«Френско-български държавно-политически и дипломатически отношения /1919-1923 г./»Дата19.01.2018
Размер51.44 Kb.
ТипАвтореферат
Списък
С публикации на гл- ас. д-р Мария Иванова Желева
0. Желева, М. Автореферат на дисертация на тема: «Френско-български държавно-политически и дипломатически отношения /1919-1923 г./»1.

0.1. Василева, М. България в балканската политика на Франция в края на Първата световна война. – Военноисторически сборник, 3/1995, с. 29-39;

0.2. Въпросът за Западна Тракия в българо-френските отношения (1919-1923). – Научна конференция с международно участие „Стара Загора`2002”, 6-7 юни 2002 г., т.4. Обществени науки, Педагогика, с. 157-161. Издателство „Съюз на учените – Стара Загора”, ISBN: 954-8180-90-1.0.2. Василева, М. Счупена ли е писалката? (75 години след събитието от 27 ноември 1919 г), в. „Музей”, 10-11 /октомври – ноември 1994, с. 12.

03. Василева, М. Френската дипломация в България и някои аспекти от външната политика на Александър Стамболийски. – „Епохи”, 2/1994, с. 75-85.0.3. Желева, М. Възстановяване на дипломатическите отношения между България и Франция след Първата световна война. – „Минало”, 1/2002, с. 44-52

0.4. Желева, М. Из дипломатическата история на въпроса за Западна Тракия. – Годишник на Техническия университет във Варна, 2001, с. 1370-1375.

0.5. Желева, М. Следвоенното устройство на Европа и интегрирането на България в него (международноправни аспекти). – Сборник научни трудове на Технически университет – Варна, т.1, Варна, 1997, с. 226-230.

0.6. Желева, М. Управлението на Александър Стамболийски през погледа на френската дипломация. - Научна конференция с международно участие „Стара Загора`2003”, 5-6 юни 2003 г., т.2. Технически науки, Морски науки и екология, с. 470-473. Издателство „Съюз на учените – Стара Загора”, ISBN: 954-9329-03-8.

0.7. Geleva, M. France and the problem of the Bulgarian maritime disarmament after Word War One. – In: Proceedings of First international congress on Mechanical and Electrical engineering and Technology and Fourth international conference on maritime industry “MEET/MARIND’2002”, October 2002, Vol.V, p. 149-153, ISBN: 954-20-0215-7.
І. Учебници и учебно-методически материали

І.1. Желева, М. Въведение в теорията на държавата и правото /записки по лекции/. Технически университет, Варна, 2009, 198 с. ISBN- 978-954-20-0463-9.

І.2. Кеманов, Н., М. Желева, И. Ташев. История на политическите и правни учения. Варна, Славена, 1999., ISBN 954-579-064-4, с. 31-45; 72-76; 76-78; 110-116; 117-120; 121-132; 136-142.

1.3. Кеманов, Н., М. Василева. Из историята на Третата българска държава и право /извори/. Варна, 1995, с. 237-421.

1.4. Кеманов, Н., М. Василева. Проблеми на модерната демокрация (история и теория). Варна, 1993, с. 49-56; 63-75; 75-87; 87-93; 105-115.
ІІ. Монографии и студии

ІІ.1. Желева, М. Държавната власт и общественият интерес. Варна, Стено, 2009. 203 с. ISBN 978-954-449-425-4.

ІІ.2. Желева, М. Франция и България 1919-1923 /политико-дипломатически аспекти/. Варна, 2005. 326 с. ISBN 954-20-0289-0.
ІІІ. Статии и научни доклади

ІІІ.1. Желева, М. Общественият интерес като функция на публичността. Годишник на Технически университет – Варна, 2009 г. (приета за отпечатване)

ІІІ.2. Желева, М. Съветското влияние в България 1923 – 1925 г. /От гледна точка на френските геостратегически интереси/ – В: България и Русия между признателността и прагматизма. С., 2008, с. 359-367. ISBN 978-954-92392-1-8

ІІІ.3. Желева, М. Отново за Ал. Стамболийски, мирът и счупената писалка – Известия на българското историческо дружество, т. 40, С., 2008, с. 346-354. ISSN 0081-1122.

ІІІ.4. Желева, М. Военната окупация: съпоставка с гражданскоправни институти – В: Научни трудове на Русенски университет, т. 47, серия 7, Правни науки. Русе, 2008. с. 95-99. ISSN 1311-3321.

ІІІ.5. Желева, М. Държавният суверенитет в условията на военна окупация – В: Годишник на Техническия университет във Варна. Варна, 2008. с. 206-211. ISSN: 1311-896X.

ІІІ.6. Желева, М. Към въпроса за появата на държавата като форма на организация на обществото. Доклад, изнесен на Научна сесия`2008 на ВВМУ «Н. Й. Вапцаров» в секция «Обществознание, икономика и управление». Под печат. – В: «Морски научен форум» - ISSN 1310-9278.

ІІІ.7. Желева, М. Факторите за формирането на модерната държава според Пиер Манан (Manent, Pierre. Histoire intellectuelle du liberalisme. Paris, Pluriel, 1987.). Доклад, изнесен на Научна сесия`2008 на ВВМУ «Н. Й. Вапцаров» в секция «Обществознание, икономика и управление». Под печат. – В: «Морски научен форум» - ISSN 1310-9278.

ІІІ.8. Желева, М. Вътрешнодържавни и задгранични органи за защита на държавния суверенитет – доклад, изнесен на Научна конференция с международно участие 2008, НВУ „Васил Левски” – гр.В. Търново. Под печат в сборник „Научни трудове”.

ІІІ.9. Желева, М. Функции на изпълнителната власт във връзка със защитата на държавния суверенитет според Търновската конституция. Под печат – В: Известия на Българското Историческо дружество, т. 41 /Материали от втората национална конференция на БИД на тема: „Българските институции през вековете”, София, 26-27 ноември 2009 г./

ІІІ.10. Желева, М. Създаването на Обществото на народите като гарант за колективната сигурност след Първата световна война. – В: ХХІ век. Толерантност и нетърпимост в международните отношения. Сборник доклади от научна конференция, ВСУ «Ч. Храбър», Варна, 2007. с. 485-494. ISBN 978-954-715-346-2

ІІІ.11. Желева, М. Версайската дипломатическа система и иредентизмът. – сборник от доклади на Юбилейна научна сесия «130 години от Априлското въстание», 20-21 април 2006г., НВУ «В. Левски», факултет «Авиационен», Д. Митрополия, с. 145- 152. ISBN: 978-954-713-079-1

ІІІ.12. Желева, М. Към въпроса за причините и характера на Солунското примирие от 29 септември 1918 г. Военно-научен форум с международно участие 2006. Сборник научни трудове, т.3, В. Търново, 2006. с. 196-201. ISSN 1313-0390

ІІІ.13. Желева, М. Международноправна защита на гражданското население в райони на въоръжени конфликти. Морски научен форум, т. 4, Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров», Варна, 2006, с. 93-100. ISSN: 1310-9278

ІІІ.14. Желева, М. Насилието над цивилното население по време на Първата световна война. Морски научен форум, т. 4, Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров», Варна, 2006, с. 211-217. ISSN: 1310-9278

ІІІ.15. Желева, М. Франция и въпросът за ревизията на военните клаузи на Ньойския договор при управлението на Демократическия сговор. – сборник от доклади на Юбилейна научна сесия «130 години от Априлското въстание», 20-21 април 2006г., НВУ «В. Левски», факултет «Авиационен», Д. Митрополия, с. 153- 160. ISBN: 978-954-713-079-1

ІІІ.16. Желева, М. Сондажите за сепаративен мир между България и Антантата в края на Първата световна война. Научна конференция международно участие «Стара Загора `2005», 2-3 юни 2005г., т. VІ, с. 446-451. ISBN: 954-9329-24-0

ІІІ.17. Желева, М. Франция и пътят от изпълнението към компромиса /от Рур до Локарно/. Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. 44, Русе, 2005, с. 284- 289. ISSN: 1311-3321

ІІІ.18. Желева, М. Епизод от дипломатическата обиколка на Александър Стамболийски /25.10.1920-14.01.1921г./ - В: Сборник научни трудове, част ІІІ. Научна сесия 2004, НВУ „В. Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”. Филологии, обществени науки. Шумен, 2005. с. 158-162. ISBN 954-9681-03-1 (ч.3)

ІІІ.19. Желева, М. Франция и въпросът за българо-югославското сближение 1920-1923г. - В: Сборник научни трудове, част ІІІ. Научна сесия 2004, НВУ „В. Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”. Филологии, обществени науки. Шумен, 2005. с.163-167. ISBN 954-9681-03-1 (ч.3)

ІІІ.20. Желева, М. Септемврийското въстание – „за” или „против”. Сп. История, 1994/кн.3, с. 40-45, ISSN 0861-3710.

ІІІ.21. Василева, М. Леонид Шкаренков. Агонията на бялата емиграция. София, Партиздат, 1989. 309 с. – Исторически преглед, №10/1989, с. 61-63.

ІІІ.22. Geleva, M. Lawful deviations of the principle of Separation of Powers. – In: Journal of Legal Theory, September 2009.

ІІІ.23. Zheleva, M. Civil society and State in the works of Jean-Jacques RousseauIn: Sibiu Alma Mater University Jurnals, Series B. Volume 2, no.1/2009 (Law and Adminirtrative Sciences). p. 1-5. ISSN 2065-2364.

ІІІ.24. Zheleva, M. Separation of Powers during Times of Conflict – In: Sibiu Alma Mater University Journals, Series B. Volume 2, no.2/2009 (Law and Adminirtrative Sciences). p. 1-4. ISSN 2065-2364.

ІІІ.25. Zheleva, M. French policy concerning formation and consolidation of the Little Entente. 12-th International conference “The knowledge based organization”, 11-14 June 2007, Sibiu, Conference proceedings VI, Juridical science, Land forces academy publishing house, 2007, p. 44-51. ISBN 978-973-7809-71-1.

ІІІ.26. Zheleva, M. The Bulgarian exit from World War I regarded from the point of Hague Law. 11-th International conference “Man in the knowledge based organization”, 23-25 november, 2006, Sibiu, Conference proceedings IV, Land forces academy publishing house, 2006, p. 32-35. ISBN 973-7809-51-3; 978-973-7809-51-3.

ІІІ.27. Zheleva, M. France and Bulgaria at the Paris Peace conference in 1919. “MEEMI’ 05, Second International congress on Mechanical and electrical engineering and marine industry. Proceedings, Volume III. Varna, Bulgaria, 2005. p. 152-158. ISBN 954-20-0316-1 (Vol.III)1 Публикациите в списъка са подредени по години на издаването, в ретроспективен ред. Публикациите в чужбина са изброени след публикациите на български език. Статиите във връзка с дисертацията са включени и в автореферата и в този списък фигурират с номерата 0.1, 0.2, 0.3....и т.н. Копия от тях не са предоставени за повторно рецензиране.

Каталог: tu-varnandpspd -> images -> stories -> publikacii
publikacii -> С п и с ъ к на публикациите на ст ас д-р Николай Петков Буюклиев Книги
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Лични данни: Име: Юлиана Младенова Матеева Дата на раждане
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
publikacii -> Списък с публикации на доц д-р Гатю Ненков Гатев
publikacii -> Програма за подбор, обучение и тренировка по кик бокс и муай тай, ту-варна, 2010
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница