Формула и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015 г между училища, второстепенни разпоредители с бюджети към Община СвиленградДата01.08.2018
Размер259 Kb.
#77648


бул. “България” 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371,e-mail: obshtina@svilengrad.bg;

svobshtina05@b-trust.org;

Формула и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015 г. между училища, второстепенни разпоредители с бюджети към Община Свиленград

I.Същност на правилата и формулата за разпределяне на средствата получени по единни разходни стандарти
Във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.41а от Закона за народната просвета, Община Свиленград в качеството си на ПРБ разпределя средствата получени от държавния бюджет за дейности по възпитанието, подготовката и обучението на децата и учениците в общинските училища и детски градини, въз основа на формули за всяка дейност и ясно формулирани правила.

Същността на формулата като механизъм е разпределението да се извърши по правила, така че да е налице максимална яснота за това колко средства ще получат училищата за годината по формулата.


II .Формула и правила за разпределяне на средствата получени по единни разходни стандарти за подготвителна група в училище и за общообразователни училища.

Средствата по бюджета на община Свиленград за дейностите по възпитанието,

подготовката и обучението на деца и ученици за 2015 г. се разпределят по следните формули в зависимост от дейността по Единната бюджетна класификация за 2015 г.:
Формула по единни разходни стандарти за подготвителна група в училище
Дейност 318 ( Приложение 1 )

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за училищата с подготвителна група се разпределят по следната формула спрямо броя на учениците към 01.01.2015 г.:


СФ=ОКФ+ДКФ

където

СФ-средства по формулата

ОКФ-основни компоненти по формулата

ДКФ-допълнителни компоненти по формулата
СФ=ОКФ+ДКФ

ОКФ = 97% x ЕРС

ДКФ = 3% РНР
1. Основни компоненти на формулата
1. Брой деца/ученици съгласно данните от единната информационна система на

Министерство на образованието, младежта и науката „Админ М” към 01.01.2015 г.

2. Единни разходни стандарти за едно дете/един ученик съгласно Решение №

801 от 03.12.2014 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите,

финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2015 г.
ОКФ=97% x ЕРС x БДСУ

ЕРС- единен разходен стандарт – 948 лв.

БДСУ - брой на децата към 01.01.2015 г. в подготвителна полудневна група в

съответното училище.

Общ брой деца в ПГ в общината към 01.01.2015 г. по АДМИН М – 48; по ЗДБРБ за 2015 г.60.

Разликата от 12 деца се разпределя пропорционално, съгласно чл.28, ал.2 от ПМС № 8

от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България и се заделя като резерв.
2. Допълнителни компоненти за диференциация.
Резерв за нерегулярни разходи.

РНР = 3 %СД х БДСУ

ОБУ

РНР– резерв за нерегулярни разходи

СД-средства получени по ЕРС за дейността

БДСУ-брой на деца в ПГ в съответното училище

ОБД- общ брой деца в подготвителна полудневна група
Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с

бюджет и се предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет по Правилата за разпределение на резерва.


3. Добавка за подпомагане храненето на деца от подготвителна група.

(Приложение 2)
ДПХДПГ = 72 лв. х БД

БД - брой деца от подготвителна група от съответното училище

Формула по единни разходни стандарти за общообразователни училища
Дейност 322 (Приложение3)

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за училищата се

разпределят по следната формула спрямо броя на учениците към 01.01.2015 г.:
СФ=ОКФ+ДКФ

където

СФ-средства по формулата

ОКФ-основни компоненти по формулата

ДКФ-допълнителни компоненти по формулата

СФ=ОКФ+ДКФ

ОКФ = 84.0% x СФ

ДКФ = 16.0% х СФ =13.0% ДКД + 3% РНР
1. Основни компоненти на формулата

1. Брой деца/ученици съгласно данните от единната информационна система на

Министерство на образованието и науката „Админ М” към 01.01.2015 г.

2. Единни разходни стандарти за едно дете/един ученик съгласно Решение № 801

от 03.12.2014 г. за изменение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2015 г.
ОКФ=84.0% x ЕРС x БУСУ

ЕРС-единен разходен стандарт – 1409 лв.

БУСУ-брой на учениците към 01.01.2015 г. в съответното училището
Общ брой на учениците в общината към 01.01.2015 г. по АДМИН М – 1765; по ЗДБРБ за 2015 г. – 1779.

Положителната разлика от 14 ученика на основание чл. 28, ал. 2 от ПМС №8 от 16.01/2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБългария се заделя като резерв видно от Приложение 3.


2. Допълнителни компоненти по формулата.

ДКФ = 0,5%ДГЕ + 5% ДГ + 7,5%ДУПР + 3% РНР

2.1. Допълнителни компоненти за диференциация.

Допълнителните компоненти се изчисляват по следните формули:2.1.1 Добавка за гимназиален етап - тази добавка получава едно училище на територията на общината и компенсира разхода по издръжка и осигуряване на учебния процес в гимназиален етап на обучение.
ДГЕО =0,5 %СД Х БУСУ

ДГЕО - добавка за гимназиален етап на обучение

СД - средства получени по ЕРС за дейността

БУСУ – брой ученици от съответното училище
2.1.2 Добавка за отопление с течно гориво - добавка се предоставя на училищата, които се отопляват с този вид гориво и компенсира по-големия разход, формиран от високата цена и промените в цените на горивата.
ДГ = 5% СД Х БУСУ

БУУ

ДГ – добавка за гориво

СД-средства получени по ЕРС за дейността

БУСУ –брой ученици от съответното училище

БУУ - брой на учениците от тези училища

2.1.3 Добавка за условно – постоянни разходидобавката е в размер на повече от 27 000 лв. за всяко училище, като общия размер на средствата е 7,5% от получените средства за дейността.
ДУПР = 7,5 % СДДУПР – добавка за условно-постоянни разходи

СД - средства получени по ЕРС за дейността


2.2 Резерв за нерегулярни разходи

РНР = 3 %СД х БУСУ

БУО
РНР– резерв за нерегулярни разходи

СД - средства получени по ЕРС за дейността

БУСУ - брой на учениците в съответното училището

БУО - брой ученици в общината

Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с

бюджет и се предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Правилата за разпределение на резерва.
III. Средства по бюджетите на училищата и обслужващите звена за 2015 г. над определените по единни разходни стандарти.
Средствата се разпределят според броя на учениците по единната информационна система на Министерство на образованието и науката „Админ М” към 01.01.2015 г., според броя на ученици по училища за съответната дейност.
1.Добавка за ученици на самостоятелна форма на обучение (Приложение 4)

ДУСФО = 320лв. х БУСУ

БУСУ-брой ученици в съответното училище
2.Добавка за ученик от редовна форма на обучение за подобряване на МТБ. (Приложение 5 )

ДПМБ = 25 лв. х БУСУ

БУСУ-брой ученици в съответното училище

3.Добавка за ученици на ресурсно подпомагане (Приложение 6)

ДУРП = 318 лв. х БУСУ

БУСУ-брой ученици в съответното училище
4.Добавка за подпомагане храненето ученици от първи – четвърти клас.

(Приложение 7)ДПХ = 72 лв. х БУСУ

БУСУ- брой ученици в съответното училище

Тази добавка получават всички училища.5. Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І и ІІ клас ( без учениците от средищните училища)

(Приложение 8)СЦОУД – І и ІІ клас – 520 лв. х БУСУ

БУСУ-брой ученици в съответното училище
6. Средства за извънучилищни и извънкласни дейности.

Същите се предоставят на учениците обучаващи се в общообразователни училища – СОУ ”Д-р П.Берон” и ОУ”Ив.Вазов” за финансиране на извънучилищни дейности и се включват в бюджета на училището над средствата по формула за 2015 г.IV. Средства по ЕРС за финансиране на Професионална гимназия по селско

стопанство и икономика “ Христо Ботев” - Дейност 326.

Като единствен получател на тези средства професионалната гимназия получава всички средства по ЕРС за дейността, като 3% от тях се заделят за резерв за нерегулярни разходи при първостепенния разпоредител с бюджет и се предоставят съгласно Правилата за разпределение на резерва. Към тези средства се прибавят и добавките над стандарта, вкл. и за извънучилищни и извънкласни дейности.


V . Коригиране на средствата по формула
1. Разпределението на средствата по формулата е въз основа на броя на учениците по информационна система “ АДМИН М “ към 01.01.2015 г., а средствата, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., са на база на предварителна информация за броя на децата и учениците. За изравняване на разчетните стойности по бюджета с информацията по “Админ М” ще бъде извършена корекция при условията на чл. 28 ал.2 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

2. Когато разчетният брой на учениците по Информационната система на МОН “Админ М” е по-голям от предвидените със ЗДБРБ за 2015 г., недостигът от средства се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на промяна.

3. Съгласно чл.48 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г., средствата по формулата могат да се променят през бюджетната година в следните случаи:


  • На преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител

  • Когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя им в други финансирани от същия ПРБ.

4. Разпределението на средствата по формула се коригира към 30.09.2015 г. в резултат на промените в броя на учениците, като се отчитат настъпилите промени в началото на учебната 2015/2016 година, спрямо края на учебната 2014/2015 година.

Това касае разпределението на база основни компоненти на формулата, което се извършва въз основа на брой ученици. За броя на учениците се използват данните от информационната система на МОН „АДМИН М”. Корекцията за намалението/увеличението на броя на учениците се отразява като част от стандарта за месеците октомври, ноември и декември.

5. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината,

увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата и

учениците.

VІ. Правила за разпределяне на резерва
Съгласно чл. 41а, ал. 7 от Закона за народната просвета, първостепенния разпоредител с бюджет – община Свиленград, заделя резерв за нерегулярни разходи в размер на 3% от общата сума за училищата, разпределени пропорционално на броя на учениците за конкретното училище. Резерва може да се разходва:

1. За аварийни ремонти, без отстраняването, на които ще се затрудни учебния процес. Средствата се предоставят след представяне на констативен протокол за аварията, придружен с количествено – стойностна сметка и изразено становище от експерт капитално строителство в общината .

2. При други обективни фактори или природни бедствия. Средствата се предоставят след експертна оценка, направена от ОбА .

3. Съфинансиране по проекти, които са спечелени от училищата по национални и международни програми, като се представи заверено копие от бюджета на проекта и кратко описание на предвидените дейности.

4. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците за съответната дейност за учебната 2014/2015 г., при условие че не бъде извършена корекция по бюджета на общината за увеличения брой ученици.

Средствата от резерва се разходват след съгласуване с директорите на училища, въз основа на мотивирано искане от директора, придружено от съответните документи.

Неизразходваните средства от резерва към 15.11.2015 г. се разпределят между училищата пропорционално на броя на децата на учениците.

Изготвил: ст.експерт “Образование” Съгласувал: Директор на дирекция”БФАИО”

и гл.счетоводител

/п/ Антония Бутракова /п/ Валя Здравкова

Съгласувал:Директор на дирекция ”ХД” Съгласувал: Зам.кмет на Община Свиленград /п /Снежана Янева /п/ Мария Костадинова
Разпределение на средствата по формулата въз основа на броя на учениците по информационна система “ АДМИН М “ към 01.01.2014 г.

Приложение 1


наименование на

училището

брой

ученици


97% x ЕРС x БДСУ

РНР

 3% х ЕРС х БДСУ
 

 резерв

 


ОБЩО

СФ

НУ"Хр.Попмарков"

18

16 552

513

3 792

17 065

ОУ"Л.Каравелов"

10

9 196

284

4 740

9 480

ОУ"Хр.Ботев" с.Левка

20

  1. 390

569

2 844

18 959

 

48

44 138

1 366

 

45 504

Резерв

12

11 034

342

 

11 376

ОБЩО:

60 

55 172

1 708
56 880

Приложение 2
наименование на

брой

ДПХДПГ

училището

ученици

средства за получаване

НУ"Хр.Попмарков"

18

1 296

ОУ"Л.Каравелов"

10

720

ОУ"Хр.Ботев" с.Левка

20

1 440

Резерв

12

864

ОБЩО:


60

4 320

Приложение 3
наименование на училището

брой

учени

ци84,0 % x

ЕРС x БУСУ 
0,5 % х ЕРС х

ДУГЕО

 


 
5 % х ЕРС х БУСУ

7 .5%

ДУПР

 


3%

РНР 

 


 

резерв

 


ОБЩО

СФ

СОУ"Петър Берон"

769

910 158

12 435

67 244

30 000

32 506

8 595

1 052 343

ОУ"Ив.Вазов"

653

772 865
57 100

33 000

27 602

7 297

890 567

НУ"Хр.Попмарков"

72

85 21627 000

3 043

805

115 259

ОУ"Л.Каравелов"

135

159 78152 000

5 706

1 509

217 487

ОУ"Хр.Ботев" с.Левка

136

160 96444 516

5 749

1 520

211 229

 

1765

2 088 984

12 435

124 344

186 516

74 606

 

2 486 885

резерв

14

16 570

99

986

1 479

592
19 726

ОБЩО:

1779

2 105 554

12 534

125 330

187 995

75 198
2 506 611

Приложение 4


наименование на

училището

брой

ученици

ДУСФО

320 лв. х ЕРС х БУ

СОУ"Петър Берон"

8

2 560

ОУ”Л.Каравелов”

14

4 480

резерв

-14

- 4 480

ОБЩО:

8

2 560

Приложение 5

наименование на

училището

брой

ученици

ДПМБ

25 лв. х БУ

СОУ "Петър Берон"

769

19 225

ОУ ” Иван Вазов “

653

16 325

НУ "Хр.Попмарков"

72

1 800

ОУ "Л.Каравелов"

135

3 375

ОУ "Хр.Ботев" с.Левка

136

3 400

резерв

14

350

ОБЩО:

1779

44 475

Приложение 6

наименование на

училището

брой

ученици

ДУРП

318 лв. х БУ

НУ "Хр.Попмарков"

2

636

ОУ ” Иван Вазов “

6

1 908

ОУ"Л.Каравелов"

10

3 180

ОУ"Хр.Ботев" с.Левка

4

1 272

резерв

16

5 088

ОБЩО:

38

12 084

Приложение 7наименование на

брой

ДПХ

училището

ученици

средства за получаване

СОУ"Петър Берон"

263

18 936

ОУ ” Иван Вазов “

316

22 752

НУ"Хр.Попмарков"

72

5 184

ОУ"Л.Каравелов"

61

4 392

ОУ"Хр.Ботев" с.Левка

72

5 184

резерв

-36

- 2 592

ОБЩО:


784

56 448

Приложение 8наименование на

СЦОУД – I и ІІ клас

училището

брой ученици

средства

за получаване

НУ "Хр.Попмарков"

39

20 280


резерв

-19

-9 880

ОБЩО:

20

10 400

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница