Фокус група: работодатели съдържаниестраница1/9
Дата24.07.2016
Размер1.24 Mb.
#3356
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Механизми на взаимодействие между работодателите и наетите лицаФОКУС ГРУПА: РАБОТОДАТЕЛИ

Съдържание


1. Увод 4

1.1. Обща рамка на тематичната област 4

2. Методическо ръководство за провеждане на обученията 7

3. Учебна програма 10

3.1. Анотация 10

3.2. Съдържание 11

3.3. Литература 12

4. Учебно-образователен пакет 16

4.1. Фирмена политика и организационна среда 16

4.2. Интеграция на интересите с целите на фирмата 23

4.3. Системи за участие, споделено управление и консултиране 41

4.4. Задължения на работодателите за информиране и консултиране на работниците и служителите 64

4.5. Взаимодействие на работодателите със синдикалните организации в предприятието 80

4.6. Условия за сключване на КТД и възможности за участие на работниците и служителите в колективното договаряне и консултиране с работодателя 118

4.7. Тест за проверка на знанията 151

4.8. Теми за дискусия 159

Списък на използваните съкращения
Ал. алинея

Бр. брой


БТПП Българска търговско-промишлена палата

ДВ Държавен вестник

ЕК Европейската комисия

Изм. изменен

КСО корпоративната социална отговорност

КТ Кодекс на труда

КТД колективен трудов договор

МОТ Международна организация на труда

МСП малки и средни предприятия

НСИ Национален статистически институт

ООН Организация на обединените нации

ОСУ организационна структура на управление

Отм. отменен

СБ Световната банка

СУЧР стратегическото управление на ЧР

ТЗ Търговски закон

УЧР управление на човешките ресурси

Чл. член


ЧР човешки ресурси

1.Увод

1.1.Обща рамка на тематичната област


В изготвения в рамките на предходната дейност 2 по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” доклад, с който са представени тематични области за обучение и дискусии, една от посочените теми е дефинирана като „Механизми на взаимодействие между работодателите и наетите лица”.

Целта на обучението по тази тема се определя като „подобряване на взаимодействието между работодателите и наетите лица на основата на фирмената политика и стратегии за увеличаване конкурентоспособността на икономическите субекти и изграждането на бизнес организациите като надеждни партньори и социално отговорни участници в икономическия живот на обществото”.

Определя се и следното съдържание на модула:


 • фирмена политика и характеристика на фирмената среда;

 • интеграция на интересите на всички с главните цели на фирмата;

 • механизми да съчетаване стратегиите на организациите с интересите на наетите лица; системи за участие;

 • задължения на работодателите за информиране на наетите и техните организации за икономическото и финансово състояние на предприятието;

 • условия за сключване на колективен трудов договор; представителност на интересите и тяхната защита;

 • възможности и задължения на наетите лица за участие в колективното договаряне и консултиране с работодателя.

За фокусна група е определена първоначално групата на работодателите. Впоследствие възложителят добавя и втора фокус група – тази на заетите лица и синдикалистите. В териториалния/секторния обхват са включени всички райони/сектори. Предвидените форми са обучение/дискусия.

Разработчикът на темата приема предложените цел, съдържание, обхват, форма на обучение и структура на модула като основа за разработване на методическия и учебен инструментариум. Към тях се добавят някои подтеми за обогатяване на познанията и уменията на фокусната група. С това погледът върху проблемите се разширява, като по този начин се оформя и междудисциплинарна област между визираните в проекта фокусни групи – на работодателите и на заетите / синдикалистите. (Вж. Фигура 1.)Фигура 1: Междудисциплинарна област за сътрудничество и взаимодействие между партньорите


Следователно, без да коригират съществено първоначално предвидения обхват, тези изменения и допълненията допринасят за по-пълното и по-точното обхващане на темата.

2.Методическо ръководство за провеждане на обученията


Методологията за разработването на учебни материали по настоящата тема е съобразена с различните интереси на работодатели и наети лица – обединени или не в синдикални организации. В този контекст, учебните материали, предназначени за работодателите, ще се характеризират с необходимия професионален стил на изложение, с отчитане на теоретичните достижения и развитието на управлението на трудовите отношения, с използването не само на повече „бизнес“ доводи при обосноваването на едни или други механизми за взаимодействие, но и съвременни „добри” практики за търсене на оптимум при съвместяването на интересите на бизнеса и наетите.

С цел постигането на по-висока ефективност в обучението, учебните материали ще съдържат както теоретичните и правни аспекти по темата, така и практически въпроси за дискусия, инструменти за проверка на знанията и генериране на специфични решения по проблемите на конкретни фирми.

Прагматичната научност ще се балансира с широк набор от практически казуси и примери от чуждата и българската практика, с което ще се реализират две цели:


 • високо равнище на възприемане и усвояване на учебния материал;

 • отчитане във висока степен на регионалните и отрасловите особености на предлаганите механизми за взаимодействие.

Съдържанието на учебните материали ще отрази дадените препоръки за обхвата и структурата на темата, но същевременно ще включи и следните особено важни за съответната фокусна група акценти:

 • стратегии за интегриране на интереси и механизми да съчетаване стратегиите на организациите с интересите на наетите лица;

 • системи за участие и споделеното управление и консултиране;

 • задължения на работодателите за информиране на наетите и техните организации за икономическото и финансово състояние на предприятието;

 • създаване на условия за синдикална дейност, представителност на интересите и тяхната защита;

 • управление на различните интереси като условие за постигане на по-високи резултати;

 • колективен трудов договор и неговите възможности за съчетаване интересите на организацията и на работещите в нея.

Методите, които ще си използват при разработването на учебните материали включва: • анализ и синтез на най-новите научни изследвания по темата;

 • сравнителни анализи и открояване на най-доброто от чуждата практика;

 • представяне на действащите национални, европейски и други международни политически и правни документи (закони, европейски директиви, конвенции на МОТ и други), които регламентират професионалните отношения между работодателите и наетите лица, както и възможните механизми на взаимодействие между тях;

 • примери за допълващата и коригираща роля на синдикатите в осъществяването на механизмите за взаимодействие;

 • предоставяне на референтен списък с източниците, от които базовите знания могат да бъдат допълвани и задълбочавани.

Каталог: files -> custom -> OnlineSelfinform
custom -> Конкурс за деца на National Geographic („Конкурсът ). Победителите в националния конкурс на
custom -> Пълномощно – образец
OnlineSelfinform -> Програма „развитие на човешките ресурси", 2007 2013 bg 051PO001 07 "Инвестира във вашето бъдеще"
OnlineSelfinform -> Фокус група: работодатели съдържание Увод 4
OnlineSelfinform -> Фокус група: заети / синдикалисти съдържание
OnlineSelfinform -> Фокус група: работодатели съдържание
OnlineSelfinform -> Фокус група: заети / синдикалисти съдържание
OnlineSelfinform -> Програма „развитие на човешките ресурси", 2007 2013 bg 051PO001 07 "Инвестира във вашето бъдеще"
OnlineSelfinform -> Фокус група: заети / синдикалисти съдържание
OnlineSelfinform -> Фокус група: работодатели съдържание Увод 4


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница