Филмите като автентични документи в чуждоезиковото обучениеДата25.07.2016
Размер218.02 Kb.
#6329

ФИЛМИТЕ КАТО АВТЕНТИЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Милен Шипчанов, НБУ


La présentation traite de certains éléments didactiques, liés à l’utilisation de films de fiction dans la classe de langues en tant que support supplémentaire au processus de l’enseignement. Une partie de l’article s’occupe de la pr’eparation de traducteurs sur la base de films de fiction.
Изложението разглежда в няколко части приложението на автентични документи в чуждоезиковото обучение (интензивни форми) и конкретно на филмите като допълнителен ресурс в подкрепа на лексикалната и комуникативна прогресия. Приложението на филми и откъси от филми се очертава в няколко насоки: допълнителна подкрепа на прилаганата методическа система, основен източник на лексикална, граматична и комуникативна информация, преход от филма към литературното произведение, послужило за основа на сценария, подготовка на преводачи на филми.

В доклада се споделят и някои практически приложения на филми и филмови откъси, доказали ефективността си в чуждоезиковото обучение на курсисти и студенти

Прилагането на игрални филми в процеса на чуждоезиковото обучение датира отдавна. Много от културните институти към посолствата в София организират периодично прожекции без превод, а също така отдават под наем дискове с филми на съответните кинематографии. Тази практика да се прожектират нови филми продължава и до днес. От друга страна, много преподаватели също спорадично използват непреведени филми като допълнителен ресурс за учебния процес. В повечето случаи обаче става въпрос за самоцелно гледане на произведенията, без те да се интегрират целенасочено в преподаването и обучението. Усвояването на чуждия език често е бавно, трудно и нерядко скучно. С цел да се оптимизира усвояването на граматическата и лексикална прогресия, преподавателите търсят допълнителни стимули за концентриране на вниманието, за мотивиране на обучаваните и за разнообразяване на учебния процес. В нашето изложение ще се опитаме да систематизираме нашия опит и да предложим някои методи за прилагане на цели филми или на откъси от тях за разнообразяване на традиционното обучение и за повишаване личностната мотивация на обучаваните.

Длъжни сме да направим уговорката, че тук ще става въпрос не за видео-материали въобще, този сюжет е разглеждан и разработван в други наши публикации. Ще разгледаме мястото и начините на използване на игрални, художествени филми.
Този тип филми спадат към категорията на автентичните документи. Под автентични документи в часа по чужд език се разбира най-общо работа с такива материали, които не са предварително изработени с педагогическа цел, а са предназначени единствено за употреба от носителите на този чужд език в социалния им живот. Към тези материали спадат: формуляри, разписки, каталози, обви, реклами, интервюта, анкети, песни, радио-предавания, видео-откъси от предавания и др. Обща характеристика на всички подобни документи е тяхната автентичност.

Кои са по-конкретните особености на игралния филм като автентичен документ:1. Цялостно оформление

Наличието на сюжетна линия, набор действащи лица с персонални характеристики, специални ефекти и игра на камерата са елементи от цялостното представяне на произведението. Езикът е тази част от автентичността, която ни интересува за целите на обучението. Действието и подкрепящият го диалог са равностойни елементи на този автентичен документ.

За да бъде разбран един автентичен документ, от голямо значение е неговата

2. Прагматична стойност за даден период от време

За разлика от другите типове автентични документи, за които е безспорен факт, че информацията, сдържаща се в тях, е валидна за определен отрязък от време, то при художествените, игралните филми прагматичната стойност е свързана с художествената стойност на самото произведение и при добрите образци на киното тя не е подвластна на времето.3. Адресат на документа

Игралният филм като автентичен документ създава комуникативна ситуация (автор - произведение - адресат), при която адресатът е задължително предвиден. В нашият случай това не е просто зрителят, а обучаваният като зрител, но и като реципиент на езикова продукция.

Ако си послужим с терминологията на Роман Якобсон (Jacobson, 1974), структуриращо значение за автентичния документ има конативната функция, за художествения текст - емотивната, а за научния текст - референциалната. Можем да твърдим, че игралният филм е резултат от едновременното действие на тези три езикови функции.
Автентичните документи, в това число и игралните филми в това тяхно качество, са определени и от редица извънезикови фактори: социокултурни, исторически и политически. Ето защо е необходимо да се отчитат двата аспекта на автентичните материали: езиковият и извънезиковият. Тяхното разграничаване има важно методологическо значение: в обучението по чужд език може да се даде предимство на единия или другия аспект, доколкото те могат да бъдат отделени. Много френски специалисти по методика са склонни да придават по-голямо значение на социокултурния аспект на автентични материал (Besse, Galisson, 1980; Coste 1970; Fargeot-Mauche, 1983). За нас, преподавателите чужденци, по-съществена е езиковата страна на автентичния материал. Автентичният документ и текст подават автентичната среда с автентичните езикови прояви. Независимо от нивото на подготовка на отделния преподавател, автентичният документ в очите на обучавания се ползва с по-висока степен на доверие като източник на социокултурна и лингвистична информация. За нас средата на автентичните документи е едно достатъчно условие за извеждане на необходимия набор от речеви прояви, актуализиращи езиковия механизъм. Ние отчитаме и осмисляме тези автентични речеви прояви спрямо езиковата система - относително устойчива за даден отрязък от време в сравнение с извънезиковата действителност, която не можем да обхванем и възпроизведем цялостно.

Много от дидактичните системи, използвани в интензивните и екстензивни форми на обучение, са съпроводени с пълен набор допълнителни материали за озвучаване и онагледяване. Например френската метода Connexions е съпроводена от DVD-диск, на който, по урочни единици, са подбрани откъси от новинарски емисии и игрални филми в подкрепа на лексикалната и граматичната прогресии в учебника. Ние ще се занимаем обаче с филмите, които не са придатък на някаква педагогическа идея или концепция.


Защо игрални филми?

1. На първо място те се характеризират с огромен импакт-фактор върху обучаваните, особено по-младите. Целостта на произведението, обхващаща сюжет, действащи лица, операторско майсторство влияе върху емоциите на реципиентите и по този начин повишават мотивацията им при усвояването на езика-цел. Практиката ни в курсовете по френски и в работата със студентите показва, че автентичните материали въобще и игралните филми в частност разчупват традиционния курс на обучение – обучаваните “излизат” от класната, урочна обстановка и възприемат правилни езикови модели с неволевата памет. Не много отдавна, мас-медиите информираха за случай с първокласник, усвоил английски език (говоримо, не писмено) само от детските филмчета на канала Cartoon networks, като това негово познание е останало скрито дори за родителите му и е излязло наяве при проверка на инспектори от МОН. Като слушат песни, гледат филми или работят с други автентични документи, обучаваните се отпускат, не се чувстват ограничени от традиционната форма на обучение с всичките й положителни и отрицателни ефекти, преодоляват задръжните си процеси, свързани със спомени за училището, и по този начин ученето се превръща в забавление, а не досадна, но необходима дейност.

2. На второ място бихме споменали потапянето в оригиналната, автентичната речева продукция на истински носители на езика. Съществува отдавнашна полемика как да се поднасят чуждестранните филми – дали дублирани или със субтитри. В много национални разпространителски мрежи се дава превес на субтитрирания превод, за да могат зрителите да се насладят на оригиналната реч. По такъв начин, зрителят, в нашия случай обучаван, възприема и интериоризира правилните езикови модели в различни житейски ситуации.

3. Не на последно място бихме споменали и подтика, който един игрален филм би дал да обучаваните на открият литературното произведение, послужило за база на кинематографичната творба. Разпространява се мнението, че съвременното поколение не чете. По-скоро, бихме казали, то не чете така, както ние сме го правили някога, или чете съвсем различни неща. Едно изследване върху четенето разкрива [Шипчанов, 1998], че с най-голяма популярност се ползват магазинните четива, които разчупват традиционната форма на четене – едно списание може да се чете и отзад напред, докато при книгата линейното й възприемане от началото към края е задължително. Да не забравяме, че четенето е индивидуален акт, при който четящият се затваря в собствената си вселена, за да възприеме по-добре текста. А в съвременното хипермодерно общество комуникацията излиза на преден план. Това може би обяснява защо младото поколение избягва от четенето на дебелите книги от класиката. Игралните филми, приложени чрез умела разработка от страна на преподавателя, могат да подтикнат интереса на зрителя (обучавания) към литературата.Методически приложения на игралните филми в чуждоезиковото обучение


Присъствието на образите в ежедневието е неоспорим факт, но обратно на някои схващания, гледането и възприемането на смисъла на това, което се гледа, не е нито естествена, нито очевидна дейност за обучаваните: образът не се декодира непосредствено, а трябва да бъде обект на изследване. Според проф. Мишел Перен, създателя на системата за дистанционно обучение по френски VIFAX, придобила широко разпространение в цял свят след успешното й експериментиране в България, човек научава това, което разбира. Следователно е важно да подпомагаме обучаваните да “декодират”, да разбират, да улавят смисъла… още повече, че изображението показва по по-очевиден начин културните аспекти на едно общество. Автентичните филмови материали са средство да възбуди у обучавания реакции, главно в продуцирането на реч. Какви са основните цели, които си поставяме с използването на оригинални игрални филми в чуждоезиковото обучение?

1. Да накараме обучавания на наблюдава, оценява, критикува, дава оценка на това, което вижда;

2. Да научим обучавания да декодира изображенията, звуците, културните ситуации в автентичните филмови документи;

3. Да развиваме въображението на обучавания, да го караме да гадае, предвижда, формулира хипотези;

4. Да го направим способен да създава речева продукция (устна и писмена), да реформулира, резюмира, синтетизира;

5. Да позволим на обучавания да изгради познанието си за езика, особено с помощта на ресурс като видеото, в частност с игралните филми.

При обучението с автентични игрални филми, обучаваният трябва да изгражда умения да:

1. Разпознава различните типове съобщения, носители, източници, визираната публика;

2. Разпознава функциите на изображенията (описание, разказ, обяснение…);

3. Умее да избира и йерархизира информацията;

4. Умее да описва какво е видял и чул;

5. Разбира използваната лексика;

6. Разграничава различните компоненти и да разкрива навързването на идеите или действието;

7. Умее да изразява устно и писмено чувства, породени от това, което е видяно и чуто в документа;

8. Умее да резюмира фактите от видео-откъса;

9. Умее да се аргументира устно и писмено;

10. Умее да разгадава причините за определена ситуация и да предвижда продължение;

11. Да пренася наученото в подобни измислени ситуации (синтез-анализ-синтез – т.е. ситуацията се анализира, разработват се граматичните и лексикални компоненти, след което се извършва трансфер в подобна ситуация)

Според опита на френските ни колеги, първите едно-две изглеждания на пасажите (когато не става въпрос за гледане на филм в неговата цялост) винаги се провеждат без звук. Търсенето на информация при анализ на изображението е добро средство за подтикване на обучаваните към продукция на устна реч.

1. Преди първото гледане, ние трябва да поискаме от обучаваните да определят типа на видео-откъса, пространствено-времевата рамка, да опишат персонажите с евентуалните хипотези за социалния и професионалния им статус.

2. При второто изглеждане обучаваните трябва да се заинтересуват от действията на актьорите, от завързването на сюжетното действие. Те ще опишат видяното (със съгласуване на времената в минало време) и ще изразят хипотези (в бъдеще време или условно наклонение).

3. При третото гледане можем да изискаме от обучаваните да реализират диалозите между героите.

Следващият етап е гледането на видео-откъса със звук. Този тип използване е различно, тъй като обучаваният ще трябва да се фокусира едновременно върху образа и звука, като си дава сметка, че образът ще бъде в подкрепа на разбирането. Нека припомним, че визуалната подкрепа (особено когато обучаваният наблюдава движението на устните на говорещия), е улесняващо възприемането на вербалното съобщение. Разбира се, преди да се пусне звукът, преподавателят трябва отново да накара обучаваните на съберат всичката възможна информация, за да могат после да опишат пространствено-времевата рамка, персонажите, действията, чувствата. След това се анализират езиковият регистър, тонът… Тези елементи могат да бъдат определени според гласовите характеристики на персонажите, т.е. анализът продължава на екстралингвистично равнище. Тук виждаме един аргумент в подкрепа на оригиналните, а не дублираните версии на игралните филми.

Използване на откъс от игрален филм


Всеки преподавател може да подбере от определени филми откъси, които пресъздават в една или друга степен ситуации от учебната система, която в момента се прилага в учебния процес, или пък илюстрират съответните речеви актове, (социални: поздрави, сбогувания; молба, заповед; запознаване и пр.). По такъв начин се осъществява трансфер на знанието, обучаваните си дават сметка, че дадена речева ситуация не е самоцелно поставена в урочната единица, а може да се илюстрира в различни обстановки и с различни изпълнители. Като пример ще дадем откъс от френския филм “Антъни Цимер”, където двамата герои се запознават във влака


Както можем да установим, диалогът съвсем случайно съвпада почти с първия урок на много учебници по френски, написани с отчитане на речевите актове, изброени и представени в сборника “Un Niveau Seuil” на Европейския съюз. С подобни откъси от филми можем да покажем речевия акт, изпълнен от различни диктори, с различни тембри и интонации.

Като допълнително упражнение върху откъса (не по-дълъг от 3-5 мин) може да се зададе задача да се измисли какво е довело до тази ситуация, или да се изкаже (устно или писмено) хипотеза за продължението. По този начин материалът инициира речева продукция от страна на обучаваните, като се упражняват различните видове бъдещи времена и условно наклонение.
Използване на игрален филм в неговата цялост

Игралният филм е идеалният автентичен документ. Разбира се, че използването му в учебния процес предполага определена степен на усвояване на езика-цел, следователно мястото му е главно в напреднали групи на интензивното обучение или в горните класове на училищата с разширено изучаване на езика. Самоцелното гледане не представлява елемент на обучението, ето защо е необходима определена предварителна подготовка на занятието. Игралният филм разказва една история, следователно предполага наличието на разказвач – това е режисьорът, и анализът на разкадрирането, сцените, диалозите, персонажите позволява по-добре да се възприеме разказа. Във Френския институт има цяла колекция произведения, които са предназначени за обучение по френски, но всеки преподавател може сам да дидактизира гледането на игралния филм. Това може да стане и в специална програма “От филма към произведението”, когато филмът е основан на литературна творба. По този начин може да се активира интересът на обучаваните към литературата и оттам, към четенето.

Филмите могат да бъдат гледани по два начина:

- или преподавателят може да реши да не прекъсва гледането, а обучаваните възприемат филма в неговата цялост;

- или пък преподавателят може да разчлени филма на ключови откъси, позволяващи да се продължи работата с конкретни задачи.

И в двата случая филмът служи за основа на конкретна задача, поставена пред обучаваните.

При цялостно изглеждане, може да се провери разбирането с помощта на тестове от типа “тест с многовариантен тип на отговора”. При сегментираното гледане, преподавателят може да наблегне на някои пасажи, характеризиращи се с определени речеви актове или с наситено присъствие на някакво граматическо явление.

Ако филмът не е свързан с литературно произведение, занятието може да започне още със заглавието: какво разкрива, за какво ни кара да мислим, съществува ли редундантност между заглавие и съдържание – всички тези хипотези могат да бъдат разиграни под формата на “брейн сторминг” в учебната група (клас). В тази “мозъчна буря” могат да бъдат систематизирани речевите актове за вземане и даване на дума, за изразяване на съгласие или несъгласие и др. Изказването на хипотеза относно сюжета и повествуванието може да спомогне за усвояването например на условното наклонение.

Ако филмът е свързан с литературен източник, предварителната подготовка може да премине в следния ред:

1. Представяне на автора на литературното произведение.

2. Кратко резюме на самото литературно произведение.

3. Представяне на героите и техните характеристики.

4. Представяне на режисьора, осъществил екранизацията.

5. Запознаване с актьорите, изпълняващи основните роли.

Преди първото цялостно изглеждане на филма, работата на преподавателя е да даде някои думи и изрази, които могат да затруднят разбирането, да направи преговор на основните речеви актове, залегнали в диалога на филма, да обърне внимание на жанра на филма и свързаните с него нива на езика (изискан стил – фамилиарен стил – жаргон). Преди гледането, преподавателят трябва да помогне да се разпределят задачите, които да се следят от обучаваните, например:

Как режисьорът подхожда към литературния материал. Следва ли вярно оригинала или има отклонения според своите виждания?

Как актьорите пресъздават персонажите и има ли съвпадение с характерите на литературните герои и тези на екранните им пресъздавания?

Как говорят (артикулират) актьорите, речта им служи ли за личностова характеристика на персонажите?

Обучаваните да опишат персонажите и да обяснят дали те се покриват с представата им за героите.

(В края на изложението е приложен примерен фиш за разработване на видео-откъс от спектакъл по литературно произведение.)

Ако някои пасажи на филма съдържат определена граматична категория, преподавателят може да пусне неколкократно пасажа, а след това да контролира дали обучаваните са схванали какъв е основният граматичен елемент и как той се вписва в действието – напр. заповедни форми, условно или подчинително наклонение и пр. Това са граматични елементи, които те познават, върху които са се упражнявали, но които още грешат или не осъзнават с какво значение са за комуникацията на чуждия език.

След първоначалното изглеждане на филма може да се направи кратък разказ на сюжета, или да се постави задача да се измисли продължение на филма, ако последният е с отворен край. Може също да се постави задача и да се измисли различен край от този, който предлага авторът. Всичко това е свързано с активизирането на речевата продукция от страна на обучаваните, като филмът или откъсът е само катализатор на дейността на обучаваните.

Ако филмът има рекламен клип (trailer), може първо да се започне с неговия анализ, за да се постави изходната хипотеза, а след това да се премине към цялостното произведение.

Гледането по пасажи трябва да се прекъсва малко преди края на откъса, за да се предизвика също дискусия и като следствие, продукция на реч, като се използват определените и преговорени речеви актове.

Игралните филми в подготовката на преводачи


Тук ще споделим нашия опит в подготовката на преводачи в Департамент Чужди езици и литератури на Нов Български университет. Практиката и наблюденията ни показват, че подобен подход засилва мотивацията на обучаваните студенти за усвояване на езика-цел, както и за придобиване на определени професионални умения.

Първо започнахме с анализ на преводите на филми, разпространявани както на DVD, така и в Интернет. По повод друга наша публикация върху филмовия превод и подготовката на филмови преводачи, която ще излезе в Сборника на Департамента за 2008 г., ние анализирахме преводите на случайна извадка от двадесетина филми и установихме следните грешки, допускани от преводачите;

1. Масови грешки в членуването на български, особено на съществителните в мъжки род (пълен и кратък член), така и на съществителните в женски род, завършващи на “т” (напр. “пролета”, “смърта” и др.).

2. Непознаване или слабо владеене на морфологичния правопис на българския език (напр. “отеглям” и производните му, “въстановявам”, “чуства”, “изтрел” и пр.). Това навежда на мисълта, че при усвояването на чуждия език е много важно успоредно да се обръща внимание и на родния език, много важно за професионалното реализиране на преводачите въобще.

3. Сливане на отрицателната частица с модалния глагол (напр. “незная”, “немога”, “неискам”). Предполагаме, че това е под влияние на “чатенето” с комуникационните програми като ICQ, Skype и др., в които също наблюдаваме пренебрегване на нормите на писмения език.

4. Непознаване и слабо различаване на някои реалии, свързани с определени тематики (пистолет-револвер, скиптър-меч, рота-компания и др.).

5. Пренебрежително и несериозно отношение към имената на героите. Силно влияние оказва недостатъчното владеене на английския език или предоверяване в собствените знания, което влияе върху английското изписване на някои много известни имена – христоматиен пример е преводът на филм в Hallmark, където герой споменава Джон Баптиста (според контекста става въпрос за Йоан Кръстител).

6. Непознаване на чужди думи от специализираната лексика, имащи отношение към сюжета (напр. “креогенен” вместо “криогенен”, “къртечницата” вместо “картечницата” и др.).

7. Влияние на регионални диалекти и говори върху изписването на отделни думи или изрази (“мисла” вместо мисля”, “профисионализиране” вместо “професионализиране” и др.).

Ето два примера в подкрепа на нашето изследване:


Този анализ на грешките може да покаже на обучаваните на какво трябва да наблегнат в подготовката си за евентуална професионална реализация.

Преводът на подбрани пасажи от филми може да помогне за усвояване на умения за превод от и на роден език на филмови произведения (игрални или документални за нароилите се ефирни или кабелни телевизии. Не бива да забравяме, че при субтитрирането преводачът често е принуден да резюмира и да съкращава, което отново се свежда до речева продукция на роден или чужд език, свързана с разбирането на звуковата част от филма.

За подготовката на преводачи използваме главно програмата DivXLand Media Subtitler, която се разпространява като безплатен софтуер (freeware) и е много лесна за обслужване:
Както може да се види на илюстрацията, обучаваният (работещият) има възможност едновременно да гледа видео-откъса или филма и да въвежда субтитрите. Последното действие може да става както в реално време, така и като се преведе първо диалогът и след това репликите се синхронизират само с натискането на един бутон.

Обучението на преводачи за филмов превод с художествени филми има и един чисто психологически резултат – обучаваните получават един вид валоризация на тяхното обучение, заживяват с мисълта, че са придобили професионално умение и че “могат”. А това поражда допълнителна мотивация в усвояването на езика цел.

Освен това подготовката им е съпроводена с изготвянето на потребителски речници в различни сфери на познанието, както и с повишаване на личната им култура – условие, изключително важно при професионалната им реализация като преводачи въобще.Компютърен софтуер за работа с игрални филми


Естествено, показването на игрални филми в класа по чужд език може да става с наличните аудио-визуални средства на разположение на преподавателя – видеокасетофон, DVD плейър, компютър… Все пак, с развитието и достъпността на компютърната техника, най-лесно би било показването на кинематографичното произведение с помощта на персонален компютър.

Могат да се използват както софтуерните инструменти за прожектиране на видео-файлове, включени в графичната среда Windows (Media Player, Real Player) така и други програми, разпространявани безплатно. Освен това, не бива да се забравя, че компютърът трябва да бъде оборудван и с необходимите кодеци (малки програми за кодиране и декодиране), за да може да бъдат показвани избраните видео-откъси.

Вече споменахме една субтитрираща програма, но могат да бъдат използвани и много други с различна ефективност и сложност на употреба. Тук възниква проблемът дали субтитрите трябва да бъдат интегрирани във видео-откъса или да го съпровождат като отделен файл, за да може пасажът да се изгледа и без превод. Това е избор от компетенцията и тактиката на съответния преподавател.

За подготовка на отделни откъси от филми препоръчване програмата Virtual Dub, която освен много си възможности позволява да се подбере откъс с определена дължина и да се запише като отделен файл (виж откъсите, придружаващи настоящата презентация). Програмата работи с почти всички компютърни видео-формати и е много лесна за използване.
ЛитератураШИПЧАНОВ 1991: Шипчанов М. Автентичните видеоматериали в обучението по френски език, 1-ва част. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 6, 1991.

ШИПЧАНОВ 1992: Шипчанов М. Автентичните видеоматериали в обучението по френски език, 2-ра част. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, 1992.

ШИПЧАНОВ 1998: Шипчанов М. Четенето и новите технологии в чуждоезиковото обучение. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, февруари 1998.

БЕС, ГАЛИСОН 1980: Besse, H. et Galisson, R. Polémique en didactique. CLE International. Paris, 1980.

КОСТ 1970: Coste, D. Textes et documents authentiques au Niveau 2. - Le Français dans le Monde, No 73, juin 1970.

ФАРЖО-МОШ 1983 : Fargeot-Mauche, M.-Cl. Utilisation de documents culturels en classe. Réflexions méthodologiques. - Le Français dans le Monde, No 178, juillet 1983.

ЯКОБСОН 1974 : Jacobson, R. Essai de linguistique générale. Les Editions de Minuit. Paris, 1974.

АНРИ 2007 : Henry Catherine, Le Français par les films. Fiche pédagogique, Le Français dans le monde, No 356, 2007.

ПОДХОДИ КЪМ ТЕКСТА

ОТ СПЕКТАКЪЛА КЪМ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО
Тук ще представим модел на разработка на занятие, базирано върху спектакъла „Парижката Света Богородица“ със сюжет, взет от едноименното произведение на Виктор Юго. Спектакълът беше представен на премиера през октомври 1998 година, Автор на либретото е канадският автор Люк Пламондон, известен с друг култов спектакъл на френски език „Стармания“, и композитор Рикардо Кочанте. Този мюзикъл има огромен успех във Франция, Европа и Америка, музиката привлече много зрители и предизвика колосални продажби на диска, а много нови изпълнители станаха известни благодарение на ролите си (Елен Сегара, Гару, Жюли Зенати, Патрик Фиори и др.). Макар и не игрален филм, ние предлагаме наше виждане за разработка на занятие по езика, което да привлече интереса на обучаваните към литературния първоизточник.
BELLE

Quasimodo :

Belle


C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle

Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel

Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler

Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds

J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane

A quoi me sert encore de prier Notre-Dame

Quel

Est celui qui lui jettera la première pierreCelui-là ne mérite pas d'être sur terre

O Lucifer !

Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois

Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esméralda


Frollo :

Belle


Est-ce le diable qui s'est incarné en elle

Pour détourner mes yeux du Dieu éternel

Qui a mis dans mon être ce désir charnel

Pour m'empêcher de regarder vers le Ciel

Elle porte en elle le péché originel

La désirer fait-il de moi un criminel

Celle

Qu'on prenait pour une fille de joie une fille de rienSemble soudain porter la croix du genre humain

O Notre-Dame !

Oh ! laisse-moi rien qu'une fois

Pousser la porte du jardin d'Esméralda


Phœbus :

Belle


Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent

La demoiselle serait-elle encore pucelle ?

Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles

Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel

Ma dulcinée laissez-moi vous être infidèle

Avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel

Quel

Est l'homme qui détournerait son regard d'elleSous peine d'être changé en statue de sel

O Fleur-de-Lys,

Je ne suis pas homme de foi

J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esméralda


Quasimodo, Frollo et Phœbus :

J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane

A quoi me sert encore de prier Notre-Dame

Quel


Est celui qui lui jettera la première pierre

Celui-là ne mérite pas d'être sur terre

O Lucifer !

Oh ! laisse-moi rien qu'une fois

Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esméralda

Esméralda


Работа върху текста

Преди да се осъществи анализ на текста, преподавателят трябва да разпредели индивидуални задачи на обучаваните, засягащи: • Спектакъла “Notre Dame de Paris” – структура и съдържание.

 • Автори и изпълнители на ролите – Люк Пламондон, Рикардо Кочанте, Гару, Даниел Лавоа, и др.

 • Поява на протагониститеs.
 1. Първо аудиране/гледане за общо впечатление. Да се използва откъс от спектакъла, оформен като клип.

2. Второ аудиране/преглед и обхващане на текста.

Вместо да раздава текста, преподавателят може да да раздели групата на под-групи и всеки да свали текста от фонограмата. След това под-групите ще възстановят целостта на текста, като поправят някои неточности.

Вариант на този подход: преподавателят може да разпространи текста с пропуски за популване (cloze-test).

3. Четене и превод на текста. Обснение на думи и конструкции чрез цели изречения.
Анализ на песента

Обучаваните би трябвало да отговорят на въпроси, подобни на следните: • Какво чувствате, когато слушате песента и гласовете на изпълнителите?

 • Като си помагате с музиката, опитайте се да определите структурата на песента (куплети, припеви...). Постройте схема.

 • Кой пее? Мъж, жена, много персонажи.

 • Какви чувства се излъчват от тази песен? Любов, нежност, тъга, радост, поезия, самота, срам, страх, меланхолия...?

Отговорите трябва да бъдат мотивирани чрез думи и конструкции, извлченеи от текста.
Лексикален анализ

[ Обучаваният трябва да открие в текста думи или изрази, означаващи ... (игра на синоними).]1. Кои са думите в текста, които означават :

 • représenté, revêtu d’aspect

 • initial, premier, originaire

 • vierge

 • bien-aimée

 • bohémienne

 • sensuel, relatif à la chair, à l’instinct sexuel

 • prostituée

 • choses admirables, étonnantes

 • épouser

 • assassin, coupable

2. Открийте думите и изразите, които характеризират персонажите – Квазимодо [луд], Фроло [дякон], Феб [войник]. Чрез какви средства авторът на текста ги характеризира?

3. Отделете религиозната лексика, свързана със свъкупността на музикалното и литературното произведение.
Анализ на персонажите

1. Опишете персонажите . Ако аудирането е осъществено само чрез аудио-докумнт, да се прибегне към лингво-дидактическа загадка. Ако подкрепата е осигурена чрез видео-клип, да се опише физическия облик на актьорите-изпълнители.

2. Обяснете персонажите и ролята им в литературното произведение. Предварителна работа у дома. Физически психологически портрети. Документно търсене в библиотеки и Интернет. Има ли съответствие между персонажите от книгата и тези на спектакъла.

3. Търсене на описание на Есмералда в книгата. Да се направи диктовка. Какъв е външният вид на първата изпълнителка на ролята (Ноа, израелка) и Елен Сегара..
Диктовка - Esméralda (d'après V. Hugo)

Dans un grand espace entre la foule et le feu de joie une jeune fille dansait. Elle n'était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s'élançait joliment. Elle était brune. Son pied était à l'aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle tournait sur un vieux tapis et, chaque fois que sa belle figure passait devant nous, ses yeux nous jetaient un éclair. Autour d'elle tous les yeux étaient fixés, toutes les bouches ouvertes. Dans son corsage d'or, sa robe avec ses épaules nues, ses jambes fines, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c'était une surnaturelle créature! C'était une Bohémienne!

Le feu de joie éclairait d'une lumière rouge le front brun de la jeune fille qui dansait. Essoufflée, elle s'est arrêtée enfin et le peuple l'a applaudie avec amour.
Преподавателят трябва да насочи вниманието на обучаваните върху съгласуването на времената в минал план при описанието (Imparfait-Passé composé), както и върху съгласуването на миналите причастия и прилагателните в женски род.
4. Последваща работа върху отношенията между персонажите. Попълнете табличката както е показано :

Персонаж

Обича

Обичан от

Не обичаОсобености на песента.

Сближаване на гледните точки: епитетът : « Belle » [лайтмотив] – това прилагателно, служещо и за заглавие на песента, започва и трите куплета. Това повторение спомага да се придаде на прилагателното универсална стойност: по такъв начин Есмералда единодушно се възприема като „красавица“. Това единодушие е резултат от особено убедителна реторична фигура, състояща се в повтарянето на един и същи елемент в началото на много фрази: анафора.


Персонажът на Есмералда

Как е описана от тримата мъже? Да се разделят конструкциите и думите, които я характеризират едновременно като фатална жена и трагичен образ.Фатална жена

Трагичен образ


Как е пресъздадена любовта в романа и в спектакъла?

[ Предварителна работа, изискваща прочит на романа или поне запознаване със сюжета му. ]невъзможна любов

забранена любов

порочна любов

[ Кой и защо любовта му се характеризира по горепосочения начин? ]


Въпрос с отворен отговор.

Тема, базирана върху съдържанието на програмата и на спектакъла, тясно свързана с изучаваната песен, ще позволи на обучаваните да се изразят в писмена форма.


[ Този подход на текст с висок импакт-фактор ще спомогне за по-лесното откриване на една цялостна творба на класически автор. Съчетанието на приятното с полезното способства за събуждане на интереса към сериозния текст и оттам към писмено и устно изразяване от страна на обучаваните. Целта е да се инициира речева продукция на езика. Другата (скрита) цел е да се възбуди у обучаваните интерес към произведението на Юго, както и към цялостното творчество на писателя-романтик.]
Каталог: 1152
1152 -> Обяснителен меморандум
1152 -> От проф дпн Павлина Стефанова, за дисертационен труд на тема: „внедряване на интегриран модел за
1152 -> Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа Стратегия „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“
1152 -> Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите
1152 -> Решение №1552-ми от 28. 08. 2015 г. Общинска избирателна комисия криводол
1152 -> Решение №1552-ми от 28. 08. 2015 г. Общинска избирателна комисия криводол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница