Финансово с-во 2 част кои от посочените разходи не могат да се определят като разходи за продажби на продукция?


Чрез европейската хармонизация се постигастраница3/4
Дата23.03.2023
Размер41.32 Kb.
#117015
1   2   3   4
Тест ФИНАНСОВО 2ЧАСТ (1)
Чрез европейската хармонизация се постига: разбираемост на счетоводните принципи и прозрачност на финансовите отчети в страните членки на ЕС
Кой от изброените обекти се представя като отрицателна ве­личина в счетоводния баланс, изготвян по реда на СС 1 – Представяне на финансови отчети? непокрита загуба
Националните счетоводни стандарти се приемат от: Министерския съвет
Твърдението, че собственият капитал е остатъчна величина или разлика между балансовата стойност на активите и пасивите на предприятието се изразява чрез равенството
А - П = СК;
Кои от посочените въпроси не се третират в Концептуалната рамка за финансово отчитане? Документално оформяне на осъществените сделки;
Излишъците на активи се оценяват по: по справедлива стойност
Съставни части на финансовите отчети са:
приложение

активи, пасиви и собствен капитал

счетоводният баланс

входящи и изходящи парични потоци
Счетоводните сметки от гр. 10 Капитал по структура и предназначение са: основни капиталови сметки
Предприятие "Х" АД изкупува собствени акции - 100 бр. по 0,95 лв. цена на придобиване. Номиналната стойност на една акция е 1 лв. Акциите са обезсилени. Разликата е отнесена за сметка на:
емисионните резерви
За липсващите активи по вина на материалноотговорните лица, същите се начитат по:
по-високата от отчетната и справедливата стойност 
Кои са елементите, пряко свързани с оценката на финансовото състояние на стопанската единица?
Активи; пасиви и собствен капитал
В обхвата на Концептуалната рамка за финансово отчитане не се включват:
правилата за изготвяне на финансови отчети със специално предназначение;
Кой не участва в разработването на разясненията по МСФО?
Специалисти по маркетинг;
Целта на инвентаризацията е: вярно представяне на информацията във финансовите отчети


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница