Форма и съдържание на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциалДата28.10.2018
Размер336.22 Kb.
#102890
Форма и съдържание на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал 1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението, за което се подава уведомлението:
  1. име и/или търговско наименование на оператора;

 • ГЛОУБ ИНДЪСТРИС” ЕООД;

1.2. идентификационен номер на оператора; • 160059125;

1.3. пълен адрес на седалището на оператора; • Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 222А;

1.4. адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.3);

1.5. телефон, факс, електронна поща на оператора; • +359 8144 23 13; факс: +359 82 508012; office@blian.bg;

1.6. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо – на холдинговото дружество/дружеството майка; • Производствена база на „ГЛОУБ ИНДЪСТРИС” ЕООД;

1.7. пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието); • Област Русе, Община Две Могили, с. Батишница, ул. „Дунав” № 2А;

1.8. идентификационен номер на предприятието/съоръжението (ако е различен от този на оператора);
1.9. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението и географски координати на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди);

 • Област Русе, Община Две Могили, с. Батишница, ул. „Дунав” № 2А;

1.10. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията; • Елин Тодоров Тодоров- Едноличен собственик на капитала на „Глоуб Индъстрис” ЕООД;

1.11. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите; • Елин Тодоров Тодоров- Едноличен собственик на капитала на „Глоуб Индъстрис” ЕООД;

1.12. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението:


1.12.1. име: Елин Тодоров Тодоров;
1.12.2. длъжност: Управител;
1.12.3. телефон, факс, електронна поща:

Тел.: +359 8144 23 13; факс: +359 82 508012; office@blian.bg;

1.13. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието; • Диана Дишлийска – упълномощен представител;
 • Тел: +359 889 302078; ddishliyska@ted.bg

1.14. единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на предприятието; • с. Батишница, ЕКАТТЕ 02868;

1.15. уникален идентификационен номер (E-PRTR ID) за докладване към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно чл. 22а ЗООС, ако предприятието напълно или частично попада в обхвата на приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 33, 4.02.2006 г.). • Неприложимо;
 1. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.


Основните технологични производствени процеси включват:

 1. Приемане на суровини, доставяни в стандартни контейнери.

 2. Временното им съхранение по начин, гарантиращ максимална безопасност.

 3. Подготовка на суровините, включващо зареждане с ТДИ(2,4-толуен диизоцианат 2,6-толуен диизоцианат) и полиоли за стандартна, високоеластична, мемори и други пени.

 4. Климатизиране/темпериране на суровините, при което те достигат до нужната температура за оптимално протичане на реакцията, подготовка на активаторните смеси.

 5. От стоманените варели до работния съд (посредством помпи със сонди до работните танкове и тръбопроводи от работните танкове към работния съд) се прехвърлят следните суровини:

ТДИ- 2,4-толуен диизоцианат 2,6-толуен диизоцианат

Полиол Петол 56-3 (Пропантриол метилоксиран полимер)

Полиол HS100 (акрилнитрил-стиролкополимер депресия в полиетерполиол)

Полиол SLOVAPROP G250 – (Глицерол, пропиленов оксид, полимер)

Силикон Niax L-580 (Силиконов тензид, пропанол оксид)

Метилен хлорид  - (Dichloromethane)


 1. Дозиране на малки добавки: амини, калаен октоат, омрежители, пигментни пасти, пламъкозаватели и др.

 2. Подготовка на разпенващата инсталация: Включване и контрол налягане на въздуха в работната инсталация; Проверка проходимост на тръбопроводи; Подготовка на „формите“ за изливане на сместа; Проверка действието на вакуум камерата (вместимост 10 м³, работен вакуум – от 60-988 mbar) ; Проверка на дозиращите помпи и клапаните към тях; Включване на общообменна и локална вентилация; Обезпечаване на складова площ за готовите блокове.

 3. Разпенване - същинско производство. Контрол на: процес, работна температура; работни наличности; вакуум в работния съд на вакуум камерата; размери на блокове; обороти на смесителя; време за формиране на пяната.

 4. Миксиране/Смесване, при което отделните компоненти се смесват и разбъркват по точно определен от рецептурата ред до достигане на хомогенна маса.

Работният съд (миксер) е с вместимост 220 литра. Смесват се:

TDI - 2,4-толуен диизоцианат 2,6-толуен диизоцианат

Полиол Петол 56-3 (Пропантриол метилоксиран полимер)

Полиол HS100 (акрилнитрил-стиролкополимер депресия в полиетерполиол)

Полиол SLOVAPROP G250 – (Глицерол, пропиленов оксид, полимер)

Полиол Рокопол м-1170 (Глицерин, пропиленов оксид,етиленов оксид, полимер)

Тегоамин 33LV (solution of triethylenediamine in dipropyleneglycol)

Силикон Niax L-580 (Силиконов тензид, пропанол оксид)

Силикон Niax L-627 (Alkylated Benzene)

Калай (Cosmos29 или DABCO T9)  - (Tin bis /2-ethylhexanoate/)

Метилен хлорид  - (Dichloromethane)

Вода
В сместа задължително участват ТДИ, Вода, Амин, Калай, Силикон, както и един или няколко полиола.

Метилен хлорид  се използва главно за миене на машината, но и за допълнително раздуващ агент.
Тегоамин 33LV (solution of triethylenediamine in dipropyleneglycol), Силикон Niax L-627 (Alkylated Benzene) и Калай (Cosmos29 или DABCO T9)  - (Tin bis /2-ethylhexanoate/) се пресипват от стоманени варели на стойки в по- малки мерителни съдове. Претеглят се на кантар и се изсипват ръчно в смесителния съд.
Вода се доставя от водопроводната мрежа към работния танк, като чрез два броя тръбопроводи (Ф 12 мм, дължина 15-20м.) и с помпа се дозира в работния съд.
Силикон Niax L-580 (Силиконов тензид, пропанол оксид) се добавя в работния танк, от който посредством два броя тръбопроводи (Ф 12 мм, дължина 15-20м.) за рециркулация и дозиране се доставя до работния съд.
Полиол Рокопол м-1170 (Глицерин, пропиленов оксид,етиленов оксид, полимер ) се пресипва от IBS контейнер в по-малък съд.  Претегля се на кантар и се изсипва ръчно в смесителния съд.


 1. Формоване - сместа се излива в калъпи с желаната форма и след това в зависимост от желания тип пяна може да премине през вакуум камера или да се остави реакцията да протече самостоятелно без допълнителни фактори, влияещи на физико-химичните процеси.

 2. Отлежаване и омрежване на готовите блокове.

 3. Конфекциониране, окачествяване, опаковане, съхранение и транспорт.

Производствените процеси не изискват повишаване на температурата или налягането. Производството, както и съхранението на химикалите се извършва при температура 20-25 градуса.
3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни еSPIRS и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):
3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в еSPIRS, както следва:
(1) Селско стопанство;
(2) Развлекателни и спортни дейности (например ледени пързалки);
(3) Минни дейности (хвостов отпадък и физикохимични процеси);
(4) Обработка на метали;
(5) Обработка на черни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(6) Обработка на цветни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(7) Обработка на метали чрез електролитни или химически процеси;
(8) Нефтохимическа/нефтени рафинерии;
(9) Производство на електроенергия, електроснабдяване и електроразпределение;
(10) Съхранение на гориво (включително за отопление, продажба на дребно и др.);
(11) Производство, унищожаване и съхранение на взривни вещества;
(12) Производство и съхранение на фойерверки;
(13) Производство, бутилиране и разпространение в насипно състояние на втечнени нефтени газове (ВНГ);
(14) Съхранение на ВНГ;
(15) Съхранение и разпространение на втечнен природен газ (ВПГ);
(16) Съхранение и разпространение на едро и на дребно, с изключение на ВНГ;
(17) Производство и съхранение на пестициди, биоциди, фунгициди;
(18) Производство и съхранение на торове;
(19) Производство на фармацевтични продукти;
(20) Съхранение, третиране и обезвреждане на отпадъци;
(21) Водоснабдяване и канализация (събиране, водоснабдяване, пречистване);
(22) Химически инсталации;
(23) Производство на основни органични химически вещества;
(24) Производство на пластмаси и каучук;
(25) Производство и изработка на целулоза и хартия;
(26) Дървообработване и мебели;
(27) Производство и обработка на текстил;
(28) Производство на хранителни продукти и напитки;
(29) Общо машиностроене, производство и монтаж;
(30) Корабостроене, демонтиране на кораби, ремонт на кораби;
(31) Сгради и строителни съоръжения;
(32) Керамични изделия (тухли, керамика, стъкло, цимент и др.);
(33) Стъкларска промишленост;
(34) Производство на цимент, вар и гипс;
(35) Електроника и електротехника;
(36) Центрове за обработка и транспорт на товари (пристанища, летища, паркинги за камиони и товари, разпределителни гари и др.);
(37) Медицински грижи, изследвания, образование (включително лечебни заведения за болнична помощ, университети и др.);
(38) Производство на химически вещества с общо предназначение (които не са на друго място в списъка);
(39) Друга дейност (непосочена в списъка)
- код по e SPIRS - (39) Друга дейности (непосочена в списъка);

3.2. Код по NACE: 31.03. Производство на матраци и дюшеци;


Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.
4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/съоръжението.

 • Площадката е изградена към настоящия момент, като се предвижда до края на 2017 г. да бъде изграден нов склад за съхранение на ХВС;

5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация. • Площадката ще се експлоатира след получаване на изискуемите разрешителни;

6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината. • Производствената база е разположена в с.Батишница, п.к.7169, ул.“Дунав“ 2А, УПИ V, кв. 46, намираща се на 8,1 км южно от Община Две Могили. До обекта се стига по второкласен път от републиканската пътна мрежа, а на 2 км южно преминава железопътна линия.

7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.

 • Площадката на „Глоуб Индъстрис” ЕООД граничи с:

- на изток – главен път и нива;

- на запад - „Органика България” - ПСНРП;

- на север – „Органика България” - ПСНРП;

- на юг – „ППК Успех”.
8. Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

  • Толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат (TDI) и COSMONATE M-200 (MDI) ще се съхраняват в два броя работни танкове с вместимост по 1м³ (1000л.) всеки, и в метални варели (56 бр. с вместимост по 200 л.) в два броя метални преместваеми складове за съхранение на химикали. По време на смесването на суровините в работния съд (смесителна машина) максималното количество Толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат и COSMONATE M-200 съгласно рецептурата е 100л. При прехвърлянето на тези две суровини от работните танкове с вместимост по 1м³ чрез тръбопроводи до работния съд, количеството на двата химикала в тръбопроводи е по 18,5 л.

  • Коресилинът и денатурираният спирт се съхраняват в оригиналните опаковки (бутилки с вместимост 2 л. – 6 бр. x 2 л. за коресилин и 1бр. x 2л. за спирт) и съгласно препоръките за безопасно съхранение в ИЛБ.

9. Кратко описание на:


9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението;

 • Теренът е равнинен. Обектът се намира в границите на с. Батишница.

 • Най-близко разположените защитени зони са BG 0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици.

 • Обектът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например, земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и т.н. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура – пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.); • Обектът е разположен в северния край на село Батишница, между цех за дунапрен на фирмата ОРГАНИКА - ПСНРП и ППК „УСПЕХ“.
 • Път от Републиканската пътна мрежа.
 • Жп линия – на 2 км южно от площадката.

9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото. • Липсват такива обекти.

10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в предприятието/съоръжението:


Химично наименование1

CAS №

EC №

Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)

Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС2

Проектен капацитет на технологичното съоръжение/ съоръжения

(в тонове)3**Налично количество (в тонове)4


Физични свойства5

1

2

3

4

5

6

7

8

Scuranate ™ T80 (толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат)**

26471-62-5

247-722-4

Н330: Смъртоносен при вдишване.
Н334: Може да причини алергични или астматични симптоми или

затруднения в дишането при вдишване.


Н351: Предполага се, че причинява рак.

Н315: Предизвиква дразнене на кожата.
Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н317: Може да причини алергична кожна реакция.
Н335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Н412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.


Н1 Остра токсичност
Категория 1, всички пътища на експозиция

Варели 56 бр. x 200 л = 11 200 л x 1, 22 g/cm3 (плътност TDI) = 13, 664 т.

Работен резервоар – 1 м³ = 1000 л x 1, 22 g/cm3 (плътност TDI) x 80% максимална степен на запълване (технологично)= 0, 976 т.

Миксер – 100 л (рецептурата с най-голямо съдържание на TDI) x 1, 22 g/cm3 (плътност TDI) = 0,122 т.

Тръбопроводи – 18, 5 л (изчислено цялото количество) x 1, 22 g/cm3 (плътност TDI) = 0,023 т.
14.785

течност

(съхранява се при нормални условия – температура и налягане)COSMONATE M-200Н332: Вреден при вдишване.

Н370: Причинява увреждане на органите.

H372: Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.

Н3 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция
STOT SE, Катерогия 1,

Варели – 56 бр. x 200 л = 11 200 л x 1, 23 g/cm3 (плътност MDI) = 13, 766 т.

Работен резервоар – 1 м³ = 1000 л x 1, 23 g/cm3 (плътност MDI) x 80% максимална степен на запълване (технологично) = 0, 984 т.

Миксер – 100 л (рецептурата с най-голямо съдържание на MDI) x 1, 23 g/cm3 (плътност MDI) = 0,122 т.

Тръбопроводи – 18, 5 л (изчислено цялото количество) x 1, 23 g/cm3 (плътност MDI) = 0,023 т.14.906

течност

(съхранява се при нормални условия – температура и налягане)КоресилинН226: Запалими течност и пари.
Н336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Н332 + Н312 + Н315: Вреден при вдишване. Вреден при контакт с кожата. Предизвиква дразнене на кожата.

Р5в Запалими течности, категория 2 или 3, които не са обхванати от Р5а и Р5б
Пластмасови бутилки – 6 x 2 л. = 12 л. x 0, 83 g/cm3 (плътност коресилин) = 0,010 т.

0.010

течност

(съхранява се при нормални условия – температура и налягане)Денатуриран спиртН225: Силно запалими течности и пари.
Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Р5в Запалими течности, категория 2 или 3, които не са обхванати от Р5а и Р5б


Пластмасови бутилки – 1 x 2 л. = 2л. x 0, 791 g/cm3 (плътност спирт) = 0, 002 т.

0.002

течност

(съхранява се при нормални условия – температура и налягане)08 05 01*

отпадъчни изоцианати


Н1 Остра токсичност
Категория 1, всички пътища на експозиция

Метални варели с капак – 2 бр. по 200 л. ***

0,400

твърди

* Забележка: В зависимост от пазарните условия Толуен-2,4-ди-изоцианат толуен-2,6-ди-изоцианат се закупува от следните доставчици: Vencorex Chemicals France (Scuranate ™80), Covestro Deutschland AG (Desmodur T80), Borsodchem Zrt. (Ongronat 1080).

** Максимално количество на толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат (TDI) на площадката:

Варели – 56 бр. x 200 л = 11 200 л x 1, 22 g/cm3 (плътност TDI) = 13, 664 т.
Работен резервоар – 1 м³ = 1000 л x 1, 22 g/cm3 (плътност TDI) x 80% максимална степен на запълване (технологично)= 0, 976 т.
Миксер – 100 л (рецептурата с най-голямо съдържание на TDI) x 1, 22 g/cm3 (плътност TDI) = 0,122 т.
Тръбопроводи – 18, 5 л (изчислено цялото количество) x 1, 22 g/cm3 (плътност TDI) = 0,023 т.

Общо за веществото: 14.785 т.

Максимално количество на COSMONATE M-200 (MDI) на площадката:

Варели – 56 бр. x 200 л = 11 200 л x 1, 23 g/cm3 (плътност MDI) = 13, 766 т.
Работен резервоар – 1 м³ = 1000 л x 1, 23 g/cm3 (плътност MDI) x 80% максимална степен на запълване (технологично) = 0, 984 т.
Миксер – 100 л (рецептурата с най-голямо съдържание на MDI) x 1, 23 g/cm3 (плътност MDI) = 0,122 т.
Тръбопроводи – 18, 5 л (изчислено цялото количество) x 1, 23 g/cm3 (плътност MDI) = 0,023 т.

Общо за веществото: 14.906 т.

Максимално количество на Коресилин на площадката:

Пластмасови бутилки – 6 x 2 л. = 12 л. x 0, 83 g/cm3 (плътност коресилин) = 0,010 т.

Максимално количество на Денатуриран спирт на площадката:

Пластмасови бутилки – 1 x 2 л. = 2л. x 0, 791 g/cm3 (плътност спирт) = 0, 002 т.

*** Почистването на работния миксер се извършва с вода. Изчислението е направено на база плътност на водата, но тъй като не са направени анализи на образувания отпадък, приемаме за нуждите на класификацията 100% съдържание на изоцианати.


1 Посочва се тривиалното или общото наименование на химичното вещество.

2 Посочва се дали веществото е поименно изброено в част 2, колона 1 на приложение № 3 към ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, като се посочват всички категории на опасност на веществото от колона първа на част първа и техният пореден номер. При наличие в предприятието/съоръжението на опасни вещества под формата на отпадъци се представя описание на класификацията съгласно бележка 5 от приложение № 3 към ЗООС.
3 Посочват се броят и максималната вместимост на складовите и/или производствените съоръжения, включително на тръбопроводите на територията на предприятието, в които е или ще бъде налично съответното опасно вещество от приложение № 3 към ЗООС.
4 Посочват се максималните количества на опасните вещества в съответствие със забележка 3 от приложение № 3 към ЗООС.
5 Посочват се условията, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура и др. При наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност Р5а, Р5б или Р5в съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, задължително се посочват специфичните експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в които се съхраняват веществата.
11. Класификация на предприятието/съоръжението:

 • Предприятието се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал

11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: Да


11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: Не
11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1:
Опасности за здравето (проверка за нисък рисков потенциал)
Scuranate ™ T80 (толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат)

COSMONATE M-200

q/Q ScuranateT80 (толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат) > 5т.

q/Q ScuranateT80 (толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат) + q/Q COSMONATE M-200 ≥ 1

14,785/5 + 14,906/50 + 0,400/5= 3,335

3,335 > 1

Опасности за здравето (проверка за висок рисков потенциал)
Scuranate ™ T80 (толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат)

COSMONATE M-200

q/Q ScuranateT80 (толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат) + q/Q COSMONATE M-200 ≥ 1

14,785/20 + 14,906/200 + 0,400/20= 0, 834

0,834 < 1


Физични опасности (проверка за нисък рисков потенциал)
Кореселин

Денатуриран спирт

q/Q Кореселин + q/Q Денатуриран спирт ≥ 1

0,010/5000 + 0,002/5000 = 0,0000024

0,0000024 < 1Физични опасности (проверка за висок рисков потенциал)
Кореселин

Денатуриран спирт

q/Q Кореселин + q/Q Денатуриран спирт ≥ 1

0,010/50000 + 0,002/50000 = 0,00000024

0,00000024 < 1

11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7:

11.4.1. Описание на всички технологични съоръжения, намиращи се на територията на предприятието, вкл. тръбопроводи; проектен капацитет на съоръженията. Съоръжения, които ще се използват и съоръжения, които към момента са изведени от експлоатация.А) ПРЕДИ реализирането на измененията, касаещи промяната в количеството и вида на използваните опасни вещества и смеси, предприятието има потвърдена класификация като предприятие с висок рисков потенциал (изх. № УК – 176/06.06.2016г). На територията на „Глоуб Индъстриз” ЕООД , с. Батишница, са налични следните резервоари, предназначени за съхранение на химични вещества и смеси с посоченото предназначение:

1.1. 2 броя надземни метални танка (цистерни), всеки с проектен капацитет V=24 m³, предназначени за съхранение на Scuranate ™ T80 (смес от 2,4-диизоцианат толуол (80%) и 2 –метил –м-фенилен диизоцианат (20%)); (фиг.1-18 от технологична схема)

1.2. 2 броя надземни метални танка (цистерни), всеки с проектен капацитет V=24 m³, предназначени за съхранение на полиоли; (фиг.1-20 от технологична схема)

1.3. 2 броя надземни метални танка, всеки с проектен капацитет V=1 m³, предназначени за съхранение на Scuranate ™ T80 (смес от 2,4- диизоцианат толуол (80% ) и 2 –метил –м-фенилен диизоцианат (20% )); (фиг.1-1 и 1-2 от технологична схема)

1.4. 1 брой надземен метален танк (цистерна), с проектен капацитет V=5 m³, предназначен за съхранение на полиоли; (фиг.1-3 от технологична схема)

1.5. 2 броя надземни метални танка, всеки с проектен капацитет V=1 m³, предназначени за съхранение на полиоли; (фиг.1-5 и 1-6 от технологична схема)

1.6. 1 брой надземен метален танк (цистерна), с проектен капацитет V=1 m³, предназначен за съхранение на полиоли; (фиг.1-19 от технологична схема)

1.7. 1 брой надземен метален танк (цистерна), с проектен капацитет V=0,35 m³, предназначен за съхранение на метилен хлорид; (фиг.1-4 от технологична схема)

1.8. 3 броя надземни метални танка, всеки с проектен капацитет по 0,080 л., предназначени за съхранение на силикон, амин и вода; (фиг.2-10 от технологична схема)

1.9. 1 брой миксер (смесителна машина), с проектен капацитет 0,220 л., предназначен за смесване на суровините; (фиг.2-11 от технологична схема)

1.10. тръбопроводи до резервоарите - дължина и вътрешно сечение:

Резервоарите за полиолите (два бр. с V=24 m³) са с тръбопроводи 3“ (3 цола) за пълнене с едно общо начало и разклоняваща се разводка с обща дължина 20 метра.
Резервоарите за TDI (два бр. с V=24 m³) са с тръбопроводи 1,1/2“ (един цол и половина) за пълнене с едно общо начало и разклоняваща се разводка 1,1/2“ (един цол и половина) с обща дължина 20 метра.

Тръбопроводът за пълнене от резервоарите за полиол към работния танк е 1,1/2“ (един цол и половина), започващ от разклоняването на разводката 3“ (3 цола) за пълнене и завършващ в работния танк, е с дължина 15 метра.Тръбопроводът за пълнене от резервоарите за TDI (два бр. с V=24 m³) към работните танкове е 1,1/2“ (един цол и половина), започващ от разклоняването на разводката 1,1/2“ (един цол и половина) и завършващ в работните танкове, е с дължина 15 метра.

        Тръбопроводите от работните танкове до леещата машина са 1,1,4“ (един цол и четвърт) за четири работни танка за полиол и два за TDI, от всеки танк по два успоредни тръбопровода за рециркулация и дозиране. С дължина 20 метра всеки. Тръбопроводите са прекъснати в началото на леещата машина от гъвкава връзка със същото сечение, за да се осъществи движението на леещата машина.

         Гъвкав тръбопровод 6 метра Ф 20 мм. със стоманена сонда 1 метър за пълнене на танк за метилен – хлорид.

         Гъвкави тръбопроводи Ф 12 мм. от работния танк до леещата машина - два броя за рециркулация и дозиране, с дължина 20 метра всеки.

         Гъвкави тръбопроводи Ф 12 мм. за вода от работния танк до леещата машина, два броя за рециркулация и дозиране с дължина 20 метра всеки.

         Гъвкави тръбопроводи Ф 12 мм. за Силикон Niax L-580  (Силиконов тензид, пропанол оксид) от работния танк до леещата машина, два броя за рециркулация и дозиране, с дължина 20 метра всеки.

В първото уведомление за класификация по рисков потенциал, за което има потвърдена класификация като предприятие с висок рисков потенциал (изх. № УК – 176/06.06.2016г), е описан 1 брой метален варел с капацитет 0,180 т., предназначен за съхранение на Амиетол М12. Това вещество е използвано единствено за тестове, като добавка (амин) в рецептите за пенополиуретан, но в хода на тестовете е преценено, че не е подходящо, и при използването му не може да се постигне необходимото качество на готовия продукт. Към момента не се използва и съхранява на територията на площадката и не се планира неговото съхраняване и използване в бъдеще. За производството на пенополиуретан се използват други амини, които не попадат в списъка на опасните химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 от ЗООС.

На територията на предприятието няма осигурена техническа възможност за навлизане на автоцистерна за зареждане на резервоарите с капацитет V = 24 m³. Тъй като не са изградени пътища за маневриране и площадка за престой на автоцистерна, до момента никога не се е осъществявало навлизане на цистерна, нито пък се предвижда осигуряване на възможност за навлизането и използването на такава.

Б) СЛЕД реализирането на промените, свързани с промяната в количеството и вида на използваните опасни вещества и смеси, за които е подадено ново Уведомление за класификация по рисков потенциал в МОСВ, с вх. номер УК-16/30.03.2017г., ще се използват, ще се изведат от експлоатация и ще се въведат в експлоатация следните съоръжения:

1.1. 2 броя надземни метални танка (цистерни), всеки с проектен капацитет V=24 m³, предназначени за съхранение на Scuranate ™ T80 (смес от 2,4-диизоцианат толуол (80%) и 2 –метил –м-фенилен диизоцианат (20%)); (фиг.1-18 от технологична схема)Към момента са изведени от експлоатация посредством пломбиране, не са използвани в дейността и не се предвижда тяхното бъдещо използване. Не съществува техническа възможност да бъдат пълнени със суровини – към момента не са изградени пътища за маневриране и площадка за престой на цистерна на територията на предприятието. Такива няма да бъдат изграждани.2 броя надземни метални танка (цистерни), всеки с проектен капацитет V=24 m³, предназначени за съхранение на полиоли; (фиг.1-20 от технологична схема) - Ще продължат да се използват.

1.3. 2 броя надземни метални танка, всеки с проектен капацитет V=1 m³, предназначени за съхранение на Scuranate ™ T80 (смес от 2,4- диизоцианат толуол (80% ) и 2 –метил –м-фенилен диизоцианат (20% )); (фиг.1-1 и 1-2 от технологична схема) - След промените единият ще бъде предназначен за съхранение на смес от Толуен 2,4 диизоцианат и Толуен 2,6 диизоцианат (TDI), а в другия ще се съхранява COSMONATE M-200 (MDI).

1.4. 1 брой надземен метален танк (цистерна), с проектен капацитет V=5 m³, предназначен за съхранение на полиоли; (фиг.1-3 от технологична схема) - Ще продължи да се използва.

1.5. 2 броя надземни метални танка, всеки с проектен капацитет V=1 m³, предназначени за съхранение на полиоли; (фиг.1-5 и 1-6 от технологична схема) - Ще продължат да се използват.

1.6. 1 брой надземен метален танк (цистерна), с проектен капацитет V=1 m³, предназначен за съхранение на полиоли; (фиг.1-19 от технологична схема) - Ще продължи да се използва.

1.7. 1 брой надземен метален танк (цистерна), с проектен капацитет V=0,35 m³, предназначен за съхранение на метилен хлорид; (фиг.1-4 от технологична схема) - Ще продължи да се използва.

1.8. 3 броя надземни метални танка, всеки с проектен капацитет по 0,080 л., предназначени за съхранение на силикон, амин и вода; (фиг.2-10 от технологична схема) - Ще продължат да се използват.

1.9. 1 брой миксер (смесителна машина), с проектен капацитет 0,220 л., предназначен за смесване на суровините; (фиг.2-11 от технологична схема)

1.10. нови места за съхранение – за съхраняването на сместа Толуен 2,4 диизоцианат и Толуен 2,6 диизоцианат (TDI) и COSMONATE M-200 (MDI), които са включени в Приложение № 3 на ЗООС, ще се изполват два броя метални преместваеми складове, тип шкаф с рафтове. Всеки такъв ще е с размери както следва - височина 2,9 м, дължина 8,5м и ширина 1,3 м, осигурен с каптажна вана. Всеки склад ще има два рафта, на които ще могат да се поставят максимално по 14 палета с по 4 варела от съхраняваните суровини или общо 56 варела TDI и 56 варела MDI.

1.11. тръбопроводи до резервоарите - дължина и вътрешно сечение:Резервоарите за полиолите (два бр. с V=24 m³) са с тръбопроводи 3“ (3 цола) за пълнене с едно общо начало и разклоняваща се разводка с обща дължина 20 метра – Ще продължат да се използват.
Резервоарите за TDI (два бр. с V=24 m³) са с тръбопроводи 1,1/2“ (един цол и половина) за пълнене с едно общо начало и разклоняваща се разводка 1,1/2“ (един цол и половина) с обща дължина 20 метра – Ще бъдат изведени от екплоатация.

Тръбопроводът за пълнене от резервоарите за полиол към работния танк е 1,1/2“ (един цол и половина), започващ от разклоняването на разводката 3“ (3 цола) за пълнене и завършващ в работния танк, е с дължина 15 метра. Ще продължат да се използват.
Тръбопроводът за пълнене от резервоарите за
TDI (два бр. с V=24 m³) към работните танкове е 1,1/2“ (един цол и половина), започващ от разклоняването на разводката 1,1/2“ (един цол и половина) и завършващ в работните танкове, е с дължина 15 метра Ще бъдат изведени от екплоатация.

       Тръбопроводите от работните танкове до леещата машина са 1,1,4“ (един цол и четвърт) за четири работни танка за полиол и два за TDI, от всеки танк по два успоредни тръбопровода за рециркулация и дозиране. С дължина 20 метра всеки. Тръбопроводите са прекъснати в началото на леещата машина от гъвкава връзка със същото сечение, за да се осъществи движението на леещата машина Ще продължат да се използват.


          Гъвкав тръбопровод 6 метра Ф 20 мм. със стоманена сонда 1 метър за пълнене на танк за метилен – хлорид Ще продължат да се използват.
        Гъвкави тръбопроводи Ф 12 мм. от работния танк до леещата машина - два броя за рециркулация и дозиране, с дължина 20 метра всеки Ще продължат да се използват.
         Гъвкави тръбопроводи Ф 12 мм. за вода от работния танк до леещата машина, два броя за рециркулация и дозиране с дължина 20 метра всеки Ще продължат да се използват.
         Гъвкави тръбопроводи Ф 12 мм. за Силикон Niax L-580  (Силиконов тензид, пропанол оксид) от работния танк до леещата машина, два броя за рециркулация и дозиране, с дължина 20 метра всеки Ще продължат да се използват.


Заключения от извършеното преразглеждане сългасно чл. 7:

3.1. Наличие на нови или промяна в съществуващите опасности от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда:

- След реализиране на промените няма да има наличие на нови опасности от възникване на големи аварии в предприятието и/или нови застрашени обекти или компоненти на околната среда. Целта на предвидените промени е намаляване на рисковия потенциал на площадката, до пълното му премахване. В тази връзка, предвидените промени целят намаляване на количеството на съхранение на толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат (TDI) и постепенната му замяна с COSMONATE M-200 (MDI), която е по-неопасната суровина за производство на мек порест пенополиуретан.


3.2. Необходимост от изменение на съществуващи или разработване и прилагане на нови управленски, организационни и/или технически мерки за предотвратяване на големи аварии в предприятието/съоръжението или за ограничаване на последствията от тях във и/или извън територията на предприятието/съоръжението;

- Настоящите промени не са свързани с увеличаване на рисковия потенциал, а с неговото намаляване. Ще продължат да се изпълняват приетите вече мерки за предотвратяване на големи аварии в предприятието/съоръжението или за ограничаване на последствията от тях във и/или извън територията на предприятието/съоръжението.


3.3. Изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия;

- За съхранение на сместа Толуен 2,4 диизоцианат и Толуен 2,6 диизоцианат (TDI) и COSMONATE M-200 (MDI), които попадат в Приложение № 3 на ЗООС, ще се изполват два броя метални преместваеми складове, тип шкаф с рафтове. Всеки такъв ще е с размери както следва - височина 2,9 м, дължина 8,5м и ширина 1,3 м, осигурен с каптажна вана. Всеки склад ще има два рафта, на които ще могат да се поставят максимално по 14 палета с по 4 варела от съхраняваните суровини или общо 56 варела TDI и 56 варела MDI.

НЯМА да се извършва съхранение на Толуен 2,4 диизоцианат и Толуен 2,6 диизоцианат (TDI) в двата резервоара, които са с проектен капацитет по 25т. Те са изведени от експлоатация.
3.4. Промяна на съществуващите или планиране на нови дейности, процеси и/или техники, при които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, в експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци;

- Не се предвиждат нови дейности, процеси и/или техники, при които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, в експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци.


3.5. промяна в списъка и/или класификацията на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия, което води до промяна в идентифицираните опасности от възникване на големи аварии;

- Предвижда се съхранението на COSMONATE M-200, което представлява смес от Polymethylenepolyphenyl Isocyanate и 4,4'-Methylenediphenyl Diisocyanate (MDI)

и е класифицирано в категория - Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, с праг за нисък рисков потенциял 50т. Дружеството планира постепенна замяна на Толуен 2,4 диизоцианат и Толуен 2,6 диизоцианат (TDI), с COSMONATE M-200, което е класифицирано в по-ниска категория на опасност и има по-висок праг на съхранение.
3.6. промяна в класификацията на предприятието/съоръжението;

- Предвид значителното намаляване на количествата на опасни ХВС, попадащи в списъка по Приложение № 3 от ЗООС, които ще се съхраняват на територията на Дружеството, то ще премине от висок на нисък рисков потенциал.


3.7. промяна на оператора на част от съоръженията в ПСНРП или в ПСВРП.

- Не. „Глоуб Индъстриз” ЕООД ще продължи да е оператор на „Инсталацията за производство на мек и порест пенополиуретан”.


Планираните промени от „Глоуб Индъстриз” ЕООД са:

1. Намаляване на количеството на съхранение на Толуен диизоцианат (TDI) от 44 т на 13,664 т;

2. Въвеждане в производствения процес на нова суровина COSMONATE M-200, която постепенно да замести TDI;

3. Организиране на места, в които да се съхраняват варелите TDI и MDI.

Първата промяна касае взетото от Дружеството решение за намаляване на съхранението на сместа Толуен диизоцианат (TDI), заради която е класифицирано като предприятие с „висок рисков потенциал”. Извършен е задълбочен анализ на производствената дейност, направена е разбивка по рецептури за необходимото количество TDI, което се влага максимално, преизчислен е капацитетът на производство на пенополуретан, преразгледани са мерките за намаляване на риска на площадката с цел намаляване съхранението на TDI. Не е необходимо използването на цистерни за зареждане, технически невъзможно е цистерните да влязат и да заредят резервоарите, липсват пътища за маневриране и престой на автоцистерните за зареждане. Друга причина за невъзможността на ползване на резервоарите е, че е необходимо нивото им на зареждане да не пада под 50%, което е много икономически неизгодно за Дружеството. Предвид тези факти, Толуен диизоцианат (TDI) ще се съхранява вече не в количества от 44т., а от приблизително 14 т. (с заложен резерв за обезпечаване на производството за 2 седмици). За целта TDI ще се съхранява единствено до 56 варела, в специален нов склад тип шкаф. Двата резервоара с V=24m³ са изведени от експлоатация. Така ще бъде намален рисковият потенциал на Дружеството от висок на нисък.

Втората промяна, която е предвидена от Дружеството е замяната на TDI с COSMONATE M-200, което представлява смес от Polymethylenepolyphenyl Isocyanate и 4,4'-Methylenediphenyl Diisocyanate (MDI). Тази промяна е във връзка с политиката на Дружеството за замяна на опасните с по-малко опасни суровини. TDI e класифицирано в категория - Остра токсичност, всички пътища на експозиция, докато MDI е класифицирано в категория - Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция. Естествено процесът ще е продължителен, но се предвижда в рамките на една година да се премине към употреба единствено на MDI. След осъществяване на промяната, площадката на Дружеството ще бъде без рисков потенциал, защото ще бъде преустановено използването и съхранението на TDI, а MDI ще се съхранява в количества около 20-30 т, при праг за нисък рисков потенциал 50 т.

Третата промяна е свързана с организиране съхранението на TDI и MDI в метални преместваеми складове за съхранение, осигуряващи безопасно съхранение на по-малките количества суровини.

12. Наличие на поверителна информация: Да/Не

12.1. Производствена или търговска тайна: Да
Вид на информацията по т. 1 – 12 и
мотиви: ....................................... Не
12.2. Държавна или служебна тайна: Да
Вид на информацията по т. 1 – 12 и
мотиви: ......................................... Не
12.3. Лични данни: Да/Не
Описание на данните:
13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС – номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.

Към момента в РИОСВ – Русе е входирано уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО 2553 от 16.06.2017г. за „Поставяне на 2 броя метални преместваеми складове за съхранение на химикали (с обща площ 22.1 кв.м.) на територията на УПИ V, кв. 46, по регулационния план на село Баташница, община Две могили”. Очаква се становището на РИОСВ-Русе относно планираното изменение/разширение.


14. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните.

Предоставена приложено.


Приложения:
1. Обобщени схеми, представящи (планираната) употребата, производството и съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона 6 на таблицата по т. 10.
2. Скица на поземления имот (площадката) с регистър на координатите на характерните гранични точки в утвърдената в страната координатна система.
3. Извадка от общ устройствен план, а когато такъв не е изработен – от топографска карта или действащ за съответната територия регулационен план или кадастрална карта, на която са нанесени границите на поземления имот (площадката).
4. Местоположението на всички сгради и дейности на територията, показани на извадка от действащ подробен устройствен план, регулационен план или кадастрална карта.
5. За съществуващи предприятия/съоръжения – копия на актуалните информационни листове за безопасност на опасните вещества в предприятието/съоръжението.
Дата:
Подпис:
(печат)Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница