Фонд за асистирана репродукциястраница1/4
Дата22.03.2017
Размер462.49 Kb.
  1   2   3   4
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135624460

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ"

В сила от 20.03.2009 г.

Издаден от Министерство на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.21 от 20 Март 2009г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят:

1. организацията на работа и дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция";

2. медицинските критерии за определяне на лицата за организационно и финансово подпомагане със средства от Център "Фонд за асистирана репродукция".


Чл. 2. Център "Фонд за асистирана репродукция", наричан по-нататък "фонда", е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването с численост 5 щатни бройки.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Приходите на фонда се формират от следните източници чрез бюджета на Министерството на здравеопазването:

1. субсидия от държавния бюджет;

2. дарения и помощи;

3. други приходи, предвидени в нормативен акт.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Средствата по чл. 3 се разходват за обезпечаване дейността на фонда.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Издръжката на фонда се осигурява от субсидията по чл. 3, т. 1, като размерът на разходите за съответната година се определя в бюджетната сметка на фонда.


Чл. 5. (1) Фондът осъществява следните функции:

1. организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане;

2. контрол върху дейността по асистирана репродукция на лечебните заведения, получили финансиране от фонда, съвместно с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация;

3. организиране и провеждане на дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на фонда;

4. даване на методически указания относно процедурите по отпускане, разходване и отчитане на финансовите средства за асистирана репродукция, предоставени от фонда;

5. провеждане на информационна политика относно дейностите по асистирана репродукция;

6. създаване и поддържане на регистър на лицата, които са подали заявления за организационно и финансово подпомагане от фонда за извършване на асистирана репродукция, и на информацията по т. 1 - 6 от приложение № 1 към чл. 7, т. 12;

7. проверки по сигнали, свързани с дейностите по асистирана репродукция, финансирани със средства на фонда, съвместно с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация.

(2) Фондът осъществява дейността си при спазване на Административнопроцеусалния кодекс.
Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА


Раздел I.
Директор
Чл. 6. (1) Фондът се управлява и представлява от директор, който се назначава по трудово правоотношение от министъра на здравеопазването.

(2) Администрацията на фонда се състои от служители с медицинско, икономическо или юридическо образование.


Чл. 7. Директорът:

1. организира, ръководи и представлява фонда;

2. носи отговорност за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средства от фонда;

3. издава заповеди за организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България или прави мотивиран отказ;

4. сключва, изменя и прекратява договори с лечебни заведения за финансиране на дейностите по асистирана репродукция;

5. определя със заповед длъжностни лица, които осъществяват контрол на дейностите по асистирана репродукция в лечебните заведения, получили финансови средства от фонда;

6. осигурява защита и носи отговорност за съхранение на личните данни и здравната информация;

7. организира и носи отговорност за изпълнение на решенията на обществения съвет;

8. изпълнява функциите на работодател по отношение на работещите във фонда;

9. утвърждава длъжностното щатно разписание и длъжностните характеристики на работещите във фонда;

10. организира провеждането на информационната политика на фонда, като осигурява публичност и прозрачност на неговата дейност;

11. утвърждава със заповед списък на външни експерти;

12. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) представя на министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността на фонда в срок до 20 февруари на следващата година по образец съгласноприложение № 1;

13. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) представя на министъра на здравеопазването тримесечни анализи за разходването на средствата на фонда в срок до 20-о число на месеца, следващ тримесечието;

14. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) осигурява обявяването на интернет страницата на Център "Фонд за асистирана репродукция" на информация за размера на средствата, изразходвани за предходното тримесечие, и за остатъчния размер на средствата по чл. 3, т. 1 до 28-мо число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие;

15. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) въз основа на анализите по т. 13 в срока по т. 14 осигурява обявяването на интернет страницата на Център "Фонд за асистирана репродукция" прогноза за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през второто тримесечие, следващо отчетния период по т. 13;

16. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) осъществява други дейности, свързани с управлението и функционирането на фонда.


Чл. 8. Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него със заповед служител от фонда за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.
Раздел II.
Атестиране
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Директорът на фонда се атестира всяка година в срок до 3 месеца след изтичане на срока от предходното атестиране.


Чл. 10. Основните цели на атестирането са:

1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения на директора;

2. оценяване изпълнението на функциите, регламентирани в нормативните актове и длъжностната характеристика;

3. подобряване дейността на фонда.


Чл. 11. Атестирането се организира от министъра на здравеопазването, който уведомява директора на фонда за деня на атестацията не по-късно от 5 работни дни преди нейното провеждане.


Чл. 12. (1) Атестацията се провежда от комисия, определена от министъра на здравеопазването.

(2) Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.


Чл. 13. Атестирането се извършва по следните показатели:

1. управленски умения, които включват оценяване на: оперативност, координиране и контрол; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане;

2. организация на дейността на фонда, която включва оценяване на: организационни умения, инициативност, борба с корупцията, умения за работа в екип, медийна политика;

3. обем, качество и ефективност, които включват оценяване на: броя и сроковете на разгледаните заявления за организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на асистирана репродукция; броя на постъпилите и разгледани сигнали, свързани с дейността на фонда, и резултатите от тях.


Чл. 14. Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите съобразно чл. 13атестацията може да бъде:

1. отрицателна;

2. неудовлетворителна;

3. добра;

4. много добра.


Чл. 15. (1) За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта и запознава директора с нейното съдържание, който я подписва.

(2) Ако директорът не е съгласен с поставената оценка, може да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.

(3) Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът е подписал атестационната карта.


Чл. 16. (1) Министърът на здравеопазването е длъжен да се произнесе по възражението в 10-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.

(2) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.

(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до един месец от неговото решение.


Чл. 17. Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на директора.


Чл. 18. Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение на директора на фонда, ако е получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
Глава трета.
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ. ЗВЕНО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФОНДА. ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) При изпълнение на своите функции директорът на фонда се подпомага от:

1. обществен съвет;

2. администрацията на фонда, която се състои от служители по трудово правоотношение, назначени от директора;

3. Министерството на здравеопазването чрез звено за подпомагане на Център "Фонд за асистирана репродукция";

4. външни експерти по гражданско правоотношение.


Чл. 20. (1) Общественият съвет се състои от 7 членове, определени с решение на Министерския съвет.

(2) Общественият съвет:

1. разглежда заявления на български граждани за организационно и финансово подпомагане от фонда за извършване на асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България;

2. изработва, актуализира и оповестява принципи и правила, въз основа на които се набират и разходват финансови средства за осъществяване дейността на фонда, и предлага максимални стойности за финансиране на дейности по асистирана репродукция със средства от фонда;

3. организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на фонда;

4. прави предложение до директора на фонда по всяко подадено заявление, като при положително становище предлага и размера на необходимата парична сума до определения максимален размер на средствата за съответната дейност;

5. разглежда финансовата и медицинската документация, представена от лечебните заведения след извършване на дейностите по асистирана репродукция, и прави предложение до директора на фонда за изплащане на сумите или за отстраняване на непълноти и неточности;

6. участва със свои представители при осъществяване на контрола по чл. 5, т. 2 и 7 в качеството на консултанти.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) За членове на обществения съвет се определят петима изтъкнати медицински специалисти с призната специалност "акушерство и гинекология" и с професионален опит в областта на асистираната репродукция, както и двама представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Най-малко половината от експертите в състава на съвета се обновяват на всеки две години.

(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Член на съвета може да бъде освободен предсрочно по предложение на министъра на здравеопазването по всяко време.

(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Представителите на юридически лица с нестопанска цел по ал. 3 не получават възнаграждение за дейността си в обществения съвет.


Чл. 21. (1) Звеното за подпомагане на фонда се състои от служители на Министерството на здравеопазването, определени със заповед на министъра на здравеопазването.

(2) Звеното за подпомагане на фонда осъществява административно-техническото му обслужване.


Чл. 22. (1) Директорът на фонда със заповед определя списък на външните експерти, които подпомагат дейността на фонда.

(2) При необходимост по предложение на обществения съвет могат да бъдат поканени и други специалисти по конкретни случаи.


Чл. 23. Директорът на фонда и лицата по чл. 19, т. 1, чл. 21 и 22 нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница