Формуляр за кандидатстванеДата01.09.2016
Размер85.66 Kb.
#7955
Application Form

Формуляр за кандидатстване


 1. PROJECT / ПРОЕКТ

  1. Applicant

Кандидат
  1. Project Title

Наименование на проекта
  1. Total Project Cost

Обща стойност на проекта
  1. Funds Requested

Обща стойност на исканите средства
  1. Project Duration

Срок на проекта 1. DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ

  1. Problem(s) Identification and Context Analysis

What is/are the problem(s) you would like to address? Give a brief analysis of the current situation (maximum 1 page) and provide supporting data.
Описание на проблема (проблемите) и анализ на контекста

Какви са проблемите, които излагате на нашето внимание? Направете кратък анализ на съществуващата ситуация (максимум 1 страница) и подкрепете с данни.
  1. Project Objectives

What are the solutions you propose to address the identified problems?
Цели на проекта

Какво искате да постигнете с осъществяване на проекта?  1. Project Description

Описание на проекта

 1. Activities and timetable (List and describe all key activities; make sure that the activities correspond with the objectives and provide a timetable).


Дейности (Изредете и опишете всички основни дейности, като се уверите, че те са в съответствие с поставените цели и представете график)
 1. Direct and indirect beneficiaries of the project and project target area (to the extent possible, include numbers (or estimates) of people that will be served/affected).


Преки и косвени бенефициенти на проекта и регион на изпълнение на проекта (по възможност, включете данни (или прогнози) за броя на хората, които ще бъдат засегнати/ще се ползват от проекта).
  1. Short-term Project Results and Indicators of Success

Please, list the expected immediate (short-term) project results.  For each result provide a quantitative and/or qualitative indicator, its baseline data (if applicable), and the target value of the indicator at the end of the project.
Непосредствени резултати от проекта и индикатори за успех

Моля, опишете очакваните краткосрочни (непосредствени) резултати от проектa. За всеки резултат предложете количествен и/или качествен индикатор, неговата актуална стойност към момента (ако това е приложимо) и очакваната (желаната) стойност в края на проекта.
  1. Long-term Project Results and Impact

Please, describe the long-term results or impact of the project (talk about the broader changes that are expected to occur within the community, organization, society or environment).  Suggest indicators that might capture the expected long-term results.
Дългосрочни цели и въздействие на проекта

Моля, опишете очаквани дългосрочни резултати и въздействие на проекта (опишете по-дългосрочната промяна, която се очаква да настъпи в общността, организацията, обществото или в средата в резултат от проекта).  Предложете индикатори, които биха измерили очакваните дългосрочни резултати.
  1. How will this project help develop the private sector in Bulgaria?

Please, describe how the project will contribute to the development and growth of a vibrant private sector for the benefit of a free and democratic Bulgaria
Kak проектът ще способства за развитието на частния сектор в България?

Моля, опишете как проектът ще допринесе за развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България
  1. Risks

What could go wrong with your project? What will you do in such a situation?

What will you do to avoid such a situation?


Рискове

Какви проблеми биха могли да възникнат? Как ще постъпите в такава ситуация? Какво ще направите, за да избегнете такава ситуация?
  1. Sustainability

Please, describe how or if the project will continue after the end of ABF support?
Устойчивост

Моля, опишете как и дали проекта ще продължи след приключване на подкрепата

от Фондация Америка за България
  1. Outreach, Transparency, and Visibility

Please, describe how will you make your project visible to the public, how and when will you get the media involved, how will you publish the results of the project, how will you promote ABF’s name and values?
Комуникация, прозрачност и публичност

Моля, опишете как смятате да направите вашия проект публично достояние, как и кога смятате да привлечете медиите, как ще публикувате резултатите от проекта, как ще представяте Фондация Америка за България и нейните ценности? 1. ORGANIZATIONAL CAPACITY / ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ

  1. Experience in the Proposed Project Activity (Applicant and Partner(s))

Опит в дейностите, свързани с предложения проект (кандидат и партньор(и))
  1. Governance Structure (Applicant and Partner(s))

Структура на управление (кандидат и партньор(и))
  1. Project management and organization

Who is responsible for the project? List the names and the responsibilities in the project team; what will be the administrative support for the project?
Организация и управление на проекта

Кой е отговорен за проекта? Направете списък с имената и отговорностите на членовете на екипа; Каква ще бъде административната подкрепа за проекта?
  1. List the Implementing Partners of This Project, if any

Моля, посочете партньорски организации по осъществяване на този проект, ако има такива
  1. Indicate expected budget allocations to these partners, if such are planned

Моля, опишете плащания от бюджета на проекта към тези партньори, ако са планирани такива 1. BUDGET / БЮДЖЕТ

Provide the budget for the proposed project in а separate budget form, which can be downloaded from the ABF website. In the space below, please include:
Представете бюджета на проекта в отделна форма, която може е достъпна на уебсайта ни. В тази апликационна форма, моля, включете информацията, посочена по-долу:

  1. Overall budget (lump sum) of the organization for each of the last two years

Бюджета на организацията за всяка от предходните две години
  1. Key donors/sponsors and their donations for each of the last two years

Основни донори/спонсори и техните дарения за всяка от предходните две години
  1. Project donations from other donors/sponsors

Осигурени средства от други донори/спонсори за настоящия проект
  1. Expected project donations from other donors/sponsors

Очаквани средства за проекта от други донори/спонсори 1. CONTACT INFORMATION / ДАННИ ЗА КОНТАКТ

  1. Organization Information/ Данни за организацията

Address/Адрес:

City/Град:

Postal Code/Пощенски код:

Phone/ Телефон:

Fax/Факс:

E-mail/ Електронна поща:

Website/Интернет страница:


  1. Head of the Organization/ Директор

First and Last Name/Име и Фамилия:

Phone Number/Телефон:

E-mail/Електронна поща:


  1. Program Manager/ Програмен координатор

First and Last Name/Име и Фамилия:

Phone Number/Телефон:

E-mail/Електронна поща:


  1. Accountant/ Счетоводител

First and Last Name/Име и Фамилия:

Phone Number/Телефон:E-mail/Електронна поща:
 1. RELATED PARTIES / СВЪРЗАНИ ЛИЦА

  1. Do you, or other members of the organization you represent, currently have any family or business relationships with the Foundation and its affiliates, directors, management or employees?  Grants with the ABF should not be included here.


Вие, или други членове на организацията, която представлявате, понастоящем имате ли семейни или бизнес взаимоотношения с Фондация Америка за България, свързани с нея институции и/ или фирми, някой от членовете на Борда на директорите, ръководството или служителите на Фондацията? (Предишни или настоящи проекти с Фондация Америка за България не трябва да бъдат посочвани тук.)

 YES /ДА                          NO/НЕ
If yes, please explain the nature of the relationship.

Ако да, моля обяснете.

  1. Do you plan participation of related parties in the project activities?

Related parties are individuals and/ or legal entities that have a family, financial, juridical, or other relation and/ or form of influence with the applicant organization, its employees, and members of its governing/ representative bodies.
Планирате ли участие на свързани лица в дейности по изпълнение на проекта?

Свързани лица са физически и/ или юридически лица, които имат роднинска, финансова, юридическа или друга връзка и/или форма на влияние с кандидатстващата организация, нейни служители и членове на нейните управляващи/ представителни органи.

 YES /ДА                          NO/НЕ
If yes, please provide names, scheduled activities and planned payment amount (if any).

Ако да, моля избройте имена и планирани дейности, включително планиран размер на заплащане, ако има такова. 1. SUCCESSFUL APPLICANTS WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THE FOLLOWING DOCUMENTS / ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ

For applicants registered in Bulgaria:/За кандидати, регистрирани в България:

 • Court Registration/ Съдебно решение за регистрация на юридическо лице.

 • Registration in the Central Register of Not-for-profit Legal Entities for Public Benefit/ Регистрация в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за обществена полезна дейност.

 • Current Status Certification issued in the past six months/ Удостоверение за актуално състояние, не по старо от шест месеца.

 • BULSTAT Registration/ Регистрация Булстат.

 • Certificate for no tax obligation from National Revenue Agency issued in the past month/Удостоверение за липса на задължения по чл.87 от ДОПК от Национална агенция по приходите, не по-старо от един месец.

 • Certificate for no tax obligation from the Municipality issued in the past month/Удостоверение за липса на задължения по чл.87 от ДОПК от съответната община, не по-старо от един месец.


For applicants registered in the US: IRS Determination Letter.
 1. ACCURACY CERTIFICATION AND PERSONAL DATA DECLARATION / ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

The inclusion of any fraudulent or misleading statement in the application for, or required reporting during, the grant, or the failure to include information necessary to render the statements therein not fraudulent or misleading, will subject the grant to possible cancellation and, if necessary or appropriate, cause the Foundation to refer the fraud to the relevant legal authorities.
We declare that we agree to the preservation, processing, and the exploitation by the America for Bulgaria Foundation of the personal data presented in this Application Form, which is personal data according to the Law for Protection of Personal Data. The above statement shall be treated as consent by virtue of the Law for Protection of Personal Data.
Включването на каквaтo и да е невярнa или подвеждащa информация при кандидатстване за гранта, или при отчитане на гранта, както и прикриването на информация, която би била необходима, за да не бъдат предоставените сведения неверни или подвеждащи, могат да доведат до прекратяване на гранта или ако това е необходимо или подходящо Фондацията може да сигнализира компетентинте правоохранителни органи за всяко такова нарушение.
Декларираме, че сме съгласни данните, които предоставяме на Фондация „Америка за България” в този Формуляр за кандидатстване, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и използват от Фондация „Америка за България”. Настоящoто да се счита за съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни.
 1. APPLICATION SUBMISSION / ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

Please send your application by email to: applications@americaforbulgaria.org

Моля, изпратете Вашия формуляр на: applications@americaforbulgaria.org
Submission of this application is considered as signature.

Изпращане на формуляра за кандидатстване на посоченият адрес се счита за подпис.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница