Фиш II. V. 8 корпоративен данъкДата16.12.2017
Размер47.91 Kb.
#36830


ФИШ II.V.8

корпоративен данък

ОТПИСВАНЕ НА АКТИВИ ОТ ДАНЪЧНИЯ АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ОТПИСВАНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ
ОТПИСВАНЕ НА АКТИВ ОТ ДАП (чл.60)
Когато е напълно амортизиран за данъчни цели.
Когато се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели – отписва се от ДАП в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели.


Когато амортизируем актив съгласно НСФОМСП се трансформира в неамортизируем, с изключение на трансформиране в инвестиционен имот - отписва се от ДАП от началото на текущия месец

Когато престане да се ползва за дейност, за която се формира данъчен финансов резултат – отписва се от ДАП от началото на текущия месец.

Внимание!!! Този ред не се прилага при отписване на активи:

1. които са напълно амортизирани за счетоводни цели;

2. в резултат на увеличение в стойностния праг на същественост.
Тези активи се отписват от ДАП, когато са напълно амортизирани за данъчни цели.Изключение: Този ред не се прилага за напълно амортизираните активи за счетоводни цели и за активите, които временно не се използват (не носят икономическа изгода).

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ОТПИСВАНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ (чл.66)СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

СЪС СЧЕТОВОДНАТА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ - когато активът се отписва от счетоводния амортизационен план


С ДАНЪЧНАТА СТОЙНОСТ - когато активът се отписва от данъчния амортизационен планВнимание!!! Този ред не се прилага:

1. в случаите на непризнати разходи от липси на активи и свързани с тях вземания, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;

2. при отписване на актив за сметка на собствения капитал, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;

3. при отписване на актив по реда на чл. 60, ал. 6, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;

4. при преобразуване на дружества и при преустройство на кооперации по глава деветнадесета, раздели II и III.
Съгласно § 6, ал.3 от ПЗР не се извършва преобразуване на СФР при отписване към 01.01.2007г. на:Внимание!!!

Съгласно § 17 от ПЗР на ЗКПО, когато остатъчната стойност не е включена в амортизируемата стойност на актива по смисъла на отменения ЗКПО, при определяне на ДФР счетоводната балансова стойност на актива се намалява с остатъчната му стойност.

По отношение на бракуваните през 2008г. и 2009 г. данъчни дълготрайни активи е необходимо да се има предвид следното:

При брак на данъчен дълготраен актив, когато е налице отписване за счетоводни цели и не съществува причина за непризнаване на друго основание по ЗКПО (например отчетеният разход да е с характер на данъчна постоянна разлика), за данъчни цели се признава данъчната стойност на бракуваните активи още в момента на извършването на брака, т.е. – моментът на отписване и признаване за целите на данъчното облагане няма да се отлага във времето, както беше предвидено по реда на действащата през 2007г. разпоредба на чл.60.В § 60 от ПЗР на ЗКПО са обхванати заварените случаи на брак на активи, които активи са налични в ДАП към 31.12.2007 г., както следва:

Съгласно § 60 от ПЗР на ЗКПО данъчните амортизируеми активи към 31 декември 2007 г., които са отписани за счетоводни цели, но не са отписани от данъчния амортизационен план на основание чл. 22, ал. 12, т. 2 от отменения Закон за корпоративното подоходно облагане, защото от тях не се очаква икономическа изгода, или на основание чл. 60, ал. 3, т. 1, се отписват от данъчния амортизационен план към 1 януари 2008 г. Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 се прилага, включително при определяне на тримесечните авансови вноски за 2008 г. Изречения първо и второ не се прилагат за активи, които са отписани за счетоводни цели, защото са напълно амортизирани.Казано накратко цитираната разпоредба изисква следното:

  1. Наличните в ДАП бракувани активи се отписват от същия към 1 януари 2008г.

2. Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 се прилага включително при определянето на тримесечните авансови вноски за 2008 г. По същността си това означава, че при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат ще бъде намален с данъчната стойност на бракуваните активи.НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2015


Каталог: files -> naruchnik-zkpo-2015
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани
naruchnik-zkpo-2015 -> Данък при източника преизчисляване на данък при източника
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък деклариране и внасяне на корпоративния данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък начисляване на данъчни амортизации преустановяване начисляването на данъчни амортизации
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък прехвърляне на място на стопанска дейност
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница