Fv = S0 (1 + r)nДата28.01.2023
Размер23.79 Kb.
#116421
krasimir ivanov 20115164
Свързани:
krasimir ivanov 20115164

1 So е 10 хил.лв. Според Вашата оценка, годишната норма на доходност от използването на капитала със същата степен на риск е 0,2 /20%/. Изчислете бъдещата стойност на паричната сума след 5г. Приемете, че годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година е една и съща.
FV = S0 (1 + r)n
FV = 10 000 (1 + 0,2)5 = 10 000 х 2,488 = 24 880 лв.
Отговор: 24 880,00 лв.
2 Изчислете настоящата стойност на парична сума 10 хил.лв., която ще получите след 5 години. Според Вашата оценка годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година от разглеждания период е:

  • за първата година 0,10 /10%/;

  • за втората година 0,11 /11%/;

  • за третата година 0,12 /12%/;

  • за четвъртата година 0,13 /13%/;

3 Изчислете цената на конвертируема облигация, като знаете, че конверсионният коефициент е 15. Номиналната стойност на облигацията е 1 000 лв. Броят на облигациите е 10 000. Купонният процент е 9%, купони се изплащат на 12 месеца. Падежът е след 10 години.Цената на обикновените акции на дружеството е 57.00 лв. Нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите в облигации със същата степен на риск е 0,11/11%/.


Pинв.= 90 х 5,889 + 1000 х 0,352 = 882,01 лв. Рконв.= 57.00 х 15 = 855 лв. Отговор: 882.01 лв.

  • за петата година 0,14 /14%/. Отговор: 5676,66 лв. 1. Изчислете цената на корпоративна облигация на АД "Х" за която знаете следното: Облигационният заем е за 40 млн. лв. Емитирани са 10 хил. броя облигации. До края на срока на заема остават пет години. Погасяването ще се извърши по номинална стойност. Купонният процент по заема е 10 % годишно. Купони се плащат на шест

шестмесечие

шестмесечна лихва и погашение

Дисконтов фактор

Настояща стойност стойност

/1/

/2/

/3/

/2/х/3/

първо

200

0,909

181,80

второ

200

0,826

165,20

трето

200

0,751

150,20

четвърто

200

0,683

136,60

пето

200

0,621

124,20

шесто

200

0,564

112,80

седмо

200

0,513

102,60

осмо

200

0,467

93,40

девето

200

0,424

84,80

десето

200

0,386

77,20

погашение

4000

0,386

1544,00

всичко2772,80

месеца. Инвеститорите изискват годишна норма на възвръщаемост на капитала при инвестиции със същата степен на риск 0,21 / 21%/. Данъкът върху печалбата при корпоративното подоходно облагане е 10%.
Отговор: 2 772.80 лв.

5 Изчислете цената на обикновена акция на АД "Х" като използвате модела на Гордън. АД”Х” има 10 хил. броя обикновени акции и няма привилегировани акции. Предвижда се,че нетната печалба за текущата година ще бъде 200 хил.лв.Собственият капитал е 1000 хил.лв. Дружеството ще изплати като дивиденти 60% от нетната печалба. Инвеститорите изискват годишна норма на възвръщаемост на капитала при инвестиции в акции със същата степен на риск 0,20 / 20%/.


- изчисляване на дивидента за текущата година
200 000 х 60% = 120 000 лв. е нетната печалба, която ще бъде изплатена за дивиденти;
120 000 : 10 000 = 12 лв. дивидент за една акция;

Нетна печалба : Собствен капитал (1- К изпл.) = (200 000 : 1 000 000) (1- 0,6) = 0,08 12 : (0,2 – 0,08) = 100 лв.
Отговор: 100 лв.


 1. Изчислете вътрешната стойност на обикновена акция на АД "Х" по метода на дисконтираните нетни парични потоци. АД "Х" има 100 000 бр. обикновени акции и няма привилегировани акции. Прогнозите за следващите три години са /в хил.лв./:
Показатели

2022 година

2023 година

2024 година

Печалба след лихви и данъци

30,00

3200,00

4000,00

Амортизации

10,00

900,00

900,00

Намаление на НОК

0,00

0,00

0,00

Нови кредити

100,00

20,00

10,00

Инвестиции в
дълготрайни активи

2500,00

70,00

20,00

Увеличение на НОК

40,00

10,00

5,00

Погашения по главниците на
кредитите

30,00

50,00

50,00

След третата година се очаква устойчиво нарастване на нетния паричен поток с темп 0,04 /4%/ годишно. Нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите при инвестиране в акции със същата степен на риск / цената на финансиране със собствен капитал/ е 0,20 /20%/. Отговор: 217.41лв.

7 Изчислете вътрешната стойност на обикновена акция на АД "Х" по метода на дисконтираните нетни парични потоци. АД "Х" има 10 000 бр. обикновени акции и няма привилегировани акции. Прогнозите за следващите три години са /в хил.лв./:Показатели

2022 година

2023 година

2024 година

Печалба след лихви и данъци

15,00

60,00

66,00

Амортизации

80,00

120,00

130,00

Намаление на НОК

0,00

20,00

24,00

Нови кредити

20,00

20,00

10,00

Инвестиции в
дълготрайни активи

90,00

40,00

20,00

Увеличение на НОК

10,00

0,00

0,00

Погашения по главниците на
кредитите

0,00

5,00

10,00

След третата година се очаква устойчиво нарастване на нетния паричен поток с темп 0,04 /4%/ годишно. Нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите при инвестиране в акции със същата степен на риск / цената на финансиране със собствен капитал/ е 0,32 /32%/.


Отговор: 52,17лв.

8 Изчислете каква норма на възвръщаемост трябва да се изисква при инвестирането в акции на АД"Х", като вземете предвид следното:  • бета - коефициентът на акциите е 1,18;

  • нормата на възвръщаемост, която се получава от инвестиция в пазарния портфейл е 0,20 /20%/; - безрисковата норма на доходност е 0,05 /5%/. Прилагаме Модела за оценка на капиталовите активи:

ra = rf + ba(rm –rf) ra=0,05 + 1,18 (0,2 – 0,05)
Отговор: 0, 227 /22,7%/
9 Изчислете настоящата стойност на поредица от 20 равни по величина парични потоци по 100 000 лв., които ще се получават в края на всяка година от първата до двадесетата, ако нормата на дисконтиране е 0,10 / 10%/годишно.
AF(0,1, 20) = 8,514
PV = S x AF(0,1, 20) = 100 000 x 8,514 Отговор: 851 400 лв.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница