Финансовите пазари в българия през 2004 година п иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712Дата07.11.2018
Размер330 Kb.
#1045072004 ГОДИНА No 2 / 2005ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА

П
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
АРИЧЕН ПАЗАР

През отделните месеци на годината левовите резерви в банковата система се колебаеха незначително и се задържаха в големи размери. Установената от години традиция за особено висока левова ликвидност в началото на годината се запази само през януари, което доведе до най-ниското през годината ниво на лихвата на междубанковия пазар, която плавно през следващите месеци се повиши.

К


Премахването на спреда на БНБ при сделките лев-евро сближава паричния и валутния пазар.
акто обикновено, колебанията в ликвидността и лихвения процент на междубанковия пазар през отделните месеци зависеха от паричните потоци от и към Министерството на финансите и търговските банки. С наложените мерки от БНБ още от юни 2003 г. /банките да заверяват резервните си сметки в евро с текущ вальор/ се ограничи възможността за възникване на кризи и напрежение на междубанковия пазар.

Следваща стъпка в тази насока бе премахването през юни 2004 г. на спреда (разликата) между курсовете купува и продава в безкасовите операции по покупка и продажба на евро между БНБ и търговските банки. Подобри се взаимното допълване на вливането и изтеглянето на ликвидност от банковата система (операции между търговските банки и БНБ на валутния пазар) с преразпределянето на ликвидността (операциите между търговските банки на паричния пазар).


Междубанков паричен пазар

За годината общият размер на срочните сделки на междубанковия паричен пазар възлезе на 31630,4 милиона лева, в това число левови депозити 28197,8 милиона лева (89,1%), репо-операции с държавни ценни книжа с размер на покупките 1426,9 милиона лева (4,5%) и окончателни сделки с държавни ценни книжа (емитирани в страната, от всякаква срочност и деноминация), с движение по разплащателните сметки, за 2009,4 милиона лева (6,4%). Спрямо 2003 година се наблюдава увеличение от 51,1% (обхваща всички видове сделки, като за всеки от тях е съответно 52,6%, 11,8% и 69,9%). Ръстът в обема на депозитните операции и на окончателните сделки с държавни ценни книжа се дължи от увеличение обема им през всички месеци на годината (основно през март, април, ноември и декември) и съотношението между трите вида операции не се отличаваше съществено от това в предходните години (съответно 88,3%,6,1% и 5,6% през 2003 г., 90,4%, 5,0% и 4,6% през 2002 г. и 87,2%, 8,4% и 4,4% през 2001 г.).

В структурата на депозитните операции се запази преобладаването на необезпечените депозити (27822,8 милиона лева) над обезпечените депозити (375,0 милиона лева).


В групата на депозитните и репо-операциите трайно формиралите се съотношения във вътрешната структура на пазара по срочност на реализираните сделки се свързват с поддържането на висока ликвидност в банковата система: най-предпочитани остават еднодневните (главно овърнайт) сделки, с дял 71,4%, следвани от сделките от 2 до 3 дена, с дял 19,5% (при почти същите дялове предходната година, съответно 71,3% и 18,3%). Силно изразеното преобладаване се дължи на депозитните сделки: при тях дяловете са съответно 73,0% и 19,6%. При значително по-малките като общ обем репо-операции тези дялове са 38,8% и 18,4%.


В същата група операции, средният лихвен процент на междубанковия пазар възлезе общо на 1,98%, при депозитните сделки на 1,95% (1,94% за необезпечените депозити и 2,47% за обезпечените депозити) а при репо-сделките на 2,55% (значително превишаване на лихвения процент за обезпечените над този за необезпечените депозити и при репо-операциите над този при депозитните операции се наблюдава в еднодневните сделки) срещу съответно 2,00% общо, 1,92% за депозитите (1,91% необезпечени и 2,81% обезпечени) и 3,12% за репо-операциите през 2003 г. При преобладаващо тегло на еднодневните и другите краткосрочни операции, общият среден процент и този за депозитните сделки са по-ниски от средногодишната стойност 2,61% (2,68% за 2003 г.) на основния лихвен процент, който до края на януари 2005 г. бе базиран на първичния пазар на тримесечни държавни ценни книжа. При годишната стойност около 2% за средния лихвен процент, средномесечният му размер като правило се колебаеше между 1% и 3%.

Основни фактори, формиращи условията на пазара и лихвата, продължаваха да са фискалните операции на Министерството на финансите и конюнктурата на международните валутни пазари. Под 1% (на 0,71%) средномесечният лихвен процент слезе през януари при повишена ликвидност поради относително големи по размер плащания от Министерството на финансите на лихви и на част от главницата по облигациите по ЗУНК, деноминирани в щатски долари. Покачване над 3% (на 3,12%) на средномесечния лихвен процент имаше през май при високо ниво на ОЛП за месеца. Отклоненията от средната стойност намаляха след премахването на спреда при операциите на БНБ с евро на валутния пазар.


Междубанковата търговия с депозити в чуждестранна валута бе главно с депозити в евро (12524,2 милиона евро, увеличение с 99,3% спрямо 2003 г.) и в щатски долари (6968,3 милиона долара, увеличение със 102,1% спрямо 2003 г.) и в по-малки размери с депозити в британски лири, швейцарски франкове и скандинавски валути. Значението на авоарите в евро за операциите по поддържане на ликвидността на паричния пазар чрез посредничеството на валутния пазар определяше запазването и по-нататъшното сближаване на структурата по срочност на търговията с депозити в евро с тази на търговията с левови депозити. Най-предпочитани и тук са еднодневните (овърнайт) сделки, с дял 68,1%, следвани от сделките от 2 до 3 дена, с дял 16,7% (при съответно 66,5% и 17,7% предходната година) при абсолютен и относителен спад на дела на операциите между 4 и 30 дни.


Индекс ЛЕОНИА

С


От 1 декември БНБ публикува индекс LEONIA – аналогичен по формула и близък по стойност с EONIA на еврозоната.
ъгласно сключено на 27 октомври 2004 г. споразумение с Асоциацията на търговските банки и Българската дилърска асоциация, на 1 декември Българската народна банка започна изчисляването на индекс на паричния пазар ЛЕОНИА (LEONIA: lev over-night index average). Той представлява среднопретеглена стойност на лихвения процент по всички сделки с депозити овърнайт в български левове, предоставени на междубанковия пазар в България от група банки – податели на данни. Групата е същата, която подава котировки за индекса СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia inter-bank offered rate). Индексът ЛЕОНИА се изчислява и публикува ежедневно след приключването на пазара на съответния работен ден.

Новият индекс даде възможност на БНБ да пребазира основния лихвен процент (ОЛП) от нивото на доходността на 3-месечните ДЦК на първичния пазар към нивото на лихвения процент овърнайт на междубанковия пазар: най-съществения параметър на паричния пазар. За запазване на неутралната позиция на централната банка при изчисляването на това ниво се взе простата средна величина от стойностите на ЛЕОНИА за работните дни на изтекъл едномесечен период, предвид месечната цикличност на колебанието на лихвения процент. Изчислената стойност става ОЛП от началото до края на следващия календарен месец. Новата методика бе приета от Управителния съвет на БНБ на 16 декември 2004 г. и влезе в сила от 1 февруари 2005 г.В
Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608
АЛУТЕН ПАЗАР

Общият оборот на валутния пазар през 2004 г. по данни на търговските банки достигна 34315,8 млн. евро. Този оборот обхваща реализираните сделки с чуждестранна валута от търговските банки, включително БНБ, срещу левове с вальор на плащане спот, същия и следващия работен ден. През годината на пазара съществуваше почти пълен паритет между купената и продадената валута. В сравнение с предходната 2003 г. общият оборот е нараснал с повече от 50 на сто, като нарастването е реализирано и в двата основни сегмента на пазара – търговията с крайни клиенти и в междубанковата търговия, съответно с 35 на сто и 21,6 на сто. По-голямото нарастване в търговията с крайни клиенти е един от признаците за стабилизиране на доверието в банковата система и разширените възможности на стопанските субекти да преразпределят част от валутните приходи чрез валутната търговия.


Търговия с крайни клиенти 2004

 

(млн. евро)

 

Купени

Продадени

салдо

2004 годинa

8569,7

8384,8

184,9

в т.ч.:

 

 

 

ТБ

8425,2

7407,8

1017,4

БНБ

144,5

977,0

-832,5

 

 

 

 

І-во полугодие

3712,0

3327,9

384,1

в т.ч.:

 

 

 

ТБ

3628,3

3246,4

381,9

БНБ

83,7

81,5

2,2

 

 

 

 

ІІ-ро полугодие

4857,7

5056,9

-199,2

в т.ч.:

 

 

 

ТБ

4796,9

4161,4

635,5

БНБ

60,8

895,5

-834,7

Междубанков пазар "СПОТ" 2004
(млн. евро)

 

Купени

Продадени

салдо

2004 година

6149,8

4805,9

1343,9

в т.ч.:


ТБ

2274,9

2274,9

0,0

БНБ

3874,9

2531,0

1343,9

І-во полугодие

2589,2

2082,9

506,3

в т.ч.:

 

 

 

ТБ

1712,2

1712,2

0,0

БНБ с ТБ

877,0

370,7

506,3

 

 

 

 

ІІ-ро полугодие

3560,6

2723,0

837,6

в т.ч.:

 

 

 

ТБ

562,7

562,7

0,0

БНБ

2997,9

2160,3

837,6

.


Участие на БНБ

Н


Премахването на спреда на БНБ при сделките лев-евро сближава паричния и валутния пазар.
арастването на оборота на междубанковия пазар изцяло се дължи на участието на централната банка. От 7 юни 2004 година, с решение на Управителния съвет, БНБ преустанови начисляването на комисионна (премахна спреда) по безналичните си операции за покупко-продажба на евро срещу левове, с което направи поредната стъпка в улеснението на търговските банки при управление на текущата им ликвидност. В резултат на това решение относителното участие на централната банка в общия оборот на валутния пазар нарасна на 22 на сто и надхвърли участието й през 2003 г на пазара почти 4 пъти. Вследствие участието си на валутния пазар през 2004 г. БНБ е увеличила валутните си активи с около 500 млн. евро, като е била нетен купувач на валута при търговията с банки, а при търговията с организации – разпоредители с бюджетни средства е била нетен продавач на чуждестранна валута.


Спот сделки на БНБ 2004

 

(млн. евро)

 

Купени

Продадени

салдо

2004 година

4019,4

3508,0

511,4

 

 

 

 

БНБ с ТБ

3874,9

2531,0

1343,9

 

 

 БНБ с крайни клиенти

144,5

977,0

-832,5

в т.ч.:

  

с фирми и бюджетни

 

 

 

организации

124,5

961,0

-836,5

операции с банкноти

 

 

 

на гише

20,0

16,0

4,0

 

  

 

 

 

 

І-во полугодие

960,7

452,2

508,5

 

 

 

 

БНБ с ТБ

877,0

370,7

506,3

 

 

 

 

БНБ с крайни клиенти

83,7

81,5

2,2

в т.ч.:

  

с фирми и бюджетни

 

 

 

организации

67,4

74,3

-6,9

операции с банкноти

 

 

 

на гише

16,3

7,2

9,1

 

 

 

 

ІІ-ро полугодие

3058,7

3055,8

2,9

 

 

 

 

БНБ с ТБ

2997,9

2160,3

837,6

 

 

 

 

БНБ с крайни клиенти

60,8

895,5

-834,7

в т.ч.:

 

 

 

с фирми и бюджетни

 

 

 

организации

57,1

886,7

-829,6

операции с банкноти

 

 

 

на гише

3,7

8,8

-5,1

.


.

К
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
АПИТАЛОВ ПАЗАР

Държавни ценни книжа

П
МФ пуска облигация с плаващ купон, базиран на SOFIBOR


адежната структура на деноминираните в български левове емисии на Министерството на финансите бе съпоставима с тази през 2003 г.: 3-месечни и 1-годишни сконтови ДЦК, 3-, 5-, 7- и 10-годишни облигации. В 3-годишната срочност се пласира емисия облигации с плаващ лихвен процент, базиран на 3-месечния СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia inter-bank offered rate). Емисиите с по-дълга срочност бяха с фиксиран лихвен процент. Всички емисии с плаваща и фиксирана лихва бяха от отворен тип (аукциони на траншове), но за разлика от предходната година, траншовете на дадена емисия не бяха ограничени в едно полугодие, а бяха разпръснати по цялата година.

Лансираната през ноември 2003 г. емисия със срочност 14 г. и 11 м., деноминирана в евро, имаше две нови отваряния през 2004 г.

Осреднена за периода, средната годишна доходност при емитиране бе по-ниска, отколкото през 2003 г.


.

* 2004г. ДЦК с плаваща лихва

**деноминирани в EUR

Обявиха се няколко подписки за конверсия на деноминирани в USD 25-годишни облигации по ЗУНК с падеж 1 януари 2019 г. в деноминирани в EUR 20-годишни ДЦК със същия статут и дата на падежа, но поръчки се получиха и одобриха само през септември.

При съкровищните облигации, предназначени за пряка продажба на граждани (така наречените целеви емисии, или спестовни съкровищни облигации), наред с 3-годишните емисии, деноминирани в лева, от февруари започна емитиране на 5-годишни емисии, деноминирани в евро.
На вторичния пазар общата сума на сключените между търговските банки (включително утвърдените за първични дилъри инвестиционни посредници) окончателни сделки с емитирани в страната ДЦК възлезе на 2009,4 милиона лева по пазарна стойност на база на статистиката на операциите с движение по разплащателните сметки в БНБ – с 69,9% повече, отколкото през 2003 г. В това число оборотът на деноминираните в български левове облигации нарасна с 65,0% до 1834,6 милиона лева, този на деноминираните в евро се увеличи 3,2 пъти до 158,7 милиона лева, а търговията с деноминирани в щатски долари облигации, емитирани по ЗУНК (част от емисията бе конвертирана в деноминиран в EUR аналог през 2003 г.) намаля с една четвърт до 16,1 милиона лева.

Б
Конвергенция с кривата на доходността на еврозоната.


ългарската крива на доходността продължи пътя си надолу, като изпревари в това движение кривата на еврозоната. В резултат двете криви още повече се сближиха.


...


.

Н
Рейтингът на България за кредит в чуждестранна валута на инвестиционна степен.
а 24 юни Standard & Poor’s покачи рейтинга на България за кредит в чуждестранна валута на инвестиционна степен: BBB- за дългосрочен кредит. Последваха Fitch с BBB- на 4 август и Moodys с Ba1 на 17 ноември. На 28 юли Министерството на финансите упражни опцията да изкупи обратно Брейди-облигациите Discount 20 години преди падежа. Покачването на рейтинга и обратното изкупуване покачиха цената на българския дълг. Брейди-облигациите FLIRB и IAB достигнаха паритет с номинала (100%). Деноминираните в евро еврооблигации с падеж 2007 г. приключиха годината с котировки над 109%, деноминираните също в евро глобални облигации с падеж 2013 г. – над 124%, деноминираните в щатски долари глобални облигации с падеж 2015 г. - над 126%. Цената на деноминираните в щатски долари облигации по ЗУНК се придвижи към 95%.


.
Компенсаторни инструменти

Нулирането на компенсаторни инструменти – превръщането им в акции на приватизационния пазар на Българската фондова борса – София (БФБ-София) възлезе по пазарна стойност на 14,6 милиона лева – пет пъти по-малко, отколкото предходната година, тъй като операциите на приватизационния пазар бяха предимно срещу парични средства. Вторичният пазар на компенсаторните инструменти, обаче, се утрои до 466,0 милиона лева по пазарна стойност във връзка с предстоящата през януари 2005 г. приватизация на остатъчен дял от около 1/3 от капитала на Българската телекомуникационна компания (БТК) срещу компенсаторни записи и компенсационни бонове. По същата причина тези инструменти поскъпнаха в течение на годината от една пета от номинала до почти паритет с номинала, което допринесе за рекордния оборот. Инвестиционните бонове, които не бяха включени в приватизацията на БТК, поскъпнаха от една шеста до близо една втора от номинала.


Общински и корпоративни облигации

През годината имаше активен пласмент на корпоративни и общински облигации извън фондовата борса, с последваща регистрация за борсова търговия. Оборотът на облигациите на фондовата борса бе 129,5 милиона лева (корпоративни и общински емисии), почти удвоен спрямо 2003 г. Сключиха се и сделки с права върху конвертируеми облигации, общо за 0,1 милиона лева.


Акционерен капитал

Оборотът на първичният пазар (пазар на първично публично предлагане) на БФБ-София възлезе на 1,9 милиона лева от акции и 0,1 милиона лева от права върху акции. Вторичният пазар на акции нарасна тройно спрямо 2003 г. и достигна 933,5 милиона лева на фондовата борса (плюс 13,3 милиона лева сделки с акции извън борсата). Половината от рекордния оборот бе концентрирана в няколко големи сделки, както в обичайната, така и в блоковата търговия, по прехвърляне на големи пакети акции в големи петролни предприятия, като правило между свързани собственици. В рамките на този оборот касовата приватизация възлезе на 63,6 милиона лева – едно силно изявено преобладаване на касовите сделки над нулирането на компенсаторни инструменти както в търговете на масовата приватизация, така и в аукционите на публичното предлагане. Сделките с права върху акции на вторичния пазар бяха за 2,5 милиона лева.


.

Официалният индекс на цените на акциите на БФБ-София, SOFIX, приключил 2003 г. на 454,34 пункта, отбеляза устойчив растеж в течение на 2004 г. и, след рекордните 657,45 пункта на 7 декември, приключи 2004 г. на 625,31 пункта – покачване с над една трета. Портфейлът на индекса BSE Sofia Lazard бе актуализиран и индексът преименуван на BSE FFBH. Най-високата стойност за годината бе на 3 декември, 156,70 пункта, близка до историческия връх на индекса (166,12 в края на април 1998 г.), годината приключи на 150,00 пункта.


.

Н


Индексът на цените на имотите REMI се движи аналогично на SOFIX, а обемът на сделките с недвижими имоти (1,4 млрд. лв.) е аналогичен на оборота на фондовата борса.
аблюдаваше се сходство в трендовете на цените на акционерния капитал и на недвижимите имоти.


.


В общата пазарна капитализация на дружествата, търгувани на фондовата борса, имаше леко намаление, като годината приключи на 2633,0 милиона лева (известно намаление до 787,4 милиона лева на официалния пазар; леко покачване до 1845,5 милиона лева на неофициалния пазар).


.


.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница