Формуляр за кандидатстванеДата01.09.2016
Размер302.11 Kb.
#7957
Формуляр за кандидатстване

 1. ПРОЕКТ
  1. Кандидат


41 Основно училище „Св.Патриарх Евтимий“ , София 1000, ул.Цар Самуил 24

  1. Наименование на проекта

УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ”


  1. Обща стойност на проекта

200 000лв. /двеста хиляди/

  1. Обща стойност на исканите средства

150 000лв. /сто и петдесет хиляди/

  1. Срок на проекта

18 месеца, след получаване на финансирането

Забележка: преустройство и ремонтни дейности в училището се изпълняват само през летните месеци ,когато няма ученици и учебни занятия.

 1. ОПИСАНИЕ
  1. Описание на проблема (проблемите) и анализ на контекста. Какви са проблемите, които излагате на нашето внимание? Направете кратък анализ на съществуващата ситуация (максимум 1 страница) и подкрепете с данни.

41 основно училище „Свети Патриарх Евтимий” е основано преди 122 години и е едно от най-старите училища в столицата. От създаването си до днес училището е център на просветна и духовна дейност. Съхранило е традициите на българското образование , а от 1991 година е асоциирано към ЮНЕСКО с цел утвърждаване на европейските и световните ценности. Екипът преподаватели и ученици следи новите тенденции на съвремието ни, затова нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за модерно развитие на училището и за изграждане на личности.Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и целим да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено , модерно и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание.   

За да осъществим тази наша основна стартегическа цел, отчитаме реалността към настоящия момент, насочвайки вниманието ви към някои основни проблеми:І. Проблеми свързани с пряката учебно-възпитателна работа

І.1. Материално-техническа база. В класните стаи липсва обзавеждане и оборудване за адекватни и съвременни методи на преподаване и учене,   няма добри условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците. Има два компютърни кабинета с по 10 станции, където се провежда обучението по ИТ и графичен дизайн, което е крайно недостатъчно за всички, които желаят да използват електронни уроци и да преподават с компютърни технологии. Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението на учениците и развитието на преподавателите и ефективността на   администрацията.

      Необходимо е оптимизиране на учебния процес и подобряване на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база.     


І.2. Учебно-възпитателна дейност. Нашите учениците са съвременни и динамични, ново поколение, което с огромен интерес следи новите разработки в информационните и комуникационните технологии. Развитието и съчетаването  на традиционните   добри преподавателски практики с използването на технологии подпомагат изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. 

Затруднено е обучението по ИТ, графичен дизайн / 41.ОУ е единственото основно училище в което се изучава графичен дизайн в V-VІІ клас/, където е нужно непрекъснато обновяване на компютърните конфигурации и софтуер. Нужно е прилагане на нов атрактивен подход в преподаването на други науки – български език и литература, математика, чужд език, география, история , физика.


І.3. Преподаване. Учителите са ограничени от липсата на техника в тяхното желание и възможности да разработват и използват електронни уроци, интерактивни методи за атрактивна преподавателска работа. При липса на оборудван кабинет е много трудно в рамките на 40 минутен час колегите да пренасят и инсталират компютър, проектор , интерактивна дъска. Важен елемент от цялостния процес е също обучението на учителите за използване на нови технологии и осигуряването на условия за активна и интересна дейност с учениците
ІІ. Проблеми свързани с извънкласните дейности

ІІ.1Извънкласни дейности

През годините училището ни участва в различни проекти / Целодневно обучение на учениците, проект УСПЕХ за групи по интереси и извънкласни занятия / ,провежда традиционен Конкурс „Евтимиев ученик” /над 20 години/, отворени врати в училището , Конкурс „Рекламен мениджър на 41 ОУ”, много други творчески, спортни изяви, олимпиади и състезания.

Ограниченията и трудностите са поради малък брой стаи и помещения , липса на модерно обзавеждане и оборудване за провеждането на тези дейности.

Необходима е по-функционална организация на свободните помещения и пространства за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, ефективно работещи клубове по интереси, оптимизиране работата на ученическия училищен съвет, иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата  пред родители и общественост.


ІІІ. Проблеми свързани при работа с различни заинтересовани страни

ІІІ.1. Работа със студентите

41.ОУ е базово училище и сътрудничи със СУ „Климент Охридски”, предоставяйки своята база и своите преподаватели за практическо обучение на студенти с педагогически профил. Тези стажове провокират младите хора да обикнат професията на учителя, да продължат своята квалификация. Наложително е осъвременяването на училищната база и осигуряването на адекватни и модерни условия за обучение.


ІІІ.2 Работа при организиране на курсове, конференции, обучения , квалификационни форми с други училища, институции, издателства.
ІІІ.3 Проблеми с достъп до информация

Липса на добра „видимост”

В съвременния динамичен живот желаем да сме по-добре информирани, да представим програмите, изявите, служебните съобщения, рекламите и всякакви други новини на по-голяма аудитория – ученици, учители, родители и посетители.

Хартиените листове върху дъската за съобщения са хаотични, неясно за кого са предназначени, често са невидими , неорганизирани и се губят лесно.

Електронните новини привличат вниманието, картината от екран винаги прави впечатление и се възприема по-добре.  1. Цели на проекта

Какво искате да постигнете с осъществяване на проекта?

 1. Създаване на обединено пространство в съществуващата архитектурна среда обединяващо с топла връзка входното фоайе с партериния етаж посока юг, който сега е самостоятелен и изолиран от централната обща част на сградата. Акцентиране на модерна визия и техническо оборудване в многофункционални зали, коридори и фоайета, които ще обезпечат провеждането на дейности: учебни и извънкласни занятия, обучения, квалификация, проектиране, интерактивни събития и срещи, информационен център.


2. Обособяване на няколко стаи и зали с ново обзавеждане и оборудвани с нова и модерна техника – лаптопи, мултимедии, интерактивни дъски за осигуряване на

възможности за атрактивно и функционално провеждане на учебни занятия и общоучилищни събития и срещи – ученическо самоуправление, училищно настоятелство, практика и конфериране със студентите, квалификация и обучение на учителите, срещи и заседания на училищните комисии, на методическите обединения, провеждане на конкурси и състезания, срещи със служебни лица от образователни институции, столична община, чужди посетители , делегации и други.


3.Създаване и организиране на виртуален информационен център за лесен достъп до календарни събития в училищния живот – художествено творчески, спортни, конкурси, олимпиади, състезания, служебни, рекламна кампания, отворени врати, обяви за прояви във всички области: вътрешноучилищни, общински, национални, международни, програми на НПО, фондации и други.
4.Обучение на учителите за работа с новата техника, обучение на колеги от други училища, обучение на ученици, студенти-стажанти , организиране на курсове за преквалификация.


  1. Дейности

Изредете и опишете всички основни дейности, като се уверите, че те са в съответствие с поставените цели.

b.1.Строително ремонтни дейности:
Топла връзка-партер

-Проект и изграждане на топла връзка /нов коридор/ в пространството под колоните – партер /главна лицева фасада/ между главното входно фоайе и коридор с кабинети на партера: монтаж на панелна дограма с панели и стъклопакети, ремонт на стени и таван, осветление, нова подова настилка , облицовка на колоните, облицовка на съществуваща бетонова пейка по цялата дължина на коридора.Мултифункционални зали-партер

-Кабинет технологии - партер: ремонт на стени, таван, нова подова настилка , ел.инсталация, осветление, нови решетки на прозорците.

- кабинет педагогически съветник/ученически съвет -партер: нова подова настилка , ел.инсталация, осветление, нови решетки на прозорците

- кабинет физика –партер: ел.инсталация, нови решетки на прозорците

-хранилище- партер: ремонт стени и таван, осветление, решетка на прозореца

- мазе / под кабинета по физика/: цялостен ремонт стени, таван с облицовка, вентилация, ел.инсталация, подова настилка , осветление


Главно фоайе – инфо център – партер

Боядисване стени и таван, ел.инсталация, осветление

Конферентна зала: ремонт стени, таван, нова подова настилка
b.2.Обзавеждане

- Проект интериорен дизайн за мултифункционалните зали

Топла връзка – нови седалки на пейката, подвижни плотове за маси окачени на стена

Кабинет технологии , кабинет физика и мазе – метални шкафове за прибиране на техниката, модулни шкафове, маси – тип заседателни, столове

Хранилище – метални стелажи и шкафове

Кабинет педагогически съветник – модулни офис мебели

Входно фоайе – модулни маси тип катедра

Конферентна зала – модулни шкафове
b.3.Оборудване- нови технологии

-Интернет свързаност и безжичен интернет достъп в цялото новоизградено пространство /център/.

- За двете зали предвиждаме : свързани в мрежа сървъри, лаптопи, таблети, монтирани мултимедийни проектори, интерактивна дъска

Информационно електронно табло /екран/ за непрекъснат информационен поток свързан пряко с дейностите на училището


b.4.Обучение, квалификация.

-Обучение на учителите за работа с новата техника

- Обучение на учителите по методически обединения за възможностите и прилагането на нови форми – електронни уроци, обмен на образователни програми по съответни учебни предмети.  1. Непосредствени резултати от проекта и индикатори за успех

Моля, опишете очакваните краткосрочни (непосредствени) резултати от проект. За всеки резултат предложете количествен и/или качествен индикатор, неговата актуална стойност към момента и очакваната (желаната) стойност в края на проекта) стойност в края на проекта
Индикатор

Предвиждана стойност

Брой ученици, които ще използват модернизираните по проекта учебни помещения

Общ брой на учениците за учебната 2013-14г. е 604.

В училището от І до VІІ клас се изучава допълнително:

-математика

- английски език

- графичен дизайн

На първи етап многофункционалните зали ще се ползват от учениците V-VІІ клас – около 250 ученици


При реализиран проект предвиждаме

всички ученици от І – VІІ клас – около 600

да имат достъп, обучение и учене в залите.
Засилен интерес към нови технологии, желание за учене и преподаване по нов начин, улесняване достъпа до всички научни области, създаване на навици за търсене на информация и самостоятелно учене и екипна работа.


Брой учители, които ще бъдат обучени за работа с нова техника и/или нови методики

Учители в 41ОУ – 46

Учители които използват ИТ при преподаване -20

Обучаеми на първи етап – 22Обучения на всички учители за използване на нови практики с цел професионално израстване и усъвършенстване /45учители/

Предвиждаме обучение на новопостъпили млади учители, възпитатели , овладяване на нови методи за работа.

Преквалификация и специфични обучения с електронни учебници или нови софтуерни програми – срок постоянен.

По-добра организация на учебния процесДруго, ако е приложимо


Организиране на курсове за външни лица

Развитие на международни партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

Повишаване на уменията за гъвкаво управление и индивидуален подход при управлението на ресурсите спрямо потребностите и възможностите на училището
  1. Дългосрочни резултати и въздействие на проекта

Моля опишете очаквани дългосрочни резултати и въздействие на проекта (опишете по-дългосрочната промяна, която се очаква да настъпи в общността, организацията, обществото или в средата в резултат от проекта).  Предложете индикатори, които биха измерили очакваните дългосрочни резултати.

Индикатор

Стойност към началото на проекта

Предвиждана стойност 1 учебна година след приключване на проекта

Среден успех на учениците по конкретните предмети, чиито кабинети и техника са осъвременени по проекта

(за всеки предмет

Всички учители ще имат възможност да използват залите според графикВъвеждане на „електронно образование”, електронни учебници по различни дисциплини /където е възможно/ и интерактивни занятия по предмети

Гледане на картини, галерии, слушане чужд език, музика в интернетЕлектронни учебници, предназначени за работа вкъщи, непрекъснат достъп до интернет за учители и ученици .Включване на предмети изучавани в VІІ клас- химия, биология, електронни географски и исторически карти ,проектно ориентирано обучение и др.

Пример: ИТ

Отличен 5.59
Английски език

Много добър 5.26

Системното и трайно

математика

Много добър 5.19

усвояване на знания и умения

География и икономика

Много добър 4.88

води до

Физика и астрономия

Много добър 5.20

очаквано повишаване

История и цивилизация

Много добър 4.86

на средния успех

Изобразително изкуство и графичен дизайн

Отличен 5.71
БЕЛ

Много добър 5.17
Биология здравно образование

Много добър 5.19
Химия

Много добър 4.92
Музика

Отличен 5.82
Брой на учениците, участващи в състезания и олимпиади, свързани с модернизираната учебна среда

(за всяко състезание)

Общо ученици участвали в олимпиади през уч. 2012-13г. -373Участия на учениците в 9 олмпиади: Знам и мога /за НК/,БЕЛ, математика, история, география, физика, астрономия, биология, техническо чертане.

Математически състезания:

„Черноризец Храбър, „Иван Салабашев”, Коледно и Великденско математическо състезание,Софийски математически турнир, „Европейско кенгуру, състезанията за НК към СБНУ, „Таралеж”


По-добра информираност и организация при провеждането на множеството конкурси, турнири, състезания и олимпиади.

Повече участници в олимпиади и състезания за добиване на самочувствие и тренинг в условия на изпит/тест

Постоянна възможност за

учене в състезателна среда1Пример: Олимпиада по БЕЛ:

Бр. участници/класирани ученици
Училищен кръг

135
Регионален кръг

20
Национален кръг

3
2Олимпиада математика- Училищен кръг

102

Очаквано завишен брой

Регионален кръг

15

участници в олимпиади

3Олимпиада история- Училищен кръг

34

и състезания

Регионален кръг

12

и тенденция за класиране

4Олимпиада география- Училищен кръг

28

и отлично представяне

Регионален кръг

1

на национално ниво

5Олимпиада биология- Училищен кръг

25
Регионален кръг

2
 • Национален кръг

1
6Олимпиада физика- Училищен кръг

18
 • Регионален кръг

15
 • Национален кръг

1
7Олимпиада астрономия- Училищен кръг

7
 • Регионален кръг

7
 • Национален кръг

2
8Олимпиада химия- Училищен кръг

16
 • Регионален кръг

7
9Олимпиада техн.чертане- Училищен кр.

8
 • Регионален кръг

8
 • Национален кръг

3
Международно математическо състезание „Европейско кенгуру”

1 първо място на национален кръг
Финален тест в състезанията към СБНУ/І.ІV клас/

9 с максимален бр.точки


Качествени индикатори:

 • Какви други извънучебни дейности (напр. кръжоци, олимпиади, обменни програми) са осъществени вследствие на модернизирането на учебната среда по проекта?

Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.

Разширяване на формите на ученическо самоуправление

Използване и развитие на дистанционни методи за работа и обучение.

Участие в обменни програми с чужди училища, сътрудничество с НПО, Фондации, Асоциации

 • Каква промяна отчитате в начините/методите на провеждане на учебните занятия и организацията на учебния процес вследствие на проекта?

Осигуряването на модерни, технически оборудвани мултифункционални зали ще повиши капацитета и качеството на преподаване и учене в различни направления:

Учениците с повишен интерес ще бъдат активна страна в обучението, ще имат възможност за изява в създаването на урочни теми, за обмен и комуникация в реално време, за намиране на информация, за създаване на проекти и мултимедийни продукти. Ще има възможност за бърз обмен на информация в екипни , междуучилищни проекти и разработки.

Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.

Учителите ще ползват информационна свързаност до национални и международни образователни ресурси.

 • Друго, ако е приложимо.

Визуализацията на уроците, междупредметните връзки ще улесни възприемането, осмислянето и запаметяването на учебния материал.

Усъвършенстване на уменията на ученици и учители за работа с нови технологии, изпълнение на задачи онлайн, бързо реагиране , гъвкавост и адаптивност за проектиране, създаване и качване в сайта на училището на клипове, видео, музика, реклама, собствени профили за представяне в състезания и конкурси, списване, редактиране на училищен вестник, брошури, афиши.

Други данни:

 • Какъв е общият среден успех на учениците в училището?

Общ среден успех на учениците в края на 2012-2013 учебна година: много добър 5,16

V клас – мн.добър 5,25 , VІ клас – мн.добър 5,01, VІІ клас – мн.добър 5,22

 • Какъв е броят на учениците, които желаят да постъпят в 1-ви клас? Колко реално постъпват? (ако е приложимо)

Брой подадени заявления за постъпване в І клас /2013г./ - 170 кандидати.

Приети са 77 ученици в три паралелки – според възможностите на училището, тъй като няма достатъчно стаи.

За учебната 2014-2015 г. предвиждаме прием на 4 паралелки – 96 ученици


 • Какъв е броят на учениците, които кандидатстват в математически и езикови гимназии, след като завършат 7-ми клас във Вашето училище? Колко реално постъпват? (ако е приложимо)- 97% от седмокласниците кандидатстват в СМГ, НПМГ , ТБГ, НФСГ и езикови гимназии; около 75% реално постъпват
 • Какъв е броят на учениците, които кандидатстват в училището Ви след 7 клас? Колко реално постъпват? (ако е приложимо)Няма такива – 41. ОУ е основно до VІІ клас

 • Какъв е броят (или процентът) на випускниците, които продължават образованието си в университет а) в България, б) в чужбина? (ако е приложимо)нямаме точна информация  1. Как ще способства проектът за развитието на частния сектор в България?

Опишете как проектът ще допринесе за развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.

Инвестицията в образованието е много важен фактор за подготовка и развитие на частния сектор дори в основно училище. Ние виждаме следните аспекти в ролята ни да помогнем в тази посока:

За учениците: • Придобиват начални езикови умения по чужд език /англ., немски/ и умения по IT, които са ценени от работодателите в частния сектор.

 • Седмокласниците завършващи паралелка графичен дизайн имат умения и са обучени да работят със CorelDRAW, получават удостоверение и могат да се включат като стажанти или работещи в частния сектор

 • Имат по- добра ориентация за собствените си възможности и яснота за стъпките и етапите , през които трябва да преминат, за своето кариерно развитие и реализиране на собствен бизнес.

 • информирани са за професиите, които са актуални и търсени на трудовия пазар и изискванията от страна на работодателите към човешкия ресурс / участие на 41.ОУ В ПРОЕКТ „Кариерно развитие и професионално ориентиране на учениците от І до ХІІ клас/.

За работодатели: • Ще имат по-тясно сътрудничество с училището като институция и яснота за нагласите на бъдещия чов. ресурс за ранното проф. ориентиране / ученици от 6-и и 7-и кл./

 • Ще използват възможностите на информационния център за реклама и популяризиране на своя бизнес.
  1. Комуникация, прозрачност и публичност

Моля, опишете как смятате да направите вашия проект публично достояние, как и кога смятате да привлечете медиите, как ще публикувате резултатите от проекта, как ще представяте Фондация Америка за България и нейните ценности?

Проектът за изграждане на мултифункционален център на партерния етаж на 41. ОУ ще изпълни всички изисквания за Комуникация, прозрачност и публичност, а именно:

Комуникационна активност от страна на бенефициента:-Пресъобщение до медиите: интернет (с акцент върху тях), инфоагенциии, печатни, радио и телевизия, по актуализиран медиасписък. В съобщението ще се акцентира върху целите, очакваните резултати, предимствата, ползите, и задължително споменаване с благодарност на името на Финансиращата институция – Фондация” Америка за България „ и фактът, че целите й съвпадат с нашите - с общи усилия и професионален потенциал да изградим едно от българските училища на бъдещето.

Допълнително:преспапка, съдържаща: прессъобщението, проспект (3D) и/или CD с презентация на проекта, суми, бъдещи конкурси за подизпълнители и т.н.;

покана към присъстващите журналисти да посещават и съответно – провеждат интервюта, т.е. индиректно да контролират изпълнението на всеки един междинен етап;

тиражиране по същата схема на кратки съобщения до медиите с междинното изпълнение;

След приключването на проекта – среща-демонстрация на живо на възможностите за използването на вече работещите център и зали (с покани по същата схема за присъствие на журналисти; посредничество за интервюта както с ученици, родители, учители, така и с представители на финансиращата Фондация)


 • Възможност за открит диалог чрез поддържаните от училището собствени акаунти в социалните мрежи (ФБ, Т), с всички заинтересовани страни – поне веднъж на 2 седмици да се води открит разговор (задължителен отговор на всички питания, постове, коментари, мнения).

 • Непрекъсната информация на сайта на училището за актуалността на изпълнението на проекта; размяна на линкове

 • Създаване на собствен инфоканал на училището със заглавието на проекта във Vboх7 /Youtube.com за по-важното от неговото изпълнение (снимки, текст, видео)
 1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ
  1. Опишете визията и стратегията на ръководството за развитието на училището (относно институцията, учителския колектив, включване на учениците, методите на преподаване и технологиите в учебния процес)

Ръководството и учителската колегия работят в екип за изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.  

Стараем се да гарантираме, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Имаме воля за възприемане   на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати: динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Изведени са приоритети за развитието на училището:

-Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание чрез модернизация на учебния процес: обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности за ученици и учители

-Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал

- Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици. Приобщаване на деца със СОП към работа с ИКТ

 - Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания с нови технологии и със създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.

-Развиване на конструктивна комуникация с родителите в съответствие с образователните изисквания, учебните програми, извънкласните дейности и други училищни събития


- повишаване и подобряване на комуникацията в микрообществото на училището

-Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, студенти –стажанти и подобряване на учебната материална база.    


- Извеждане на училището една стъпка по-напред в технологичното бъдеще на България.  1. Има ли училището регистрирано родителско настоятелство? Какви са основните му дейности през предходната година? Как ще участва в изпълнението на предложения проект?

Училищното настоятелство на 41. ОУ е регистрирано в Софийски градски съд – ФД № 6336/2003

Има съвет на настоятелите представляван от Председателя на УС – Валентина Илиева

Училищното настоятелство на 41. ОУ играе активна роля в общоучилищния живот и организира извънкласни дейности за желаещите ученици като творчески и спортни занимания, обучителни, логопедични и др.

Настоятелството има участия в много от проектите на училището, финансира училищните конкурси „Евтимиев ученик” и „Рекламен мениджър на 41. ОУ” , както и други събития от календарния план на училището. Помага в изготвяне на проекти за възстановяване на инсталации /санитарни възли, електрическа/, финансира строителни работи – саниране на трите лицеви фасади на сградата-2010г., ремонт на класни стаи и кабинети – ежегодно където има нужда, ремонт на физкултурен салон, канцеларии на администрацията.

Настоятелството осигурява интернет свързаност за компютърните кабинети.

На 17.10.2013г се проведе заседание на Училищното настоятелство на което бе представен идейния проект за кандидатстване пред Фондация „Америка за България”. Родителите подкрепиха идеята и са в готовност да организират екип от специалисти /юрист, архитект, икономист и др/ за подкрепа при проектирането, снабдяването и реализирането на част от дейностите./като собствен принос/  1. Има ли училището регистрирана организация на възпитаниците (алумните)? Как подпомага дейността на училището?
Няма регистрирана организация.

Именно чрез реализацията на този проект бихме желали, чрез осигурения 24-часов онлайн достъп до инициативите ни, да отправим послание към всички наши бивши ученици, разпръснати по света, да се присъединят така ,че след поне 2 години да имаме информационния ресурс (създаване на база данни), за да поставим началото на Клуб/Лига „Възпитаниците на 41. ОУ“.

Бивши възпитаници на училището с удоволствие се включват в много от инициативите , тържествата и помагат като физически лица в някои от дейностите на училището.


  1. Организация и управление на проекта

Направете списък с имената и отговорностите на членовете на екипа.

 1. Александра Топалова – Директор : управление на проекта, идейно и финансово договаряне

 2. Тереза Дулева – помощник-директор : координатор на дейностите, проектно изпълнение за СМР, обзавеждане , оборудване

 3. Теменужка Тенчева – ръководител компютърни кабинети: отговаря за техническото оборудване – компютри, софтуер, свързаност

 4. Антонина Хаджова – учител по английски език, председател на училищната комисия за участие в проекти: административно и информационно обслужване

 5. Даниела Христова – родител, член на Училищното настоятелство: връзки с обществеността, PR
 1. БЮДЖЕТ
  1. Бюджет на училището за всяка от предходните две години

2011г. – 792 777лв.

2012г. – 873 644 лв.

Увеличение на бюджета има и за 2013г. – по-голям брой ученици, учебници и помагала, целодневно обучение на учениците І – ІV клас и др.

  1. Освен държавното финансиране, какви други средства е привлякло училището през предходните две години? С какви цели? От какви източници и по какви проекти?

Опишете само сумите, инвестирани директно във Вашето училище.

41 основно училище "Свети Патриарх Евтимий" работи по различни проекти на МОМН, Европейската комисия, ООН, ЮНЕСКО. Участва в национални и международни конкурси.

През предходните две години са изпълнени и разплатени към училището следните дейности по проекти:

Организация на групи за извънкласни дейности според интересите на децата:


 • Проект на МОМН "Да направим училището прилекателно за младите хора" - "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ", целящ да осмисли свободното време на учениците – 2011-2012г.- 19 610лв / 8 групи/, 2012-2013г. – 46 655лв /19 групи/, 2013-2014г. – 42 875лв. / 25 групи/

 • Проект по модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" по национална програма на МОМН "Училището - територия на учениците" – 9 087лв.

 • Проект за ученически униформи - модул "Ритуализация на училищния живот" по национална програма на МОМН "Училището - територия на учениците" – 13 097лв.  1. Собствен принос към проекта

Моля, опишете как планувате да наберете необходимите средства за Вашия принос към проекта (25% от общата стойност).

Колко от тези средства вече сте осигурили от други донори/спонсори за настоящия проект?Набирането на средства става предимно чрез:

 • Организиране на платени форми и дейности за деца и ученици – спортни, творчески, летни занимални, обучения

 • Предоставяне на квалификационни форми – начална компютърна грамотност за външни лица по програми за преквалификация

 • Провеждане на конференции и обучения по английски език с групи учители от други училища организирани от издателства /пр. Макмилън, Просвета и др./

 • Организиране на благотворителни концерти и спектакли с Детския музикален театър на училището

 • Собствен принос от Училищното настоятелство и родители за изготвяне на архитектурен проект, проект за интериора, допълнителна ел.инсталация

 • Спортни организации , наши партньори ще помогнат с обзавеждането

 • Фирми ще осигурят част от строителните материали

 • Учители и родители ще участват в някои от ремонтните дейности

 • Част от средствата ще бъдат от бюджета на училището

На този етап има осигурени около 30% от собствения ни принос.

 1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ
  1. Данни за институцията

Име: 41.ОУ „Свети Патриарх Евтимий”

Адрес: ул.Цар Самуил № 24

Град: София

Пощенски код: 1000

Телефон: 02 9878847, 02 9890127, 02 9895127

Факс: 9878847

Електронна поща: evtimischool@abv.bg

Интернет страница: www.41ou.com

Социални медии:

  1. Директор

Име: Александра

Фамилия: Топалова

Телефон: 0884801553

Електронна поща: ali_top@abv.bg  1. Програмен организатор (лицето, което оперативно ще координира дейностите)

Име: Тереза

Фамилия: Дулева

Телефон: 0884299933

Електронна поща: teresaduleva@abv.bg  1. Счетоводител

Име: Стефка

Фамилия: Пацовска

Телефон: 0886958027

Електронна поща: evtimischool@abv.bg


 1. СВЪРЗАНИ ЛИЦА
  1. Вие, или други членове на институцията, която представлявате, понастоящем имате ли семейни или бизнес взаимоотношения с Фондация Америка за България, някой от членовете на Борда на директорите, ръководството или служителите на Фондацията? (Предишни или настоящи проекти с Фондация Америка за България не трябва да бъдат посочвани тук.)

ДА                         ХНЕ


Ако да, моля, обяснете.


  1. Планирате ли участие на свързани лица в дейности по изпълнение на проекта?

ДА                         ХНЕ


Ако да, моля, избройте имена и планирани дейности, включително планиран размер на заплащане, ако има такова.

 1. Одобрените кандидати трябва да предоставят следните документиЗа училището: • Акт за учредяване на училището

 • Регистрация Булстат

 • Данни на представляващото лице по лична карта

 • Удостоверение за липса на задължения по чл.87 от ДОПК от Национална агенция по приходите, не по-старо от един месец

 • Удостоверение за липса на задължения по чл.87 от ДОПК от съответната община, не по-старо от 1 месец. 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИВключването на каквaтo и да е невярнa или подвеждащa информация при кандидатстване за гранта, или при отчитане на гранта, както и прикриването на информация, която би била необходима, за да не бъдат предоставените сведения неверни или подвеждащи, могат да доведат до прекратяване на гранта или ако това е необходимо или подходящо Фондацията може да сигнализира компетентинте правоохранителни органи за всяко такова нарушение.


Декларираме, че сме съгласни данните, които предоставяме на Фондация „Америка за България” в този Формуляр за кандидатстване, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и използват от Фондация „Америка за България”. Настоящoто да се счита за съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница