Финансово с-во 2 част кои от посочените разходи не могат да се определят като разходи за продажби на продукция?


Размерът на данъка от печалбата върху намаляемите временни разлики се признава катостраница2/4
Дата23.03.2023
Размер41.32 Kb.
#117015
1   2   3   4
Тест ФИНАНСОВО 2ЧАСТ (1)
Размерът на данъка от печалбата върху намаляемите временни разлики се признава като:
актив по отсрочени данъци
С/ка 704 Приходи от финансирания по структура и предназначение е:
пасивна сметка НЕ
Към приходи, свързани с дейността не се отнасят: приходи от лихви
МСС 12 Данъци върху дохода не се отнася за: косвените данъци
Коя от посочените характеристики не се отнася за с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски?
тя е бюджетно-разпределителна сметка
Международните стандарти за финансово отчитане се разработват от: Съвета по МСС
Според финансовата концепция капиталът се определя като: като вложени пари, вложена покупателна способност
Обезценените материални запаси се представят в счетоводния баланс по: нетна реализуема стойност
Финансовите отчети са: структурирано представяне на финансовото състояние и фи­нан­совите резултати на едно предприятие
В края на отчетния период с/ка 109 Отбиви (сконто), свързани с капитал се приключва със: с/ка 115 Резерви от емисия на акции.
Според физическата концепция капиталът е:
оперативна способност
производствен капацитет
Целта на годишното счетоводно приключване се изразява в: създаване на обобщена информация за финансовото състояние, резултата от дейността и промените във финансовото състояние
Съгласно Закона за счетоводството МСС се прилагат като счетоводна база от: предприятията от обществен интерес
Кои от изброените резерви не са с характер на целеви резерви? емисионни резерви
В края на отчетния период с/ка 108 Премии, свързани с капитал се приключва със: с/ка 115 Резерви от емисия на акции
Отговорността за изготвянето на финансовите отчети се носи от: ръководството на предприятието
Биологичните активи се оценяват по: нетна справедлива стойност
Към текущите пасиви не се включват: облигационни заеми - в частта за погасяване над една година след датата на счетоводния баланс


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница