Факултет растителна защита и агроекологияДата24.07.2016
Размер154.05 Kb.
#4848


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - П Л О В Д И В

ФАКУЛТЕТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯУТВЪРЖДАВАМ:
Р Е К Т О Р:

(Доц. д-р димитър греков)
ДЕКАН:
(доц. д-р янко димитров)

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

За дисциплината Специална ентомология

включена като задължителна в учебния план
НА специалността РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
област 6.0 аграрни науки и ветеринарни медицина

професионално направление 6.2 Растителна защитаза образователно-квалификационна степен “Бакалавър”


Утвърдена на заседание на КС на катедра ЕНТОМОЛОГИЯ


П л о в д и в

2008 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Код*
Водещ препо-

давател
Основна

форма на контрол

Часове

Кредитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения


Учебни практики

Други форми
3.06.26

проф. Ив.

Лечева

текуща

оценка30


30


15


58


125


5


04.07.30

проф. Ив.

Лечеваизпит30


30


-


83


150


6


II. АНОТАЦИЯ

Човекът е познавал насекомите от дълбока древност като видове в природата, като неприятели по растенията и врагове на животните.

Още от древни времена насекомите са причинявали големи загуби на селското стопанство, които често са достигали огромни размери и са предизвиквали гладна смърт на милиони хора. Сега при съвременните постижения на науката насекомите все още нанасят значителни поражения на селскостопанските растения, затова ентомологичната наука играе и в бъдеще ще играе важна роля в борбата за високи и качествени добиви.

В селското стопанство от неприятелите и болестите се унищожава около 1/3 от добива, а когато не се провежда системна и ефективна борба, загубите са много по-големи. У нас загубите от неприятелите, болестите и плевелите при пшеницата ежегодно достигат 20 %, при царевицата – 21 %, при захарното цвекло – 18 %1 при люцерната – 13 % и при ябълката – 17 % от добива. Редица насекоми, като телените червеи и сивите червеи, житния бегач, житните дървеници, житните пиявици, цвекловите хоботници, плодовите червеи и други, нанасят значителни поражения на селскостопанските растения.

За значението на вредните насекоми може да се добие представа от редица примери от най-далечно минало до наши дни. Един от тях е забележителният пример с филоксерата по лозата. Лозовата филоксера е вид, който в родината си се храни с американските видове лози, без да им причинява чувствителни поражения по кореновата система, тъй като те са диворастящи и устойчиви на повредите. Към края на миналия век филоксерата прониква в Европа най-напред през пристанището в Бордо, а след това и в Алжир. Разпространява се бързо в лозарските райони на Франция и в цяла Европа, включително и в нашата страна. По корените на европейската лоза насекомото при храненето си предизвиква образуването на раковини, в резултат на което нападнатите лози след не много продължителен период обикновено загиват напълно. Така било унищожено почти цялото лозарство в Европа. По същия начин унищожителна вредна дейност имат колорадският бръмбар и бялата американска пеперуда, пренесни в Европа също от Американския континент, а през последните години западният цветови трипс и листоминиращите мухи са едни от икономически важните неприятели по оранжерийните зеленчукови култури.

Основната задача на специалната ентомология е да изучава биологията на вредните насекоми, разпространението и масово им намножаване във връзка с факторите на околната среда, както и да разработва ефективни мероприятия за борба с оглед намаляване на загубите от тях до минимум, като опазва околната среда от замърсяване с пестициди.ПРОГРАМА

ПО СПЕЦИАЛНА ЕНТОМОЛОГИЯ

а. ЛЕКЦИИ

Тема І. Предмет, значение и задачи на Специалната ентомология – хорариум 1 час.

Студентите ще се запознаят с предмета и задачите на Специалната ентомология, загубите от неприятелите и необходимостта от провеждане на растителнозащитни мероприятия.  1. Многоядни неприятели от разред Orthoptera.

Видове от сем. Acrididae u Tettigoniidae – биология, екология и борбата с тях;

Видове от сем. Gryllidae u сем. Gryllotalpidae - биология, екология и борбата с тях;Тема ІІ. Многоядни неприятели от разред Coleoptera – хорариум 2 часа.

Видове от сем. Elateridae – обикновен полски ковач, тъмен полски ковач и западен полски ковач. Биология, екология и борба.

Видове от сем. Tenebrionidae – царевична чернотелка, обикновен пясъчник. Биология, екология и борба.

Тема ІІІ. Подземни и надземни нощенки, неприятели по културните растения и борбата с тях – хорариум 2 часа.

1. Подземни нощенки – зимна, удивителнозначна, ипсилонова. Биология, екология и борба.  1. Надземни нощенки – памукова и гамозначна. Биология, екология и борба.

Тема ІV. Неприятели по житните култури - хорариум 10 часа.

  1. Житните дървеници – проблем за пшениченото производство: вредна житна дървеница, мавърска и австрийска, тяхната биология, екология, вредна дейност и борба с тях – 2 часа;

  2. Твърдокрили неприятели по житните култури:

житни бегачи;

житни пиявици;

житари.

Биология, екология и борбата с тях – 2 часа;

3.Неприятели по житните култури от разред Diptera u Hymenoptera2 часа.

4. Неприятели по царевицата и системи от мероприятия за борба с тях: царевичен стъблопробивач, царевичен торник и сив царевичен хоботник. Система от мероприятия за борба, в която се включват и многоядните неприятели, които вредят по царевицата – 2 часа.

5. Влияние на интензивните технологии върху популационната плътност на неприятелите по житните култури – 2 часа.

Тема V. Неприятели по бобовите култури – хорариум 8 часа.

1. Неприятели по многогодишните бобови култури: листни въшки, люцернова, люцернов листояд, 24 – точкова калинка, малък люцернов хоботник, грудкови хоботници от род Sitona, люцернова нощенка, люцернов и детелинов семеяд и люцернва галица. Биология, екология и система за борба с тях – 4 часа.

2.Неприятели по едногодишните бобови култури:

 зърнояди и хоботници – грахов, лещен и фиев зърнояд, бобов петточков хоботник.

 пеперуди и галици – обикновена и тъмна грахова листозавивачка, бобова огневка и грахова галица.

Биология, екология и система за борба с тях – 4 часа.Тема VІ. Неприятели по индустриалните култури – хорариум 6 часа.

1. Неприятели по цвеклото и борбата с тях: цвеклови хоботници, цвеклови щитоноски, цвеклов молец и цвеклови мухи. Биология, екология и борбата с тях – 2 часа;

2. Неприятели по кръстоцветните маслодайни култури и борбата с тях: рапична листна оса, рапичен цветояд, ментов листояд, ментова нощенка, ментова щитоноска, ментов сечко и слънчогледов сечко. Биология, екология и борбата с тях – 2 часа;

3. Неприятели по тютюна и система от мероприятия за борба с тях – 2 часа.Тема VІІ. Неприятели по зеленчуковите култури–хорариум 6 часа.

1. Неприятели по зелето и системи за борба с тях: зелева листна въшка, галообразуващ зелев хоботник, зелев стъблен скритохоботник, зелева и градинска нощенка, бяла зелева пеперуда, ряпна пеперуда, зелев молец и зелева муха – 2 часа;

2. Неприятели по лука и система от мероприятия за борба с тях: лукова муха, чеснова муха, луков скритохоботник, луков листояд и луков молец – 1 час;

3. Неприятели по оранжерийните зеленчукови култури възможности за борба с тях: листни въшки, оранжерийна белокрилка, Plusia chalcites, оранжериен молец, миниращи мухи, калифорнийски трипс – 2 часа.Тема VІІІ. Неприятели по картофите и борбата с тях – хорариум 1 час.

Тема ІХ. Неприятели по овощните култури. Биология, екология и борба – хорариум 16 часа.

1. Смучещи неприятели по овощните култури и борбата с тях.

листни бълхи и листни въшки;

щитоносни въшки.

Биология, екология и система за борба с тях – 4 часа.

2. Твърдокрили неприятели по овощните култури:

видове от сем. Buprestidae – черна и медна златка и овощен агрилус;

видове от сем. Curculionidae u Attelbidae – ябълков цветопробивач, крушов пъпкопробивач, крушов листо-пъпков пробивач, ябълков златист хоботник, вишнев хоботник, цигарджия, бадемов пъпков хоботник – 2 часа.

3. Листогризещи неприятели по овощните култури от разр. Lepidoptera и система от мероприятия за борба: гъботворка, златозадка, зарзалова вълнарка, пръстентворка, власеста педомерка, малка и голяма зимна педомерка. Разпространение, вредна дейност, биология, екология и борба с тях. Колебания в числеността на листогпизещите неприятели и ролята на модифициращите и регулиращи фактори – 2 часа.

4. Плодови червеи – неприятели по овощните култури. Биология, екология и система за борба с тях: ябълков плодов червей, сливов плодов червей, крушов и орехов плодов червей – 4 часа.

5. Миниращи молци – неприятели по овощните култури. Биология, екология и възможности за борба с тях – 2 часа.

кръгломиниращ молец, овощен миниращ молец, ябълков листов миниращ молец, ябълков пъстър миниращ молец, змиевидно-миниращ молец:

ябълков молец, сливов молец и прасковен молец.

6. Неприятели по овощните култури от разред Hymenoptera. Биология, екология и борба с тях: ябълкова, крушова и сливова плодови оси, вишнева листна оса, костилкоплодова листна оса, бадемова листна оса и бадемов семеяд – 2 часа.

7. Неприятели по овощните култури от разред Diptera. Биология, екология и борба с тях: черешова муха, крушова плодова муха, крушова листна муха – 2 часа.

Тема Х. Неприятели по ягодоплодните култури. Биология, екология и възможности за борба с тях – 2 часа.

неприятели по ягодата – ягодово стъблохоботниче, ягодов коренов хоботник, червенопоясна ягодова листна оса.

неприятели по малината – малинов бръмбар, малинов агрилус, малинова галица и малиново комарче.

неприятели по касиса – стъкленка по касиса.Тема ХІ. Неприятели по лозата. Биология, екология и интегрирана система за борба. Хорариум – 2 часа.

Лозова щитовка, лозов стригач, турски лозов хоботник, шарен и еднопоясен гроздов молец, лозова листозавивачка и лозова пъстрянка.Тема ХІІ. Неприятели по складираните продукти и материали. Биология, екология и система от мероприятия за борба. Хорариум – 4 часа.

твърдокрили неприятели по складираните продукти и материали – житна гъгрица, оризова гъгрица, хлебен бръмбар, тютюнев бръмбар, суринамски брашнояд, тъмен брашнен бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, обикновен кожояд – 2 часа.

неприятели от разред Lepidoptera – житен молец, зърнов молец, сив брашнен молец, пъстър брашнен молец, молец по сушените плодове и дрешни молци – 2 часа.

Л а б о р а т о р н и у п р а ж н е н и я

1. Многоядни неприятели от разред Orthoptera – скакалци, щурци, попово прасе – 2 часа.

2. Запознаване с ларвите на телени и лъжетелени червеи – работа с определителна таблица – 2 часа.

3. Запознаване с възрастните на сем. Elateridae u Tenebrionidae – 2 часа.

4. Запознаване с възрастните и ларвите на сем. Scarabaeidae – работа с определителна таблица – 2 часа.

5. Запознаване с възрастните от сем. Noctuidae (нощенки) – 2 часа.

6. Запознаване с гъсениците на нощенки – подземни и надземни. Работа с определителни таблици.

7. Житни дървеници –определяне на видовете по външни морфологични белези. Запознаване с ларвите от отделните ларвни възрасти и повредите причинявани от дървениците – 2 часа.

8. Неприятели по житните култури от разред Coleoptera – житни бегачи, житни пиявици и житари – 2 часа.

9. Неприятели по житните култури от разр. Diptera I Himenoptera – 2 часа.

10. неприятели по люцерната от разр. Coleoptera – 2 часа.

11. Неприятели по зърнено-бобовите култури – зърнояди, пеперуди, семеяди и галици – 2 часа.

12. Неприятели по цвеклото – хоботници, щитовки, бълхи – 2 часа.

13. Неприятели по зеленчуковите култури от разр.Homoptera, Heteroptera u Coleoptera – 2 часа.

14. Неприятели по зеленчуковите култури от разред Lepidoptera u Diptera – 2 часа.

15. Неприятели по кръстоцветните маслодайни растения – 2 часа.

16. Неприятели по влакодайните растения и тютюна – 2 часа.

17. Смучещи неприятели по овощните култури – цикади, листни бълхи и крушова дървеница – 2 часа.

18. Неприятели по овощните култури – листни и щитоносни въшки – 2 часа.

19. Неприятели по овощните култури – хоботни бръмбари от род Anthnomus – 2 часа.

20. Неприятели по овощните култури – хоботни бръмбари от род Rhynchites – 2 часа.

21. Неприятели по овощните култури – бронзовки (Buprestidae), корояди (Ipidae) и сечковци (Cerambycidae) – 2 часа.

22. Неприятели по овощните култури от разр. Lepidoptera – сем. Pieridae, Nimphalidae u Saturnidae – 2 часа.

23. Неприятели по овощните култури – пеперуди от сем. Lymantridae u Lasiocampidae – 2 часа.

24. Неприятели по овощните култури – листозавивачки от сем. Tortricidae.

25. Неприятели по овощните култури – педомерки (Geometridae), дървесинояди и стъкленки.

26. Неприятели по овощните култури от разр. Hymenoptera – 2 часа.

27. Типове повреди по овощни, зеленчукови, житни и др. култури – работа с определител – 2 часа.

28. Неприятели по лозата и ягодоплодните култури – 2 часа.

29. Неприятели по складираните продукти и материали от разред Coleoptera.

30 Неприятели по складираните продукти и материали от разр. Lepidoptera – 2 часа.

УЧЕБНА ПРАКТИКА – 15 часа  1. Обследване на люцерна за установяване на видовия състав, плътността и степента на нападение от неприятели.

  2. Обследване на житни посеви за установяване на видовия състав, плътността и степента на нападение от неприятели.

3. Обследване на овощни насаждения и лозя за установяване на видовия състав, плътността и степента на нападение от вредители.

Технология на обучението

Обучението включва стандартни лекции, четени от хабилитирани преподаватели, лабораторни и пректически упражнения, както и учебни практики, които се извеждат също от хабилитирани преподаватели и от преподавател с научна степен.Лекциите се представят с най-съвременни средства (мултимедия, шрайбпроектор, аспектомат). Лекционният курс е богато онагледен с подготвени видеофилми за икономически важните неприятели.

Лабораторните упражнения са богато онагледени с различни стадии на неприятелите и повредите, които причиняват. Студентите работят самостоятелно под методичното ръководство на преподавателите, което позволява максимално усвояване на материала.

Студентите разработват индивидуално курсови проекти, които защитават в края на всеки семестър с оценка.Теми на курсовите проекти:

“ Неприятели по житните култури и системи от мероприятия за борбас тях”; “Неприятели по овощните култури и системи от мероприятия за борба с тях”Текущият контрол се осъществява чрез тестове (писмени) с оценка.

Изпита се провежда на два етапа: Практически – включва разпознаване на неприятелите; Теоретичен – писмен + устно препитване.

Оценките от курсовите проекти и теста се вземат предвид при оформяне на окончателната оценка след писмения изпит, което мотивира студентите да се подготвят през семестъра.

П Р О Г Р А М А

(конспект)
ПО СПЕЦИАЛНА ЕНТОМОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ IV КУРС ,

СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” ПРИ ФАКУЛТЕТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
I. Многоядни правокрили насекоми. Марокански, италиански, зелен и горски скакалец, щурец-пустинник, полски щурец и попово прасе. Борба с многоядните правокрили.
II. Многоядни твърдокрили насекоми. Обикновен полски ковач, тъмен полски ковач, малък полски ковач и западен полски ковач. Биоекологични особености на телените червеи и борбата с тях.

Обикновен пясъчник, обикновен майски бръмбар, обикновен юнски бръмбар, априлски бръмбар, царевичен торник. Борба с многоядните бръмбари.


III. Многоядни пеперуди.

Зимна нощенка, удивителнозначна нощенка, ипсилонова нощенка, пролетен сил червей, памукова нощенка, гамозначна нощенка, царевичен пробивач. Борба с подземните и надземните нощенки.


IV. Неприятели по житните култури и борбата с тях. Житни бегачи, обикновена житна пиявица, житари, шведска муха, житна стъблена муха, червено житно комарче, хесенска муха, житни дървеници, пшеничен трипс, листни въшки по житните, житна стъблена оса.
V. Неприятели по бобовивте култури и борбата с тях. Листни въшки по бобовите растения, люцернова дървеница, люцернов листояд, 24-точкова калинка, малък люцернов хоботник, люцернов коренов хоботник, грудкови хоботници от род Ситона, люцернова нощенка,грахов и лещен зърнояди, тъмна и обикновена грахови листозавивачки, бобова огневка.
VI. Неприятели по цвеклото и борбата с тях. Обикновен цвеклов хоботник, сив цвеклов хоботник, сив царевичен хоботник, черен цвеклов хоботник, цвеклов стъблен хоботник, цвеклови щитовки, цвеклова листна въшка, цвеклов молец и цвеклова муха.

VII. Неприятели по картофите и борбата с тях.

Коларадски бръмбар и листни въшки по картофите.VIII. Неприятели по тютюна и борбата с тях. Тютюнев трипс, прасковена листна въшка и Bemisia tabaci.

IX. Неприятели по маслодайните растения и борбата с тях. Рапична листна оса, рапичен бръмбар, рапичен цветояд, слънчогледов сечко, ментов листояд, ментова бълха, ментова нощенка, ментов сечко, пъпкова перокрилка, розен агрилус, пъпков пробивач по розата.
X. Неприятели по зеленчуковите култури и борбата с тях. Неприятели по зелето: листни въшки, зелеви дървеници, зелева муха, зелева нощенка, голяма зелева пеперуда, репна пеперуда, зелев молец, галообразуващ зелев хоботник, зелев стъблен хоботник, зелеви бълхи.

Неприятели по лука: чеснова муха, лукова муха, голям луков листояд, луков скритохоботник.
XI. Неприятели по оранжерийните зеленчукови култури и борбата с тях. Оранжерийна белокрилка, листни въшки, западен цветов трипс, сребристоточкова нощенка, миниращи мухи.

XII. Неприятели по овощните култури и борбата с тях. Листни въшки: кръвна въшка, червеногалова листна въшка, ябълковоживовлекова листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, крушеви листни въшки, прашеста прасковена-тръстикова листна въшка, черна черешова листна въшка.

Щитоносни въшки: обикновена сливова щитоносна въшка, жълта и виолетова стридоподобни щитоносни въшки, лъжекалифорнийска щитоносна въшка, ябълкова запетаевидна щитоносна въшка.

Твърдокрили насекоми: черна и медна златки, овощен и крушев агрилус, мъхнат бръмбар, ябълков цветопробивач, крушев пъпкопробивач, ябълков златист хоботник, вишнев хоботник, голям овощен ябълков беловинояд, нечифтен дървесинояд.

Пеперуди: гъботворка, златозадка, пръстенотворка, бяла овощна пеперуда, малка зимна педомерка, голяма зимна педомерка, власеста педомерка, зарзалова вълнарка, ябълков и сливов молец, прасковен молец, кръгломиниращ молец, овощен горностранно миниращ молец, ябълков пъстър миниращ молец, ябълкова стъкленка, миризлив дървесинояд, дървесница, ябълков , крушов и сливов плодов червей, червена и сива пъпкозавивачки, кафявоивичеста листозавивачка.

Оси: ябълкова плодова оса, черна сливова плодова оса, вишнева лисна оса, бадемов семеяд, костилкоплодова листна оса.

Мухи: Черешова муха, крушова плодова муха.
XIII. Неприятели по ягодоплодните култури и борбата с тях.

Неприятели по ягодата: листни въшки по ягодата, ягодово стъблохоботниче, ягодов коренов хоботник.

Неприятели по малината и касиса: обикновен малинов бръмбар, малинов агрилус, малинова галица, стъкленка по касиса.
XIV. Неприятели по лозата и борбата с тях. Лозова филоксера, лозов стригач, турски лозов хоботник, цигарджия, шарен гроздов молец, еднопоясен гроздов молец, лозова пъстрянка.
XV. Неприятели по складираните продукти и материали. Твърдокрили неприятели: житна гъгрица, оризова гъгрица, хлебен бръмбар, мавритански бръмбар, суринамски брашнояд, малък брашнен бръмбар, тютюнев бръмбар, обикновен музейник, обикновен кожояд.

Пеперуди: зърнов молец, сив брашнен молец, пъстър брашнен молец, молец по сушените плодове.
Литература
Основна

  1. Лечева И., Ст. Гргоров, Я. Димитров. 2003. Специална ентомология.

  2. Григоров Ст. 1980. Листни въшки и борбата с тях. София.

  3. Маргина А., И. Лечева, К. Сейкова. 1999. Болести, неприятели и плевели по маслодайната роза, мента, валериана и мак.

  4. Лечева И. 1990. Ръководство за упражнения по Специална ентомология.

Допълнителна

Списание Растителна защита
Изготвил програмата:

(Проф. дсн Ив. Лечева)


Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
U programi RZA -> Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница