Филологически факултет не се попълваДата25.06.2017
Размер49.29 Kb.
ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология, Български език и английски език

ОПИСАНИЕ

1. Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Историческа лингвистика (История на английския език)

2. Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3. Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен 1

4. Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавър

5. Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6. Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


5-6

7. Брой ECTS кредити

<естествено число>8. Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън


9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще знаят основните фонетични, морфологични и синтактични промени в историята на английския език.

ще могат ...


Ще могат да превеждат старо и средноанглийски текстове с помощта на речник

10. Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)12. Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Курс по Общо езикознание

13. Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът разглежда мястото на Староанглийския език сред останалите германски езици, основните звукови промени от Протоиндоевропейски до Новоанглийски. Проследяват се граматическите категории на глагола, съществителното и прилагателното име от Староанглийски до Новоанглийски, както и синтактичните промени в тези периоди.

Библиография (основни заглавия)


14. Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


  1. Lehmann, Winifred. (1962) Historical Linguistics. Introduction. Austin: University of Texas Press.

  2. Mincoff, M. (1967) English Historical Grammar. Sofia.

  3. Minkoff, M. (1978) Old and Middle English Texts.Sofia

  4. Mitchel, B. and F. C. Robinson.(1992) A Guide to Old English. Blackwell

  5. Rastorguyeva, T. A. (1983) History of the English Language, Moskow.

  6. Данчев, А., Спасов., Д. (1978) Английският правопис. Наука и изкуство. София.

  7. Пакет от таблици, фонетични закони, примери и обяснения подбрани и подготвени от преподавателя

<списък библиографски източници>
15. Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, семинари и самоподготовка

16. Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текуща оценка, която е резултат от тестове и участие в клас, и годишен писмен изпит

17. Език на преподаване

<списък, вкл. ‘български’ и световни езици>


английски език

18. Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19. Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)

Tema l. Subject and aims of Historical Linguistics. The evolution of language and the scope of language history. Synchronic and diachronic aspects. Types of language change. Mechanism of change: the role of synchronic variation. Causes of language evolution.

Tema 2. Genetic, areal and typological features of the Germanic languages.

Tema 3. Historical background and periodization of the English language. Written

sources. Graphemic- phonemic correspondences.

Tema 4. Changes of vowels in the intervening stages between PrIE and OE. Synchronic description of the OE vowel system. Vowel changes during the OE period.

Tema 5. Changes of consonants between PrIE and OE. Changes of consonants during the OE period.

Tema 6. Morphonological phenomena.

Tema 7.The verb system of OE. Types of verbs. Conjugation. Categories of the verb. Periphrastic structures in the verb system.

Tema 8.The noun in OE. Categories. Stems and declensions. Meaning and use of cases.

Tema 9.The OE pronouns, adjectives, adverbs and numerals.

Tema 10.The syntax of OE: Types of sentence and clause structure.

Tema 11.The word order of OE.

Tema 12.The Norman conquest. Linguistic situation after the conquest: French and Scandinavian influence. Written sources. Graphemic-phonemic correspondences.

Tema 13.Qualitative and quantitative changes of vowels in Middle and Early Modern English.

Tema 14.Changes of consonants in ME and EMdE.

Tema 15.Changes in the verb systems of ME and EMdE. The emergence of new verbal paradigms.

Tema 16.Changes in the morphemic structure of the noun in ME and EMdE.

Tema 17.Changes in the systems of ME and EMdE pronouns and adjectives.

Tema 18. The syntax of ME and EMdE. Word order changes.

Tema 19.The vocabularies of Old, Middle, and Modern English. Main features.

Tema 20.English historical word formation. Main patterns and trends.Tema 21.The dialects of Old and Middle English. The emergence of Standard English.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


лаптоп и прожектор

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница