Филологически факултет не се попълваДата03.01.2017
Размер103.48 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съвременна световна литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Факултивна дисциплина

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


6

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


8

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


доц. д-р Дейвид Дженкинс

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Курсът анализира основни теоретични направления в езикознанието в рамката на съвременна световна литературна, които играят важна роля в съвременните хуманитаристични изследвания.

ще могат ...


След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да знаят кои са водещите теории в интерпретирането на проблеми, свързани с различни страни на съвременната световна литература; да могат да прилагат елементи от литературата в собствените си критико-аналитични разработки.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Курсът предвижда 60 часа аудиторна заетост и 90 часа извънаудиторна заетост. По време на извънаудиторната заетост студентите имат задачи за самостоятелно насочено четене и водене на записки, както и за проучване на контекстите на определени документи и автентични текстове.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Особено значение се отделя на специфичните фактори, мотиви, теми и структури, които дават типичното и специфично литература и култура; от колкото възможно е, всеки автор се поставя в философическия и естетическия контекст на своето време, като се проследява интерпретацията на типично теми и мотиви в творчеството му заедно с новите тенденции, които то очертава.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


а) всички курсове свързани с повишаване на езиковата компетентност по английски език

б) избираеми курсове свързани с литература и и култура.


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът по теория на литература и култура си поставя за задача:

1) да запознае студентите с различни по жанр и художествен метод литературни произведения, като ги съотнесе към историческите , културните и философски тенденции, и

2) да анализира предпоставките, идеите и целият историко-социален контекст, в който се заражда теории на литература и култура. Подходът е теоритично-аналитичен; всеки автор се поставя в литературния и социално-исторически контекст на съвременната ера.

Очаквани резултати са:

(1) да имат задълбочени знания върху литературната и културната история;

(2) да познават актуални англоезични изследвания върху него;

(3) да си изградят критико-аналитичен подход към изучаваните в курса произведения;

(4) да усъвършенстват уменията си за работа с оригинални художествени текстове на английски езикТози задължителен лекционен и семинарен курс се стреми да изгради основата на аспекти на английски стил.

Студентите се запознават с голямо разнообразие от теми, автори, и творби, както и да създадат умения за критическо четене и писане върху оригинални документи и текстове.Всички студенти се явяват на писмен изпит в две части въз основа на самостоятелната си работа през семестъра и темите от лекциите.

Крайната оценка по дисциплината се формира като средно аритметично между тези форми на контрол, както и добавен процент за активно присъствие.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>
Основна литература:

*William Butler Yeats (Ireland, 1865-1939), Collected Poems and Two Plays

James Joyce (Ireland, France, 1882-1941), Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses, Finnegan’s Wake

*Samuel Beckett (Ireland, France, and Tunisia, 1906-1989), Waiting for Godot, Endgame, Malloy

*Seamus Heaney (Ireland, 1939- ), Station Island, North, Haw Lantern, Selected Poems

Marcel Proust (France, 1871-1922), Remembrance of Things Past

Antoine de Saint Exupéry (France, 1900-1944), The Little Prince, Wind, Sand, and Stars

*Jean Paul Sartre (France, 1905-1980), No Exit, The Flies

Eugene Ionesco (Rumania, France, 1912-1994), The Rhinoceros, The Lesson, The Bald Soprano

*Claude Simon (France, 1913-2005) The Grass, Flanders Road, The Palace, The Acacia

*Albert Camus (Algeria, France, 1913-1960), “The Guest,” “The Myth of Sisyphus,” “The Adulterous Woman,” The Stranger, The Plague, The Fall

Julia Kristeva (Bulgaria, France, 1941- ), The Old Man and the Wolves

*Luigi Pirandello (Italy, 1867-1936), Six Characters in Search of an Author

*Eugenio Montale (Italy, 1896-1981), A Poet’s Notebook, Collected Poems

*Dario Fo (Italy, 1926- ), Archangels Don’t Play Pinball, We Can’t Pay We Won’t Pay

Italo Calvino (Italy, 1923-1985), Invisible Cities, If on a Winter’s Night a Traveller

Federico Garcia Lorca (Spain, 1898-1936), “The King of Harlem,” “Ode to Walt Whitman,” “Lament for Ignacio Sanchez Mejías,” The House of Bernardo Alba

*Camilo José Cela (Spain, 1916-2002), The Windmill, Loveless Fables

*José Saramago (Portugal, 1922-2010 ), Baltasar and Blimunda, The Stone Raft

*Octavio Paz (Mexico, 1914-1998), Obsidian Butterfly, Selected Poems, The Labyrinth of Solitude

Laura Esquival (Mexico, 1950- ), Like Water for Chocolate

*Gabriel García Márquez.(Columbia, France, Mexico, 1928- ), “A Very Old Man With Enormous Wings,” Love in a Time of Cholera, Chronicle of a Death Foretold, Nobody Writes to the Colonel, A Hundred Years of Solitude

Jorge Luis Borges (Argentina, 1889-1986), In Praise of Darkness, Fictions (“The Garden of Forking Paths,” “The Circular Ruins,” “Borges and I”)

*Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957), Despair, Tenderness

*Pablo Neruda (Chile, 1904-1973), The Sea and the Bells, Elegy, Passions and Impressions

Rainer Marie Rilke (Germany, 1875-1926), The Duino Elegies, Sonnets to Orpheus

*Thomas Mann (Germany, 1875-1955), “Disorder and Early Sorrow,” Confessions of Felix Krull, Confidence Man, The Magic Mountain, Buddenbrooks

*Hermann Hesse (Germany, 1877-1962), Steppenwolf, Siddhartha, Magister Ludi

Franz Kafka (Czechoslovakia, 1883-1924), “The Metamorphosis,” The Trial, The Castle

(NOTE: Though Kafka lived in Prague, he was a member of the German-speaking minority there.)

Bertolt Brecht (Germany, 1898-1956), Mother Courage and Her Children, The Caucasian Chalk Circle, The Measures Taken, Good Woman of Setzuan

*Günter Grass (Germany 1927- ), The Tin Drum

*Björnsterne Martinus Björnson (Sweden, 1832-1910), The King, A Gauntlet, In God’s Way

*Knut Hamsun (Sweden, 1859-1952), Growth of the Soil

*Nelly Sachs (Sweden, 1891-1970), O the Chimneys, Eli

*Ivan Bunin (Russia and France, 1870-1953), The Gentleman from San Francisco

Alexander Blok (Russia, 1880-1921), “The Twelve”

Andrei Bely (Russia, 1880-1934), Petersburg

Mikhail Bulgakov (Russia, 1891-1940), The Heart of a Dog, The Days of the Turbins, The Master and Margarita

Anna Akhmatova (Russia, 1889-1966), poetry (“Voronezh,” “To the Memory of M. B.,” “Requiem”)

*Boris Pasternak (Russia, 1890-1960), poetry, Doctor Zhivago

Osip Mandelstam (Russia, 1891-1938), poetry (“He Who Found a Horseshoe,” “The Half-Light of Freedom”)

Isaac Babel (Russia, 1894-1936), stories (“The Story of My Dovecot”)

Vladimir Nabokov (Russia, Germany, England, U.S.A. Switzerland, 1899-1977), Pnin, Lolita, Ada

*Alexander Solzhenitsyn (Russia, U.S.A., 1918- ), One Day in the Life of Ivan Denisovich, The Gulag Archipelago

Venedikt Erofeev (Russia, 1933-1988), Moscow to the End of the Line

Andrei Voznesensky (Russia, 1933-2010), Antiworlds and The Fifth Ace, An Arrow in the Wall

*Joseph Brodsky (Russia and U.S.A., 1940-1996), Selected Poems, “Homage to Marcus Aurelius”; Less than One

Julia Voznesenskaya (Russia, Germany, 1943-1980), The Woman’s Decameron

*Isaac Bashevis Singer (Poland, U.S.A., 1904-1991), The Family Moskat, The Manor, The Estate, Gimpel the Fool and Other Stories

*Czeslaw Milosz (Lithuania, Poland, U.S.A., 1911-2004), Ars Poetica, Provinces, The Captive Mind

*Wislawa Szymborska (Poland, 1923- ), People on a Bridge, Miracle Fair

Malcom Bradbury (England, 1936-2002), Doctor Criminale (NOTE: While Bradbury was British, this novel about a “postmodern” Middle-European intellectual born in Veliko Turnovo belongs here.)

*Imre Kertész (Hungary, 1929- ), Fateless, Fiasco, Kaddish for a Child not Born

*Jaroslav Seifert (Czechoslovakia, 1901-1986), The Plague Column, All the Beauty of the World

Milan Kundera (Czechoslovakia, France, 1929- ), The Book of Laughter and Forgetting, The UnbearableLightness of Being, Laughable Loves

*Ivo Andric (Bosnia, 1892-1975), The Bridge on the Drina

Stanislav Stratiev (Bulgaria, 1941-2001), The Roman Baths, Landscape with Dog, The Bulgarian Way

Julian Barnes, (England, 1946- ), The Porcupine (NOTE: While Barnes is British, this novel based on the trial of Todor Zhivkov has a place here.)

Nikos Kazantzakis (Crete, 1883-1957) Zorba the Greek, The Last Temptation of Christ, Spiritual Exercises

*Giorgos Seferis (Greece, 1900-1971), Thrush, Collected Poems

*Odysseus Elytis (Greece, 1911-1996), What I Love

*Yasunari Kawabata (Japan, 1899-1972), “The Moon on the Water,” Snow Country, A Thousand Cranes, The Old Capital

Hirosho Takenishi (Japan, 1929- ), “The Rite”

*Kenzaburo Oe (Japan, 1935- ), Hiroshima Notes, The Silent Cry, Contemporary Games

Kazuo Ishiguro (England, 1954- ), The Artist of the Floating World (NOTE: While Ishiguro lives in England, his ethnic heritage is Japanese, and this novel deals with the role of the artist in Japan)

*Pearl Buck (U. S. A. and China, 1892-1973), The Good Earth

Lao She (China, 1899-1966), Crescent Moon and Other Stories

Maxine Hong Kingston (1940- ) The Woman Warrior (Kingston lives in the U.S.A., but her ethnic heritage is Chinese, and this novel employs Chinese traditions and mythology.

*Gao Xingjian (China and France, 1940- ), Soul Mountain

Amy Tan (1952- ), The Joy Luck Club (Tan lives in the U.S.A., but her ethnic heritage is Chinese and this novel is set both in China and the United States.)

Допълнителна литература:

The Maker’s Rage for Order: Theories of Literature and Culture. David Jenkins. Veliko Turnovo, Bulgaria: Faber Press, 2007.

Страста на твореца за ред. Теоретични ракурси към литературата и културата. Превод от английски: Д-р Ю. Чакърова (Пловдив: Европринт, 2009).

Електронически ресурси:

Extensive information on all authors included in the course, including their best-known works and critical commentary, are readily accessible by internet, by accessing such search engines as Google or Wikepedia.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Курсът се провежда в лекционно занятие.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с изпит в две части. Първата е в тестови формат, втората се състои от разработване на критическо есе по зададена тема въз основа на самостоятелно подготвяни автентични текстове, както и знанията придобити по време на лекциите. Присъствието и на лекциите е зедължително и участва с процент във формирането на оценката за курса.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


N/A

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Дейвид Дженкинс

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Ireland

*William Butler Yeats (Ireland, 1865-1939), Collected Poems and Two Plays

James Joyce (Ireland, France, 1882-1941), Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses, Finnegan’s Wake

*Samuel Beckett (Ireland, France, and Tunisia, 1906-1989), Waiting for Godot, Endgame, Malloy

*Seamus Heaney (Ireland, 1939- ), Station Island, North, Haw Lantern, Selected Poems

France and Italy

Marcel Proust (France, 1871-1922), Remembrance of Things Past

Antoine de Saint Exupéry (France, 1900-1944), The Little Prince, Wind, Sand, and Stars

*Jean Paul Sartre (France, 1905-1980), No Exit, The Flies

Eugene Ionesco (Rumania, France, 1912-1994), The Rhinoceros, The Lesson, The Bald Soprano

*Claude Simon (France, 1913-2005) The Grass, Flanders Road, The Palace, The Acacia

*Albert Camus (Algeria, France, 1913-1960), “The Guest,” “The Myth of Sisyphus,” “The Adulterous Woman,” The Stranger, The Plague, The Fall

Julia Kristeva (Bulgaria, France, 1941- ), The Old Man and the Wolves

*Luigi Pirandello (Italy, 1867-1936), Six Characters in Search of an Author

*Eugenio Montale (Italy, 1896-1981), A Poet’s Notebook, Collected Poems

*Dario Fo (Italy, 1926- ), Archangels Don’t Play Pinball, We Can’t Pay We Won’t Pay

Italo Calvino (Italy, 1923-1985), Invisible Cities, If on a Winter’s Night a Traveller

Spain, Portugal, Mexico, Colombia, Argentina, and Chile

Federico Garcia Lorca (Spain, 1898-1936), “The King of Harlem,” “Ode to Walt Whitman,” “Lament for Ignacio Sanchez Mejías,” The House of Bernardo Alba

*Camilo José Cela (Spain, 1916-2002), The Windmill, Loveless Fables

*José Saramago (Portugal, 1922-2010 ), Baltasar and Blimunda, The Stone Raft

*Octavio Paz (Mexico, 1914-1998), Obsidian Butterfly, Selected Poems, The Labyrinth of Solitude

Laura Esquival (Mexico, 1950- ), Like Water for Chocolate

*Gabriel García Márquez.(Columbia, France, Mexico, 1928- ), “A Very Old Man With Enormous Wings,” Love in a Time of Cholera, Chronicle of a Death Foretold, Nobody Writes to the Colonel, A Hundred Years of Solitude

Jorge Luis Borges (Argentina, 1889-1986), In Praise of Darkness, Fictions (“The Garden of Forking Paths,” “The Circular Ruins,” “Borges and I”)

*Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957), Despair, Tenderness

*Pablo Neruda (Chile, 1904-1973), The Sea and the Bells, Elegy, Passions and Impressions

Germany and Sweden

Rainer Marie Rilke (Germany, 1875-1926), The Duino Elegies, Sonnets to Orpheus

*Thomas Mann (Germany, 1875-1955), “Disorder and Early Sorrow,” Confessions of Felix Krull, Confidence Man, The Magic Mountain, Buddenbrooks

*Hermann Hesse (Germany, 1877-1962), Steppenwolf, Siddhartha, Magister Ludi

Franz Kafka (Czechoslovakia, 1883-1924), “The Metamorphosis,” The Trial, The Castle

(NOTE: Though Kafka lived in Prague, he was a member of the German-speaking minority there.)

Bertolt Brecht (Germany, 1898-1956), Mother Courage and Her Children, The Caucasian Chalk Circle, The Measures Taken, Good Woman of Setzuan

*Günter Grass (Germany 1927- ), The Tin Drum

*Björnsterne Martinus Björnson (Sweden, 1832-1910), The King, A Gauntlet, In God’s Way

*Knut Hamsun (Sweden, 1859-1952), Growth of the Soil

*Nelly Sachs (Sweden, 1891-1970), O the Chimneys, Eli

Russia and Poland

*Ivan Bunin (Russia and France, 1870-1953), The Gentleman from San Francisco

Alexander Blok (Russia, 1880-1921), “The Twelve”

Andrei Bely (Russia, 1880-1934), Petersburg

Mikhail Bulgakov (Russia, 1891-1940), The Heart of a Dog, The Days of the Turbins, The Master and Margarita

Anna Akhmatova (Russia, 1889-1966), poetry (“Voronezh,” “To the Memory of M. B.,” “Requiem”)

*Boris Pasternak (Russia, 1890-1960), poetry, Doctor Zhivago

Osip Mandelstam (Russia, 1891-1938), poetry (“He Who Found a Horseshoe,” “The Half-Light of Freedom”)

Isaac Babel (Russia, 1894-1936), stories (“The Story of My Dovecot”)

Vladimir Nabokov (Russia, Germany, England, U.S.A. Switzerland, 1899-1977), Pnin, Lolita, Ada

*Alexander Solzhenitsyn (Russia, U.S.A., 1918- ), One Day in the Life of Ivan Denisovich, The Gulag Archipelago

Venedikt Erofeev (Russia, 1933-1988), Moscow to the End of the Line

Andrei Voznesensky (Russia, 1933-2010), Antiworlds and The Fifth Ace, An Arrow in the Wall

*Joseph Brodsky (Russia and U.S.A., 1940-1996), Selected Poems, “Homage to Marcus Aurelius”; Less than One

Julia Voznesenskaya (Russia, Germany, 1943-1980), The Woman’s Decameron

*Isaac Bashevis Singer (Poland, U.S.A., 1904-1991), The Family Moskat, The Manor, The Estate, Gimpel the Fool and Other Stories

*Czeslaw Milosz (Lithuania, Poland, U.S.A., 1911-2004), Ars Poetica, Provinces, The Captive Mind

*Wislawa Szymborska (Poland, 1923- ), People on a Bridge, Miracle Fair

Hungary, Czechoslovakia (The Czech Republic), Bosnia, Bulgaria, and Greece

Malcom Bradbury (England, 1936-2002), Doctor Criminale (NOTE: While Bradbury was British, this novel about a “postmodern” Middle-European intellectual born in Veliko Turnovo belongs here.)

*Imre Kertész (Hungary, 1929- ), Fateless, Fiasco, Kaddish for a Child not Born

*Jaroslav Seifert (Czechoslovakia, 1901-1986), The Plague Column, All the Beauty of the World

Milan Kundera (Czechoslovakia, France, 1929- ), The Book of Laughter and Forgetting, The UnbearableLightness of Being, Laughable Loves

*Ivo Andric (Bosnia, 1892-1975), The Bridge on the Drina

Stanislav Stratiev (Bulgaria, 1941-2001), The Roman Baths, Landscape with Dog, The Bulgarian Way

Julian Barnes, (England, 1946- ), The Porcupine (NOTE: While Barnes is British, this novel based on the trial of Todor Zhivkov has a place here.)

Nikos Kazantzakis (Crete, 1883-1957) Zorba the Greek, The Last Temptation of Christ, Spiritual Exercises

*Giorgos Seferis (Greece, 1900-1971), Thrush, Collected Poems

*Odysseus Elytis (Greece, 1911-1996), What I Love

Japan and China

*Yasunari Kawabata (Japan, 1899-1972), “The Moon on the Water,” Snow Country, A Thousand Cranes, The Old Capital

Hirosho Takenishi (Japan, 1929- ), “The Rite”

*Kenzaburo Oe (Japan, 1935- ), Hiroshima Notes, The Silent Cry, Contemporary Games

Kazuo Ishiguro (England, 1954- ), The Artist of the Floating World (NOTE: While Ishiguro lives in England, his ethnic heritage is Japanese, and this novel deals with the role of the artist in Japan)

*Pearl Buck (U. S. A. and China, 1892-1973), The Good Earth

Lao She (China, 1899-1966), Crescent Moon and Other Stories

Maxine Hong Kingston (1940- ) The Woman Warrior (Kingston lives in the U.S.A., but her ethnic heritage is Chinese, and this novel employs Chinese traditions and mythology.

*Gao Xingjian (China and France, 1940- ), Soul Mountain

Amy Tan (1952- ), The Joy Luck Club (Tan lives in the U.S.A., but her ethnic heritage is Chinese and this novel is set both in China and the United States.)

NOTE: Authors whose names are preceded by an asterisk (*) have won the Nobel Prize for Literature.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


N/A

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


N/A

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


В библиотеката Западни филологии и центъра има налични копия от необходими материали описани в библиографията.

Студентите получават от преподавателя комбиниран образователен пакет (на хартиен носител и в електронен вид) по всяка тема от курса по световна литература.В рамките на преподаването се използват аудио-визуална и компютърна техника.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 03 януари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница