Филологически факултетДата31.12.2017
Размер71.32 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 18/2/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филологии

Специалност(и)

<наименование>1


Българска филология, задочно

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Европейска култура и литература от края на ХІХ век до 50-те години на ХХ век. С оглед на рецепцията й в България.

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Факултативен литературоведски

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл.ас. Младен Влашки

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


идеи, имена и произведения свързвани с модерността и авангардизма в сферите на литературата, театъра и отчасти на изобразителното изкуство и киното

ще могат ...


да сравняват както отделните идеи, така и техните конкретизации в отделни произведения на европейската и на българската художествена култура; да разбират културните взаимоотношения между българския художествен процес до към 1944г. и европейските водещи художествени идеи на индивидуализма, символизма, естетизма, диаболизма, футуризма, експресионизма, дадаизма, сюрреализма, абсурдизма, екзистенциализма.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно : лекции с мултимедийни презентации

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


общи знания за епохите в европейското културно развитие и естетически познания, придобити от обучението в средното образование., както и общи познания за българския литературен процес от Освобождението до 1944г.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


да са преминали курсове по „Античност и Средновековие”, както и по „Западноевропейска литература” е предимство.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Модерната българска литература възниква в постоянно взаимодействие с европейските културни и естетически процеси от към 1870 г. и до Първата световна война рецепцията на основни идеи на модерността изпълнява донякъде „самоколонизиращи” функции за българската култура ( овладяване на индивидуализма от кръга „Мисъл” и символизма в творчеството на Траянов, Лилиев и др. автори от това поколение). Рецепцията на авангардните направления на европейската култура обаче протича в силна конфронтационна среда след поражението на България в Първата световна война ( възприемане донякъде на експресионистични идеи в творчеството на Гео Милев и пълно отхвърляне на дадаизма, футуризма, сюрреализма) и особено след 1944, когато и идеологически причини изолират познанието за европейските авангардни направления( прим. отношение към абсурдизма на Кафка или двойствени критерии при възприемането на Брехтовия модел за епически театър).

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


  1. Клео Протохристова. Западно-европейска литература. П-в, 2003, с.7-61.

  2. Младен Влашки. (съст). Веселият апокалипсис. П-в, 1993.

3. Jens-Malte Fischer: Fin de siécle. Kommentar zu einer Epoche. Winkler, München

1978.


4. Horst Steinmetz. Moderne Literatur lesen. München 1997.

5. Andreotti, Mario. Die Struktur der modernen Literatur . Stuttgart 2000.

6. Wunnberg, G. u.a. Die Literarische Moderne. Freiburg 1998.

7. сп. „Страница” бр. 3-4, 2003г.

8. сп. „Страница” бр. 1, 2008 г.

9. в-к „Литературен вестник” бр.18 от 2011г.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, дискутиране на отделни произведения

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с тестова проверка на възприетото по време на курса

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


не се предвижда

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас. Младен Влашки

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Периодизационни схеми на литературния процес от края на ХІХ до средата на и ХХ век. Романтическо направление и реалистично направление. Идеи на индивидуализма – Шопенхауер и Ницше. Предходници на декадентската литература – Вагнер и Бодлер. Модернизъм.

2. В края на ХІХ век. Модерност – първа фаза: натурализъм – Зола и Ибсен; втора фаза - символизъм, импресионизъм, естетизъм: Верлен и Рембо, Метерлинк, Хофманстал, Оскар Уайлд.

3. Епохата на модернизма около Първата световна война – преход към авангардизъм – футуризъм и конструктивизъм, кубизъм: Маринети, руски автори – Хлебников, Маяковски, опити, кубизмът да се наложи като естетическа система – Алберт Глайцес и рецепцията му при Гео Милев.

4.Дадаизъм – Кабаре „Волтер”, Тристан Цара, отзвуци на дадаизма в пънк-културата. Българска рецепция на дадаизма – отхвърляне като патологично явление.

5. Експресионизъм – немски експресионизъм: Франц Верфел, Георг Тракл, Алфред Дьоблин. Диаболизъм – френски корени в ранната модерност. Експресионистични отгласи в българската литература – Гео Милев, Ч. Мутафов, Св. Минков.

6. Сюрреализъм – манифести на Андре Брьотон, автоматично писане и подсъзнателно.

7. Обобщение за авангардизма и неговите проявления в по-ново време: Аполинер, Езра Паунд, Т.С. Елиът (втори разцвет на американската литература, имажизъм), Данийл Хармс, Ернст Яндл.

8. Модерна проза – вътрешен монолог: Шницлер „Лейтенант Густл”; поток на съзнанието – Марсел Пруст „По следите на изгубеното време”;Модерен роман –Франц Кафка – роман на абсурда „Присъдата”, Джеймс Джойс „Одисей” – роман и митотоврочество.

9. Модерен роман - Томас Ман „Вълшебната планина” и „Доктор Фаустус”, Херман Хесе „Сидхарта” – будизъм и литература ( Керуак. Биография на Буда), „Степният вълк” и „Игра на стъклени перли”.

10. Драма и театър на модернизма – Луиджи Пирандело; Режисьорски театър на Райнхарт и Станиславски; Бертолт Брехт.

11. Екзистенциализъм – Жан Пол Сартр, Алберт Камю.

12. Театър на абсурда – Йожен Йонеско и Самуел Бекетб) семинари (списък от теми или текстов файл)


не

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


не

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


не

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


не

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


мултимедия, лаптоп, размножаване на текстове и тестове

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 30 декември 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница