Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актовестраница1/72
Дата25.04.2022
Размер140.26 Kb.
#114172
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
финансово данъчно ППН

III.  1. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове.

Финансовото право регулира финансовите правоотношения, които възникват в резултат на упражняваната финансова дейност на държавата, по повод натрупването, разпределението, разходването и използването на националния доход и контрола върху тази дейност.


Финансовите правоотношения се характеризират със следните особености:
1. те са публичноправни отношения – резултат са от държавна дейност, от което следва, че минимум единият субект по всяко финансово правоотношение е държавата (възможно е и двете страни да са държавни органи - бюджет).
2. те по принцип са желани от държавата, като установени от нея.
3. те винаги са резултат от приложението на правна норма, т.е. възникват по силата на закона.
4. по принцип имат паричен характер - възникват, развиват се и се прекратяват по повод движението на парични средства. Изключение са т.нар. безобектни финансови правоотношения (устройствени, контролни и процесуални.) Те са второстепенни или помощни финансови отношения, защото спомагат съществуването на паричните отношения.
С оглед спецификата на предмета на правно регулиране и характеристиките на финансовите правоотношения, се определят и основните белези на финасовите актове, както и отличителните им белези в сравнение с другите правни актове. Финансовите актове са волеизявления на държавни финансови органи вр. с финансовите им правомощия. ФА са юридически актове, издавани предимно от специализирани финансови органи. В определени флучаи ФА могат да бъдат издавани и от други органи, на които КРБ или закон възлага финансови правомощия (например президентът опрощава несъбираеми държавни вземание – чл. 98, т. 12 КРБ).
ФА служат за установяване, изменение или погасяване на Ф задължения на конкретни правни субекти. Финансовите органи действат преимуществено при условията на обвързана компетентност, защото се издават само въз основа на конкретна ПН. Поради това финансовите актовете (ФА) са преимуществено декларативни (установяват основанието и размера на финансовото задължение, възникнало по силата на закона), а не конститутивни (свързани с изменение или погасяване на финансови отношения). Последните са по-скоро изключение едностранни властнически актове, резултат от упражняване на финансовоправна компетентност на съответния финансов орган. Финансов акт може да се издаде и по молба на заинтересовано лица, която има сезираща функция (молба за отпускане на соц. помощи). ФА се издават винаги в писмена форма за действителност (предимно има образци).
При финансовите правоотношения поне единият субект винаги е държавата. Тя притежава финансов (данъчен суверенитет). На другата страна може да стои ФЛ, ЮЛ, както и държавен орган. Адресати могат да бъдат само субектите, които са посочени в правната норма. Субектите не могат да се подменят и правата и задълженията не могат да се прехвърлят. Юридическите факти, които пораждат финансови правоотношения са от категорията на ЮФ – събития.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница