Форекс пазар. Фундаментален и технически анализ индикаториДата14.02.2017
Размер294.24 Kb.
#14911

ФОРЕКС ПАЗАР. ФУНДАМЕНТАЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ - ИНДИКАТОРИ


Валутният пазар Foreign Exchange Market, или наричан накратко FOREX или FX, е най-бързоразвиващият се пазар в световен мащаб. Той представлява междубанков пазар, на който участници са търговски банки, централни банки, финансови къщи, експортно/импортно ориентирани търговци, корпорации, хеджфондове, както и физически лица като всички нас.

  • Форекс търговците получават своята печалба, като купуват валута на по-нисък курс и я препродават на по-висок курс.

  • Форекс е извънборсов пазар и функционира 24 часа в денонощието по цял свят, затваря се единствено през уикендите

  • Във всяка една секунда във Форекс се провеждат стотици форекс сделки.

  • Форекс пазара се открива най-рано в Азия, после в Европа и накрая в САЩ.

ПРЕДИМСТВА НА ФОРЕКС:


  • Форекс няма определено местоположение.

  • За да извършвате финансови операции на Форекс не е необходимо да излизате дори от вкъщи.

  • За търговията на Форекс вие необходим само компютър с интернет свързаност.

  • Необходим ви е също и форекс брокер.

УЧАСТНИЦИТЕ на Форекс пазара, са:

1.Банките като участници във Форекс


Нормалната дейност на банките е извършването на валутни сделки по нареждане на своите клиенти. Търговските банки участват на Форекс пазара, както за собствена сметка, така и за сметка на своите клиенти, които извършват валутна търговия и имат нужда от защита на своите евентуални приходи от промените във курсовете на валутите, които се осъществяват на валутния пазар Форекс. Тази разновидност на търгуване се нарича хеджиране, като с нея се цели защита от бъдеща промяна на валутните курсове.

2.Спекулантите във Форекс


Спекулантите във Forex пазар търгуват, за да реализират печалби от промените в курсовете между различните валути. Представляват клиенти, участващи на валутния пазар Форекс с единствената цел да спечелят от евентуалното поскъпване или поевтиняване на определена валутна двойка. Те основно се крепят на техническия и фундаменталения анализ, за да предвидят бъдещото движение на цените на валутните инструменти.

3.Маркет мейкърите във Форекс пазара


"Маркет-мейкър" е лице, което присъства трайно на финансовите пазари с цел да търгува за собствена сметка чрез закупуване и продажба на финансови инструменти срещу свои собствени средства по определени от него цени.

4.Въвеждащи Форекс брокери

Въвеждащите брокери имат сключен договор за представителство с маркет мейкър с цел разпространение на услугата и привличане на нови клиенти.


5.Импортно/Експортно ориентирани търговци като участници във Форекс


Това обикновено са фирми, които се занимават с внос или износ на различни стоки и услуги, при които има голямо наличие на валутен риск. За да избегнат валутния риск те застраховат (хеджират) своите плащаният или вземания, като отварят обратни на тях позиции при банка или даден маркет мейкър.
ЦЕЛТА НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ FOREX ПАЗАРА Е ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПЕЧАЛБА ОТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ.
Повече от деветдесет и пет процента от всички сделки сключващи се на валутния пазар са със спекулативна цел.

Останалите сделки са с цел хеджиране и се извършват от търговски фирми, като по този начин се цели предпазване от промените във валутните курсове. Този вид валутна търговия не е фиктивна. Двете страни по сделката – купувача и продавача, поемат задължение да купят, респективно да продадат съответните валути по сделката. След определено време всеки може да затвори позицията си като извърши обратната сделка и ефективно по сметката му се отразяват само печалбата или загубата от сделките.

На Форекс пазара сделките се сключват посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите търговски банки и брокерски къщи.
С развитието на информационните технологии и интернет, на валутния пазар се включиха и дребните инвеститори, като по този начин се допринесе за увеличаването на ликвидността, намаляването на комисионните и стесняването на спредовете.

Форекс пазарът е най-големият пазар по оборот в света и всекидневно на него се сключват сделки за близо 4 трилиона долара.

Когато се търгува с валута, винаги се избират комбинация от две валути:  • купува се евро и едновременно с това се продава лев

  • купува се американски долар и се продава евро. По този начин се образуват основните валутни двойки, с които можете да търгувате.


Спот валутен курс


    Спот курсът представлява цената на една валута, измерена в друга – например цената на един щатски долар, дадена в левове. Спот курсовете на всички валути, котирани срещу щатския долар (USD), се определят като основни валутни курсове, в останалите случаи говорим за кросове.
    

    На валутния пазар под дата на спота се разбира два работни дни след датата на сключване на сделката. Този период е нужен за подготовката по реалното извършване на сделката – например за изготвяне на необходимите документи, за синхронизиране плащанията, когато държавите, с чиито валути е сключена сделката, се намират в различни часови зони, и други. Датата на спота не може да бъде събота или неделя, както и дата, която е обявена за официален празник в една от двете държави, чиито валути са обект на сделката – в такъв случай като дата на спота се определя първият работен ден, следващ почивния ден или празника.


    Възможно е страните да се уговорят сделката да бъде извършена на дата, предхождаща спот-датата, т.е. на същия ден, на който сделката е сключена, или на следващия работен ден. Тогава говорим съответно за “вальор (дата) днес” и “вальор (дата) утре”. Курсът при сделки с вальор днес или с вальор утре, разбира се, е различен от спот курса, като разликата отразява лихвения диференциал (разликата в лихвените равнища) на двете валути.


Във валутните двойки първата валута се нарича базова, а втората - насрещна валута. Например, ако искаме да отворим позиция в EUR/USD на стойност 100 000, то тогава вие реално ще купим 100 000 евро и едновременно с това ще продадем съответното количество долари. Така вие спекулирате с възможността една от валутите да поскъпне спрямо другата.
При търговията с валути, дилърите винаги котират две цени - едната, по която можете да купите, а другата - по която можете да продадете дадена валута. Това е така, защото банките и форекс брокерите печелят от разликата между цена купува и продава. Разликата между курс купува и курс продава се нарича спред.
Валутните двойки се котират в числа от 5 цифри, последната, от които се нарича пойнт или пипс1, където един пипс е равен на 0.0001 от курса на съответната валута, с изключение на котирането в JPY, където разликата е 0.01. Имайки предвид, че всички играчи на пазара са запознати с моментната цена, а тя се променя много бързо, често се котират само последните 2 цифри, например: 00-20. Те се наричат пипсове. Или пипс е последната цифра след десетичната запетая при котировка, т.е. 0.0001 за основните валутни двойки като EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и др. и 0,01 от курса при валутни двойки, в които участва японската йена. Ако цената обаче скочи до 1.3500 – 1.3600 казваме, че тя е скочила с 1 фигура. Това е вторият знак след десетичната запетая. Една фигура е равна на 100 пипса.

Обектът на форекс търговията е обмяната на една валута за друга с очакването, че валутата, която сте купили ще поскъпне по отношение на тази, която сте продали. 

ЗАЩО ОБАЧЕ УЧАСТНИЦИТЕ НА ПАЗАРА ОЧАКВАТ ПРОМЯНА НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ?

Финансовата теория познава множество концепции, обясняващи първопричините и характера на промените при валутните нива. От гледна точка на глобалната валутна търговия обаче за инвеститора е важно да интерпретира понятието "разменен курс" в контекста на пазарната среда. Всяка валута представлява продукт, който определен брой пазарни участници искат да купят или да продадат. В този смисъл интересът към дадена валута (а респективно и цената й) ще нараства, когато вложенията в тази валута изглеждат привлекателни, и ще пада, когато инвестицията изглежда неблагоприятна. Следователно факторите, които оказват влияние върху валутните нива, са онези събития, които правят дадена валута по-привлекателна от останалите. Това могат да бъдат събития от макроикономическо, политическо, геополитическо и дори чисто психологическо естество
ПРИМЕР ЗА ПЕЧАЛБА ПРИ КУПУВАНЕ НА ЕВРО

Вашето действие EUR USD Купувате 10,000 евро при курс EUR/USD 1.18

Т.е. купуваме 10000 евро и заплащаме за тях 11,800 долара.

Две седмици по късно продаваме 10,000 евро срещу което получаваме 12500 долара, тъй като курсът евро-долар е 1,25. Печелим $700.

*EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800

** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500


Преди да започнем да търгуваме, трябва да определим дали искаме да купим или продадем.

Ако искате КУПИМ (което означава, че искате да купите базовата валута и да продадете втората валута във валутната двойка), вие бихте искали базовата валута да поскъпне, за да можете да я продадете на на по-висока цена. Това е заемане на дълга позиция.Дълга позиция = покупка.

Ако искате да ПРОДАДЕТЕ (което означава да продадете базовата валута и да купите втората валута във валутната двойка), вие бихте искали базовата валута да поевтинее и тогава да я купите на по-ниска цена. Това се нарича „скъсяване” или заемане на „къса позиция”.Къса позиция = продажба.
Bid/Ask спред

Всяка форекс котировка включва bid и ask. Bid е винаги по-нисък от ask. 


Bid-ът е цената на която дилърът желае да купи базовата валута. Това означава, че бид-ът е цената на която вие, като трейдър, ще продадете. 
Ask-ът е цената на която дилърът продава базовата валута. Това означава, че аск-ът е цената на която можете да купувате. Разликата между bid и ask цената се нарича спред - Разликата между курс купува (bid) и курс продава (ask).
ПРИМЕР ЗА ТЪРГОВИЯ ЕВРО ДОЛАР

EUR/USD - В този пример еврото е базовата валута. 

Ако вярвате, че щатската икономика ще продължи да отслабва, което е лошо за щатския долар, вие ще купите EUR/USD. Правейки това, вие купувате евро, разчитайки че то ще поскъпне срещу щатския долар. Ако вярвате, че щатската икономика е силна и еврото ще отслабва срещу долара, вие ще продадете EUR/USD. Правейки това, вие продавате евро с очакването, че то ще падне срещу долара. 


USD/JPY
В този пример щатския долар е базовата валута. 

Ако смятате, че японското правителство ще отслаби йената за да помогне на експорта, вие ще купите USD/JPY. Правейки това, вие купувате долари с очакването, че те ще поскъпнат срещу йената. 

Ако смятате, че японските инвеститори изтеглят средства от щатските финансови пазари и обменят всички тези долари обратно в йени, вие ще продадете USD/JPY. Правейки това, вие продавате долари с очакването, че те ще поевтинеят срещу йената.


GBP/USD
В този пример базова валута е паунда. 

Ако смятата, че британската икономика ще продължава да расте по-бързо от щатската, вие ще купите GBP/USD. Така вие ще купите паунди с очакванете, че те ще поскъпнат спрямо щатския долар.

Ако вярвате, че британската икономика се забавя докато икономиката на Щатите остава силна, вие ще продадете GBP/USD. Така вие продавате паунди с очакването, че те ще се обезценят спрямо щатския долар. 


USD/CHF
В този пример доларът е базовата валута.

Ако мислим че швейцарският франк е надценен, ще купим USD/CHF. Така вие ще купите долари с очакването, че те ще поскъпнат спрямо швейцарския франк. 

Ако мислите, че спукването на балона на недвижимите имоти в Щатите ще намали бъдещия икономически ръст и това ще отслаби долара, вие ще продадете USD/CHF. Така ще продадете долари с очакването, че те ще поевтинеят срещу швейцарския франк. 
ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ

Във Forex пазар фундаменталният анализ се уповава изключително на изследванията на причините за промяна на цените във Форекс търговията, тоест анализ на световните събития. Например лоши новини като, взрив в британското метро, световни природни бедствия, неблагоприятни събития от финансовите министерства на страните и много други. Подобни новини могат да бъдат изключително много, за това е необходимо да се запомни най-важното нещо, а именно, че нищо на този свят не се случва без да води други последствия след себе си. Разбира се, не всички събития оказват силни въздействия на цените на валутния пазар, за това съществуват специални икономически календари, в които са упоменати официално планираните събития, които могат да окажат силно влияние върху цените на Forex , и които е необходимо да се следят при работа на валутния пазар. Имайте и на предвид също, че и две събития биха могли да компенсират въздействията си. Във Forex съществуват много събития, които е необходимо да разберем, за да може успешно да прогнозираме движението на цените във валутния пазар.

Извод: ФУНДАМЕНТАЛНИЯТ АНАЛИЗ СЕ ОСНОВАВА НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ КАТО СЪБИТИЯ, НОВИНИ, ДАННИ ЗА ИНДЕКСИ И ПР.

Списък с основните фундаменталните индикатори във Форекс

Auto Sales - Продажби на автомобили

Продадените автомобили в рамките на 10- дневен период. Своевременното съобщаване на този вид индикатор / до три дни след 10- дневния период на изследване/ го прави един от водещите индикатори, които представят текущото състояние на американската икономика. Чрез неговите показатели, може да се правят дадени предвиждания за водещите индикатори като например: размера на продажбите на дребно- retail sales и размера на личното потребление.Balance of Payments - Платежен баланс

Сборът от оборота на всички икономически транзакции извършени в страната, включващи в себе си: търговия със стоки, услуги, финансови инструменти и туризъм. Терминът изразява този оборот на всички плащания от и към страната. Платежният баланс е изграден от: current account - текуща сметка и capital account - капиталова сметка. Платежният баланс е зависим от много фактори, включително и от икономическото състояние на другите държави.Balance of Trade (Merchandise Trade Balance) - Търговски баланс

Представлява разликата между вноса и износа на стоки в страната. Баланса е положителен /положително салдо, излишък/ когато износа надвишава вноса. Отрицателен търговски баланс/отрицателно салдо, дефицит/ е когато вносът превишава износа. Износът се прибавя към GDP- БВП докато вносът се маха от него. Търговския баланс на САЩ е с отрицателно салдо от средата на 1970г. Повишаващия се дефицит показва увеличаващото се потребление, което е признак за засилващата се икономика в страната.Beidge Book Fed Survey - Бежова книга

Често срещан термин за означаване на доклада на регионалните банки определени от федералния резерв, за местните икономически и финансови условия. Тази така наречена бежова книга е един от трите документа който се предоставят преди всяко заседание на членовете на федералния резерв. Останалите два документа са: blue book(синя книга) и green book(зелена книга).Blue Book - Синя книга

Често название на прегледа на сценариите за монетарен контрол, предоставян преди всяко заседание на Федералния резерв.Business Inventories and Sales - Цялостни запаси и продажби

Цялостните запаси и продажби обгръщат данните от докладите за запаси и поръчки на дълготрайни стоки, фабрични поръчки, продажбите на едро и дребно. Запасите са важна част от БВП(брутен вътрешен продукт), които оставят непродадени. Увеличаващите се запаси предразполагат към свиване на търсенето, което от своя страна води до рецесия.


Capital Аccount / Financial Acount/ -Капиталова сметка /Финансова сметка/

Движението на пари което не е пряко свързано с търговията, като инвестициите. Инвестиции с цел придобиване на цялостните или частични активи от чуждестранни компании /директно и портфейлни инвестиции/. Тук се включват покупко-продажбата на акции, облигации, парични трансфери и недвижими имоти.Construction Spending - Разходи за строителство

Разходите за строителство за жилищни и нежилищни сгради в частния сектор и по държавна поръчка, в рамките на един календарен месец.Consumer Price Index (CPI) - Индекс на потребителските цени

Индексът на потребителските цени измерва средното ценово равнище на фиксирана кошница продукти и услуги, закупувани от потребителите. Тук се обхващат цените на храна, дрехи, подслон, горива, транспорт, здравеопазване и други стоки и услуги за ежедневна необходимост. Те са разделени в седем категории, всяка от които е от различно значение (подслон, храна, транспорт, здравни услуги, облекло, развлечения и др.). Както и при PPI, пазарите се фокусират върху стойностите, изключващи храната и потреблението на енергия, за добиване на по-точна представа за факторите на инфлацията. Това разделение е необходимо, защото цените на храната и енергията се влияят от фактори, които не са икономически, например: атмосферно време, доставка на петрол или войни.Current Account - Текуща сметка/ Текущ Баланс

Текущата сметка е най-важният измерител на международния търговски баланс на стоки, услуги и едностранни плащания на една държава. Текущия баланс е едно от главните пера в платежния баланс(Balance of Payments). Текущата сметка включва в себе си търговския баланс ( Balance of Trade)Durable Goods Orders - Поръчки на трайни стоки

Тук се включват поръчки за незабавни и за бъдещи доставки на капиталови стоки (машини, оборудване), на транспортни средства и за министерство на отбраната. Големият размер на поръчките (самолети и граждански поръчки) ги прави много волатилни и е причина за резки колебания. Този индекс показва най-голяма ефективност, когато не се вземат предвид поръчките за транспорта и на министерството на отбраната при изчисление на средните тримесечни и годишни стойности.Employment Cost Index (ECI) - Цена на работната сила

Това е измерител на съвкупните компенсационни разходи, включващи заплати, надници, социални придобивки, както и премии, който се публикува всяко тримесечие. В този индекс не се включват служителите на федералното правителство.Employment Report - Дoклад за заетостта

В САЩ този индекс се счита за един от най-важните икономически показатели. Обикновено се публикува в първия петък на месеца и дава широк поглед върху икономиката, като покрива девет категории. Основните три компонента са:1. Payroll Employment - Заетост на пълен работен ден:

Тя измерва броя на заетите през определен месец. Необходимо е да се сравни тази стойност със средните стойности на предходните от 6 до 9 месеца, за да се получи вярна представа за тренда на пазара на работната сила. Като се анализира индикаторът, е необходимо да се вземат в предвид и ревизиите на показателя от предходните месеци които често са значителни.


2. Unemployment Rate - Равнище на безработицата:

Процентът на гражданите, които активно, но неуспешно, си търсят работа. Въпреки популярността на изнасяните данни, този индикатор няма голямо значение за пазарите, защото той обикновено е следващ пазара индикатор. Тоест фундаменталните икономически промени вече са настъпили и нивото на безработица следва основния тренд на икономиката.


3. Аverage Hourly Earnings Growth -Средна доходност на работен час Нарастването на разликата между стойностите на средната почасова доходност в два последователни месеца дава представа за растежа на заплатите/ надниците и потенциалната инфлация породена от нарастване на заплащането/. Годишните данни на показателя също се използват за определяне на дългосрочния тренд.

Factory Orders and Manufacturing Inventories - Манифактурни поръчки и производствени запаси
В много отношения този доклад повтаря доклада за Поръчката на дълготрайни стоки - Поръчките на трайни стоки, който се изнася седмица по-рано. Той обаче заслужава внимание, защото съдържа данни за поръчки и пратки на нетрайни стоки, производствени запаси и съотношението между запаси и продажби. Данните за поръчки ни предоставят информация за хода на производството за месеци напред. Стойностите на индикатора са много волатилни и може да има колебания от 3% или 4% за даден месец. Трудно е да се прогнозира и често се променя

Housing Starts/Building Permits - Начално жилищно строителство

Началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство всеки месец. Неговата важност се крие в способността му да влияе на икономиката и да прогнозира промени в растежа. Промените на лихвените проценти, особено на ипотеките, засягат жилищното строителство. Повишаването на лихвите предизвиква спад в продажбите на жилища, което рефлектира негативно и върху жилищното строителство, както и обратното - намаляването на лихвите стимулира продажбите и строителството на нови жилища
Industrial Production and Capacity Utilization - Индустриално производство. Степен на използване на производствения капацитет.

Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията, произведена в производствените предприятия. Федералният Резерв дефинира този показател като максималното ниво на производство, което може да се получи при нормална работна седмица, с наличното оборудване и обичайното количество време, отделено за поддръжка и ремонтни дейности. Нормалната стойност е между 81% и 83%. По-големите стойности могат да доведат до по-високи цени и инфлация.Institute for Supply Managment (ISM) - Институт за проучване на търсенето. /Бивш NAPM/
Това е водещо проучване на активността на производствения сектор осъществявано от института за проучване на търсенето. Докладът му се публикува в първия работен ден на месеца и съдържа подробности за производствения сектор преди да бъдат изнесени данните за заетостта. В широкия му обхват се включват шест основни компонента: цени, нови поръчки, доставки, продукция, запаси и заетост. Последните три индикатора непосредствено влияят върху предлагането., докато първите три индикатора определят търсенето. Наблюдението на индекса всъщност определя баланса между търсенето и предлагането и хвърля светлина върху политиката на федералния резерв, която се основава на тези отношения. Стойности над 50 се приемат като разширяване на определения сектор, а под 50 - свиване.

New Home Sales - Продажби на нови домове

Всеки месец се публикуват данните за продажбите на нови домове на национално ниво и за четири географски района - Североизточен, Среден Запад, Южен и Западен. Докладът съдържа и информация за цените и броя на домовете за продажба. Жилищата са много важен сегмент от икономиката, защото показват промените в потребителските разходи, които отразяват икономическата активност.Industrial Production and Capacity Utilization - Индустриално производство. Степен на използване на капацитетите

Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията на производствените предприятия в една държава и степента на пълноценно употребяване на ресурсите. Федералният резерв дефинира този показател като максималното ниво на производство, което може да се получи при нормална работна седмица, с наличното оборудване и обичайното количество време, отделено за поддръжка и ремонтни дейности. Нормалната стойност е между 81% и 83%. По-големите стойности могат да доведат до повишаване на цените и инфлация.IFO - Водещо проучване в Германия на бизнес условията.

Публикува се ежемесечно от института за икономически проучвания на Германия. Индексът IFO за бизнес климата показва икономическата активност и помага за прогнозирането на икономическия растеж на страната. Проучването обхваща оценките на повече от 7000 предприятия за икономическата ситуация, както и краткосрочните им планове. На базата на този икономически показател се съставят и индикаторите: Current Situation Index и Buisness Expectation IndexGross Domestic Product (GDP) - Брутен вътрешен продукт

Показателя се измерва в проценти, като се изчислява на база на изминало тримесечие(м/м) и на годишна база(г/г). БВП се представя чрез три форми advanced, предварителен (първа поправка) и финален (последна поправка). Поправките оказват влияние на пазара. Разглежда се и т.нар. дефлатор на БВП(брутен вътрешен продукт). Този показател измерва пазарната стойност на стоките и услугите, произведени в дадена страна, независимо от националността на фирмата, която притежава ресурсите. В стойността на БВП(брутен вътрешен продукт) се включват четири основни компонента: потребление, инвестиции, правителствени разходи и нетен износ (износ-внос). Първата стойност за първото тримесечие /Q1/ се определя от процентния растеж на първото тримесечие спрямо предходното. Показателя е един от най използваните за определяне на състоянието на икономиката, защото обхваща всички нейни сектори.Producer Price Index (PPI) - Индекс на производствените цени

Tози индекс измерва месечното изменение на цените на едро и включва стоки, индустрия и етап на производството. Той предхожда важния индекс на потребителските цени (CPI ). Пазарите обикновено се фокусират върху PPI, изключвайки храна и енергия, за да се добие по-вярна представа за бъдещото състояние на инфлацията.Personal Income and Personal Consumption Expenditures (PCE) - Личен доход и лични разходи
Индексът на личните разходи представлява промяната в пазарната цена на всички стоки и услуги, купувани от потребителите. Той е най-големият компонент на БВП. Личният доход е промяната в компенсацията, която потребителите получават от всички източници: заплати, доходи от наеми, дивиденти и лихви, обществено осигуряване, социални помощи и помощи за безработни. Тези две стойности ви дават сбора на спестяванията, които представляват разликата между disposable income (личен доход минус данъци) и потреблението, разделена на disposable income. Непрекъснатият спад на спестяванията е ключов показател, който трябва да се наблюдава, защото той посочва промените в потребителските разходи.

PMI - Perchasing Managers' Index

Индексът е широко използван за определяне на бизнес доверието в икономиката. Германия, Япония и Англия включват в PMI производствения сектор и сектора на услугите. Индексът отразява бизнес активността, бизнес очакванията, входящите цени, създаването на нови бизнес организации, равнището на новоназначените работни места. Най-общо индексът показва дали е налице разширяване и подобряване на бизнес средата.Retail sales - Продажби на дребно

Индикатора измерва процентното месечно изменение на приходите на магазините на дребно и включва трайни и нетрайни стоки. Това е първият реален индикатор за потребителските разходи. Недостатъците му са, че не включва услугите, застраховките, таксите за правни услуги и други подобни. Освен това той се основава на номинални условия, вместо на реални и така не отчита инфлацията. Стойността на индекса на продажбите на дребно подлежи на значителни корекции, дори когато се изключват продажбите на коли.ФОРЕКС- ТЕХНИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ВЪВ ВАЛУТНАТА ТЪРГОВИЯ


Техническият анализ няма връзка с причините при промяната на цените – целта му е прогнозирането въз основа на ретроспективна информация за цените. Основата на техническия анализ са графиките на цените, получени от котировките на валутите за определен период. Построяването на трендове, използването на графични фигури на графиките и много други неща – това, което позволява на Forex трейдъра с висока вероятност да определи бъдещето поведение на цените и съответно, да вземе решение.

Техническият анализ като цяло може да се определи като метод за прогнозиране движението на цените, основан на математически, икономически и психологически фактори. Методиката на техническия анализ е създавана от независими едни от други експерти и в началото на 70-те години е била обединена в единна теория с обща философия, аксиоми и принципи.

Практическото използване на техническия анализ се основава на съществуващи аксиоми. – Теория на Доу

Аксиома 1. В цените на финансовите инструменти е отчетeна цялата налична информация. Всеки фактор, влияещ на цената на даден инструмент - икономически, политически и психологически, е отчетен и отразен в неговата стойност. Цените представят целия сбор от надежди, страхове, настроения и очаквания на всички пазарни участници.

Аксиома 2. Цените се движат насочено.

Това предположение е станало основа за създаване на всички методики на техническия анализ. Главната задача на техническия анализ във Forex пазара е да се определи посоката на движение (тенденция, тренд) на цената на даден инструмент.


Съществуват три типа тренд – възходящ (Bullish), низходящ (Bearish) и консолидация (Range). При възходящ тренд, всеки следващ връх и всяко следващо дъно са по-високи от предходните. При низходящ тренд, всеки следващ връх и дъно са по-ниски от предходните. При равен тренд, (консолидация) графиката се движи настрани в определени граници. Тези три типа тренд не се срещат в чист вид , тъй като движението на цените по определена права може да се срещне твърде рядко. Тренд съществува дотогава, докато не се появят явни сигнали за неговото изменение.

Аксиома 3. Историята се повтаря.

Историята се повтаря, защото решението за всяка една сделка се взема от човешки същества, а те винаги са движени от две основни чувства – страх и алчност.

Освен основните три постулата, съществуват и два допълнителни, които определят трендовете на пазара като първичен, вторичен и малък. При възходящ първичен тренд, пазарът е бичи, а при низходящ – мечи.

На фиг. 1 е показан пример за разгръщането на мечи валутен пазар. Сигналите за покупка възникват в т.А и т.В, в които цената превишава предходния максимум. Цикличното изменение на цените на валутата изразява склонността на събитията на пазара да се повтарят периодично.Разгръщане на мечи пазар


Първичният тренд се разделя на три стадия: акумулиране, подем/спад и разпределение. На стадия на акумулирането, най-далновидните трейдъри откриват своите нови позиции. На стадия на спада/подема, повечето от участниците „виждат” движението и се „тълпят” за да се възползват от него. В стадия на разпределението най-проницателните терйдъри фиксират печалбата и закриват своите позиции, в момента, в която търговската активност се снижава и пазарът запада.

Вторичният тренд се явява корекция по отношение на първия и може да намали достигнатото в хода на първичния тренд изменение на цената на една трета, наполовина или на две трети.

Идентификацията на циклите се явява мощен инструмент, който може да се използва както при позиция „покупка” (лонг), така и в позиция „продажба” (шорт). Колкото повече покупки има, толкова по-голяма роля играе цикъла. На фиг.2 е показан ред от три цикъла. Върхът на цикъла е С и се нарича „гребен” (crest), а дъното Т (trough)- падина.

Фиг.2. Структура от цикли


Циклите имат свои сигнални характеристики във вид на амплитуди, периоди и фази. Амплитуда е височината на цикъла - разстоянието от гребена до падината, периодът е дължината на цикъла, разстоянието между съседни падини, а фазата показва разположението на височината на вълните.

Фиг.3. Сигнални характеристики на цикъла

Следващата важна първоначална постановка се свързва с това, че трендът трябва да потвърждава обемите и съществува дотогава, докато не се потвърди негов пробив.

Основните закони за движение на цените са:

-действащият тренд с по-голяма вероятност може да продължи, отколкото да промени своето направление

-трендът се движи в едно и също направление, докато не отслабне неговата сила


Основно значение при анализа на тренда имат нивата на подкрепа и съпротива. Нивото на подкрепа е това ниво, при което цените се контролират от купувачите (биковете), които не допускат по-нататъшното им негативно изменение. Съпротивата (resistance) е нивото, на което цените се определят и контролират от продавачите (мечките), които не позволяват по-нататъшното им повишение.

Нивата на подкрепа показват онази цена, при която повечето инвеститори очакват нейното повишение. Нивата на съпротива показват онази цена, при която повечето инвеститори смятат, че тя ще се понижи.

Ако нивото на съпротива е пробито успешно, то се превръща в ниво на подкрепа. По същата логика, ако нивото на подкрепа е пробито успешно, то се превръща в ниво на съпротива.

Причината за това се крие в появата на ново «поколение» бикове, които се отказват да купуват при понижение на цените. С течение на времето обаче те започват активно да купуват при всяко връщане на цените към предишните нива. По същата логика, когато цените падат по-ниско от нивото на подкрепа, то често се превръща в ниво на съпротива, което трудно може да бъде преодоляно. С приближаването на цените към предишното ниво на подкрепа, инвеститорите започват да продават в стремеж да ограничат загубите си.


Теория на Елиът

Вълновата Теория на Елиът надгражда теорията на Доу, прераствайки в по-сложна и задълбочена теория относно движението на цените на активите. Тя заема важно място в техническия анализ и се сързва с желанието на хората да прогнозират ценовите движения и да печелят от тях.

Вълните на Елиът се разделят на трендови (импулсни) и корективни. Вълните се наблюдават при всички времеви интервали, като по-малките честоти съставят по-големите. Едни и същи правила важат при всички честоти (времеви периоди). Импулсните вълни се състоят от 5 вълни, а корективните от 3 вълни и ако са триъгълници -5, като корективните вълни могат да заемат различни форми, зигзаг, флет, триъгълници както и комбинации от тези фигури. Петата импулсна вълна също може да е съставена само от корективни вълни и да приеме формата на триъгълник или завършващ диагонал.

Вълновата тория използва  числата на Фибоначи (1,3,5,8,13,21,34,55...-всяко число е сбор от предходните две) за предсказване на корекции и проекции, като най-често използваните отношения между импулсни вълни и/ли корективни вълни са 0.216, 0.32, 0.5, 0.68, 1, 1.216, 1.32, 1.68

Вълновото броене е метод на теорията на Елиът. Посредством вълновото броене се определя в коя вълна се намира тренда, и накъде вероятно е насочено следващото движение. Традиционно финансовите пазари са с дългосрочен потенциал на растеж и вероятно тренда от най-голяма величина винаги ще е нагоре. Човешката дейност постоянно увеличава благата и подобрява качеството им, което предопределя и дългосрочния тренд на пазарите. Изключение правят валутните пазари, които се движат в гигантски корективни вълни и формации, но това не им пречи да  описват импулсни вълни траещи с години.

Основният вид на вълните на Елиът е представен на следната фигура:Основните вълни винаги са пет във възходяща градация и са номерирани от 1 до 5. вълните, движещи се срещу основния тренд обикновено са три, но може и 5 и са обозначени с букви. Една импулсна вълна се композира от пет субвълни и се движи в същата посока на тренда на голямата вълна. Корективната вълна се съставя от три субвълни и се движи в посока срещу основния тренд на голямата вълна.


Една от възможностите за прогнозиране на пазара е и с помощта на числата на Фибоначи.

Тази теория води своето начало от откритието на италианския математик Леонардо Фибоначи. Той е разработил цифров ред (реда на Фибоначи), състоящ се от последователни числа, всяко следващо от които е равно на сумата от предходните две:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597....

Характерни за тази редица е че всяко число се отнася към съседните си в съотношение 0,618 , съответно 1,618. Точно тези съотношения в публиката са известни като “златното съотношение” на Фибоначи. От тук водят своето начало и две помагала: ветрилото на Фибоначи и Корекция на Фибоначи.

При ветрилото на Фичоначи, базовата линия се прекарва от началото на вълната (долу вляво) към върха. В дясно от базовата линия са линиите на  ветрилото на Фибоначи (38,2%; 50%; 61,8%; 76,4%), които изобразяват линиите на съпротива или поддръжка (светлите линии на графиката).


Корекцията на Фибоначи (Fibo Retracement) се построява по дължината на базовата вълна и показва нивата на съпротива или подкрепа. По този начин може да се открият точки на обръщане и да се сключи сделка на дадената цена. При преодоляване на определено ниво (на съпротива или подкрепа), като правило, цената продължава своето движение, поне до следващото ниво.


Една от съвременните теории на техническия анализ е тази на Уилям Ган (Gann). Съгласно тази теория, оптималното движение на цените се извършва под ъгъл 45 градуса (средната линия). Предполага се, че геометрията на движението на цените и ъглите на пазарните цени са специфични и служат като основания за предсказване на бъдещи движения.

Подобно Фибоначи, и тук имаме ветрило. То показва зоните на съпротива и подкрепа.Освен ветрило, според Ган съществува и мрежа, определена съгласно теорията на каналите, в която мрежа линиите са под ъгъл 45 градуса и всяка линия играе роля на съпротива и подкрепа. Пробивът на даден канал обозначава ново движение.    Мрежа на ГанВидове графики

Линейни графики

Линейните графики са първите от видовете графики. Те се построяват посредством съединяване на ценови значения за избран отрязък от време. Най-популярна е еднодневна графика. Въпреки че за построяването на графиките могат да се изберат всякакви цени, повечето трейдъри използват графиките за цена на закриване, които се считат за най-важни. Основният недостатък на тези графики е отсъствието на възможността за установяване движението на цените през целия ден.Линейните графики не се считат за най-надеждния инструмент, поради това, че днес съществуват съвременни графични средства, позволяващи отчитането на данните за дневната активност на цените.
Хистограма (Вar chart)

Хистограмата се счита за най-популярното средство от всички графични инструменти при техническия анализ. На нея се отбелязват следните важни четири точки:

-най-високата (high) и най-ниската (low) цена в течение на промеждутък от време, които се съединяват с вертикална линия

-цената на откриване (open), кято се отбелязва с къса хоризонтална права, насочена наляво;

-цена на закриване (close), която се отбелязва с къса хоризонтална черта, насочена надясно;Японски свещи – кендълстик

Японските свещи имат близко сходство с хистограмите. Не също съдържат четири основни цени: high, low, open и close. Но освен обикновената информация, графиката на японските свещи се поддава на цял ред специфични интерпретации. Последните са възможни благодарение на удобството на визуалното наблюдаване на тези графики.

При японските свещи, цените на откриване и закриване образуват тялото на свещта (jittai). За да се покаже, че цената на откриване е по-висока от цената на закриване, тялото на свещта остава празно (бяло). В оригиналния вид в Япония, такава свещ е червена. Електронните графични средства позволяват днес да се остави свещта празна или да се украси с цвят по избор. Ако цената на закриване е по-ниска от цената на откриване, тялото на свещта се запълва. Такива свещи в оригинал са черни, но при електронно експониране могат да бъдат запълнени с всеки цвят или защриховани по избор на разработчика на програмата.

Движението на цените в течение на ден (седмица) на японските свещи се показват във вид на върхова сянка (uwakage) и долна (ниска) сянка (shitakage), представляващи вертикални отрезки, съединяващи тялото на свеща съответно с ниските и високи цени.

Подобно на хистограмата, при японските свещи също не могат да се видят всички движения отдолу нагоре в течение на деня.Графични фигури сигнализиращи обръщане на тренда

Графичните фигури обръщащи тренда (trend reversal chart patterns)  по подразбиране сигнализират приключването на установен тренд в ценовото движение на даден финансов инструмент. Инвеститорите се опитват да хванат началото на дадено ценово движение. Фигурите обръщащи тренда са в помощ на това начинание, но грешките при интерпретацията на ценовото движение са често явление, което води до загуби.

Едни и същи изводи важат при фигурите сигнализиращи обръщане на възходящ тренд и огледалните им, тези сигнализиращи обръщане на низходящ тренд. Най-известните графични фигури са "глава и рамене", "обърнати глава и рамене",  "двоен връх", "двойно дъно", "троен връх", "тройно дъно",  "горен обръщащ триъгълник" и "долен обръщащ триъгълник".

Формацията "глава и рамене" се характеризира с един най-висок връх и два по-ниско разположени, с по един от всяка страна, наподобяващи рамене и глава. Пресичането на "вратната линия" дава сигнал за продажба и за обръщане на тренда. Необходимо е да отсеете фалшивите пробиви и да продавате само при потвърждаване на обръщането на тренда. Фигурата рядко се среща в чистия си теоретичен вид, най-често "вратната линия" е наклонена, а не хоризонтална. Очакваното ценово движение е най-малко равно на разстоянието от върха на "главата" до "вратната линия" наложено от точката на пресичане.На графика 1и 2 са показани фигурите "глава и рамене" и обърнати "глава и рамене".

Както и при "глава и рамене," така и при "двоен връх" и "двойно дъно" се реализира обръщане на тренда. Очакваното ценово движение е най-малко равно на разстоянието от върха на "главата" до "вратната линия", наложено от точката на пресичане.На графика 2 и 3 са показани фигурите "двоен връх" и "двойно дъно". Те се срещат по-често от "глава и рамене" и "обърнати глава и рамене", но е възможно да бъдат объркани с фигури по-посока на тренда, като "четириъгълник" или "флаг". Необходимо е да се изчака потвърждаващ сигнал за истински пробив.

"Троен връх" и "тройно дъно" се интерпретират като останалите фигури обръщащи тренда.

На Графика 4 се наблюдава "обръщащ долен триъгълник".  Триъгълникът обичайно е смятан за консолидационен модел по посока на главния тренд. Но триъгълниците могат да бъдат и обръщащи тренда фигури.  "Обръщащият горен триъгълник" има огледална интерпретация на "обръщащия горен триъгълник".

Като средства за отсяване на фалшиви пробиви при обръщащите тренда графични фигури, можете да използвате изчакването на приключване поне на няколко периода след пресичането или определен %  от ценовото движение, да премине под/над точката на пресичане.

Фигурите обръщащи тренда се появяват реално много по-рядко отколкото ни се струва или иска. Търгуването с финансови инструменти изисква изграждане на самостоятелен стил, който пасва на личната ви индивидуалност. Необходимо е да се спазват стриктни правила за контрол на риска от загуба, а не да залагате значителни суми от капитала си на струващи ви се надеждни фигури.

Освен графични инструменти на техническия анализ, се използват и математически индикатори: плъзгащи средни, осцилатори и пр.Плъзгащите средни (Moving Averages) са трендови индикатор. Спомагат за определяне при определяне на силата на тренда, както и промяната му. Съществуват различни видове плъзгащи средни: обикновени (simple MA), експоненциални (exponential MA) и претеглени (weighted MA). Обикновената плъзгаща средна (simple MA) се изчислява като средна аритметична на цената за отделните периоди. Обикновена МА =(P1+P2+P3+…+Pn)/n, като всички значения за цената за отделните периоди имат равно значение и тегло за изчисляването на плъзгащата средна.

Експоненциалната плъзгаща средна (exponential MA) се изчислява по следния начин: EMAtoday={P1+(1-a)P2+(1-a)2 *P3+…+(1-a)n-1 *Pn)}/{1+(1-a)+ (1-a)2+…+(1-a)n-1}. Важността на миналите период намалява еспоненциално за измерването на текущата ЕМА.

Претеглената плъзгаща средна (weighted MA) придава по-голямо тегло и значение на по-скорошните цени, намалява теглото на дадения период с отдалечаването му от текущия. Изчислява се по следната формула- WMA={n*Pn+(n-1)*Pn-1+(n-2)*Pn-2}/(n+n-1+n-2). Разликата между различните видове плъзгащи се средни не е голяма, а основната идея и при всичките е една и съща, да определят тренда.

Друг технически индикатор са осцилаторите. Те сигнализират силата на тренда и показват кога пазарът е надценен и е изгодно да се продава и кога е подценен и е изгодно да се купува. Като всеки индикатор, независимо дали е елемент на техническия или фунаменталния анализ, така и осцилаторите дават грешни сигнали, които могат да доведат до загуби.  Пазарите могат да бъдат дълго време свръхкупени или свръхпродадени.

Обемът се състои от общото количество валута, продадена и купена за единица време, обикновено за дни. Понякога трейдърите се интересуват от сделките с определена валута за дадено време на търговия, тъй като големият търговски обем свидетелства за наличието на интерес към дадена валута и нейната ликвидност на определен пазар, а малкият обем се явява сигнал за трейдъра за необходимостта от излизане от този пазар. Рискът от падане на обема обикновено трудно се оценява или застрахова. Освен това, някои фигури на графики могат обосновано да се интерпретират само при големи обеми. Пример в това отношение може да бъде фигурата „глава и рамене”.

Един от методите за оценка на обема се явява екстраполацията на данни, взети от пазара. Друг е „усещането” на величината на обема, основано на количеството на телефонните сигнали и сигналите на дилинговата система, а така също и „слуховете и шума” на брокерския пазар. Откритият интерес е общият обем на предлагането или количеството от определена валута, намиращо се в търговския оборот.
1 Въвеждането на котировки до петия знак е преход към стесняването на спреда на някои валутни двойки.
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница