системи;

 • Експертни системи;

 • Географски информационни системи;

 • Глобални информационни системи;

 • Системи за автоматизиране на офис дейностите.

В настоящата разработка ще разгледаме три основни вида информационни системи: система за автоматизиране на офис дейностите, билинг система и експертна система за вземане на решения; ще сравним структурата им, подхода за събиране на информация, интерфейсните им особености; тяхното софтуерно, хардуерно и правно обезпечаване. В течение на разработката ще съпоставим начина им на работа и основните направления в развитието им; ще разгледаме възможността в перспектива, трите вида системи да обвържат ресурсите си, с цел постигане на динамична и автономна организация на дейностите в една компания или в личния живот.

Основни термини и разглеждани примерни ИС


В настоящата разработка ще се спрем на следните примери за информационни системи:

 • Google Apps for Business – информационна система за автоматизиране и синхронизиране на офис дейностите;

 • PayPal – онлайн платформа за взаимодействие с информационна система за обслужване на парични транзакции;

 • Siri – приложение за iPhone, използващо експертна информационна система за алгоритмиране и връщане на вербален отговор на конкретен проблем, назначен за обследване от оператора;

 • СУС – системи за управление на съдържание;

 • SSL – Secure Sockets Layer – криптографски протоколи, които осигуряват сигурност на комуникацията по Интернет

Също така ще използваме следните термини:

 • Оператор – човек, взаимодействащ със системата;

 • Оперираща машина – машина, взаимодействаща си с информационната система от името на оператор или от името на друга информационна система;

 • ИС – информационна система;

 • UI – потребителски интерфейс;

 • UX – потребителско преживяване (User Experience);

 • API - Application Programming Interface. Това е интерфейс, който се използва от компоненти на софтуер за комуникация един с друг.

Информационна система за автоматизиране на офис дейностите – Google Apps for Business


Информационните системи за автоматизация на бизнес дейностите (Office Information Systems) са системи, които синхронизират и автоматизират офис дейностите, улесняват ежедневните задачи за обработване на информация в бизнес организациите. Те използват различни средства – текстообработващи програми, електронни таблици, инструменти за презентации. С тяхна помощ се повишава производителността на персонала, занимаващ се с обработка на данните. Типичните представители на този вид системи управляват оборота на документи в организацията и позволяват създаването на графици за отделните дейности – електронен календар; осигуряват средства за анализ на данните – електронни таблици и инструменти за комуникация между служителите, които подпомагат реализирането на взетите решения.

Офис системите осигуряват на отделните служители от всички нива ефективен начин за обработка на лични и организационни бизнес данни в групи, като те могат да се подчиняват на пластична организация на членствата. Може да съществуват групи, в които да са включени само служителите от конкретен отдел и тяхната информация да не фигурира в общия документооборот. Системата предлага нужната автоматизация за автоматично разпращане на съобщения до членуващите в групата, като се набляга на конфиденциалност и се ограничава достъпа до тази информация с цел защитата ѝ. Най-често известяването на служителите става чрез електронна поща.

Офис информационните системи се изграждат главно на база на персонални компютри и компютърна локална мрежа, но могат да бъдат и уеб базирани. За да функционират, е нужно изграждане на определена инфраструктура (сървъри и мрежи), както и използването на мрежов софтуер за връзка между отделните работни станции и наличните приложни програми, реализиращи функциите на системата. Фиг. Х показва потока на информация в една организация и ролята на офис системата.

Една от системите за автоматизация на офис дейностите, която ще разгледаме, е Google Приложения (Google Business Apps). Google Приложения представлява пакет от уеб базирани софтуерни продукти на компанията Google, обединяващи разнообразни услуги в помощ на бизнеса. Google Приложения е хоствана услуга, която дава възможност на фирми, училища и институции да използват ресурсите на Google – в това число електронна поща, Google Документи, Google Календар и Google Talk под шапката на свой отделен домейн (напр. www.vashatafirma.bg). Услугите на Google приложения се предлагат както безплатно, така и платено.


Програмно обезпечаване на програмните модули

Електронна поща


Google Приложения предлагат ефективен метод за организация и обслужване на входящата и изходяща поща в една организация. Към днешна дата повечето хостинг компании предлагат Webmail услуга, но тя рядко е използвана от служителите, тъй като често е трудна за работа и не предоставя добър UX.

Gmail е електронната поща, разработена от Google - широко смятана за една от най-ефективно и бързо функциониращите webmail интерфейси. Дори безплатната версия на Gmail предлага голям ресурс за съхранение на информация и ефективни антиспам филтриращи алгоритми. Gmail също така може да сканира получени прикачени файлове, да организира контактите и да ги асоциира с Google+ акаунти, чат с други потребители, вписани в системата, автоматично записване на чернови, търсачка и др.

Същността на електронната поща, предлагана от Google Приложения е употребата на Gmail интерфейсът за корпоративни мейл клиенти, което позволява да се избегне взаимодействието на гореспоменатите webmail платформи. Достъпа до Gmail задвижваната корпоративна поща може да се извършва чрез стандартен URL адрес, задаван от системата по подразбиране или чрез личен, който в общия случаи е от типа: mail.vashatafirma.bg.

Групи потребители


Както вече споменахме, Google Приложения предлага организация на съвместна комуникация между служителите на различните звена на компаниите, ползващи услугите му. Това се постига чрез използване на Google Групи. Тя се регистрира под общ фиктивен E-mail адрес, който разпраща известия до членовете при всяка нова информация в групата. Системата позволява групите да съществуват и работят самостоятелно, публикациите им да са видими за други групи или за всички в мрежата. По този начин се създава многоканалност на работата и се повишава ефективността на работния процес: всеки потребител вижда онази информация, която има пряко отношение към неговите задължения.

При реализацията на групите, зоните им на видимост и информационните им потоци, Google имплементират множество таксономични методи в разработката на приложението. Такива методи са широко използвани и в други сфери на онлайн базираните приложения, най-вече във форум платформи като vBulletin и др.

В подобна организация на съдържанието, всеки обем съдържание (елемент) се асоциира с един или повече елемента-родители и е видим в тяхната структура. Дали даден потребител да има достъп до този елемент се определя от назначените от администратор или модератори права. Таблиците с правата, съхранявани в информационните хранилища, представляват списъци с родители от най-високо ниво и децата им, като към всеки от тях се назначават потребителите, които получават достъп до информацията в него. В тази си светлина всички софтуерни продукти, включени в пакета на Google Приложения, могат да се разглеждат като дървовидна структура на ориентиран граф, където раменете показват унаследяването, а върховете – унаследеното съдържание.

Документи


Google приложения предлага уеб базирана система за създаване на документи и файлов мениджър. Системата наподобява офис пакета на Windows: има възможност за създаване на документи, презентации, таблици, формуляри и графики. Предимството ѝ пред десктоп пакета на Microsoft е, че отпада необходимостта от инсталация – нужна е единствено връзка с Интернет. Файловете, които се създават участват в ориентирания граф като върхове и им се задават области на видимост. Веднъж създаден вътре в системата, файлът може да бъде редактиран, като хронологично се пазят въведените корекции. Това се прави с цел администраторът или авторът на файла да могат да следят кой и кога е извършвал корекциите.

Календар


Друга много удобна услуга на Google Приложения е календарът, който помага за прегледно организиране на планираните събития, предстоящи срещи и др. Всеки потребител на системата има възможност да изработва лични графици и да ги организира в календари, както и публични или споделени с конкретна група.

Тъй като календарът, подобно на всички други приложения, е в общата таксономия за унаследяване, при промяна в дадено събитие е възможно всички асоциирани с него потребители да получат известие. Това прави приложението изключително полезно за работа в динамична обстановка и предпочитан метод за водене на хронология на събитията.


Спомагателни функции и онлайн документация на Google Приложения


Тъй като отделните модули работят в синхрон е възможно администраторския екип да наблюдава активността на всички потребители в системата, чрез опция за генериране на графични отчети, която Google Приложения предлага. Следят се активността на електронните пощи, календарите и документите. Системата се настройва посредством Advanced tools, Setup, Settings и Domain Settings. За манипулация на някои от функциите са необходими повече от основни познания в областта на информационните технологии. Секциите Поддръжка и Помощ представят добре структурирана информация в помощ на потребителя, засягаща приложенията на Google.

Недостатъци


Както всички онлайн базирани приложения, така и Google имат проблеми със сигурността. Те съхраняват всички документи, контакти и други данни от приложения автоматично, независимо от това дали потребителът предпочита да ги съхранява он или офлайн. Информацията се пази на сървърите на Google за няколко месеца или повече, без дори да има гаранция, че тя някога се изтрива. Хакери могат да се доберат както до нова, така и до стара информация.

Когато се използват офлайн приложения или приложения, базирани на собствен локален сървър, има по-голям контрол над възможни сривове. Въпреки че Google доста рядко изпитва проблеми, може да има моментни ограничения на достъп до някое приложение или неговите архиви.

При десктопните приложения, повечето или всичките данни се съхраняват локално. Докато има захранване на работната машина, файловете и приложенията могат да бъдат достигнати. Работата с Google Приложения е напълно зависима от скоростта и като цяло от наличието на Интернет връзка. И тъй като няма идеален Интернет доставчик, винаги ще има периоди без достъп.

Позволеното пространство на Google Приложения e 10GB за електронната поща и 5GB за файловия мениджър. Ако се работи с големи и много файлове, достъпът до тях ще е ограничен или бавен, затова в такива случаи се препоръчва използването на приложния софтуер, инсталиран на работната станция.

Google Документи не са толкова функционални, колкото десктоп офис приложенията на Apple и Microsoft, но се развиват и могат да импортират и експортират в повечето широкоразпространени формати. Тъй като интерфейсът на Google Документи е уеб базиран, той има известни ограничения откъм съвместимост и е неизползваем в по-стари версии на ОС или браузър. Също така, всички изчислителни операции в приложения като Google Spreadsheet стават чрез Java Script. Това заема ресурси и натоварва потребителската машина, което не е предимство пред локално инсталиран и използван офис пакет.

Система за обслужване на парични трансфери - PayPal


Системите за обслужване на паричните трансфери са сложни информационни системи, обвързващи множество и различни видове информационни хранилища. В общия случай, една система за транзакции притежава Front-End интерфейс, базиран онлайн, който дава достъп на потребителите до инструменти за заявяване на плащания и показва наличности по сметки, последни обслужени транзакции и други движения по сметките. Другият компонент от подобна система е Back-End софтуер, който извършва реалните транзакции. Това се осъществява чрез комуникация между него и информационните хранилища на банковите институции, съхраняващи данните на клиента и паричните му средства. В заявките, които софтуерът извършва, се посочва сумата на транзакцията и сметката получател. Обикновено хронология на извършваните плащания се води в общо три информационни хранилища:

 • На ИС, извършваща транзакцията;

 • На ИС на банката, обслужваща сметката на извършващия транзакцията;

 • На ИС на банката, получаваща транзакцията.

Съществуват множество информационни системи, обслужващи транзакции. Всяка банкова и кредитна институция разполага със своя система, която води дейностите по отчет и трансфер, също така някои банки разширяват функционалността ѝ, за да предложат на клиентите си услуга като „Онлайн банкиране”. Същия вид системи работят с всички фискални устройства, физически и виртуални POS терминали, ATM терминали, разплащателни апарати и др.

Инструменти, които са част от подобни ИС, способстващи извършването на парични транзакции, се използват широко в множество сфери от живота. В някои страни, като Япония например, все по-широко приложение намира заплащането чрез телефонния апарат, за което се разработват нови протоколи, обслужващи връзката, между POS терминалите в магазините и отдалечена ИС за обслужване на транзакции.

Най-популярните системи от този тип в България са epay.bg и PayPal. В следващата секция ще се илюстрират принципите на работа на системата PayPal, нейното API и методите ѝ на обслужване на клиентите.

Програмно и математическо обслужване на ИС за обслужване на транзакции


Чрез PayPal всеки човек, който притежава валиден имейл, може да превежда пари чрез имейл. Инициаторът на транзакцията трябва първо да създаде и зареди със средства сметка в системата PayPal. Сметката в PayPal може да бъде обезпечена чрез кредитна или дебитна карта, или чрез сметка в банка. За да получи парите, получателят може да изиска чек от PayPal, да си отвори сметка в PayPal или да посочи банкова сметка за превод на сумата. В този смисъл PayPal представлява посредник, улесняващ електронната търговия, без да разкрива финансова информация при сделките.

Към края на 2006 г. PayPal има повече от 123 милиона потребители, които могат да изпращат и получават пари в различни точки от света в 17 валути.

PayPal предлага регистрация за лично ползване и за нуждите на бизнеса. Потребителите, които искат да използват PayPal като средство за пазаруване в онлайн магазините, се регистрират като частно лице, след което могат да добавят своите платежни средства (дебитни и кредитни карти) в системата на PayPal и да разполагат онлайн с финансите в тях. Така сигурността на данните се повишава, тъй като чувствителните данни не се разпространяват сред множество опериращи машини, а се съхраняват само в системата на PayPal.

Принципът на извършване на плащането (на продукт от онлайн магазин) е сходен с други системи за онлайн плащания като epay.bg и др.

След като потребителят е готов с поръчката си и потвърди желанието да осъществи транзакция чрез PayPal, сайтът го препраща към системата чрез HTML формуляр, който е генериран от системата и попълнен с нужните данни за:


 • стойност на поръчката;

 • валута;

 • списък с поръчаните артикули;

 • количество на закупените артикули;

 • работни променливи;

 • идентификация (имейл) на получателя.

Този метод, макар лесен за имплементация и попълване от СУС на сайтовете, е лесен и за манипулация от злонамерени лица и е незащитен с някаква форма на криптиране. Услугата на PayPal, която решава този проблем, използва криптирани бутони или формуляри (encrypted buttons). Операцията по криптиране на формуляр протича по следния начин:

 1. Генерира се SSL публичен ключ за уеб сайта търговец;

 2. Този публичен ключ се качва в потребителското меню на търговеца в PayPal;

 3. През потребителското меню на PayPal се забранява приемането на некриптирани формуляри;

 4. От PayPal се изтегля публичният ключ на PayPal;

 5. Генерира се частен ключ за уеб сайта на търговеца. Този ключ трябва да се пази от търговеца и да се съхранява в подсигурена база данни;

 6. Формулярът за дадена поръчка се криптира с публичния ключ на PayPal, изтеглен от сайта им, и след това криптираният формуляр се подписва с частния ключ на търговеца;

 7. Вече криптираният и подписан формуляр се извежда пред потребителя, който пазарува; потребителят натиска бутон, иницииращ плащането и се препраща към уеб сайта на PayPal;

 8. PayPal проверява автентичността на данните, използвайки качения от търговеца публичен ключ (стъпка 2);

 9. PayPal дешифрира криптираните данни, използвайки собствения си частен ключ; Потребителят вече може да плати своята поръчка.

Чрез използване на криптирани формуляри, манипулацията на кода става невъзможна, освен ако злонамереният потребител няма достъп до частния ключ на търговеца.

При използване на некриптирани формуляри поръчката през сайта и сумата, получена в PayPal, могат ръчно да се проверяват за несъответствия. Това би била успешна практика за уеб сайт, генериращ малък брой поръчки на ден. Но ако поръчките са повече, криптирането на формуляра създава значително удобство за обслужващите онлайн магазина.

Известяването на търговците за извършване на плащанията не става в реално време. Затова търговците трябва периодично да извършват проверки в системата, за да могат да отчитат кои поръчки са платени и да ги изпращат на потребителите. Това отново зависи от обема и броя на транзакциите, които се осъществяват. Търговци, които получават хиляди плащания на ден през системата не могат и не би следвало да отделят ресурс и човекочасове за следене на плащанията в системата. Затова системата предоставя възможност за автоматично известяване за плащания (Instant Payment Notification). Това се постига чрез използване на нативното API. В случая с PayPal, комуникацията е между PayPal и сайта на търговеца.

Повечето онлайн магазини регистрират отделните поръчки в базите си данни под уникален идентификационен номер. Когато потребителят желае да плати своята поръчка, този номер, заедно с всички други данни за поръчката, се изпращат посредством криптирания формуляр към PayPal. В PayPal потребителят плаща своята поръчка. В този момент PayPal се обръща към „слушателя” на сайта на търговеца (IPN listener). Този слушател е програмен код на сайта на търговеца, чието единствено задължение е да разчита съобщения, пратени от PayPal, засягащи плащания на потребители. Адресът на този слушател се праща към PayPal през криптирания формуляр. Когато PayPal се обърне към този слушател, той изпраща цялата информация за плащането, включително това дали е извършено успешно. Данните се сравняват по уникалния номер с базата данни на търговеца, за да се потвърди съществуването на поръчката. Слушателят, за да се увери че информацията действително идва от PayPal и е непокътната, праща заявка за потвърждение до PayPal, която съдържа същите данни, които PayPal му изпраща. Ако данните съвпадат, PayPal отговаря с ключовата дума VERIFIED (проверено). Ако отговорът е INVALID (невалиден), то има несъответствие с получените данни и данните, които PayPal всъщност е изпратил или данните идват от друг източник, а не от PayPal. Това би бил най-вероятно опит за злоупотреба със системата на търговеца.

След като търговецът получава автоматично информация за платени поръчки, те могат да се обработят от СУС на търговеца и отбележат като платени. Ако закупените от потребителя продукти са всъщност виртуални услуги (закупуване на софтуер или абонамент за използване на дадена онлайн услуга), то тогава тези услуги могат също да бъдат предоставени автоматично, без намесата на оператор. Но ако продуктът съществува физически, в момента на получаване на потвърждение за плащане от PayPal, поръчката трябва да се обработи ръчно от обслужващите онлайн магазина.

За да заплати потребител на уеб сайт своята поръчка през PayPal, той трябва да има регистрация при тях. Не всички потребители имат, затова PayPal предлага услугата Website Payment Pro. Чрез тази система потребителите въвеждат данните на своята кредитна или дебитна карта директно на уеб сайта на търговеца и той се свързва с PayPal, за да прати данните и получи отговор за успешно или не плащане. Заради работа със строго конфиденциални данни, PayPal и PCI стандарти за контрол над сигурността имат високи изисквания за сигурност, преди да се разреши този тип плащания през сайта на търговеца. Това би била значителна инвестиция в специалисти за въвеждане на този тип система.

PayPal предлага безплатно използване на система за изпробване на всичките им услуги, преди официална интеграция на сайта, на който ще се използват. Това е с цел безопасно и удобно разработване на ефективен и сигурен интерфейс за работа с PayPal. Системата се нарича PayPal Sandbox и е предназначена за програмисти и компютърни специалисти, които разработват интеграциите.

Недостатъци на PayPal


Услугите на PayPal не са безплатни. За всяка транзакция, PayPal взима комисионна за посредническа дейност. Таксите са в зависимост от ползваната услуга на PayPal и месечния доход на уеб сайта, който минава през PayPal, като започват от 3.4% от сумата на транзакцията плюс €0.35.

Заради заплахи от терористични атаки и проблеми със сигурността, правителството на САЩ е въвело стриктни мерки за контрол над броя на транзакциите през PayPal, вследствие на това и най-малкото подозрение може да доведе до заключване на сметки в PayPal и разследване.

Връзка с техническата поддръжка или представители на PayPal е изключително трудна. Откриването на телефони за контакт не е лесно, като често при връзка с тях никой не отговаря. Има оплаквания за получаване единствено на автоматични отговори при опит за връзка по имейл.

Регистрацията в системата е бърза и лесна, но потвърждаването ѝ отнема няколко дни. PayPal извършва превод със специален код, който трябва да се въведе в регламентирана номенклатура в системата.


Експертни системи - Siri

Какво е експертна информационна система?


Експертна информационна система е софтуер, който решава конкретни задачи и дава конкретни съвети или предложения за разрашаване на зададен от оператора проблем. Експертните системи работят с конкретна проблемна област, използвайки предварително събрана база данни с информация, която използват, за да достигнат до заключението, търсено от оператора.

Експертните системи взаимодействат директно с потребителите, като се явяват посредници между тях и информационни системи от първи вид – информационни хранилища на предварително картотекирано и систематизирано човешко познание. При работата си те не моделират използваната информация, а изводите, които операторите правят на база получения отговор.


Архитектура на Ескпертните информационни системи


Всички експертни системи зависят от информационни хранилища, които както отбелязахме са информационни системи сами по себе си. Повечето експертни системи имат собствени информационни хранилища, които се попълват от експерти или специалисти по обработка на знания и информацията в тях се обновява непрекъснато.

Информационното хранилище се състои от системата за придобиване на знания и база данни от знания. Системата за придобиване на знания има свой специализиран интерфейс, който позволява въвежданата информация да се синтезира и разпределя в базата във форма, удобна за употребяване от експертната система.

Ескпертната система изисква от информационното си хранилище нужната ѝ информация и я подава на интерпретатор на знанията, който я систематизира и обработва, преди да я подаде на модула за обясненията. Там информацията се оформя в необходимия формат, който се подава на потребителския интерфейс, показващ я на оператора.

В Siri – пример, с който ще се илюстрира работата на една експертна система, операторът задава проблема вербално. Потребителският интерфейс на Siri записва гласовите инструкции и ги изпраща на интерпретатора чрез WiFi или друга форма за отдалечен достъп до неговите ресурси. Ако успее да разчете ясно инструкциите, превръща гласа в стек от инструкции. Ако не успее връща съобщение до модула за обяснения, който възпроизвежда чрез UI модула вербално обяснение, че инструкциите не могат да бъдат разчетени: Im sorry <operator name>, I cannot understand <instructions>”, в превод: „Съжалявам, <име на оператор>, не разбирам <инструкции>”.

Стека с инструкции, вече анализиран от интерпретатора и преобразуван в стек заявки към базата данни се изпраща към нейния модул, където се събира нужната информация и се връща по каналния ред. Интерпретаторът я препраща на модула за обяснения, където се подготвя вербалния отговор на Siri и визуалната информация, прикрепена към него.

Ако, например, операторът поиска от Siri да намери ресторанти с конкретно ястие, включено в менюто им, интерпретаторът извършва сложно каскадно търсене и крос референтни заявки между различни ресурси в базата от знания. Алгоритъмът, по който се намира ресторанта е следния:Ключов термин на заявката

Област на търсене

Резултати от търсенето

Ястие Х

Ресурси на търсещите машини от търсене в уеб сайтове, социални мрежи, блогове и влогове.

Имена на обекти, асоциирани с ястие Х.

Име на обект

Кросреференция между име на обект и адрес на обекта в разно-образни географски информа-ционни системи, съдържащи ин-формация за местоположението на обекта.

GPS координати на обекти, съдържащи ястие Х.

GPS координати на устройството

GPS координати на обекти, съдържащи ястие Х.

GPS координати на обекти, съдържащи ястие Х, находящи се на разстояние по-малко от Y.

GPS координати на обекти, съдържащи ястие Х, находящи се на разстояние по-малко от Y

GPS навигационни системи

Предложения за маршру-тизиране от позицията на оператора до всеки от обектите.

След като списъка с ресторантите е установен, на UI на Siri се подава общия брой на намерените обекти и интерфейса връща вербалното съобщение: Ive found <sum number of found objects>. are fairly close to you., в превод: “Намерих <общ брой намерени обекти>. <брой обекти в близост до оператора> са сравнително близо до теб.”. съпътстващ вербалния отговор интерфейса създава списък с намерените обекти и връзки към карта с локациите им и подробни инструкции как да бъдат достигнати.

В този пример, експертната система осъществява сложен набор заявки, които на свой ред каскадират в множество други информационни ресурси и хранилища. Например, за маршрутизирането се използват географски информационни системи, навигационни системи и информационни хранилища, съдържащи инструкции с правилата за движение, регулирани от местното законодателство, за да може системата да върне правдоподобен маршрут, който не е в конфликт с реалното положение на пътищата.

Програмно и математическо обезпечаване на експертната система


Siri интерпретаторът е изключително мощен инструмент. Той е способен да разпознае същността на заданието си от сравнително дълга фраза, съдържаща незначителни за инструкцията думи и изрази. Тази му особеност е обяснима, предвид, че софтуерът е проектиран за директно взаимодействие с хора. Това е наложило проектирането на изкуствен интелект, който да анализира човешкия глас и да може да го разбира.

Затова основен компонент в UI модула на Siri е т.нар. Sound recognition software или SR програма. SR софтуерът транслира вербалния вход информация в текст. В повечето SR системи се използват основно два алгоритъма: HMM алгоритъма (Hidden Markov model) и DTW (Dynamic time-warping).


HMM моделиране


HMM алгоритъмът е статистически подход за анализиране на фрагменти от звуковия сигнал и се използва заради възможността системата да се „тренира”. Системата се обучава, като съхранява коефициенти, асоциирани с всяка дума и по този начин ги степенува по важност.

DTW моделиране


Този подход изследва звуковия сигнал и отчита приликите, като игнорира скоростта и честотата на повторението на контролните маркери в сигнала. Методът е подходящ за валидиране съдържанието на повтарящи се фрагменти в звуков сигнал, постъпващ в микрофона с различна скорост.

Нормативно обезпечаване на системата


В горепосочения пример, за да синтезира правдоподобен отговор на зададения от оператора проблем, експертната система трябва да сверява предположенията си с регламентите на местния и държавен нормативен обем, както и с редица други документи.

Елементарен пример, който вече бе посочен по-горе е намирането на маршрут до даден обект. За да може отговорът на системата да е акуратен, се налага предложеният маршрут да е сверен и съобразен с уличната мрежа и с правилата за движение по нея, което предполага, че използваната географска ИС трябва да съдържа подробно описание на пътни знаци, ленти за движение и светофарни уредби по предложения маршрут. Информацията за тях по маршрута след това се сверява със Закона за движение по пътищата и се проверява неговата истинност.

Паралелно с това, системите, споделящи ресурсите си със Siri правят проверки и за съобщения за ремонтни работи по предложените маршрути и ако има такива, предлагат алтернативен вариант за придвижване. Всички тези проверки стават извън Siri, но ѝ се предлагат от странични ИС под формата на готови пакети с информация. Този подход на споделеност на информацията позволява времето за заявяване, обработка и връщане на информацията да се скъси значително и да подобри общото поведение на системата, спрямо очакванията на оператора.

Заключение


Различните типове информационни системи и към днешна дата стават все по-свързани. С нарастването на потреблението на мобилния Интернет и с разширяването на влиянието на дигитализацията, информационните системи все повече обвързват ресурсите и дейностите си.

Разгледаните примери за информационни системи могат, и поетапно претърпяват интеграция на отделни пакети от функциите си. Експертната система (Siri) може и към днешна дата да предоставя достъп до системите за автоматизиране на офис дейностите: възможно е чрез нейния интерфейс да се изисква имейл кореспонденция, график на събитията в календарите; да се редактират и манипулират документи. Също така е възможно да се потвърждават плащания през специализирани интерфейси, работещи по алгоритми, сравнително идентични с тези на разгледания пример (PayPal).


Изводи


Тази взаимна интеграция на информационните системи позволява да се прогнозира бъдеще, в което класификацията на отделните информационни системи ще се сведе до класификация на комплексни модули в една единна система, което ще направи методиките на разработка по-пластични.

Подобно бъдещо развитие на информационните системи ще застави бранша да проектира и имплементира проектите си на базата на необходимостта те да са интермодални и да могат да комуникират помежду си свободно.


Използвана литература


 • Лекция 1, част 1, ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски” - http://goo.gl/JFKbS;

 • Information system – Wikipedia - http://goo.gl/ZlEQv;

 • Speech recognition, Algorithms – Wikipedia - http://goo.gl/Wyx6h;

 • Компютърни науки и офис ИС - Palo Alto Research Center – http://goo.gl/ysPDb;

 • Офис ИС – http://goo.gl/oVpNp;

 • Информационни системи и технологии в бизнеса - Русенски университет – http://goo.gl/31ZDm;

 • Структура на информационните системи - информационните технологии в промишлеността – http://goo.gl/ZHcgV;

 • Системи за автоматизация на офиса – http://goo.gl/NZxno;

 • Профил в Google Приложения - Google.com – http://goo.gl/RborH;

 • Недостатъци на Google Приложения - eHow.com – http://goo.gl/reMtw;

 • Google Приложения: добрият, лошият и грозният - entrepreneur.com – http://goo.gl/YpTu8;

 • Пей Пал - Уикипедия - http://goo.gl/uwx86;

 • Предимства и недостатъци при използването на PayPal за Вашия онлайн бизнес - Instant Shift – http://goo.gl/SbFxj;

 • Официален сайт на PayPal - https://www.paypal.com;


Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница