Филологически факултет не се попълваДата05.01.2017
Размер95.06 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска Филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Педагогика на обучението по английски език

Специалност(и)

<наименование>1


Английски език и Физика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Практически английски език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


втора

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


ІІІ ти и ІV ти

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


12

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Хон. преподаватели Илиян Друмев и Ралица Кунчева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по курса ще придобият знания на езиково ниво С1 по аспекти- четене с анализ на текст, писане, комуникативна компетентност.

ще могат ...


Ще могат да разбират напълно писмен текст и устна презентация.Ще могат да анализират и обобщават информация от различни източници, ще могат да се аргументират и защитават спорни гледни точки. Ще могат да се изразяват свободно и ще използват езика гъвкаво и ефективно за комуникативни, академични и професионални цели.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Владеене на английски - езиково ниво В2

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Практическият курс по английски език включва модулни упражнения по практическа граматика, лексика, писмени упражнения и превод. Целите на курса са систематизиране и затвърждаване на учебното съдържание по лексика , граматика, писмени упражнения и превод от І ви курс. Довършва се материала по New English File и се тестуват уменията, необходими за успешно полагане на Cambridge Advanced. В часовете по превод се работи по синтактично по-сложни текстове от автентичен материал предимно от нехудожествена литература.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Course Book: Clive Oxenden and Christina Latham-Koening, New English File-Advanced, Oxford University Press, 2010.

Supplementary Books:

1. Michael Vince and Paul Emmerson, CAE Language Practice: English Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2003.

2. Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles, Destination C1 and C2-Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2008.

3. Grancharov, Michael. Write and Translate : Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 1991.

4. Translation Practicum English, авторски колектив, 2008,

Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

5. XL TRANSLATION SERIES -PHILOLOGY Series, авторски колектив към катедра Английска филология, издателство Nancy Publishers,1999

6. SELECTED ENGLISH AND BULGARIAN TEXTS FOR TRANSLATION- Christo Grancharov, Издателство Nancy publishers, 1999.

7. Grancharov, Michael. Write and Translate : Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 1991.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


практикуми

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с комлексен изпит - писмен и устен. Писмената част включва диктовка, лексико-граматичен тест, писмено задание по изучаваните формати, превод от български и от английски език. Устната част включва 200 страници превод на съвременна художествена литература от английски език. Крайната оценка се формира от двата компонента на изпита.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Английски и български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас. Веселина Койнакова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


VOCABULARY AND GRAMMAR SYLLABUS

/ based on New English File- Advanced/

TOPIC 1: Who’s in Control? Just Any Old Bed?Trick or Tratment?

Grammar: permission, obligation, and necessity ; verbs of senses; gerunds and infinitives.

Vocabulary: word formation, prefixes; place and movement; health and medicine, smiles.

TOPIC 2: A Moving Experience. Pets and Pests. The promised Land?.

Grammar: expressing future plans and arrangements; ellipsis and substitution; adding emphasis (2) : cleft sentences.

Vocabulary: travel and tourism; the natural world; words that are often confused.

TOPIC 3: A Recipe or Disaster. Sport on Trial. The Funniest Joke in the World.

Grammar: nouns: compound and possessive forms; so and such; comparison.

Vocabulary: preparing food; word building: adjectives, nouns, and verbs; humour.

TOPIC 4: Getting Ready for CAE. Grammar and Vocabulary Strategies.

Reviewing and Practicing tools necessary for accomplishing CAE level.

Bibliography:

Course Book: Clive Oxenden and Christina Latham-Koening, New English File-Advanced, Oxford University Press, 2010.

Supplementary Books:

1. Michael Vince and Paul Emmerson, CAE Language Practice: English Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2003.

2. Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles, Destination C1 and C2-Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2008.

3. Mark Harrison, CAE:Practice Tests, Oxford University Press, 2008.

4. Nick Kenny and Jacky Newbrook, CAE:Practice Tests, Pearson Education Ltd, 2008.

WRITING CLASSES SYLLABUS

TOPIC 1: Who’s in control? Just any old bed? Trick or treatment?

A Report

• Formal Register

• ABC Format

• Useful Phrases

• Drafting, editingq checking

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 2: A moving experience. Pets and Pests. The promised land.

Discursive Essay:

• Constructing an argument

• Sustaining wour case with examples

• Showing you have considered the opposing viewpoint.

Spelling rules: Dictations

TOPIC 3: A recipe for disaster. Sport on trial. The funnest joke in the world.

A Complaint:

• Be able to summarise the issue clearly.

• Maintain an assertive but respectful tone

• Be clear and reasonable about what you expect to be done

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 4: Consolidation of writing. Genres and style.

Practice for CAE tasks.

Bibliography:

Course Books:

Clive Oxenden and Christina Latham-Koening, New English File-Advanced, Oxford University Press, 2010.

Grancharov, Michael. Write and Translate : Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 1991.

Bulgarian-English Translation Syllabus

Author Excerpt from

1. Павел Вежинов Бариерата

2. Павел Вежинов Бариерата

3. Павел Вежинов Бариерата

4. Павел Вежинов Бариерата

5. Йордан Костурков В затвора, или разказ за мен

6. Йордан Костурков В затвора, или разказ за мен

7. Йордан Костурков В затвора, или разказ за мен

8. Йордан Костурков В затвора, или разказ за мен

9. Йордан Костурков България без изход

10. Йордан Костурков България без изход

11.Николай Хайтов Ибрям Али

12. Николай Хайтов Ибрям Али

13. Николай Хайтов Ибрям Али

14.Иван Кулеков Разни монолози - Дъвка

15. Иван Кулеков Разни монолози – Юда

16. Иван Кулеков Разни монолози - Юда

17..Йордан Радичков Ние врабчетата

18. Йордан Йовков Ако можеха да говорят – По-малката сестра

19. Йордан Йовков Ако можеха да говорят - По- малката сестра

20. Йордан Йовков Ако можеха да говорят – По-малката сестра

21. Розмари Стателова Социализъм vs. демокрация

22. Розмари Стателова Постоянно актуален спор

23. Александър Янакиев Митологеми и реалности в очакване на

Продуцента

24. Антония Ковачева Лачените обувки на незнайното бълг. Кино

25. Антония Ковачева Лачените обувки на незнайното бълг. Кино

26. Димитър Камбуров Българската литература след1989: преходи

и преводи, разходи и разводи

27.Бешкова и колектив Изследвания в/у фитопланктона на язовир

Студен кладенец

28. Бешкова и колектив Изследвания в/у фитопланктона на язовир

Студен кладенец

29. В-к „Пари” Смяна на ръководния екип в Пежо

30 В-к „Пари” Смяна на ръководния екип на Пежо

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. XL TRANSLATION SERIES -PHILOLOGY Series, авторски колектив към катедра Английска филология, издателство Nancy Publishers,1999

2. SELECTED ENGLISH AND BULGARIAN TEXTS FOR TRANSLATION- Christo Grancharov, Издателство Nancy publishers, 1999

3. TRANSLATION PRACTICUM –ENGLISH AND BULGARIAN, aвторски колектив към катедра Английска филология, университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2008

English – Bulgarian Translation Syllabus:

Author: Excerpt from:

1. Ayn Rand Atlas Shrugged

2. .Ayn Rand Atlas Shrugged

3. Ayn Rand Atlas Shrugged

4 .J.K. Rowling Harry Potter and the Philosopher’s Stone

5 .J. K. Rowling Harry Potter and the Philosopher’s Stone

6. J. K. Rowling Harry Potter and the Goblet of Fire

7. D. H.Lawrence Odour of Chrysanthemums

8. D. H. Lawrence Odour of Chrysanthemums

9. Jane Austen Sense and Sensibility

10. Jane Austen Sense and Sensibility

11. David Lodge Changing Places

12. David lodge Changing Places

13. An advert ‘ The hunt for the odourless pig. Regulating

America’s big farms’

14. An advert ‘The hunt for the odourless pig.Regulating

America’s big farms

15. Robert Nurden ‘Bulgaria – I predict this place to be a big hit’

16. Robert Nurden ‘Bulgaria – I predict this place to be a big hit’

17.John Vinocur ‘ Politicus: France and Germany find reform

doesn’t get easier’

18. John Vinocur ‘ Politicus; France and Germany find reform

doesn’t get easier’

19. John Vinocur ‘Politicus: France and Germany find reform

doesn’t get easier’

20. Simon Frith ‘The Infinite Spaces of Disco’

21. Simon Frith ‘ The Infinite Spaces of Disco’

22. John Darnton Writers on Writing

23. Susan Sontag ‘Directions: Write,Read, Rewrite, Repeat

Steps 2 and 3 as Needed’

24. Joyce Carol Oates ‘ To Invigorate Literary Mind, Start Moving

Literary feet’

25. Joyce Carol Oates ‘To Invigorate Literary Mind, Start Moving

Literary Feet’

26. E. l. Doctorow ‘Quick Cuts: The Novel Follows Film Into a

World of Fewer Words’

27. E .L. Doctorow ‘ Quick Cuts: The Novel Follows Film Into a

World of Fewer Words’

28. Gish Jen ‘ Inventing Life Steals Time; Living Life

Begs it Back’

29 Gish Jen ‘ Inventing Life Steals Time; Living Life

Begs it Back’

30. David Hawkins Power verses Force – An Anatomy of

Consciousness

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. XL TRANSLATION SERIES -PHILOLOGY Series, авторски колектив към катедра Английска филология, издателство Nancy Publishers,1999

2. SELECTED ENGLISH AND BULGARIAN TEXTS FOR TRANSLATION- Christo Grancharov, Издателство Nancy publishers, 1999

3. TRANSLATION PRACTICUM –ENGLISH AND BULGARIAN, aвторски колектив към катедра Английска филология, университетско издателство

„Паисий Хилендарски, 2008


д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 04 януари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница