Филологически факултетДата11.01.2018
Размер65.73 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса.

Ivan_Kanchev_ Stranoznanie na Ispania.doc


ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3. Педагогика на обучението по български и испански език

2.1. Филология


Специалност(и)

<наименование>1


Български език и испански език

Приложна лингвистика (два чужди)

Лингвистика (англ. и чужд с ИТ)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Избираема дисциплина 1 (Странознание на Испания или културни реалии

на Испания)


2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Избираема дисциплина 1

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Първа година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


І

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


4

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


проф. дфн Иван Кънчев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Студентите се запознават с възникването и обособяването на испанската

общност и държава, с историята на Испания и с развоя на нейната култура.


ще могат ...


да подходят исторически към езиковите и литературните процеси на

Испания и Латинска Америка.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Дисциплината, предвидена за първи курс, предполага предварителни

познания по испански езиu и история на Испания, придобити в средния

курс на обучение (испанска езикова гимназия)

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


За успешното усвояване на учебния материал по Странознани на Испания,

студентите следва да са положили приемен изпит по испански език.

Равнището на приемния изпит да съотвества на изискванията за диплoма

Dele-básico или Dele-superior

За да задълбочат познанията си по испанска цивилизация, студентите

могат да посещават лекционните курсове по обща история на Европа.


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът очертава основните периоди в историята и куртурата на Испани и

Латинска Америка: 1. Изконно население и първи колонизатори на иберийския полуостров

 2. Етимология на топонимите Иберия и Испания

 3. Романизация на иберийския полуостров

 4. Арабско присъствие и Реконкиста на Иберия

 5. Триединството на отвоювана Испания: една корона, един език (испански), една религия (католическата).

 6. Ролята на католическите крале Исабел Кастилска и Фернандо Арагонски

 7. Мисията на Христофор Колумб: среща на две цивилизации

 8. Династията на Хабсбургите: Филип І, Карл І на Испания и V на Германия, Филип ІІ, Филип ІІІ и Филип ІV.

 9. Златен век на испанската култура

 10. Династията на Борбоните: Филип V, Карл ІІІ, Фернандо VІІ, Исабел ІІ, Алфонсо ХІІ и Алфонсо ХІІІ

 11. Първа и Втора република Втори Златен век

 12. Гражданска война и установяване на диктатура

 13. Съвременна испания. Парламентарна монархия


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1. Daniela Kozhujarova, Civilización española, Sofía, 2001

2. Jhon Lynch, Historia de España, 2007.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


30 часа лекционен курс, сведен до съдържанието, посочено в т. 13

Програмата предвижда 90 часа за самоподготовка

Реферати въху изтичници за сходствата и разликите между арабския и

турския ислям.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


испански език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


Конспектиране на енциклопедични източници за историята и културата на

Испания и Латинска Америка, постъпили във фондовете на библиотеката

на ФФ

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


проф. дфн Иван Кънчев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Теми за лекционния курс:

1. Изконно население в Испания

2. Присъствие на чужду колонизатори: финикийци, картагенци и гърци

3. Романизация на Испания

4. Арабско присъствие и Отвоюване на Испания

5. Мисията на Колумб

6. Исабел Кастилска и Фернандо Арагонски

7. Династията на Хабсбургите: хегемония и упадък. Златен век

8.Династията на Борбоните

9. Гражданска война и франкистка диктатура

10. Съвременна Испания

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Не се предвиждат семинарни упражнения.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


Теми:

1. арабски и турски ислям.

2. Абсолютна и парламентарна монархия

3. Универсална декларация на човешките права (ООН, 1945 г.)


г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Студентите разполагат с ръководства, речници и енциклопедии в библио-

теката на ФФ1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 10 януари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница