Финален доклад съдържание въведение 4страница1/9
Дата09.09.2016
Размер0.93 Mb.
#8773
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ
ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВЕРИГАТА НА БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДХОДИ ЗА КРАТКОСЛОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР


ФИНАЛЕН ДОКЛАД

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 4

ЕТАП 1: ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 6

I.ЦЕЛ НА ЕТАПА 6

II.ОБХВАТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТАТА 6

III.ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ 7ЕТАП 2: РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЕРИГАТА НА БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДО КОНСУМАТОР 11

I.ЦЕЛ НА ЕТАПА 11

II.ОБХВАТ НА РАБОТАТА 11

III.Матрица на движение на биохраните 13ЕТАПИ 3 И 4: Анализ на матрицата на биопродуктите и разработване на стратегия за краткосрочно представяне на биологични продукти на пазарА 14

I.Цели на етапите и обхват на работата 14

II.матрица на биоЛОГИЧНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 15

III.матрица на биоЛОГИЧНИ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 37

IV.матрица на биоЛОГИЧНИ месо и месни продукти 48

биоЛОГИЧен ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 60

V.матрица на ПЧЕЛНИ И БИЛКОВИ ПРОДУКТИ 68

VI.ОБОБЩЕНИЕ 71

VII.МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ развитието НА БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2007 година 76

ВЪВЕДЕНИЕ

В продължение на последните 10 години Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество е разработила и представила редица проекти, целящи да насърчат биологичното земеделие и развитието на малки и средни по големина бизнеси в селските райони на България. Един от най-значимите подобни проекти е „Развитие на устойчиво земеделие в Централен Балкан”, реализиран в тясно сътрудничество с българската фондация „Биоселена”. Предвидените за страната мерки имат известен успех, насърчавайки редица производители да стартират биологично производство, но не съответстват напълно на очакваните резултати. Българските биологични продукти са все още сравнително слабо представени на вътрешния потребителски пазар, като дори се наблюдава известен отлив на участници от сектора. Това налага необходимостта от преоценка на внедрените модели и изследването на алтернативни решения, които биха довели до непосредствен резултат.Цел на проекта

Основна цел на настоящия проект е да се оценят специфичните пазарни условия в България и да се идентифицират непосредствени възможности за разработване и въвеждане на модел за лансирането на български биологични продукти на пазара, както и да се проучат нуждите за подкрепа от страна на Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество през 2007 година.ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

ЕТАП 1:

Проучване и анализ на наличната информация и съществуващото състояние. Преглед и спецификация на гамата от биологични продукти, представени на българския пазар.ЕТАП 2:

Изготвяне на списък на съществуващите биологични производители и преработватели. Разработване на матрица, изобразяваща веригата на биологичните продукти от производител до краен консуматор.ЕТАПИ 3 и 4:

Оценка на матрицата на биологичните продукти и оценка на необходимостта от въвеждането на нови звена в нея чрез привличане на потенциални биологични производители и преработватели. Разработване на стратегии за представянето на биологични продукти на вътрешния пазар и критерии за избор и оценка на потенциалните участници.


ЕТАП 1: ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 1. ЦЕЛ НА ЕТАПА

Целта на настоящия етап е да се събере изчерпателна и достоверна информация за настоящото състояние на потребителския пазар на биологични продукти и да се извърши проучване и спецификация на гамата от биологични продукти, представени на него.


 1. ОБХВАТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТАТА

  • Проучване на съществуващата в Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество информация;

  • Проучване на наличната в консултантска компания ДИКОН ГРУП ЕООД информация;

  • Събиране и проучване на допълнителни данни:

  • Информация от печатни медии и Интернет;

  • Информация от български контролни сертифициращи органи;

  • Посещения на място в точки на продажба към краен потребител;

  • Персонални интервюта с български производители, преработватели и търговци на биологична и конвенционална продукция. 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ

Според проучените данни, над 90% от произвежданата понастоящем сертифицирана биологична продукция в България се изнася главно за западноевропейски страни, Съединените щати и Канада. Това са предимно билки – сушени и под формата на чайове, свежи, замразени или консервирани плодове, зеленчуци, мед, ядки на отделни производители, които могат да предложат достатъчни количества от собственото си производство за износ. Това са фирми, които се занимават с производство, преработка и износ на биологични продукти. Производството на всяка фирма е сертифицирано от различна европейска сертификационна организация, най-често от страната вносител. Техническите консултации при производството също се извършват от страната вносител. Тази група от фирми се характеризира с липса на оповестяване на биологичната им дейност в България. Повечето от тях са твърдо убедени, че все още е рано за предлагане на биологични продукти на българския пазар, поради икономическия статут на потребителите.


Към износителите принадлежи и групата на организациите, които изкупуват продукция от много земеделски производители и набират необходимите количества, за да ги изнесат като суровина или след преработка. Обикновено повечето от тези фирми са специализирани в събиране на диви горски плодове или билки и преработка/пакетиране.

Друга част от въпросното производство остава на територията на държавата, но се изкупува от преработватели и търговци, които не са сертифицирани като биологични и се лансира на вътрешния пазар под формата на конвенционални продукти за крайно потребление. В крайна сметка, делът на реализирана българска биологична продукция на българския пазар е под 5%, формирайки под 1% от общия пазар на хранителни продукти в страната, като този процент клони към нула.

Тези факти се допълват и от обстоятелството, че в каналите са продажба на дребно постепенно се увеличава присъствието на вносни сертифицирани биологични продукти, които се радват на значителни продажби и реклама. Такива са бебешката храна на австрийската компания „Hipp”, немските биологични бебешки пюрета и сокове „Sunval“, швейцарско био-мюсли „Familia”, американски и италиански биологични чай, кафе, шоколад и какао. Истина е, че силният маркетинг на компании–производители на подобен тип продукти спомага за популяризирането на „философията” и естеството на биопродуктите като цяло. При българските продукти има изоставане в маркетингова посока, като причина за това са невинаги добрият търговски вид, отсъствието на комуникационна подкрепа, слабата дистрибуция и незначителната разлика в цените на рафт, които в своята съвкупност правят и без това минималното българско биопроизводство недостатъчно конкурентоспособно на пазара. Всичко това свидетелства за един зародишен стадий на търговията с български биохрани на вътрешния потребителски пазар у нас.

В резултат на проучванията, бе установено, че към момента на тяхното провеждане, към краен потребител се осъществяват продажби на следните български биологични продукти:Продукт

Фирма

Преработени и консервирани плодове и зеленчуци

Плодови конфитюри

„Биостарт” АД

Плодови конфитюри

„Екотерра” ООД

Замразени плодове и плодови конфитюри

ЕТ „Краси – МС”

Консервирани зеленчуци

„Наш дом - България” АД/”Конпло” АД

Мляко и млечни продукти

Био кисело мляко

ЕТ „Рима”

Пчелни продукти

Мед

„Герада – ГМ” ООД

Билки и чайове

Чай

„Балкан Биохерб” АД

Чай и подправки

„Ира – Еко” АД

Впечатление прави фактът, че сред изброените групи храни преобладават консервираните плодове, като липсват продукти, който са в основата на менюто на българския потребител, като хляб (потребяван от 94,9% от българите), сирене и кашкавал (в менюто на 63,9% от родните консуматори), пресни зеленчуци (60,5%). Изключение прави киселото мляко, което в конвенционалния си вид присъства на трапезите на 63,2% от потребителите. Тук ще адресираме и резултати от проведеното от ДИКОН ГРУП ЕООД маркетингово проучване с цел оценка на възприятията и нагласите на потребителите спрямо биологичните продукти. На въпроса какви биологични продукти биха купували, потенциалните потребители класират в низходящ ред храните по следния начин:
ПРОДУКТ

%

Млечни продукти

56.13 %

Зеленчуци

49,80 %

Месо и колбаси

41,50 %

Плодове

31,40 %

Сокове и напитки

25,30 %

Хляб и хлебни изделия

17,68 %

Детски храни

14,25 %

Мед

12,93 %

Чай

12,66 %

Конфитюри

12,66 %

Диетични храни

11,08 %

Подправки

8,71 %

Всичко това, като и допълнително събраните данни от физически и юридически лица – производители и преработватели ни дава основание да заключим, че асортиментът, до който има достъп българският консуматор, не е продиктуван от естествени пазарни сили като потребителското търсене и интерес на вътрешния пазар, а по-скоро става дума за асортимент, чието основно предназначение е износ, който по изключение се реализира и у нас.


Тук естествено трябва да се вземат предвид и сложността при сертифицирането на определени производства и преработвателни дейности, достъпността на биологично сертифицирана суровина за тези производства и т.н., но като краен резултат съществуващата гама биохрани, лансирани на българския пазар не е в състояние да предизвика сериозно потребление на такъв тип продукти. Млякото, месото, плодовете и зеленчуците, хлябът са най-търсени храни и те трябва да се развиват като производство и предлагане. Тези групи продукти са от ключово значение за развитие на търсенето и на други не така основни продукти като чай, мед, сладка и др.


Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница