Формули в Excel. Отпечатване на таблициДата16.10.2018
Размер281 Kb.
#89978

Формули в Excel. Отпечатване на таблици.


 1. Създайте таблицата, показана по-долу, започвайки от клетка A1. Съхранете файла като Excel workbook с име formulas.xlsx в папка с Вашето име, разположена на D:Ъгъл на крена Θ [deg]

sin Θ

Изправящ момент KN [m]

KG.sinΘG= MΘ/

GZ=KN-KG.sinΘ-GZΘ

0
0,000
010
1,473
191,6520
2,906
331,5130
4,267
442,6540
5,460
615,2550
6,322
850,8560
6,854
1110,65

 1. Вмъкнете следния текст и числа в отделни клетки под таблицата:



12961,5

KG=

6,03
 1. Изчислете:

 • sin Θ във всяка клетка от колона B (B2:B8);

 • KG.sinΘ във всяка клетка от колона D ( D2:D8);

 • G във всяка клетка от колона F ( F2:F8), използвайки формулата MΘ/;

 • GZ във всяка клетка от колона G ( G2:G8), използвайки формулата KN-KG.sinΘ-GZΘ.

 1. Вмъкнете един празен ред след таблицата. Изчислете в клетките от този ред:

 • сумата от числата в колона Изправящ момент KN [m] (колона C);

 • средна аритметична стойност от числата в колона (колона E);

 • броят от числата в колона Ъгъл на крена Θ [deg] (колона E);

 • най-голямата стойност (MAX) от числата в колона sin Θ (колона B);

 • най-малката стойност (MIN) от числата в колона GZ (колона G).

 1. Вмъкнете една празна колона преди GZ (колона G).

Изчислете в клетките от тази нова колона с помощта на if по следния начин: ако стойността на клетка в колона GZ е по-голяма или равна на 1,04, тогава (Value_if_true) в съответната клетка на новата колона да се изчисли корен квадратен от съответния ъгъл Θ; в противен случай (Value_if_false) в клетката на новата колона да се изчисли произведението от квадратите на GZ и MΘ, които се намират в съответните клетки от същия ред.

 1. Създайте следната таблица на Sheet 1:

Първа

Втора

Трета

Резултат

23

66

8

 

12

4

8

 

7

3

34

 
 1. Използвайки if, запишете в оцветените в жълт цвят клетки текста: Първа – ако числото в първата колона от един ред е най-голямо в реда; Втора - ако числото във втората колона от един ред е най-голямо в реда и Трета - ако числото във третата колона от един ред е най-голямо в реда. Например в жълтата клетка на първия ред трябва да се запише Втора, защото числото 66 е най-голямо в първия ред и се намира във втората колона.

 2. Изберете празна клетка на Sheet2.

 3. Използвайки countif, пребройте клетките, които съдържат стойности на ъгъла на крена (колона Ъгъл на крена Θ [deg]) по-големи от 20⁰ на Sheet1. Резултатът да е на Sheet2.

 4. Изберете празна клетка на Sheet3.

 5. Използвайки sumif, сумирайте числата в клетките в колона Изправящ момент KN [m], за които Ъгъл на крена Θ е по-малък или равен на 30º. Резултатът да е на Sheet3.

 6. Изберете празна клетка на Sheet1.

 7. Сумирайте числата, получени на Sheet2 и Sheet3. Резултатът да е на Sheet1.

 8. Таблицата да се разположи в средата на листа.

 9. Да се зададат размерите на листа А4, пейзаж и на празните полета: ляво 2,5см , дясно 2см, отгоре и отдолу 2см.

 10. Да се въведат номера на страниците горе вдясно а отдолу в средата на листа да се покаже текста стр.1 от 1 (стр. No от общия брой страници), а в дясно текущата дата

 11. Да се копира неколкократно таблицата от точка 1 без заглавната част , така че Sheet1 да се състои поне от 2 страници. Да се зададе автоматично копиране на заглавната част (антетката) на всяка страница.

 12. Да се отпечата част от таблицата – първа, трета и четвърта колона.

 13. Да се съберат 2 страници на 1 лист. Да се покаже как ще се отпечата таблицата при мащаб 120%.


Инженерни изчисления. Работа с масиви от данни.


 1. Да се изчислят:

 • аркускосинус от π радиана;

 • в градуси аркуссинус от;

 • косинус от 30⁰;

 • неперовото число е на втора степен, т.e. e2;

 • натурален и десетичен логаритъм от 10;

 • да се закръгли 6,45678 с 2 знака след десетичната запетая по правилата на математиката;

 • ;

 • , където a=3, b=3 и с=10;

 • ;

 • cos(4+3i);

 • ;

 • да се намери колко метра са 1200 морски мили;

 1. С формули за масиви да се намерят:

 • обратна и транспонирана матрица;

 • произведение, сума и разлика на две матрици.


Графически анализ на данни в електронните таблици


 1. Отворете файла formulas.xlsx (или създайте таблицата) от упражнението „Формули в Excel”. Проверете дали правилно сте изчислили стойностите и дали съвпадат с показаната по-долу таблица. Запишете файла като chart.xlsx в папка с Вашето име.Ъгъл на крена Θ [deg]

sin Θ

Изправящ момент KN [m]

KG.sinΘG= MΘ/

GZ=KN-KG.sinΘ-GZΘ

0

0,000

0,000

0

00

10

0,174

1,473

1,05

191,65

0,015

0,41

20

0,342

2,906

2,06

331,51

0,026

0,82

30

0,500

4,267

3,02

442,65

0,034

1,22

40

0,643

5,460

3,88

615,25

0,047

1,54

50

0,766

6,322

4,62

850,85

0,066

1,64

60

0,866

6,854

5,22

1110,65

0,086

1,55

 1. Оставете 2 празни реда след таблицата и въведете следните данни:

GM fluid=

2,3

0,00

 

Θ=

57,3

0,00

57,3
 1. Изчертайте следните диаграми, използвайки данните в таблицата:

За Диаграма на статичната устойчивост (Diagram of static stability):


Използвайте тип диаграма – X-Y Scatter with Smooth Lines;

За добавяне на данните (Data Series) използвайте адресите на клетките:

Ъгъл на крена Θ [deg] по ос Х and GZ=KN-KG.sinΘ-GZΘ по ос Y


Добавете за изчертаване (селектирайте диаграмата и изберете Design/Select Data/Add):

57,3 : 0,00 по ос Х (X-axis) and 2,3 : 0,00 по ос Y (Y-axis);

Добавете за изчертаване:


57,3 ; 57,3 по ос Х и 0,00 ; 2,3 по ос Y (селектирайте данните с клавиша );
За кръговата диаграма Ъгъл на крена Θ [deg]:

Използвайте тип диаграма – pie (exploded pie in 3D);

За добавяне на данните (Data Series): използвайте адресите на клетките от Ъгъл на крена Θ [deg]

За Диаграма Righting lever:

Използвайте тип диаграма – column (clustered columns, след това Design /Chart Layouts/ Layout2);

Данни: Data Series: използвайте адресите на клетките от Изправящ момент KN [m] и GZ=KN-KG.sinΘ-GZΘ 1. Да се селектира кривата от диаграмата на статичната устойчивост.

 2. Да се намери уравнението, което най-точно описва кривата (Add trendline).

 3. Да се предскаже 1 стъпка напред вида на кривата.

 4. Да се покажат грешките в рамките на 5% отклонение от стойностите на кривата (в рамките на 5% отклонение от стойностите на кривата (Error Bars).Работа с големи таблици. Използване на списъци. Сортиране, филтриране и консолидиране на данни

 1. Да се състави таблица от 5 реда със следните полета: име на студента; факултетен номер;информатика математика физика; навигация.

 2. Да се сортира списъка (базата от данни (БД)):

  • по факултетен номер;

  • по име на студента във възходящ ред и информатика в низходящ ред;

  • по оценките от другите 3 предмета;

  • по име на студента, като се направи разлика между малки и главни букви.

 1. Да се филтрира с Autofilter:

  • да се изведат на екрана имената на тези студенти, които имат отличен успех (5,5 и 6) по всички предмети;

  • първите 5 и последните 5 от списъка с бази данни по успех от физика;

  • данните за студентите, които имат само петици по информатика.

 1. С Advanced Filter да се филтрира БД

  • да се покажат имената на студентите, които се казват Иван и имат 6 по информатика

  • тези, които имат 5 по математика или отличен успех по физика;

  • тези, които се казват Иван, имат 6 по информатика или тези, които се казват Петър и имат също 6 по информатика. Резултатът от филтрирането да се копира на ново място в табличния лист.

 1. Да се създадат в 2 работни книги 1.xls и 2.xls следните 2 таблици:

В 1.xls:

Наименование на стоката

Брой

Продадени количества

Олио

10

5

Хляб

15

7

Мляко

20

20

Ориз

35

10

Сирене

10

5

В 2.xls:


Наименование на стоката

Брой

Единична цена

Олио

12

2

Хляб

22

0,60

Мляко

13

0,50

Ориз

15

1

Сирене

8

3,50
 1. Да се съхранят работните кноги на диска. Да се обединят таблиците така:

 • да се създаде нова таблица, включваща наименованието на стоката и общия брой за всяка стока;

 • да се създаде нова таблица, включваща наименованието на стоката, Брой (от 1.xls); Продадени количества; Единична цена.

 • да се създаде нова таблица, включваща наименованието на стоката; общия брой за всяка стока; Единична цена; Обща сума (Единична цена * Общия брой)

Анализ на данните. Pivot таблици и диаграми. Сценарии. Търсене на цел.


 1. Да се създаде следната таблица (като списък с БД), и стойностите в клетките от колона общо точки се изчислят с формули:
име

ръст

години

дисц.1

точки1

дисц.2

точки2

дисц.3

точки3

общо точки

калоян

1.90

14

бягане

5

висок скок

25

дълъг скок

56
иван

1.92

15

бягане

22

висок скок

35

дълъг скок

14
иво

1.88

12

бягане

35

висок скок

44

дълъг скок

45
петър

1.89

13

бягане

2

висок скок

26

дълъг скок

54
филип

1.98

16

бягане

44

висок скок

14

дълъг скок

22
нено

1.95

14

бягане

30

висок скок

66

дълъг скок

39
стоян

1.88

12

бягане

55

висок скок

3

дълъг скок

12
слави

1.90

14

бягане

12

висок скок

54

дълъг скок

52
димо

1.99

15

бягане

18

висок скок

34

дълъг скок

32
стефан

2.01

16

бягане

34

висок скок

14

дълъг скок

24 1. Да се копира създадената таблица на Sheet2.

 2. Да се изчисли с Goal Seek какъв брой точки би получил за първата дисциплина Калоян, ако общия му брой точки от всички дисциплини трябва да бъде 100.

 3. Да се създадат следните сценарии за таблицата на Sheet1:

 • с име old, в който да не се променят стойности на клетки за ръст, точки1, точки2 и точки3;

 • с име v1, в който да се променят стойностите на точки1, точки2 и точки3 за Калоян, Иван и Иво.

 1. На Sheet2 да се създаде сценарий v2 за промяна на стойностите на ръст и точки1 за тримата спортисти.

 2. Да се смесят сценариите от двете таблици.

 3. Да се състави доклад със Scenario Manager.

 4. Да се състави Pivot таблица, в която да се включи филтрация на данни според годините на състезателите. Да се изчисли средната аритметична стойност от точките им по дисциплина 1 и сумата от точките по останалите 2 дисциплини.

 5. Да се променят данни в оригиналната таблица за броя точки по трите дисциплини на Димо, Иво и Калоян. Да се преизчисли Pivot таблицата.

 6. Да се добави ново поле за общия брой точки в областта Values, като се изчисли максимума от общия брой точки. Да се изтрият данните за точки1.

 7. Да се сортира таблицата по имената спортистите в низходящ ред. Да се покажат данните само за спортистите, които са на възраст 14 години. Да се групират и разгрупират данни за ръста на спортистите.

Оптимизиране на данни чрез Solver. Макроси.


 1. Да се реши с Solver следната задача: да се намери минимумът на функцията f(x,y)=x2-y2 при следните ограничения:

0≤f(x,y)≤1

0≤x≤1


 1. Да се намери с Solver един корен на уравнението:

x2-2*x=3

 1. Създайте макрос, в който да се изчислят формулите:

 • ;

 • да се умножат две матрици всяка с размер 3х3;

 • 

Запишете макроса.

 1. Стартирайте макроса.

 2. Запишете работната книга, включваща макроса.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница