Форма и съдържание на доклада за безопасност (ДБ)Дата28.10.2018
Размер32.5 Kb.
Приложение № 5 към чл. 7
Форма и съдържание на доклада за безопасност (ДБ)
Докладът за безопасност се съставя с цел да докаже, че операторът на предприятие с висок рисков потенциал (ПСВРП) е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда чрез:

1. Планиране, разработване и прилагане на политика за предотвратяване на големи аварии и система за управление на мерките за безопасност.

2. Планирано и системно идентифициране на опасностите от големи аварии и предприемане на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване на последствията от тях за хората и околната среда.

3. Включване на мерки за осигуряване на безопасност и надеждност при проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на всяка инсталация, складово и/или производствено съоръжение и инфраструктура в предприятието, при експлоатацията на които е възможно възникването на голяма авария;

4. Изготвяне на авариен план за предприятието и изготвяне на информация, която операторът предоставя на компетентните органи за изготвяне на външен авариен план.

5. Предоставяне на информация, позволяваща на съответния орган в рамките на неговата компетентност да изпълни задълженията си по чл. 103а ЗООС.

6. Предоставяне на изчерпателен и актуален списък на опасните химични вещества в предприятието.

Докладът за безопасност съдържа:

I. Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, изготвен съгласно приложение № 3.

II. Информация за:

1. Околната среда в района на предприятието:

а) описание на предприятието и околната му среда, включително географското му местоположение, метеорологични, геоложки, хидрографски условия, предмета на дейност и ако е необходимо, историята му;

б) идентифициране и описание на съоръженията, процесите и дейностите, при които е възможно възникването на голяма авария;

в) описание на местата в предприятието, където е възможно възникването на голяма авария, включително схема/карта на територията на предприятието и/или съоръжението с обозначение на тези места.

2. Описание на съоръжения, процеси и дейности:

а) описание на основните дейности, вещества/продукти, които са важни за безопасната експлоатация или са източници на риск от големи аварии и условията, при които е възможно възникването на големи аварии с описание на планираните мерки за предотвратяването им;

б) описание на процесите и по-специално на етапите на протичане на процесите;

в) актуализиран списък на опасните химични вещества, който съдържа:

аа) химично наименование, CAS №, ЕС №, наименование по IUPAC;

бб) капацитет на съоръженията и максималното количество, което е налично или се очаква да бъде налично;

вв) физични, химични, токсикологични свойства и категория/и на опасност (стандартни фрази на риска), както и описание на преките и/или косвените опасни ефекти за човека и околната среда;

гг) физични и химични свойства при нормални условия на употреба или при предвидими аварийни ситуации.

3. Идентификация и оценка на риска от големи аварии и превантивни мерки:

3.1. Подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и вероятността за възникването им или условията, при които е възможно да възникнат, и описание на факторите във или извън предприятието, които могат да доведат до осъществяването на тези сценарии.

3.2. Оценка на размера и тежестта на последствията от идентифицираните големи аварии, включително карти, изображения или еквивалентни описания, където е уместно, показващи зоните, които ще бъдат засегнати при такива аварии, възникнали в предприятието, при спазване на изискването за опазване на конфиденциалността на информацията по чл. 20, ал. 1 и чл. 110, ал. 4, 5 и 7 ЗООС.

3.3. Описание на техническите параметри и на оборудването, използвано за безопасната експлоатация на съоръженията.

4. Мерки и средства за ограничаване на последствията от големи аварии:

4.1. Описание на оборудването, инсталирано с цел ограничаване на последствията от голяма авария;

4.2. Организация и описание на мерките за предупреждение, алармиране и информиране в случай на авария, както и на мерките по локализиране и ограничаване на последствията;

4.3. Описание на наличните сили и средства (във и извън предприятието), необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

4.4. Резюме на информацията по т. 4.1, 4.2 и 4.3, необходима за изготвянето на авариен план на предприятието.

III. Информация за създадената организация за спазване на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност:IV. Информация за физическите и/или юридическите лица, участвали в изготвянето на ДБ, съдържаща: име, адрес, телефон, факс и електронна поща.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница