Филологически факултетДата09.01.2018
Размер81.14 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курсa:

Ivan_Kanchev_Fonetica.doc


ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3. Педагогика на обучението по български и испански език

2.1. Филология


Специалност(и)

<наименование>1


Български език и испански език

Приложна лингвистика (два чужди)

Лингвистика (англ. и чужд с ИТ)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съвременен испански език (Фонетика)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


първа

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


ІІ

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


4

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


проф. дфн Иван Кънчев

9. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина придобиват

знания за структурата на звуковото равнище на съвременния испански език: езикова норма (писмена и говорима), фонологична система и типологични приниципи.


ще могат ...


Теоретично и практически да прилагат правоговорната и правописната норма на съвременния испански език, да си служат с фонологичните опоциции и с техните неутрализации в речта, да определят типологичните сходства и разлики между испанския и българския език.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


11.1. Предварителни изизсквания: студентите постъпват в курса с познания и умения, придобити от предходно обучение в средното училище с преподаване на испански език. Степента на придобитите умения и знания се проверяват на задължителния кандидат-студентския изпит по испански език.

11.2. Изисквания за други курсове: в учебната програма на Избираемата дисциплишна 2, съвпадаща по семестър със задължителния курс по Съвременен испански език (Фонетика), да се предвидят практически часове по правоговор, правопис и пуктуация.
12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


За разширяване на познанията по обща фонетика (в диахрония и синхрония) на студентите се препоръчват курсовете по общо езикознание, информационни технологии и компютърна лингвистика.

В учебната програма на Избираемата дисциплина 2 (БЕИЕ, І курс, ІІ семестър) да се предвидят часове по увод в историческата фонетика на испанския език.


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът има за обект звуковото равнище на съвременния испански език:

1. Учленителен, акустичен и функционален аспект на гласните и съгласните. Понятията фонема и алофон. Норма и система на гласните. Норма и система на съгласните.

2. Комбинаторика на звуковите сегменти.

3. Сричка и сричкоделение. Типология на испанската сричка.

4. Фоносинтаксис.

5. Супрасегменти: ударение и интонация

Семинарните упражнения са насочени към фонетичната транкрипция на

сегментите и супрасегментите и към придобиване на говорни умения и навици.Методи и форми на обучение: лекции, семинарни упражнения и самостоя

телна дейност на студентите.Методи и форми на оценяване: писмен и устен изпит, писмена разработка на тема с теоретическо и практическо значение, тест и фонетичен анализ на езиков материал.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1. Tomás Navarro Tomás, Manual de pronunciación española, Marid, 1960.

2. Antonio Quilis, Curso de fonética y fonología españolas (para estudiantes anglohablantes), Madrid, 1972

3. Antonio Quilis, Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid, 1999.

4. Antonio Quilis, Fonética acústica de la lengua española, Madrid, 1988.

5.José Polo. Manifiesto ortográfico de la lenua española, Madrid, 1990.

6. Ivan Kanchev, Curso de normofonética y fonología españolas, Sofía, 2009.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


30 часа лекции, посветени на учленителните, акустичните и функционалните характичестики на сегментите (гласните и съгласните) и на супрасегментите (ударението и интонацията).

15 часа семинарни упражнения за фонетична транскрипция на алофоните и за корективна фонетика.

75 часа за самоподготовка върху текстове или разработка на курсова работа/ реферат.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с устен изпит, предхождан от писмена разработка на тема и фонетичен анализ на езиков текст (в проза или мерена реч).

Критерии за оценяване: а) степен на познания върху учебния материал; б) степен на придобити писмени умения и говорни навици.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


испански език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


проф. дфн Иван Кънчев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Теми за лекционния курс:

1. Предмет, цели и задачи на фонетиката и фонологията

2. Аспекти на езиковия звук:

2.1. Учленителен аспект. Артикулационна база. Класификация на испанските звукови сегменти по учленителни признаци. Понятие за гласна и съгласна.

2.2. Акустичен аспект. Акустична класфикация на испанските гласни и съгласни.

2.3. Функционален аспект. Фонема, и алофон. Фонологична опозиция. Типове фонологични опозиции. Фонологична неутрализация. Архифонема.

3. Норма и система на испанските гласни

4. Дифтонги и трифтонги

5. Норма и система на испанските съгласни

6. Сричка и сричкоделение. Типология на испанската сричка

7. Фоносинтаксис

8. Ударение

9. Интонация.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Теми за семинарните упражнения по испанска фонетика и фонология:

1. Транскрипция и транслитерация

2. Фонетична и фонологична транскрипция

3. Транскрипция на гласните алофони.

4. Фоносинтаксис на дифтонгите и трифтонгите

5. Транскрипция на съгласните алофони.

6. Фонологична транскипция на фонемите и архифонемите.

7. Критерии за определяне на сричковата граница.

8. Норма на ударението в съвременния испански език

9. Интонация на въпросителното изречение.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


Теми:

1. Сходства и разлики между испанските и българските гласни

2. Сходства и разлики между испанските и българските съгласни

3. Сравнителна характеристика на супрасегментите в испанския и българския език.


г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Наличие на библиография по испанска фонетика и фонология в библиотеката на Филологическия факултет. Фондът се захранва периодично от Центъра по въпросите на образованието към Посолството на Кралство Испания.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 09 януари 2018 г. :: :: Стр. от .

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница