Филологически факултетДата15.01.2018
Размер90.74 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 20/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Руска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1.Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Руска филологияОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Факултативна дисциплина по руска литература

ФД 4 Семинар: Междутекстовост в прозата на А.П.Чехов


2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


избираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'бакалавър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


6

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Гл. ас. Таня Атанасова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите този семинар ще разбират по-дълбоко връзката между класическите творби на руската литература от ХІХ век и

ще могат ...


ще могат да откриват формите и похватите на междутекстовия диалог и да интерпретират тяхната фунционалност.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторни семинарни занятия, консултации

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите трябва да имат трайни познания по теория на литературата, руски фолклор, стара руска литература, руска класическа литература, изучавани в предходните и настоящия курсове.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


КАТЕДРА РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

Факултативна дисциплина 4 (ФД 4) по руска литература (0/15)

ІІІ к. РФ р. о. (2 кредита)
А н о т а ц и я

14.Семинарът Междутекстовост в прозата на А.Чехов има за цел:

- да обогати получените в редовната дисциплина “руска литература на 19 век” познания за поетологичните и съдържателни страни на прозата на знаков за класическата и актуална руска литература и култура творец – Антон Чехов - през неговия “диалог” с предшестващата и съвременна руска литература от ХІХ в.;

- да съдейства за изграждане у студентите на умения да откриват формите и похватите на междутекстовия диалог и да интерпретират тяхната функционалност.

Семинар: Междутекстовост в прозата на А. П. Чехов
Спецсеминар: Межтекстовый диалог в прозе А.П. Чехова

І. Межтекстовость / интертекстуальность как литературоведческая теория и метод интерпретации литературного произведения. Чужой текст / интертекст – типы и формы (цитата, аллюзия, реминисценция, парафраза и др.)

ІІ. 1. “Литературные игры” молодого Чехова: “Смерть чиновника”, „Тоска” (и др. „короткие рассказы”) и “маленький человек” Пушкина, Гоголя (и представителей „натуральной школы”) - переклички и трансформация мотивов, сцен, образов; проблемы чести и достоинства „маленького человека” в двух чеховских вариантах – комическом и драматическом.2. Диалог Чехова с Пушкиным: “Гробовщик” и “Скрипка Ротшильда”: проблема чести и достоинства „маленького человека”, пробуждения от „сна жизни”.

3. Диалог Чехова с Гоголем: „Записки сумасшедшего” и „Палата № 6”: проблема нормальности – сумасшествия мира / человека, трансформация мотива мудрости безумца.

4. Диалог Чехова с Тургеневым:

а) „Рудин” и „На пути” - чеховская трансформация судьбы Рудинского типа.

б) „Вешние воды”, „Ася” и „Дом с мезонином”: переклички и трансформация сюжетной ситуации „русский человек на rendez-vous”, элегических мотивов, образов молодого героя и молодой героини.

в) „Невеста”- чеховское прочтение судьбы „тургеневской девушки”.

5. Диалог Чехова с Толстым:

а) “Анна Каренина”, “Крейцерова соната” и “Дама с собачкой”(„О любви” и др).: проблемы любви, брака, семьи – чеховские акценты.

б) “Смерть Ивана Ильича” и “Скучная история”: человек перед лицом смерти - проблема кризиса и переоценки прежней жизни, страдания-прозрения в чеховской версии.

в) “Архиерей” и “Отец Сергий”: проблема смирения, праведности.

6. „Литературная” повесть „Дуэль(1891): диалог Чехова с Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым, Толстым; проблемы „лишнего человека” и его возрождения / спасения, страдания, внезапного прозрения, воскрешающей силы любви и др. в чеховском преломлении.

15.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Атанасова Т. 1) За Чехов – за енциклопедичността. – В: Чехов А. Разкази. Три сестри. С. “Анубис”, 2001. С. 7-26; 2) Траектории детства в прозе Чехова В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. С. Факел, 2004. С.56-61; 3) О поэтической ономастике Чехова – В: Межд. симпозиум МАПРЯЛ “Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры”.Том ІІ. Пловдив. УИ “Паисий Хилендарски”. 2007. Стр.166-174; 4) Мотивы и образы детства у Толстого и Чехова. – В: Литературное наследие Л.Н.Толстого. Istanbul, 2008. С.34-40.

Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск. 1995.

Капустин Н.В. “Чужое слово” в прозе Чехова: жанровые трансформации. Иваново. 2003.

Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. Москва. 1989

Кубасов А.В. Проза А.П.Чехова: искусство стилизации. Ека­те­рин­бург. 1998.

Лакшин В. Толстой и Чехов. Изд. 2-е, испр. Москва. 1975.

Линков В.Я. Скептицизм и вера Чехова. М., 1995.

Николаева С.Ю. Чехов и Достоевский (Проблема исто­риз­ма). Тверь. 1991.

Протохристова К. Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта. С. 1991.

Разумова Н.Е. Творчество А.П.Чехова в аспекте про­ст­ран­ства. Томск. 2001.

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М. ИНИОН. 1999.

Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. Л. Изд. Ленингр. у-та. 1987.

Тюпа В.А.Художественность Чеховского рассказа. М., 1989.

Чехов и Толстой. М., 1980.Чеховиана 1993: Чехов в культуре ХХ века. Москва. 1993.

Чеховиана 1995: Мелиховские труды и дни. Москва. 1995.

Чеховиана 1996 а: Чехов и “серебряный век”. Москва. 1996.

Чеховиана 1996 б: Чехов и его окружение. Москва. 1996.

Чеховиана 1998: Чехов и Пушкин. Москва. 1998.

Eсаулов И. А. Произведение и контекст его понимания. – В: http://www.jesaulov.narod.ru/Code/articles_proizvedenie_i_kontekst_ego_ponimanija.html

Eсаулов И. А. Христианский реализм как художественный принцип Пушкина и Гоголя. 2005.- В: http://www.jesaulov.narod.ru/Code/articles_christ_realism.html

Собенников А. С. Чехов и христианство. Иркутск. 2001. Учебное пособие для студентов. – http://www.slovo.isu.ru/chekhov_christ.html

Чеховский вестник: http://www.antonchekhov.ru/upload/uf/176/vestnik16.pdf

Все о Чехове” (официальный сайт Чеховской комиссии при Совете по истории мировой культуры РАН): http://chekhoved.ru/index.php/library/sborniki


16.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


семинари, изготвяне на реферати, обсъждане, самоподготовка;

беседа, обсъждане, консултации


17.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текуща оценка

Текущата оценка е резултат от устно изказване на студента, подготвен реферат, изпитен тест и литературно-критическо есе

18.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Руски език

19.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително20.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. Таня Атанасова

Гл. ас. Таня Атаносова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 15 януари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница