Филологически факултет не се попълваДата28.04.2017
Размер59.72 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 20/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по руска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Руска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Ключовите думи в съвременната руска реч

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Факултативен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „бакалавър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


8

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Гл.ас.д-р Милена Стойкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Качествено повишаване нивото на теоретична и практична езикова компетентност в овладяването на руския език като предпоставка за задълбочено и трайно усвояване на стилистичните норми и придобиване на умения за правилното им прилагане. Лекционният курс е на руски език.

ще могат ...


Да решават практически задачи в зададена комуникативна ситуация, да се ориентират правилно в речева среда.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


В теоретичния курс се обобщават аналитичните материали и експертни заключения по проблемите на съвременното състояние на руския език и инфраструктурата, осигуряваща функционирането му в руското общество, подготвени от водещи руски лингвисти.Използвани са резултатите от проведения от тях мониторинг на руската реч, отразяващ динамиката на езиковите промени. Като най-ярко доказателство за последните се посочват и разглеждат ключовите думи в съвременната руска реч.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Успешното усвояване на материала от курса предполага владеене на руски език –говоримо и писмено , като минимум ниво В1 –самостоятелно владеене, умение за прилагане на езиковите и речеви стилистични норми .

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Писмен текст – възстановяване на липсващ компонент в речева ситуация с различен стилеви регистър, редактиране на текст с неутрализиране на неточна стилистична употреба на лексикални единици и замяната им с подходящи, показани речеви умения в зададена комуникативна ситуация.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


1.Възникване на нови думи и нови значения.

2.”Бандитски” думи – потребност от употребата им.

3.”Гламурни” думи в”гламурни” текстове.

4.Думи с неопределено значение

5.Модерни думи –паразити.

6.Думи от новата професионална лексична вълна.

7. Модата на числата.

8.”Отиващите си” думи.

9. Думи от „рисковата група” – предпочитани и не-: криминална лексика, младежки жаргон, гламурна лексика, професионални жаргони /политически, икономически, компютърен/:.

10.Официални и неофициални обръщения.

11.Нов речеви етикет.

12.Руският език в интернет – интернет-сленг.

13.Субстандартна лексика. Руският мат.

14. Регулиране и контрол на езика.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Старые мехи и молодое вино. СПБ., Златоуст,2001.

Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2009.

Новиков В. Словарь модных слов. М., 2005.

Русский язык конца 20 столетия. М., 2000.Современная русская речь : Состояние и функционирование. Санкт-Петербург, 2004.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Работа с текстове – писмени и устни, при използване на аудио-визуални средства, решаване на комуникативни задачи, редактиране на текст с неутрализиране на неточна стилистична употреба на лексикални единици и замяната им с подходящи.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текуща оценка. Крайната оценка по тази дисциплина е комплексна и е повлияна от активното участие на студента при решаване на практически задачи, формира се от положителната оценка на писмен тест и показани речеви умения в зададена комуникативна ситуация.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Руски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас.д-р Милена Стойкова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 27 април 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница