Философия, методология на правотоДата09.04.2018
Размер48.81 Kb.
#65011
340. 1 Философия, методология на правото
Андреев, Михаил Българското обичайно право : Правно-историческо проучване / Михаил Андреев. - София : Наука и изкуство, 1979; 340.1/А66

Андреев, Михаил Българското обичайно право : Правно-историческо проучване / Михаил Андреев. - София : Иван Сапунджиев-ЕООД, 2001; 340.1/А66

Бержел, Жан Луи Обща теория на правото / Жан Луи Бержер; прев. Росен Ташев. - Благоевград : Югозападен университет Неофит Рилски, 1993 ; 340.1/Б38

Бойчев, Георги Въведение в правото. Философия на правото / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 2006 ; 340.1/Б60

Бойчев, Георги Правова държава / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 2000 ; 340.1/Б60

Бойчев, Георги Правонарушение / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 1999 ; 340.1/Б60

Бойчев, Георги Философия на правото : Учебно помагало / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 2001 ; 340.1/Б60

Бойчев, Георги Философия на правото : учебно помагало / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 2003 ; 340.1/Б60

Бойчев, Георги Юридическа отговорност / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 1999 ; 340.1/Б60

Бойчев, Георги Юридическа санкци / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 1999 ; 340.1/Б60

Бойчев, Георги Юридическая ответственость - средство укрепления дисциплины / Георги Бойчев. - София : б.м., 1983 ; 340.1/Б60

Бузов, Вихрен Бележки по философия и логика на правото : Учебно пособие за студенти по право, философия, социални и политически науки / Вихрен Бузов. - Велико Търново : Одри, 2007 ; 340.1/Б84

Васильев, А.М. Правовые категории : Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А.М.Васильев. - Москва : Юридическая литература, 1976; 340.1/В24

Векио, Джорджио Справедливостта "Homo Juridicus" и недостъпността на правото като правило на живота / Джорджио дел Векио. - София : Юриспрес, 1995. - (Антология. Теория и философия на правото, 5) ; 340.1/В37

Ганев, Венелин Курс по обща теория на правото. Увод. Методология на правото / Венелин Ганев. - София : Юрид. книжарница "Д. Димитров", 1946; 340/Г20

Ганев, Венелин Трудове по обща теория на правото / Венелин Ганев; състав. Нено Неновски. - София : Марин Дринов, 1998. - (Видни юристи) ; 340.1/Г20

Двукамерен процес на приемане на законодателни актове на щатско и федерално ниво : сравнение с парламентарната система. - София : б.м., б.г. ; 340.1/Д29

Димитров, Добри. За нов подход при осъществяването на социалния контрол върху правното поведение. б.м.:б. изд., 1988; 340.1/Д58

Дорохин, С.В. Деление права на публичное и частное : конституционно-правовой аспект / С.В.Дорохин. - Москва : Волтерс Клувер, 2006 ; 340.1/Д79

Драмлиев, Любомир Философски увод в морала и правото : Първи раздел. - / Любомир Драмлиев. - София : Сиела; Първи раздел. Основни етически и юридически категории. - 2000 ; 340.1/Д85

Етика и политика в законотворчеството. - София : Инициатива за местно самоуправление, 2001; 340.1/Е94

Изработване на законопроекти и управление на нормотворческия процес в Централна и Източна Европа : Документи на SIGMA: ь18. Организация за икономическо сътрудничество и развитие. - София : б.м., б.г ; 340.1/И46

Илиев, А. Ролята на противоречието във философията на Анри Бергсон / А. Илиев. - Пловдив : Търговска печатница, 1921; 340.1/И52

Илков, Александър Правният императив. Принос към философията на правното съзнание / Александър Илков. - София : Печ. "Бр. Миладинови", 1930; 340.1/И55

Йотов, Стилиян Въведение във философия на правото / Стилиян Йотов. - София : Минерва, 1994 ; 340.1/Й74

Йотов, Стилян Субективните права : Германски визии: Юрген Хабермас, Никлас Луман, Ханс Келзен, Хелмут Коинг, Карл Ларенц, Роберт Алекси / Стилян Йотов. - София : ИК Критика и Хуманизъм, 2016 340.1/Й74

Келзен, Ханс Чистото учение за правото / Ханс келзен; прев. Иван Бочев. - София : Юриспрес, 1995. - (Антология. Философия на правото, 3) ; 340.1/К50

Киранов, Прокофи Социалната същност и нормативна конструкция на правото / Прокофи Киранов. - София : Юриспрес, 1995. - (Антология теория и философия на правото, 6) ; 340.1/К56

Колев, Тенчо Християнските ценности като правообразуващ фактор / Тенчо Колев. - София : Сиела, 2017 340.1/К79

Колев, Тенчо Правни отоншения и правни връзки / Тенчо Колев. - София : Юриспрес, 2000 ; 340.1/К78

Коркунов, Н.. Лекции по обща теория на правото : ч.1 / Н.М.Коркунов. - София : Юриспрес, 1995; ч.1. Енциклопедия на правото. Философия на правото. Обща теория на правото. - 1995 ; 340.1/К85

Кънева, Невяна и др. Практическо нормотворчество / Невяна Кънева, Ирена Борисова. - София : Сиела, 2016; 340.1/К96

Кьосев, И. Теория за рационалното и хуманното законодателство. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012; 340.1/К98

Лабори, Фернан Избрани съдебни речи / Фернан Лабори; прев. Г. Георгиев. - София : "Графика" ; Книга десета. – 1929; 340.6/Л11

Манолова, Мария Г. Нормотворческата дейност на временното руско управление в България : 1877 - 1879 / Мария Г. Манолова. - София : Сиела, 2003; 340.1/М27

Милкова, Димитрина Юридическа техника / Димитрина Милкова. - София : Сиби, 2002 ; 340.1/М55

Михайлова, Екатерина Тоталитарната държава и право в България 1944-1989 / Екатерина Михайлова. - София : Нов български университет, 2016 340.1/П74

Михайлова, Михайлина Правото - воля, субективно, нормативно, социално : 5 лекции / Михайлина Михайлова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1993 ; 340.1/М74

Москов, Ив. Деонтология : Задължения и права на лекаря и кратко лекарско право / Ив. Москов. - София : печ. "Рила", б.г.; 340.6/М91

Наумова, Стефка Социология на правото / Стефка Наумова. - 2. прераб. изд.. - Благоевград : Аргес, 1992; 340.1/Н31

Наумова, Стефка Социология на правото / Стефка Наумова. - София : СУ "Кл. Охридски", 1986 ; 340.1/Н31

Наумова, Стефка Социология на правото / Стефка Наумова. - София : Юриспрес, 2000 ; 340.1/Н31

Николаев, Н. Идеалистични и реалистични понятия за правото в съвременната френска доктрина / Н. Николаев. - София : Юриспрес, 1995. - (Антология и философия на правото) ; 340.1/Н72

Поповилиев, М. Нравственост, право и държав / М. Поповилиев. - София : Юриспрес, 1993 ; 340.1/П77

Русчев, Иван Нормативните актове - източник на частното право / Иван Русчев. - София : Албатрос, 2008 ; 340.1/Р93

Савини Основни идеи на историческата школа в правото / Савини; прев. Никола Георгиев. - София : Лик, 1995. - (Библиотека Пандекти) ; 340.1/С13

Спасов, Борис Съставяне на правни нормативни актове / Борис Спасов. - София : Юриспрес, 1999 ; 340.1/С55

Ташев, Росен Обща теория на правото : основни правни понятия / Росен Ташев. - 2 изд. - София : Сиби, 2005 ; 340.1/Т42

Ташев, Росен Обща теория на правото : Основни правни понятия / Росен Ташев. - 4 изд. - София : Сиби, 2010 ; 340.1/Т42

Ташев, Росен Обща теория на правото : Основни правни понятия. - София : Сиби, 2004 ; 340.1/Т42

Ташев, Росен Теория на тълкуването / Росен Ташев. - второ изд. - София : Сиби, 2007 ; 340.1/Т42

Ташев, Росен Теория на тълкуването / Росен Ташев. - София : Сиби, 2001 ; 340.1/Т42

Теодоров, Ат.Учебник по съдебна медицина с 109 образи в текста / Ат. Теодоров. - София : "Камбана", 1933; 340.6/Т49

Тихомиров, Ю.А. Коллизионное право : Учебное и научно-практическое пособие / ЮлАлТихомиров. - Москва : Юринформцентр, 2000 ; 340.1/Т60

Тодоров, Цеко Основният принцип на правото. Право и справедливост / Цеко Тодоров. - София : Век22, 1992 ; 340.1/Т75

Тропер, Мишел За една юридическа теория на държавата / Мишел Тропер; прев. от фр. Никола Георгиев. - София : Марин Дринов, 1998 ; 340.1/Т86

Трунов, И.Л. и др. Искусство речи в суде присяжных : Учебно-практическое пособие / И.Л.Трунов, В.В.Мельников. - 2 изд. - Москва : Юрайт, 2012; 340.6/Т77

Философия на правата / ред. Стилян Йотов; прев. Боряна Узунова, Огнян Касабов. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2009 ; 340.1/Ф51

Философия на правото. Практическа философия. ч.2 : Антология / състав. Иван Колев, Димитър Тафков. - София : Лик, 1995; 340.1/Ф51

Хайек, Фридрих А. Илюзията на социалната справедливост : том втори / Фридрих А. Хайек; прев. Александър Кацарски. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1998. - (Право, законодателство и свобода) ; 340.1/Х20

Хайек, Фридрих А. Право, законодателство и свобода : Ново изложение на либералните принципи на справедливостта и политическата икономия: т.1. - / Фридрих А. Хайек; прев. от англ. Александър Кацарски. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1996. -; т.1. Правни норми и правов ред. - 1996 т.2. Илюзия на социалната справедливост. - 1998 т.3. Политическият ред на свободния народ / прев. Румяна Коларова. - 1998 ; 340.1/Х20

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : том 1 - / ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарпова. - Москва : Проспект, 2014; том 1. – 2014; том 2. – 2014; 340/Х91

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : Том 2. - Москва : Проспект, 2014 340/Х75

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : Учебное пособие в 2 т. Т. 1. - Москва : Проспект, 2013; Т. 1. – 2013; 340/Х91

Чуков, Владимир и др. Философия и теория на ислямското прав / Владимир Чуков, Валентин Георгиев. - София : Лик, 1997. - (Библиотека Пандекти) ; 340.1/Ч95

Янулов, Илия. Социално законодателство в България / Илия Янулов. - София : Стопанско развитие, 1938; 340.1/Я69Finnis, John Philosophy of Law : Collected Essays / Johх Finnis. - New York : Oxford University Press, 20133 40.1/Ф53

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница