Филологически факултет не се попълваДата06.08.2017
Размер50.81 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 3/5/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Професионално направление (на курса)


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Лингвистика и превод

Превод и бизнес комуникацииОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Информационни технологии за превод

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'магистър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


2

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Главен асистент Огнян Обретенов

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Завършилите успешно курса ще познават:

- основните принципи на използването на компютърните програми за машинен превод.

- принципите, на които се основава работата на CAT системите.

- основните подходи при търсенето на необходимата информация при извършване на превод.

- няколко CAT софтуерни продукта

ще могат ...


- да превеждат с помощта на CAT програма

- да настройват интерфейса на програмите за превод WordFast, Trados, OmegaT.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторни упражнения

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


1. Превод и превеждане; човек и машина

2. Особености на превеждането при използването на информационни технологии.

3. Машинен превод: основни понятия и терминология

4. Системи за машинен превод

5. Софтуерни продукти за машинен превод: характеристика, основни параметри и качество на изходния материал.

6. Работа със софтуерни продукти за машинен превод.

7. Превод с компютърно-базиран софтуер.

8. Компютърно-базирани технологии за превод. Сравнително описание, характеристики и особености.

9. Преводаческа памет. Особености при работа с преводаческа памет. Работа с компютърно-базиран софтуер.

10. Бази данни за преводачи. Наличие и използване – практически умения при работата с база данни

11. Крайно оформление на готовия преводен материал. Формати и стилове при превод с компютърно-базирани технологии за превод.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1. A Practical Guide for Translators. GS-Brown, Multilingual Matters Limited; 3rd edition (October 1998)

2. An introductory course into machine translation. Practical Guide.

3. WordFast – Practical guide. 2009

4. Trados - practical guide book. 2005


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


завършва с изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български, английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Главен асистент Огнян Обретенов

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 06 август 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница