Филологически факултет не се попълваДата23.08.2016
Размер170.81 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Английски език - Практически курс

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


7 и 8

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


8+7=15

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Екип.

Понастоящем (2011/2012) се състои от:

гл.ас. д-р Яна Роуланд, гл. ас. Милена Кацарска, гл. ас. Златка Червенкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите тази учебна дисциплина

ще знаят активно английска лексика, граматика и синтаксис на ниво самостоятелно вледеене С2

ще са запознати с преводните особености (от английски на български и от български на английски) на текстове в редица жанрове и области

ще познават медийните и професионалните контексти на обществено-политически, социално-икономически и художествени текстове на съвремието

ще знаят жанровите особености на самостоятелното професионално писане за англоезични медии

ще познават процесите и фазите на разпространението на културни продукти (напр. книги и филми) в англоезични контексти, предимно САЩ и Великобритания


ще могат ...


Студентите ще могат да

разбират информация от различни източници

преценяват качеството и валидността на набор от различни източници

извършват самостоятелни проучвания по зададена тема

контролират и усъвършенстват самостоятелно писмените си текстове (чрез пренаписване, редактиране, коригиране и т.н) в областта на писането и превода

инкорпорират адекватно препоръките на своите преподаватели и състуденти в процеса на самостоятелно писане
10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Този курс предполага 210 часа аудиторна заетост и 240 часа самостоятелна подготовка.

По време на аудиторната се заетост студентите участват в дискусии, екипни задачи и работа по двойки, учебни интервюта, мозъчна атака, визуално организиране на записки, идеи и аргументи (например, във вен диаграми), насочено писане, редактиране на собствени текстове и текстове на състуденти, упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране и др.

По време на извънаудиторната си подготовка студентите работят с различни видове речници, извършват библиографски проучвания (както в библиотечни фондове, така и в електронни бази данни), извъшват самостоятелни или екипни проучвания чрез анкети или интервюта, пишат и редактират самостоятелно. В рамките на извънаудиторната заетост на студентите влиза и подготовката на един брой на списание “Икономист” и книга художествена литература за целите на устния изпит по дисциплината.


11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите трябва да се покрили успешно трите предходни курса по Практически английски език.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


За студентите би било полезно да са избрали курсове в областите на професионално-ориентирано писане, превод и американистика.

Такива курсове са:

А) Академично писане

Б) Курсове в областта на Теория и практиката на превода по аспекти

В) Специализация “Журналистика”

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Практическият курс по английски език е застъпен във всяка академична година и включва модулни семинари по практическа граматика, лексика, писмени упражнения, превод и самостоятелна работа върху свободно избран художествен текст.

Курсът по творческо-критическо писане за четвърти курс се базира на наученото за писане на есета във втори курс, както и на развитите знания и умения за критически анализ на литературни текстове и самостоятелни разработки на изследователска работа върху литературни произведения. Целта е разширяване на познанията на студентите за естеството на критическото и творческото писане, както и за професионалните реализации на „пишещите”, изграждане на умения за анализиране и създаване на цял спектър от „текстове” с оглед контекста на тяхното публикуване. Курсът предвижда въведение в изследователски методи като интроспекция, интервюиране, социологически проучвания за целите на „културната журналистика”. Студентите придобиват познания и умения за създаване на жанрове като – журналистически критически статии и есета в областта на литературата, популярната и масовата култура, както и „културни практики”, рецензии на книги и филми, интервюта и др. Курсът е ориентиран към професионалната реализация на студентите, но също така развива собствените им творчески заложби и цели създаването на индивидуален професионален стил. Изискванията за заверка включват изготвяне на портфолио с писмени работи и активно участие в дискусиите в час. Проверката на усвоените знания става въз основа на оценяване на порфолиото, като оценката се добавя към оценките по различните компоненти от писмения изпит по практически английски в края на академичната година.Целите на курса са развиване на практически умения за превод на различни по тематика и формат текстове. Работи се с автентичен материал от съвременни автори, а в по-горните курсове и с класически произведения от английската и американска литература. Освен художествена проза, обучението по превод от роден на английски език включва текстове от научно популярна и специализирана литература с широк лексико-граматичен обхват. Специално внимание се обръща на основни принципи в превода, но наред с това се стимулира творческия подход и оригиналните преводни варианти при различни стилистични похвати и художествени средства. Основният курс по българо-английски и английско-български превод се допълва от избираеми курсове по превод на правни и административни текстове и формати, както и на устен симултантен превод.

Модулните семинари по лексика затвърждават и разширяват придобитите знания от предишните курсове. Специфичен акцент се постаява върху текстове от научно-популярна литература и публицистика.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


WRITING

Writers on Writing: Collected Essays from The New York Times, Times Books / Henry Holt & Co. ISBN : 805070850 Electronic texts available at http://www.nytimes.com/books/specials/writers.html

Bartholomae D. and Anthony Petrosky. Ways of Reading: An Anthology for Writers. 5 edn. Boston, New York: Bedford/St Martin’s.1999.

Maasik, S. & Jack Solomon eds. Signs of Life in the USA: Readings on Popular Culture for Writers. Bedford St Martin’s. 2003.

McQuade D & Robert Atwan. Popular Writing in America. The Interaction of Style and Audience. Advertising, press, magazines, best sellers, classics, scripts. 5 edn. Oxford University Press. 1993

Granta magazine. < http://www.granta.com/>

The Guardian. < http://www.guardian.co.uk/>

The New York Review of Books. < http://www.nybooks.com/>

The New York Times. < http://www.nytimes.com/>

The Times Literary Supplement. < http://www.the-tls.co.uk/tls/>

TRANSLATION

English-Bulgarian Dictionaries (Specialized into professional fields, i.e. Accounting, International Trade, Legal, Medical, Technical, etc.)

English-English Dictionaries (Advanced and Proficiency levels)

The Economist.

Translation Practicum. English and Bulgarian. Vol. 1. Plovdiv: Plovdiv University Press. 2008. ISBN 978-954-423-472-0

Translation XL. Plovdiv: Nancy Publishing House. 2001. (2003) ISBN 954-9718-02-6

VOCABULARY

Avocabo.

SAT Critical Reading Workbook. Barron’s Educational Series. 2009.

SAT Critical Reading Workbook. Kaplan Publishing. 2004.

Vocabulary XL. Plovdiv: Nancy Publishing House. 2001. ISBN 954-9718-15-8

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Обучението се извършва в семинари, независими учебни групи и колоквиуми по превод и лексика.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът се опира както на текущт контрол, така и на изпит в края на академичната година.

За успешното му завършване студентите трябва

А) да наберат портфолио от изпълнени текущи задачи (есета, статии, проверени от преподавател диктовки и приводи, положени лексикални тестове и др.)

Б) да подготвят самостоятелно един брой на списание “Икономист” и книга художествена литература с оглед на устен превод на място, познание на лексиката в двата източника, събеседване по съдържанието на текстовия материал.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


N/A

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. Милена Кацарска

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


N/A

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


CREATIVE-CRITICAL APPROACHES TO THE WRITING PROFESSION

A Writing Course for 4th year Students of English

By the end of their practical cycle in Writing, students in the BA degree in English studies should be able to:

• Comprehend information from different sources

• Distinguish strong evidence from weak evidence

• Distinguish strong arguments from weak arguments

• Distinguish valid reasoning from invalid reasoning

• Recognize logical fallacies

• Avoid logical fallacies

• Recognize different writing conventions

• Learn how to summarize

• Learn how to paraphrase

• Learn how to incorporate quotes

• Learn how and when to provide in-text citation according to APA, MLA

• Learn how to document an academic piece of writing according to APA, MLA

• Limit the scope of a research topic

• Formulate a thesis statement

• Distinguish between explanatory and argumentative syntheses

• Locate library sources

• Evaluate outside sources

• Evaluate credibility of sources

• Understand what constitutes plagiarism

• Learn how to avoid an inadvertent unethical use of sources

• Understand that writing is a process involving multiple drafts

• Produce revised drafts of own work

• Incorporate teacher’s and peer’s feedback in the revising process

• Deliver oral presentations grounded in research

1. The Boundaries between Creative and Critical Writing

• What do writers do? Exploring boundaries between creative writing and literature. Assignment: Independent reading Andrew Bennett and Nicholas Royle, ‘Creative Writing’, from their An Introduction to Literature, Criticism and Theory, 3rd edn, Longman, 2004, pp. 85-92.

• An Interview with Cynthia Ozick: Which ideas of creative writing are reflected in it? The ‘Introduction’ to the Writers on Writing Anthology by John Darnton.

Sample assignment: Am I a Writer?

2. The Professional Writer: fiction writers, journalists, culture critics, etc.

• Directions: Write, Read, Rewrite. Repeat Steps 2 and 3 as Needed. By SUSAN SONTAG

• Despite Tough Guys, Life Is Not the Only School for Real Novelists By KURT VONNEGUT Jr.

• Life of Prose and Poetry -- an Inspiring Combination By MARGE PIERCY

• Inventing Life Steals Time; Living Life Begs It Back By GISH JEN

• Hidden Within Technology's Kingdom, a Republic of Letters by SAUL BELLOW

• An Odyssey That Started With 'Ulysses' By SCOTT TUROW

• Inspiration? Head Down the Back Road, and Stop for the Yard Sales By ANNIE PROULX

Sample assignment: Defining myself as a Reader: a narrative and personal experience essay.

3. The World of Publishing: awareness of audiences, contexts, standards, requirements and genres

• Times Literary Supplement

• The Guardian

• New York Review of Books

New York Times

Sample assignment: Write a comparison of the language, structure and ideas of two articles taken from the same section (e.g. Literature, Arts) of two different newspapers or magazines.

4. Research Strategies

• Content Analysis

• Data Gathering

• Using sources

• Designing your own means for data collection: introspection, questionnaires, interviews, field work (ethnography), etc.

5. Research Strategies Workshop

Sample assignment: 1. Design an interview with a writer. 2. Choose a community you would like to write about for a specific newspaper/magazine and design your research for data gathering, ex. ‘You are a journalist commissioned to write an article on students participating in Work & Travel Program’

6. Writing about Writers and Books

Genres explored / Assignment genres:

• Press Release

• Jacket Blurb

• Book Review

• Article Critique

Sample assignment: Choose one book and write

a. the press release for its launch

b. the jacket blurb for the edition

c. a review of the book for a specific newspaper

7. Writing about Film

Genres explored / Assignment genres:

• Film review

• Article critique

Sample assignment: Write an article critique on a film based on different audiences’ responses to it.

8. Writing about Popular Culture Products and Practices

Genres explored / Assignment genres:

• Newspaper article

• Journal article

Sample assignment: Using Susan Bordo’s ‘Hunger as Ideology’, select a sample of currently circulating advertisements which represent food and eating practices and write a journal article on the gendered representations of food today.

BIBLIOGRAPHY

Writers on Writing: Collected Essays from The New York Times, Times Books / Henry Holt & Co. ISBN : 805070850 Electronic texts available at http://www.nytimes.com/books/specials/writers.html

Bartholomae D. and Anthony Petrosky. Ways of Reading: An Anthology for Writers. 5 edn. Boston, New York: Bedford/St Martin’s.1999.

Maasik, S. & Jack Solomon eds. Signs of Life in the USA: Readings on Popular Culture for Writers. Bedford St Martin’s. 1996.

McQuade D & Robert Atwan. Popular Writing in America. The Interaction of Style and Audience. Advertising, press, magazines, best sellers, classics, scripts. 5 edn. Oxford University Press. 1993

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРО-АНГЛИЙСКИ ПРЕВОД

Тема № Автор Произведение

1. Димитър Талев Смъртта на Крум Страшни

2. Димитър Талев Двубой

3. Димитър Талев Преспанските камбани

4. Антон Дончев Сказание за времето на Самуила - 1

5. Антон Дончев Сказание за времето на Самуила - 2

6. Димитър Димов Осъдени души - 1

7. Димитър Димов Осъдени души - 2

8. Захари Стоянов Записки по българските въстания

9. Л.Каравелов Маминото детенце

10. Л.Каравелов Българи от старо време

11. Симеон Радев Строители на съвременна България

12. Н. Алваджиев Пловдивска хроника

13. Йордан Радичков Малка северна сага

14. Йордан Радичков По водата

15. Йордан Радичков Малко отечество

16. Ангел Каралийчев Слепият гъдулар

17. Ангел Каралийчев Сърна

18. Д. Мантов Цар Симеон

19. Йордан Костурков Пасажерски хотел

20. Димитър Делян Второто пришествие

21. Николай Хайтов Бодливата роза

22. Николай Хайтов Мъжки времена

23. Станислав Стратиев Добри новини от Балканите

24. Станислав Стратиев Механо-велосипедно ателие “Торпедо”

25. П. Константинов Наследството на вековете

26. Богомил Райнов Не ме разсмивай

27. Георги Господинов Анатомия на тъгата

28. Деян Енев Разкази

29. Емилия Дворянова Passion или смъртта на Алиса

30. Избрани културологични статии от “Култура”, “Критика и хуманизъм” и др.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО АНГЛО-БЪЛГАРСКИ ПРЕВОД

ТЕМА № АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. THOMAS WOLFE LOOK HOMEWARD ANGEL

2. THOMAS WOLFE YOU CAN’T GO HOME AGAIN

3. D. H. LAWRENCE THE RAINBOW

4. TH. HARDY THE RETURN OF THE NATIVE

5. D. BAGLEY THE ENEMY

6. BERNARD LEVIN AN EVENING WHEN THE CAST OF AN OPERA PERFORMANCE SLIPPED INTO LEGEND

7. JOSEPH CONRAD THE NIGGER OF THE “NARCISSUS”

8. JOSEPH CONRAD THE NIGGER OF THE “NARCISSUS”

9. READER’S DIGEST GETTING THE HANG OF POWER

10. JOSEPH HELLER CATCH 22

11. H.D. THOREAU WALDEN

12. A. STORR SOLITUDE: A RETURN TO THE SELF

13. E. FREUD GAGLOW

14. J. T. FARRELL AN AMERICAN STUDENT IN PARIS

15. JOHN LE CARRE A PERFECT SPY

16. J. UPDIKE RABBIT, RUN

17. R. LUDLUM THE BOURNE ULTIMATUM

18. M. CRICHTON DISCLOSURE

19. J. JOYCE ARABY

20. Articles from “The Economist”, “The New York Times”, “The Times Literary Supplement”, etc.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ЛЕКСИКА

В края на курса по лексика студентите ще могат:

да разбират езика на обществено-политическия дискурс, ще са наясно с основни икономически и административни и политически термини, къде и какви речници да търсят и на кои източници в интернет да се доверяват

да превеждат, тълкуват и обобщават статии по текущи обществени теми от международни медии

Курсът по лексика включва анализ на дискурса, въвеждане на непозната лексика, работа в интернет с бази данни и он-лайн речници, превод на политически и икономически анализи на актуални събития от текущата седмица

По време на извънаудитарната си заетост студентите извършват самостоятелна работа и създаване на глосар с непознатите думи и термини от 1 брой на сп. „Икономист” от текущата година и анализ на метафорите, използвани в статиите от идеологическа гледна точка и превод на същите. Въз основа на тази самостоятелна работа се рзади част от устния им изпит по Практически английски за годината.

Всяка седмица се дискутира актуалното за седмицата издание на сп. „Икономист” по рубрики

Leaders


Charlemagne

The world this week

Lexington

Schumpeter

Middle East and Africa

Asia


Special report

The Americas

International

Business


Finance and Economics

Banyan


Bagehot

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


N/A

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


В библиотеката Западни филологии и центъра по Американистика има налични копия от всички необходими материали описани в библиографията.

Студентите получават от преподавателя комбиниран образователен пакет (на хартиен носител и в електронен вид) по всеки аспект от курса по Практически английски.В рамките на преподаването се използват аудио-визуална и компютърна техника, както и програмни продукти за професионален превод.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 23 август 2016 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница