Филологически факултет не се попълваДата10.04.2017
Размер102.32 Kb.
#18849

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 8/4/2013

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра


Катедра по руска филология

Професионално направление (на курса)


2.1 Филология

Специалност(и)


Превод за европейските институции

Превод за европейските институции / Превод и интеркултурна комуникацияОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса


Когнитивна лингвистика и езикова картина на света

2.Код на курса


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса


Избираем

4.Равнище на курса (ОКС)


ОКС ‘магистър’

5.Година на обучение


1

6.Семестър


ІІ

7.Брой ECTS кредити


2

8.Име на лектора


Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)


Успешно завършилите обучението по учебната дисциплина „Когнитивна лингвистика и езикова картина на света” ще развият следните умения и компетенции:

1) Умение за ориентиране в проблематиката на когнитивната лингвистика и свързаната с нея теория за езиковата картина на света;

2) Умение за рецепция на научна реч с нова терминология и съобразно с това за разпознаване на научните школи, в парадигмата на които се използва;

3) Компетенция в областта на феномена езикова картина на света, спецификата на отделните национални езикови картини на света с примери от руската, българската, тази на германските езици, архаичните езиковите картини на света (на основата на реликтови названия в съвременните езици и някои примери от езиците на североамериканските индианци) и др.


10.Начин на преподаване


Аудиторно – лекции, интерактивни занятия

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове


Общоезиковедска компетентност, придобита в бакалавърската програма; знанието на английски и/или руски (минимум на ниво В1 – В2 според европейската езикова рамка) би облекчило разбирането и подготовката с оглед на това, че наличната литература е предимно на един от двата езика.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти13.Съдържание на курса


- Очертаване на концептуалната рамка, с апарата на който се провеждат изследванията на езиковите картини на света;

- Представяне на различните видове картини на света;

- Изграждане на представа за езиковата личност;

- Представяне на нов поглед към данните от лексиката, фразеологията и граматиката на различни езици като строителен материал на националната езикова личност;

- Описание на някои национални езикови картини на света на основата на приведения лингвистичен материал;

- Илюстрация на основни съвпадения и различия между българската / руската / германската езикова картина на света, както и между езиковата картина на света на SAE езиците (езиците от така наречения средноевропейски стандарт от една страна и някои индиански езици;

- Повишаване на нивото на теоретичните знания на студентите в областта на общата лингвистика и съвременните лингвистични теории, както и сферата на културологията чрез представяне на информация за националната менталност, национални стереотипи и др.

14.Библиография (основни заглавия)


Литература1

Основна литература

Библиография 1. Апресян, Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания, 1995, № 1, с. 37–67.

 2. Арефиева, Н. Концептуалната опозиция “Мъж / Жена” в българската фразеологична картина на света // Слов’янський збірник: Збірник наукових праць. Вип. XIII. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008, 24–29.

 3. Булыгина, Т. В., Шмелев, А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). Прагматика. Семантика. Лексикография. Вид. Время. Лицо. Модальность. Москва, «Школа „Языки русской культуры”», 1997. 574 с.

 4. Вежбицка, А. Язык. Культура. Познание. (Перевод с английского). Отв. ред. и составитель М. А. Кронгауз. Москва, „Русские словари”, 1996. 411 с.

 5. Гачев, Г. Национальные образы мира (Общие вопросы. Русский, болгарский, киргизский, грузинский, армянский). Москва, “Советский писатель”, 1988.

 6. Димитрова, С. Лингвистична относителност. София, „Наука и изкуство”, 1989. 197 с.

 7. Димитрова, С.; Алмалех, М., Стаменов, М.; Карагьозова, Сн. Език и манталитет. София, „Военно издателство”, 2002. 251 с.

 8. Зализняк, Анна. Ключевые идеи русской языковой картины мира // Отечественные записки, 2002, № 3 (4). Онлайн версия: <http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/zaliznyak_a1.asp> (30.03.2013).

 9. Зализняк, Анна А.; Левонтина, И. Б.; Шмелев А. Д. Константы и переменные русской языковой картины мира. Москва: Языки славянских культур, 2012. 691 с.

 10. Казакова, О. М. Национальный менталитет в языковой картине мира: на примере сопоставления русскоязычной и англоязычной картины мира. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Барнаул, 2007. 184 с.

 11. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва, “Наука”, 1987. 264 с.; “КомКнига”, 2010. 264 с.

 12. Караулов, Ю. Н. Ассоциативная грамматика русского языка. Москва, “ЛКИ”, 2010. 332 с.

 13. Корнилов, О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. Москва, „ЧеРо”, 2003. 349 с.; „КДУ”, 2011. 348 с.

 14. Логический анализ языка: Культурные концепты. Москва, “Наука”, 1991. 204 с.

 15. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика. Минск, „ТетраСистемс”, 2004/2008. 272 с.

 16. Пенчева, М. Човекът в езика. Езикът в човека. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 1998. 428 с.

 17. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. Авторы: Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова, В. Н. Телия, А. А. Уфимцева. Москва, „Наука”, 1988. 216 с.

 18. Урысон, Е. В. Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель восприятия в русском языке) // Вопросы языкознания, 1998, № 2, с. 3–21.

 19. Шмелев, А. Д. Русская языковая модель мира (Материалы к словарю). Москва, “Языки славянской культуры”, 2002. 224 с.

 20. Allot, R. Language as the Mirror or the World. Reconciling Picture Theory and Language Games // 30TH LACUS [Linguistic Association of Canada and the United States] July 29-August 2, 2003. University of Victoria, Canada. Read online: <http://www.percepp.com/lacus.htm> (1.04.2013).

 21. Boroditsky, L. How Language Shapes Thought // Scientific American, 2011, pp. 63–65.

 22. Deutscher, G. Does Your Language Shape How You Think? // The New York Times Magazine. Aug. 26, 2010. Read online: <http://www.nytimes.com/2010/08/29/magazine/29language-t.html?pagewanted=all&_r=0> (3.04.2013).

 23. von Humboldt, W. Schriften zur Sprache. Hrsg. Michael Böhler. Stuttgart, 1973.

 24. Giesbrecht, R. The Sapir – Whorf Hypothesis. GRIN Verlag, 2009.

 25. Lakoff, G.; Johnson ,M. Metaphors We Live By. Chicago, University of Chicago Press, 1980. 242 p.

Превод на руски: Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. Москва, 1990, 387–415. Онлайн версия:

<http://www.philology.ru/linguistics1/lakoff-johnson-90.htm> (30.03.2013).

 1. Sapir, E. Culture, Language and Personality. Los Angeles: University of California Press, 1956.

 2. Ungerer, F.; Schmid, H.-J. An Introduction to Cognitive Linguistics. London and New York, Longman, 1996. xiv, 306 p.

 3. Weisgerber, L. Die sprachliche Gestaltung der Welt. Düsseldorf , 1973.

 4. Wierzbicka, A. Understanding Cultures Through Their Key Words (English, Russian, Polish, German, and Japanese). Oxford, Oxford University Press, 1997. 307 p.

Превод на руски: А. Вежбицка. Понимание культур через посредство ключевых слов. Москва, „Языки славянской культуры”, 2001. 290 с.

Откъси онлайн: <http://philologos.narod.ru/ling/wierz2.htm> (30.03.2013).

Уебграфия 1. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд) // Преподаването на южнославянските езици в Европа – съвременност и перспективи. Сборник с доклади от международна конференция. Бърно, 2012. Достъп до статията онлайн: <http://lingvocult.uni-ruse.bg/The_Bg_Worldview.pdf> (3.04.2013).

 2. Зализняк, Анна. Языковая картина мира // Онлайн энциклопедия “Кругосвет”. Гл. ред. А. В. Добровольский. <http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/YAZIKOVAYA_KARTINA_MIRA.html> (30.03.2013).

 3. Легурска, П. Фрагменти на езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит) // <http://georgesg.info/belb/projects/proektpm/uvod_I_obsht_uvod_.pdf> (3.04.2013).

 4. Boroditsky, L. Lost in Translation (How Language Shapes the Way We Wee Our World) // The Wall Street Journal. Friday, July 23, 2010.

<http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703467304575383131592767868.html> (1.04.2013).

 1. Boroditsky, L. How Language Shapes Thought // LIVE PRESENTATION(published in 2010). FORA.tv. <http://fora.tv/2010/10/26/Lera_Boroditsky_How_Language_Shapes_Thought>(1.04.2013).

 2. Boroditsky, L. How Language Shapes Thought // RadioNational. Broadcast: Oct. 28, 2012. <http://www.abc.net.au/radionational/programs/allinthemind/how-language-shapes-thought/4329212#transcript> (3.04.2013).

 3. Natsuki. 50, 100, 1000 Words for Snow: Does the Language We Speak Affect How We Think // Psychology in Action. Published on Nov. 23, 2011. <http://www.psychologyinaction.org/2011/11/23/50-100-1000-words-for-snow-does-the-language-we-speak-affect-how-we-think/> (1.04.2013).

Допълнителна литература

 1. Апресян, Ю. Д. О Московской семантической школе // Вопросы языкознания, 2005, № 1, с. 3–28.

 2. Болдарева, Ю. В. Концепт “душа” в русской языковой картине мира. Выпускная квалификационная работа. Липецк, 2009 // За изтегляне: allbest.ru. <http://knowledge.allbest.ru/languages/c-2c0a65635b2ad68b4c43b89521306c36.html> (1.04.2013).

 3. Буянова, Л. Концепт “душа” как основа русской ментальности: особенности речевой реализации // Культура, 2002, № 2 (80). За изтегляне: <http://bibliofond.ru/download_list.aspx?id=75222> (1.04.2013).

 4. Гак, В. Г. Русская динамическая языковая картина мира // Русский язык сегодня. 2000. Вып. 1. Сб. статей. Отв. ред. Л. П. Крысин. Москва, “Азбуковник”. 596 с. С. 36–44.

 5. Караулов, Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. Москва, ИРЯ РАН, 1999. 180 с.

 6. Манза, В. А. Языковая метафора: национально-культурная маркированность и когнитивный статус оценки // Русский язык за рубежом. 2003, № 2, с. 23–26.

 7. Норман, Б. Ю. Грамматика говорящего. Санкт-Петербург, Издательство С.-Петербургского университета, 1994. 228 с., Москва, „Либроком”, 2011.

 8. Рахилина, Е. В. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // Известия АН. Серия Литературы и языка, 2000, том 59, № 3, с. 3–15.

 9. Урысон, Е. В. Фундаментальные способности человека и наивная “анатомия” // Вопросы языкознания, 1995, № 3, с. 3–16.

 10. Ченки, А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопросы языкознания, 1996, № 2, с. 68–78.

 11. Tabаkowska, E. Articles in translation: An exercise in cognitive linguistics // Conceptualization and Mental Processing in Language. Edited by R. Geiger, B. Rudzka-Ostyn. Berlin • New York: Mouton de Gruyter, 1993. pp. 785–780.

Уебграфия

 1. Алмалех, М. Библейските интерпретации и модели според езиковата картина на света в иврит // Littera et Lingua. Eсен 2012. Е-списание на ФСФ – СУ „Св. Климент Охридски”. <http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/images/stories/autumn2012/almalechm-autumn2012_lili.pdf> (3.04.2013).

 2. Вардзелашвили, Ж. Метафорические номинации в языковой картине мира // <http://vjanetta.narod.ru/bakan2.html> (1.04.2013).

 3. Полищук, Т. И. Содержание понятия “языковая картина мира” в лингвистике // Калужская областная Ассоциация Преподавателей Иностранного Языка. Добавлено в 2008 г. <http://koapiya.do.am/publ/1-1-0-6> (3.04.2013).

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване


Лекции, самоподготовка.

16.Методи и критерии на оценяване


Курсов проект в края на курса, който ще отрази качеството на самостоятелната работа на студентите.

17.Език на преподаване


Български

18.Стажове/практика19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Език, култура и превод.

2. История на теорията за езиковата картина на света.

3. Лингвистичната парадигма през последните десетилетия. Лингвистиката на ХХ век. Основни тенденции в лингвистиката от края на ХХ и началото на ХХІ век. Когнитивни науки, когнитивна лингвистика – школи и концепции.

4. Ролята на човешкия фактор в езика. Езикова концептуализация на света. Картината на света и картините на света.

5 Езиковата картина на света.

6. Ключови концепти в националните езикови картини на света.

7. Език и езикова личност. Езиковата личност и националния характер. Фактори за формиране на националния характер. Проява на националния характер в езика. Структура на езиковата личност. Моделът за езиковата личност на Ю. Н. Караулов.

8. Отражение на езиковата картина на света в лексиката. Специфични конотации на неспецифични концепти. Специфични културни концепти.

9. Отражение на езиковата картина на света във фразеологията. Фактори за определяне на националната специфичност на фразеологизмите.

10. Отражение на езиковата картина на света в граматиката. Граматика от активен тип.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 В жълто са маркирани излезлите през последните 5 години заглавия, чието включване в списъка с литературата е задължително според акредитационните изисквания.

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 10 април 2017 г. :: :: Стр. от .Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница