[Фамилно, Лично, Бащино] Kukov, Alexander DimitrovДата26.09.2018
Размер111.37 Kb.

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
[Фамилно, Лично, Бащино] Kukov, Alexander Dimitrov

Адрес
[ул., №, гр./с., пощ. код, държава] blvd „Tzarigradsko shosse 73” 1113 Sofia, Bulgaria

Телефон
0035929711395/244

ФаксE-mail
a_dimitroff@abv.bg
Националност
bulgarianДата на раждане
[ ден, месец, година ] 02.09.1979
Трудов стаж• Дати (от-до)
[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]

2011 – present assistant professor in Department of “Reproductive biotechnologies and cryobiology of gametes” Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgaria Academy of Sciences.

2006– 2011 assistant in Department of “Reproductive biotechnologies and cryobiology of gametes” Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgaria Academy of Sciences.


Име и адрес на работодателя
Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgaria Academy of Sciences. blvd „Tzarigradsko shosse 73” 1113 Sofia, Bulgaria

• Вид на дейността или сферата на работа
PhD student in Department of “Reproductive biotechnologies and cryobiology of gametes”

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности


Assistant in Department of “Reproductive biotechnologies and cryobiology of gametes”

Develop of PhD thesis and research work• Дати (от-до)
[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]

2004 – 2006 biologist in Department of “Reproductive biotechnologies and cryobiology of gametes” Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgaria Academy of Sciences.
• Име и адрес на работодателя
Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgaria Academy of Sciences. blvd „Tzarigradsko shosse 73” 1113 Sofia, Bulgaria

• Вид на дейността или сферата на работа
Develop of diploma work and research work

• Заемана длъжност
biologist

• Основни дейности и отговорности
Research workОбразование и обучение
• Дати (от-до)
[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния

2002-2004 Master degree in Cel Biology and Pathology.1998-2002 г. Bachelor in Biology.


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Faculty of Biology, Sofia University “St. Кliment Ohridski”,Sofia, Bulgaria.


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Investigation of the influence of cryopreservation on sperm cells. Separation of proteins by chromatography techniques. Analysis and characterization of proteins. Obtaining of antibodies raised against different proteins. Investigation of apoptotic changes in spermatozoa. Studying of the effect of some active substances on survival of sperm cells.

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
bulgarianДруги езици

[Език]

• Четене
[Определете нива: отлично, добро, основно] english – very good; russian - good

• Писане
[Определете нива: отлично, добро, основно] english – good; russian - good

• Разговор
[Определете нива: отлично, добро, основно] english – very good; russian - good
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Work productively both independently and in teams. Tolerance and communication in the society.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Participate in the development of scientific projects. Proven abilities to manage multiple projects, set priorities, meet deadlines.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Computer skills.

Abilities to work with sperm computer analyzer (SCA), PCR, microscopes, chromatography apparatus, SDS PAGE, western blot, etc.

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Sport, fishing


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Свидетелство за управление на МПС
driving license
Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]Приложения
[ Опишете всички приложения. ] Основни публикации:
Scientific publications

 1. Ivanova- Kicheva M, Georgi Dimov, Denica Daskalova, Vasko Gerzilov, Alexander Kukov. Impact of separatied seminal plasma proteins on the motility, integrity of plasma membrane and velocity parameters of ram spermatozoa during low temperature preservation. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 65, 7, 2012. ISSN 0861-1459

 2. Denica Daskalova, Alexander Кukov, Maria Ivanova-Kicheva. The role of separated lipoproteins from egg yolk on boar spermatozoa during in vitro storage at 40C. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 65, 6, 2012. ISSN 0861-1459.

 3. A. Kukov, S Zapryanova, P Dimitrov, D Daskalova, M Ivanova- Kicheva. Separation of ram seminal plasma proteins: protective effect on ram spermatozoa during in vitro storage at low temperature. American Journal of Reproductive Immunology 67, 10, 2012. abstract only. ISSN 1600-0897.

 4. Daskalova Denica, Kukov Alexander, Dimitrov Petar, Kicheva Maria. Proteomic analysis of boar seminal plasma proteins with low temperature protective effects of spermatozoa. American Journal of Reproductive Immunology 67, 24, 2012. abstract only. ISSN 1600-0897.

 5. P Dimitrov, D Daskalova, A Kukov, M Ivanova- Kicheva. Comparative studies on the role of mono- and disaccharides at low temperatute storage of dog semen. American Journal of Reproductive Immunology 67, 25, 2012. abstract only. ISSN 1600-0897.

 6. Ilhan A, Rasul S, Dimitrov A, Handisurya A, Gartner W, Baumgartner-Parzer S, Wagner L, Kautzky-Willer A and Base W. Plasma neuropeptide Y levels differ in distinct diabetic conditions. Neuropeptides, 44, 6:485-489 (2010). ISSN: 0143-4179.

 7. Ivanova-Kicheva M, Kukov A, Daskalova D, Solenkova E, Nikolov I and Todorov L. Cell death differentiation in black headed rams’ spermatozoa, using fluorescent labelled annexin V. Journal of Central European Agriculture, 9, 2: 283-288 (2008). ISSN: 1332-9049.

 8. Ivanova-Kicheva M, Dimitrov A, Nikolov I, Daskalova D and Petrov M. Analysis of plasma membrane integrity by using of fluorescent labeled Annexin V and its relationship to motility and viability of ram sperm after cryopreservation. Journal Central European Agriculture, 6, 3:331-336 (2005). ISSN: 1332-9049.

 9. Ivanova-Kicheva M, Dimitrov A, Nikolov I, Daskalova D and Belcheva A. Detection of plasma membrane phosphatidylserine translocation in ram spermatozoa after in vitro treating with dexamethazone. Journal Central European Agriculture, 6, 3:337-342 (2005). ISSN: 1332-9049.

 10. Kukov A, Daskalova D, Ivanova-Kicheva M, Stefanov R, Neicheva A. Immunocytochemical localization of separated seminal plasma proteins on the ram’s sperm plasma membrane during in vitro preservation at 40C. Biotechnology in Animal husbandry, 25 (5-6):925-934 (2009). ISSN: 1450-9156.

 11. Dimitrov A, Ivanova-Kicheva M, Daskalova D, Kacheva D and Solenkova E. Protective role of separated seminal plasma proteins in in vitro storage of ram spermatozoa. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 10, 5:922-932 (2007). ISSN: 1311-0489. 1. Solenkova E, Daskalova D, Kukov A, Ivanova-Kicheva M, Georgiev V. The influence of cryopreservation on cell morphology and phospholipids asymmetry of plasma membrane in ram spermatozoa. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 11, 6: 982-999 (2008). ISSN: 1311-0489.

 2. Ivanova-Kicheva М, Strzezek J, Kukov A, Wysocky P, Solenkova E, Daskalova D, Todorov L. Isolation of Annexin V from swine placenta to assay cell plasma membrane phosphatidylserine translocation. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 61, 6: 753-760 2008. ISSN: 0861-1459.

 3. Stefanov R, Sabev M, Ivanova-Kicheva M, Kukov A, Anev G, Lazov K, Miteva K. Studies on the fertility of sheep after artificial insemination with storied in hypothermic condition semen. Comptes rendus de l‘Academie bulgare des Science. 2011, 64, 5, 757-762. ISSN: 0861-1459.

 4. Иванова-Кичева М, Куков А, Д. Даскалова, Стефанов Р, Минчева Ж, Герзилов В. Поведение на фосфатидилсерин и вътреклетъчни структури като маркери за функционалност при in vitro съхранение на спематозоиди от коч. Аграрни науки 2010, 3, 43-50. ISSN: 1313-6577

 5. Kukov A, Zapryanova S, Daskalova D, Mincheva J, Gerzilov V, Neicheva A, Ivanova-Kicheva M, Dimov G. Computer sperm analysis of the protective effect of seminal plasma proteins from pleven blackhead rams. Agricultural sciences 2011, 6, 17-24. ISSN: 1313-6577.

 6. Кичева М, Куков А, Даскалова Д, Соленкова Е. Роля на ултравиолетовото лъчение върху интегритета на плазмената мембрана, митохондриите и ДНК при in vitro третиране на сперматозоиди от коч. Животновъдни науки 2007, 3: 33-38, ISSN: 0514-7441.

 7. Ivanova-Kicheva M, Daskalova D, Dimitrov A. Signal pathways in capacitation and apoptosis with respect to the behavior of bio-molecules and structures in sperms. Journal of Animal Science 2006, 4, 36-42, ISSN: 0514-7441.

 8. Иванова-Кичева М, Даскалова Д, Димитров А, Цветкова П. Сигнални пътища при капацитация и апоптоза във връзка с поведението на биомолекули и структури при сперматозоиди (review article). Андрология, 13, 1:14-22 (2005).

Scientific publications in proceedings:

Bulgaria


 1. М.Червенков, Д. Даскалова, И. Кирилова, А. Колев, А. Куков. Изследване на основните спермални параметри на три застрашени от изчезване, автохтонни породи овце от Западна България. Сборник доклади от научна конференция. Лесотехнически Универските, Факултет по Ветеринарна медицина. (под печат, служебна бележка). ISSN 1313-4337

 2. А. Куков, Иво Сираков, М. Червенков, Р. Попова, С. Алексиев, Д. Даскалова, И. Кирилова, А. Колев. Първични изследвания на три застрашени от изчезване породи овце от Западна България. Аграрни науки. (под печат, сл. бележка) ISSN: 1313-6577.

 3. Иванова-Кичева М, Димитров А, Николов И, Събев М, Герзилов В. Поведение на фосфатидилсерин от плазмената мембрана на сперматозоиди от коч при in vitro индуцирана апоптоза, капацитация и след криоконсервация. Аграрен Университет – Пловдив, Научни трудове 2006 т. LI, 87-96.

 4. Куков А, Даскалова Е, Соленкова Е, Николов М, Събев М, Христев Хр. Влияние на облъчването с ултравиолетови лъчи върху проявата на апотоза-свързани белези при сперматозоиди от коч. Аграрен Университет – Пловдив, Научни трудове 2007т. LII, 315-331.

 5. Куков А. Методи за изследване на структурни увреждания в ядрената ДНК. Научна конференция 85 години висше ветеринарномедицинско образование в България. Сборник доклади от научната конференция. Традиции и съвременост във ветеринарната медицина. Лесотехнически Университет. 2008, 176-185. ISSN: 1313-4337

 6. Daskalova D, Ivanova- Kicheva M, Kukov A, Kacheva D, Petrov M , Marinkov T. Роля на фракционирани липопротеини от яйчен жълтък върху мотилитета и преживяемостта на сперматозоиди от коч при съхранение на 4 0С. Сборник доклади от научната конференция. Традиции и съвременост във ветеринарната медицина. Лесотехнически Университет. 2008, 176-185. ISSN: 1313-4337. 2008

 7. Даскалова Д, Куков А, Кичева. М., Петров М. Влияние на сепарирани спермално плазмени протеини върху преживяемостта на сперматозоиди от коч при съхранение ма 40С. Научна Сесия Ветеринарен Факултет, Сборник доклади от научната конференция. Традиции и съвременост във ветеринарната медицина. Лесотехнически Университет 2007, 211-217. ISSN: 1313-4337

 8. Иванова-Кичева М, М. Петров, А. Димитров, В. Василев. Прилагане на анексин V като маркер за определяне биологичната пълноценност на сперматозоиди при криоконсервация. Сборник доклади от научната конференция, ЛУ София, 2005, 62-71. ISSN: 1313-4337


Popular-science articles in Bulgarian journals:

 • Alexander Dimitrov. A brief history of prions. Universe Science and Technology 2005 5: 14, ISSN 1310-8158

 • Alexander Dimitrov. Prion Diseases: Transmissible spongiform encephalopathies. Universe Science and Technology 2006 2: 20-29 ISSN 1310-8158

 • Alexander Dimitrov. Avian influenza. Universe Science and Technology 2006, ISSN 1310-8158

 • Alexander Dimitrov, Maria Ivanova, Zdrave Zahariev. Opportunities for transmission of transmissible spongiform encephalopathy through biological products. Animal husbandry 2005 4:26 – 28

Participation in scientific forums

Abroad

 • Kukov А, D. Daskalova, M.Ivanova-Kicheva, R.Stefanov, A. Neicheva. Immunocytochemical localization of separated seminal plasma proteins on the ram’s sperm plasma membrane during in vitro preservation at 4 0C. 9th International symposium on animal husbandry. Modern trends in livestock production. 7-9 october. Belgrade, Serbia 2009.

 • Solenkova E., M. Ivanova-Kicheva, D. Daskalova, A. Kukov, G. Radoslavov, D. Teofanova. Synthesis of recombinant annexin V gene from swine placenta. Understanding and Controling Infectious Diseases: an agenda for the 21st century. Institute Pasteur – Paris, France, 11-13. 11. 2008

Scientific projects

Projects funded by National Science Fund


 • “Complex analysis of rare Bulgarian sheep breeds – protection and sustainable use”. 2011-2013. Contract 03/28. National Science Fund. Ministry of Education, Science and Youth.

 • „Isolation of annexin V as a marker of cell apoptosis”; young scientist 2004 - 2006 г. 1410/04 National Science Fund. Ministry of Education and Science. Principal investigator Alexander Dimitrov Kukov.

 • „Investigation the mechanisms of transmission of transmissible spongiform encephalopathies in animals and methods for diagnosis the infection. 2005-2008. № С-С-14-14, National Science Fund. Ministry of Education and Science. Principal investigator Rumen Valtchovski.


International projects between institutes


 • ''Characteristics of phospholipids plasma membrane asymmetry and spermatozoa DNA fragmentation during cryopreservation” Joint research project between Department of Animal Biochemistry and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, and Institute of Biology and Immunology of Reproduction-BAS, Sofia, Bulgaria

 • ''Proteomics of seminal plasma in relation to cryotolerance of ram, boar and dog spermatozoa”. 2009 – 2011. Joint research project between Department of Animal Biochemistry and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn and Institute of Biology and Immunology of Reproduction-BAS, Sofia, Bulgaria

 • Bulgarian – Vietnam joint research project between Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology and Institute of Biology and Immunology of Reproduction-BAS, Sofia, Bulgaria.


Projects funded under additional contracts and programs of the EU, NATO, UNESCO and other International organizations

 • Reinforcement of the research capacity of the Bulgarian Institute “Biology and Immunology of Reproduction”. 2009-2012. №245641; Call FP7-REGPOT-2009-1. M.Mollova.

 • „Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен – предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката”. 28.08.2009 до 27.08.2011. BG051PO001-3.3-04-0021, funded by European Social Fund, “Human Resources Development”

Research experience

 • Specialization in research laboratory in IFA, Tulln, Austria. Proteom analysis of rabbit oviduct proteins after insemination.

 • Specialization in research laboratory in „Department of Medicine III, Division of Nephrology and Dialysisat Medical University Vienna.
  Investigation of the putative role of some proteins.

 • Специализация в „Департамент по Биохимия на животните” Университет във Вармия и Мазури, Олщин, Полша. Изследвания на уврежданията на ДНК при сперматозоиди от селскостопански животни след криоконсервация.

Каталог: uploads -> org person
org person -> Европейски формат на автобиография
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Europass curriculum vitae
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница