Филологически факултет Професионално направление ФилологияДата21.01.2018
Размер205.37 Kb.
#49552

Учебен план

Филологически факултет

Професионално направление:2.1. Филология

Специалност: Актуална българистика

Форма на обучение: Редовно

Утвърден с протокол на АС:

№16 / от 23.VІІ.2012 г.

Одобрен с протокол на ФС:

№152/ от 16.VII.2012 г.

Анотация

Магистърската програма надгражда знанията по български език и литература в контекста на националната идентичност и значимостта на родната култура в епохата на глобализация. Застъпва компактен набор от дисциплини, свързани с най-нови изследвания на езика и литературата на България, както и интердисплинарни проучвания, разкриващи мястото на българския език и литература в многоезичната европейска среда и в широкия спектър на други национални литератури. Програма обвързва филологическото познание с културологията и философията, както и с модерни дисциплини като компютърната лингвистика и иновативните езикови технологии. Програмата дава възможност за комбинация на избираеми дисциплини със задължителни базисни и специализирани дисциплини за постигане на профилиране и повишаване на конкурентоспособността.

Магистърска степен след ОКС „Бакалавър“

Учебният план е организиран в два профила – езиковедски и литературоведски, съобразно с предпочитанията на всеки от кандидатите. По време на обучението си студентите изучават както базисни, така и специализирани (основни и избираеми) дисциплини. Базисните лекционни курсове като История на книгата, История на българистиката и славистиката, Литература и национална идентичност, Стратегии на научното изследване, Информационни технологии в хуманитаристиката и др. осигуряват необходимата теоретико-приложна основа, върху която се осъществява специализирането в двата българистични профила. Студентите от езиковедския профил имат възможност да разширят и задълбочат познанията си по история на лингвистичните учения, функционална граматика, социолингвистика, когнитивна лингвистика, лингвистика на текста и др., докато обучаващите се в литературоведския профил могат да усъвършенстват литературната си подготовка, запознавайки се подробно със съвременната българска поезия, проза и драма от 60-те г. на XX век до началото на XXI век; с актуалните интерпретативни подходи към литературната творба; с българската оперативна критика и др.

Осигурен е пълен достъп до информационни източници относно програмата - справочник за магистърски програми на ПУ, специализиран сайт на Филологическия факултет, сайтове на българистичните катедри.

Професионална квалификация: филолог

Равнище на квалификация

Образователно-квалификационна степен Магистър

Специфични изисквания за достъп (прием)

Приемът се извършва по документи (според законовите и вътрешно-университетски изисквания за допускане до магистърска степен). Програмата поставя като условие завършена бакалавърска степен в професионално направление 2.1. Филология с опора върху българистичните специалности в направлението. Дава възможност за приравняване на небългаристични бакалавърски програми към българистичните посредством допълнителен набор от основни дисциплини в областта на българския език и българската литература.

Ред за признаване на предходно обучение

ECTS - координатор

Гл. ас. д-р Надя Чернева, cherneva@uni-plovdiv.bg

Признават се кредити, придобити от напълно сходни или близки дисциплини, положени в рамките на бакалавърската степен или по програми в рамките на Еразъм.

Признават се кредити въз основата на представени академични справки или резултати от изпити.

Кредити се присъждат въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията на студентите след приключване на всяка дисциплина посредством текуща оценка, изпит или разработване на курсов проект.

Квалификационни изисквания и правила за квалификация

За придобиване на квалификацията са необходими 64 кредита (по 32 за всеки семестър), от тях 16 кредита от базисни дисциплини, 27 кредита от специализирани лингвистични или литературоведски дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини и 15 за държавен изпит (защита на магистърска дисертация).

Профил на програмата (специалността)

Програмата е двусеместриална с равен брой кредити (32) за всеки семестър. Обучението е съсредоточено върху формиране на следните професионални качества и умения:

• задълбочена езикова или литературоведска (съобразно със специализацията), редакторска и информационна култура;

• култура на работа с модерни филологически технологии и ползването на актуални филологически знания;

• умения за ориентация в хуманитарната проблематика на динамичния съвременен свят.Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на образованието, науката и културата.

при обучението за студентите основните тематични области са:

Български език, българска литература, културология, компаративистика.

Основни резултати от обучението

Студентите задълбочават знанията си по основни българистични дисциплини и навлизат в изследователската проблематика. Придобиват квалификация за провеждане на самостоятелни базисни проучвания на отделни аспекти от филологическото знание.

Демонстрират умения да пишат научен текст (научна статия) и се подготвят за писане на магистърска дипломна работа по определен научен проблем.

 Придобиват умения за самостоятелно и критическо филологическо мислене в областта на езикознанието и литературознанието, както и умения да свързват познанията по родна филология с интердисциплинарни хуманитарни знания от чужди езици и литератури.

Притежават способности да продължат обучението си в докторски програми и продължаващо обучение.

Професионален профил на завършилите (с примери)

Специалистът „магистър по филология“ може да се реализира в цялата социална и хуманитарна сфера; в образованието, масовите комуникации, държавния апарат, администрацията, в издателства, литературни и рекламни агенции и други релевантни сфери на обществения и стопанския живот.

Съгласно с Единния класификатор на професиите дипломираните магистри филолози могат да заемат най-високите нива в отрасъла – ръководни служители (мениджъри), аналитични или приложни специалисти; могат да се занимават и с научноизследователска и преподавателска дейност във всички български и европейски висши училища .Възможности за продължаване на обучението

Получената подготовка дава възможност за продължаващо обучение и по-тясна специализация в чужбина. След придобитата степен „магистър“ абсолвентите могат да продължат образованието си в докторантските програми на Филологическия факултет.

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки:

Изпити и курсови проекти. Повишено значение на изследователските задачи – разработка на научна статия и представяне на научен форум.

Изисквания за завършване:

 Дипломиране с разработване и защита на магистърска дисертация

Форми на обучение

 Редовно

Ръководител на програмата:

 доц. д-р Красимира Чакърова

krasi_ch65@abv.bg

тел.: 032/261 215МАГИСТРАТУРА „АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА” –

ЛИНГВИСТИЧЕН ПРОФИЛ


Дисциплини

Общо аудит.

Лек-ции

Упр.

Неаудит.


Общо часове

Кр.

Завършване

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

I. Базисни дисциплини

Стратегия на научното изследване

Културна антропология

История на книгата


II. Специализирани лингвистични дисциплини

История на лингвистиката

Социолингвистика

Функционална граматика

Лингвистични информационни ресурси

Лингвистика на текстаIII. Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина 1

Избираема дисциплина 2

Предложение 1:

Българското словообразуванеПредложение 2:

Компютърна лингвистикаПредложение 3:

Езикът на медиитеПредложение 4:

Алтернативна граматика

(избират се 2 от 4 предложения)

Брой часове и кредити за 1. семестър

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

I. Базисни дисциплини

История на българистиката и славистиката

Информационни технологии

в хуманитаристиката

Литература и национална идентичност

II. Специализирани лингвистични дисциплини

Граматични формализми

Модерни теории за езика

Лингво-философски аспекти на явлението „референция”

Когнитивна лингвистика

III. Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина 3Предложение 1:

Българска антропонимияПредложение 2:

Език и Библия

(избира се 1 от 2 предложения)

IV. Държавен изпит (защита на дипломна работа)

40

3040

40

4040
30

30
30

30


350

40
30


30

30

30


30

30
30


40

3030

40

3040
20

30
30

30


320

40
20


30

20

30


30

30
30


10


10

10


30
10

10

50

60

50


80

8080
90

60
30

30


610

50
20


30

30

30


30

30
30


90

9090

120


120

120
120

90
60

60


960

90
60


60

60

60


60

60
60


3

33

4

44
4

3
2


2


32

3
2
2

2

2
2


2
2

15

курсов проект

изпит


изпит

изпит


курсов проект

курсов проект


изпит

изпит
изпит

изпит

изпит
изпит


изпит

изпит


курсов проект
изпит

изпит
изпитБрой часове и кредити за 2. семестър

250

230

20

260

510

32
ВСИЧКО:

600

550

50

870

1470

64

Разпределение на часовете (аудиторна заетост):
Базисни дисциплини: 210 часа

Специализирани дисциплини: 300 часа

Избираеми дисциплини: 90 часа
МАГИСТРАТУРА „АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА” –

ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ПРОФИЛ


Дисциплини

Общо аудит.

Лек-ции

Упр.

Неаудит.


Общо часове

Кр.

Завършване

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

I. Базисни дисциплини

Стратегия на научното изследване

Културна антропология

История на книгатаII. Специализирани литературоведски дисциплини

Съвременна българска поезия (60-те – 80-те г. на 20. век)

Съвременна българска проза (60-те – 80-те г. на 20. век)

Съвременна българска драма (60-те – 80-те г. на 20. век)

Интерпретативни подходи към литературната творба

Сравнително литературознаниеIII. Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина 1

Избираема дисциплина 2

Предложение 1:

Теории и практики на озаглавяванетоПредложение 2:

Звук и смисълПредложение 3

Памет и литератураПредложение 4:

Мотото в българската литература

(избират се 2 от 4 предложения)

Брой часове и кредити за 1.

семестър

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

I. Базисни дисциплини

История на българистиката и славистиката

Информационни технологии в хуманитаристиката

Литература и национална идентичностII. Специализирани литературоведски дисциплини

Съвременна българска поезия (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век)

Съвременна българска проза

(90-те г. на 20. век и нач. на 21. век)

Съвременна българска драма (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век)

Българската оперативна критика (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век) – практикумIII. Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина 3Предложение 1:

Съвременна чужда литератураПредложение 2:

Поетика на автотекстуалността

(избира се 1 от 2 предложения)

IV. Държавен изпит (защита на дипломна работа)

Брой часове и кредити за 2. семестър

40

3040

40
40


40
30
40

30

30360

40
30


30
30

30

3030
30


250

40

3030

40
40


40
30
40
30

30

350


40
20


30
30

30

3030
20


230

10

10


10

10


20

50

6050

80
80


80
90
50
30

30

600


50
30


30
30

30

3030
30


260

90

9090

120
120


120
120
90
60

60

960


90
90


90
60

60

6060
60


570

3

33

4
4
4


4
3
2

2

32


3
2
2


2

2

22
2

15
32


курсов проект

изпит

изпит


курсов проект
курсов проект
курсов проект
курсов проект
курсов проект
изпит

изпит


изпит
изпит
курсов проект
курсов проект

курсов проект

курсов проект

изпит
изпитВСИЧКО:

610

580

30

860

1530

64

Разпределение на часовете (аудиторна заетост):
Базисни дисциплини: 210 часа

Специализирани дисциплини: 300 часа

Избираеми дисциплини: 90 часа

Учебен график (2012-2013 г.):
1. семестър: 20.10.2012 г. – 10.02.2013 г.

Сесия: 11.02.2012 г.– 15.03.2013 г.

2. семестър: 16.03.2013 г. – 09.06.2013 г.

Сесия: 10.06.2013 г. – 10.07.2013 г.

Държавен изпит (защита на дипломна работа): м. ноември 2013 г.
Каталог: marygud -> acre2013 -> kvalifi harak-ka
marygud -> Филологически факултет
marygud -> Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
marygud -> Филологически факултет не се попълва
marygud -> Ects макет на учебен курс
marygud -> Ects макет на учебен курс
kvalifi harak-ka -> Професионално направление: Педагогика на обучението по…
kvalifi harak-ka -> Филологически факултет Професионално направление: Филология
kvalifi harak-ka -> Филологически факултет Професионално направление Филология
kvalifi harak-ka -> Професионално направление Педагогика на обучението по
kvalifi harak-ka -> Професионално направление Педагогика на обучението по


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница