Фишфайндери и Сонари Инструкции за експлоатация Основна работа със сонарастраница1/4
Дата22.01.2017
Размер0.51 Mb.
#13283
  1   2   3   4

- -Фишфайндери и Сонари

Инструкции за експлоатация
Основна работа със сонара

Този раздел се отнася за най-основните функции на сонара. Инструкциите, представени тук, следват хронологичен ред. Раздел Възможности на сонара и други функции ще засегне възможности и други по-сложни функции и инструменти. Материалът в този раздел е подреден по азбучен ред.

Преди да включите уреда, е добра идея да научите за различните клавиши, Основното меню, меню Сонар, петте възможности за екрани и как всички те работят заедно. НО ако просто нямате търпение да изпробвате уреда по вода, минете на следващата страница за Бърза справка.

КлавиатураСонар на уреда, изглед отпред с клавиатура. Показан Х 136 DF.


 1. PWR / LIGHT (Включване / изключване и осветление на екрана) – Бутон PWR включва и изключва уреда и активира осветлението на екрана.

 2. PAGES (Страници) – натискането на този бутон и използването на стрелки Стрелка ↑ или Стрелка ↓ превключва уреда през пет основни възможности (Full Sonar Chart (Пълна карта на сонара), Split Zoom Sonar Chart (Промяна на мащаба на отрязък от картата на сонара), Split Frequency Sonar Chart (Отрязък от картата на сонара за чувствителността), Digital Data (Цифрови данни) и Flashgraf™ (Радар).

 3. MENU (Меню) - Натиснете този бутон, за да включите менютата и подменютата на екрана, които Ви позволяват да изберете команда или да настроите функция.

 4. Стрелки – Тези бутони се използват за навигиране през менютата, за избор от менютата, за придвижване на курсора на сонара и за въвеждане на данни.

 5. ENT (Въвеждане) - Този бутон Ви позволява да потвърждавате стойности или да изпълнявате команди от менюто.

 6. EXIT – бутон EXIT Ви позволява да се върнете към предходния екран, да изчистите данни или да изтриете меню.

 7. ALARM (Звуков сигнал) – Бутон ALARM Ви дава бърз достъп до менюто за звуковите сигнали на сонара. Позволява Ви да избирате кои звукови сигнали да използвате и кога.

 8. ZOUT (Намаление на мащаба) – Този бутон Ви позволява да намалите мащаба на екрана. Този бутон Ви връща към екран Пълна карта на сонара, като показва цялата водна колона от повърхността до дъното.

 9. ZIN (Увеличаване на мащаба) – Този бутон Ви позволява да увеличите мащаба на екрана. Той увеличава рибните сигнали, детайли по дъното и други сигнали на сонара.

Включване / Изключване на осветлението на екрана

За да включите уреда, натиснете бутон PWR.

За да промените настройката на осветлението на екрана, натиснете бутон PWR отново. Х 125 и X 126 DF имат две нива на осветление на екрана, от които може да се избира. Х 135 и X 136 DF имат три нива на осветление на екрана. Няколкократното натискане на бутон PWR ще премине през настройките на осветлението, през възможност изключване на осветлението и отново през включване на осветлението.

Изключете уреда като натиснете и задържите бутон PWR за около 3 секунди.Менюта

Вашият сонар ще заработи веднага след като го извадите от кутията със заводски настройки. Вие само трябва да научите няколко прости функции, за да подобрите изгледа. Ние ще обсъдим тези функции накратко тук, а след това ще ги опишем, а също така и всички други команди по-детайлно в следващия раздел, който започва на страница хх.Вашият уред има три основни менюта, които контролират неговата работа.

Това са Основно меню (Main MENU), Меню Сонар (Sonar MENU) и Меню Страници (PAGES MENU).

Основно меню

Основното меню съдържа някои основни команди за функции и някои команди за възможности за настройка. Вие достигате до основното меню като натиснете бутон MENU | MENU. Вие стартирате команда като използвате Стрелка ↑ или Стрелка ↓, за да повдигнете командата и след това натискате бутон ENT. За да изчистите екран Основно меню и да се върнете към екран Страници, натиснете бутон EXIT. (Запомнете, когато е написано MENU | MENU, трябва да се разбира «натиснете бутон MENU два пъти». Вижте пълно обяснение на нашите инструкции за обработка на текст на страница 5, Инструкции = Последователност на менютата).

Основно меню

Команди на основно меню

Има четири “основни” команди на основното меню, за които Вие в действителност ще искате да прочетете. Те са: • Команди за екрана: променят контраста или осветеността на екрана. Използвайте тези команди, за да настройте външния изглед на екрана при различни условия на осветеност.

 • Команди за звука: контролират нивото на звука, произвеждан при натискане на клавиш или при задействане на аларма, контролират звука и настройките на стила на звуковите сигнали. Ако не искате да чувате бипкащ звук всеки път, когато натиснете бутон, Вие можете да изключите всички звуци или да настроите на мелодия или звукови ефекти вместо тях. Звукът е особено полезен, когато го използвате с включена функция FISH I.D. за символи за риба и звуков сигнал за рибата.

 • Команди за Звукови сигнали за сонара: включва и изключва звуковите сигнали и променя прага (границата) на звуковите сигнали. Звуковият сигнал за риба, използван едновременно с функцията FISH I.D., е най – популярната употреба на тези команди. Той Ви уведомява, когато сонарът види риба. Вие също така може да настроите звукови сигнали за дълбочина и плитчина.

 • Команда за разяснителни прозорци (Help): включва и изключва разяснителните прозорци. Когато изберете тази команда, тези разяснителни прозорци ще се появяват, за да Ви информират какво прави командата или как да използвате тази команда. Настройката по подразбиране на тази команда е включена, което е наистина удобно, докато разучавате уреда.

Останалите команди на основното меню са за функции за по-напреднали, основно настройки за различни възможности на сонар. (Всички те са детайлно описани в Раздел Напреднали).

 • Команда Мерни единици: избира мерни единици, които да бъдат използвани за показване на скорост / разстояние, дълбочина и температура.

 • Команда Set Keel Offset (Настройване на отклонението на кила, компенсиране на кила): калибрира уреда да показва дълбочината от кила до дъното или реалната дълбочина от повърхността до дъното.

 • Команда Calibrate Water Speed (Калибриране скоростта на водата): настройва как датчика за скорост да измерва скоростта на водата.

 • Команда Reset Water Distance (Изчистване на показателя за изминатото разстояние): изчиства записа за изминатото разстояние и го нулира.

 • Команда Sonar Simulator (Симулатор на сонара): включва и изключва функцията на симулатора. Полезна за разучаване на работата с уреда и всичките му функции.

 • Команда Transducer Type (само за двулъчеви уреди): настройва типа на вградения трансдюсер.

 • Команда RESET OPTIONS (Изчистване на настройките): връща всички настройки и автоматични функции към техните оригинални заводски настройки. Това е голямо предимство, когато разучавате или експериментирате с различни настройки.

 • Команда Set Language (Избор на език): Вашият уред има менюта на 10 различни езика. Тази команда сменя езика на уреда.

 • Команда Software Information (Информация за софтуера): Уведомява Ви коя версия на операционната система е заредена във Вашия уред.

Меню сонар

Менюто Сонар съдържа команди за общите функции и възможности на сонара. Вие достигате до меню Сонар като натиснете бутон MENU веднъж. Вие стартирате команда като натискате Стрелка ↑ или Стрелка ↓, за да повдигнете командата и след това натиснете бутон ENT. За да изчистите екрана на менюто и да се върнете към основния екран, натиснете бутон EXIT.

Прозорец на Меню Сонар. Повечето от тези функции се разглеждат в раздел Напреднали.

Команди на меню сонар

Меню Сонар съдържа команди за генералните функции и възможности на сонара. Повечето от тях са описани детайлно в раздел Напреднали, но SENSITIVITY (чувствителност) и AUTO SENSITIVITY (автоматична настройка на чувствителността) са важни основни функции, които се обсъждат и тук, и в раздел Напреднали. Другите команди на меню Сонар включват: • Команда GRAYLINE ™: отделя рибата и други обекти близо до дъното от реалното дъно и определя състава / твърдостта на дъното.

 • Команда Depth Range (Дълбочинен обхват): ръчно настройва обхвата на дълбочината, показан на картата на сонара.

 • Команда AUTO Depth Range (Автоматична настройка на дълбочинния обхват): автоматично настройва дълбочинния обхват, показан на картата на сонара, за да показва винаги дъното в долната част на екрана.

 • Команда Upper and Lower Limits (Горна и долна граници): настройва горната и долната граници за дълбочина на картата на сонара. Позволява Ви да променяте мащаба на специфичен отрязък от водната колона.

 • Команда Stop Chart (Спиране на картата): спира движението на картата на сонара. Използва се, когато искате да “замразите” образа за по-детайлно разглеждане.

 • Команда Chart Speed (Скорост на движение на картата): настройва скоростта на движение на картата на картата на сонара.

 • Команда Depth Cursor (Курсор за дълбочина): показва линията на курсора на картата на сонара, което Ви позволява точно да измерите дълбочината на определена цел от сонара.

 • Команда Overlay Data (Данни в горния край на екрана): избира какъв тип информация (например температура на водата) да бъде показан в горната част на екрана на картата на сонара.

 • Команда SONAR FEATURES (Функции на сонара): извежда меню Функции на сонара, което контролира много функции и възможности, включително модул на екрана на картата, автоматична настройка на дълбочината и чувствителност, прозрачност на повърхността, изключване на шума, символи за риба, промяна на мащаба и ред за зоната.

 • Команда Ping Speed (Честота на сигналите): настройва честотата, с която се правят сигналите на сонара.

Страници

Този уред има пет основни възможности за настройка на екрана. Това са Full Sonar Chart (Пълна карта на сонара), Split Zoom Sonar Chart (Промяна на мащаба на отрязък от картата на сонара), Split Frequency Sonar Chart (Отрязък от картата на сонара за чувствителността), Digital Data (Цифрови данни) и Flashgraf™ (Радар).

Вие достигате до различните модули на екрана като натискате бутон PAGES. Вие избирате възможност за екрана като използвате Стрелка ↑ или Стрелка ↓, за да повдигнете желаната възможност и след това натиснете бутон ENT. (Вие можете да изчистите Меню Страници като натиснете бутон EXIT.)Меню Страница, показващо някои възможности за екрана на сонара (Вляво двулъчево меню; вдясно, еднолъчево меню.)

Пълна карта на сонара е основната възможност за екрана. Това е изобразяване на напречен разрез на водната колона под дъното на лодката. Картата се движи по екрана, като показва сигналите на сонара, които представляват риба, плаващи обекти и дъното.

Екран на сонара, показващ модул Пълна карта на сонара.Възможности за екрана на картата на сонара (отляво), екран, разделен на две-мащабиране (при всички водели) и екран, разделен на две-различна честота (Само за модели Х 126 DF и Х 136 DF).Възможности за екрана на картата на сонара (отляво надясно) цифрови данни и Радар.

Вие можете да правите потребителски настройки как да бъдат показвани картинките на прозореца на сонара и други данни. Ние ще обсъдим всички тези функции и възможности в раздел Напреднали, но за да Ви покажем колко лесен е за работа уредът, следващата страница съдържа опростено, 10-стъпково предложение, което покрива повечето от ситуациите при търсене на риба. Тази бърза справка описва как ще работи Вашият уред с всички функции на сонара, настроени на техните автоматични модули, което е по заводска настройка.Основни функции на сонара за кратък достъп

 1. Инсталирайте трансдюсера и уреда. Свържете уреда към електрическото захранване и трансдюсера.

 2. Запалете двигателя на лодката.

 3. За да включите уреда, натиснете бутон PWR.

 4. Отправете се към местата, където ловите риба. Вашият уред автоматично показва с числа дълбочина и температура на повърхността на водата в ъгъла на екрана. Автоматичните настройки ще следят дъното, като го показват в долната част на екрана. Пълната карта на сонара ще се движи отдясно наляво, като показва какво има под лодката, когато се придвижвате.

 5. Като наблюдавате сигналите на сонара, Вие можете да промените екрана като:

ZOOM IN (Увеличаване на мащаба), за да увеличите картата за по-голяма детайлност натиснете бутон ZIN.

ZOOM OUT (Намаляване на мащаба), за да се върнете към модул Пълна карта: натиснете бутон ZOUT.

 1. Ако е необходимо, настройте чувствителността, за да подобрите данните по картата. Натиснете бутон MENU | ENT и меню SENSITIVITY (Чувствителност) ще се появи в лявата страна на Вашия екран. Използвайте Стрелка ↑ и Стрелка ↓, за да промените настройките.

Увеличаването на чувствителността ще покаже повече информация на Вашия екран, което може да доведе до препълване. Намаляването на чувствителността ще филтрира една част от информацията, но е възможно да изпусне важни образи. Ние препоръчваме настройване на чувствителността докато фонът стане леко “пиперен” – т.е. да бъде напръскано с точки, но отделни обекти (като дъги на обхват или форми по дъното) да могат да бъдат лесно отделени от фона.

 1. Наблюдавайте екрана за появата на дъги на обсег. Когато видите дъги на обсег, Вие сте открили рибата! Спрете лодката и пуснете своята примамка или стръв във водата на дълбочината, показана на картата на сонара.

 2. Измерете дълбочината на рибата като визуално сравнявате дъгите на обсег със скалата на дълбочина в дясната страна на екрана или получете по-точна мярка с Курсора за дълбочина. Натиснете бутон MENU | Стрелка ↓ докато стигнете до DEPTH CURSOR (Курсор за дълбочина) | ENT. Натиснете Стрелка ↓ (или Стрелка ↑), за да подравните линията на курсора с дъгата на обсег. Точната дълбочина се появява в прозорец в десния край на линията на курсора. За да изчистите курсора, натиснете бутон EXIT.

 3. Ако дрейфате много бавно или сте на котва, Вие не се движите достатъчно бързо, за да може рибата да върне сигнал за дъга на обсег. Като дрейфате над рибата или рибата плува през конуса на сигнала на трансдюсера, сигналът за рибата ще се повява като права линия, прекарана между повърхността и дъното.

 4. За да изключите уреда, натиснете и задръжте бутон PWR за три секунди.

Работа със сонара

Както можете да видите от кратката справка от предходната страница, основната работа с уреда е доста лесна. Ако сте новак в работата със сонари, пробвайте работа с уреда със заводските настройки докато получите усещане как работи. Като учите основните функции, има една настройка, която може да се наложи да променяте от време на време – чувствителността.

Чувствителността контролира способността на уреда да хваща сигнали. Ако искате да виждате повече детайли, пробвайте да увеличите чувствителността с малко. Има случаи, при които се появяват прекалено много смущения на екрана. Намаляването на чувствителността може да намали смущенията и да покаже най-силните сигнали за риба, ако има риба. Като промените настройката за чувствителността, Вие можете да видите разликата на картата докато тя се движи.Тези фигури показват резултати от различни нива на чувствителност на едно и също място. Фиг. 1: Чувствителност, настроена на 88 %. Типична за автоматичен модул. Фиг. 2: Чувствителност, настроена на 75 %. Фиг. 3: Чувствителност, настроена на 50 %. Фиг. 4: Чувствителност, настроена на 100 %.

Вие можете да промените нивото на чувствителност, независимо от това дали сте в Модул Автоматична настройка на чувствителността или в модул Ръчна настройка на чувствителността. Методът за настройване работи по един и същ начин в двата модула, но дава леко различни резултати.

Настройката на чувствителността в модул Автоматична настройка на чувствителността е подобна на настройването на скоростта на колата с педала за газта, когато е включен автопилот. Вие може да увеличите скоростта на колата, но когато отпуснете газта, автопилотът автоматично Ви спира от по-бавна скорост, отколкото е настройката за минимална скорост.

При Вашия уред, Автоматичният модул Ви позволява да увеличите чувствителността до 100 %, но уредът ограничава Вашите минимални настройки. Това Ви предпазва от прекалено ниска чувствителност, за да позволи автоматично следене на дъното. Когато промените настройките с включен Автоматичен модул, уредът ще продължи да следва дъното и да прави минимални настройки на нивото на чувствителността в посока на настройката, която сте избрали.

Настройката на чувствителността в Модул Ръчна настройка на чувствителността е подобна на карането на кола без автопилот-имате пълния ръчен контрол върху скоростта на колата. Във Вашия уред Ръчният модул Ви позволява да настройвате чувствителността на 100 % (максимално) или 0% (минимално). В зависимост от условията на водата и дъното, сигналът за дъното може напълно да изчезне от екрана, когато намалите чувствителността на около 50% или по-малко.

Опитайте се да настройвате чувствителността в двата модула, за да видите как работи.За да настроите чувствителността:

 1. Натиснете бутон MENU | ENT.

 2. Повява се ред за контрола на чувствителността. Натиснете бутон Стрелка ↓, за да намалите чувствителността; натиснете Стрелка ↑, за да увеличите. Когато е настроена на желаното ниво, натиснете бутон EXIT. (Когато достигнете максималната или минималната граница, прозвучава звук.)Вляво, Меню Сонар с избрана команда Чувствителност. Вдясно ред за контрол на чувствителността.

Забележка:

За да промените чувствителността в Модул Ръчна настройка, първо изключете Автоматичната настройка на чувствителността: от страница сонар, натиснете MENU | Стрелка ↓, за да стигнете до AUTO SENSITIVITY | ENT | Стрелка ↑ до SENSITIVITY | ENT. Натиснете Стрелка ↓ или Стрелка ↑, за да изберете различна настройка за чувствителността. Когато е избрана на желаното ниво, натиснете бутон EXIT.Важен съвет:

Докато експериментирате и се обучавате, е възможно да направите такива настройки, че образът на сонара напълно да изчезне от Вашия екран. Ако това се случи, запомнете, че е лесно да превключите обратно на напълно автоматична работа като просто възстановите заводските настройки. Ето как:За да възстановите заводските настройки

 1. Натиснете бутон MENU | MENU | Стрелка ↓, за да достигнете до RESET OPTIONS | ENT.

 2. Уредът Ви пита дали искате да изчистите всички настройки. Натиснете Стрелка ↓ или Стрелка ↑, за да изберете YES | ENT. Всички настройки са изчистени и уредът се връща обратно към оригиналните си настройки.

Символи за риба или Пълна карта на сонара

Вие може да сте забелязали, че ние използвахме дъги на обсег в модул Пълна карта на сонар за нашия пример, а не популярният символ за риба на функцията FISH I.D. Ето защо:

FISH I.D. е по-лесен начин за новака да познае сигнала за риба, когато го види. Обаче, откриването на рибата по символ има някои ограничения.

Микропроцесорът, вграден в сонара на Вашия уред, е изключително мощен, но може да бъде объркан. Някои от сигналите, определени като риба могат да бъдат клони на дървета или костенурки! За да видите какво има под Вашата лодка в максимален детайл, ние препоръчваме да изключите функцията FISH I.D. и да започнете да се учите да интерпретирате дъгите на обсег.

Функцията FISH I.D. е най-удобна, когато сте в друга част на лодката или извършвате някаква операция, която Ви възпрепятства да гледате екрана на сонара. Тогава, Вие можете да включите функцията FISH I.D. и вградения звуков сигнал за риба. Когато голямата риба плува под Вашата лодка, Вие ще я чуете!

FISH I.D. ™ също може да бъде полезна, когато искате да покажете на екрана някои от данните, събрани от Вашия уред. Например, в един такъв случай рибари в залива на Сан Франциско видели облаци от точки във водата, но не и дъги на обсег. Когато мрежата била извадена, там нямало нищо повече от няколко малки медузи. Рибарите превключили техния LOWRANCE сонар на функцията FISH I.D., който показал ято медузи и ясно показал уловката като символ за риба.Други свободни съвети за обучение

Предходният абзац дискутираше FISH I.D., звукови сигнали за риба и други функции в повече детайли. Ако Вие или Ваш приятел имате достъп до интернет, Вие можете също така да научите повече за интерпретирането на това, което виждате на Вашия екран. Посетете нашия уебсайт на адрес: WWW.LOWRANCE.COM. Не забравяйте да погледнете и безплатния за теглене SONAR TUTORIAL (Самоучител за работа със сонара), който включва анимирани илюстрации и повече картинки на реални данни на сонара, всичко детайлно описано. Има дори “настроена за печат” версия на самоучителя на нашия уеб сайт... това е една огромна добавка към това ръководство!

Като най-изчерпателен съветник за обучение, не забравяйте да изтеглите безплатния софтуер – емулатор за Вашия уред. Освен, че е просто удоволствие, тази програма може да Ви помогне да научите и основни и операции за напреднали, без да се налага да изгаряте гориво на лодката! Lowrance е първият производител на сонари, който предлага подобен вид средство за обучение за своите клиенти.

Компютърната програма симулира актуален уред сонар на Вашия компютър. Вие може да я стартирате с клавиатурата на компютъра или да използвате Вашата мишка, за да натискате виртуалните бутони. Лесни доунлоуд и инструкции могат да бъдат открити на нашия уебсайт.

Каталог: upl doc
upl doc -> Програма имунология за всички Immunology for all fourth national congress of immunology
upl doc -> Четиридесет и първа редовна сесия резолюция 937 (1990)1
upl doc -> Програма за развитие на широколентовия достъп в Република България март 2009 г. Съдържание 1 Въведение 2
upl doc -> Комисия на европейските общности брюксел, 2007
upl doc -> Препоръка (2006)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно Конвенцията на юнеско за защита и насърчаване на разнообразието на културните изразни форми
upl doc -> Комисия на европейските общности брюксел, 29 2007
upl doc -> Проект наредба № от г
upl doc -> Наредба №7 от 01 юли 2008 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница