Г. Дали жандармерията ще оправи Студентски град Александър божковДата01.01.2018
Размер156.74 Kb.
#39613


17.12.2008 г.
Дали жандармерията ще оправи Студентски град
Александър БОЖКОВ

Събрали се в понеделник едни хора, начело с прези­дента Първанов, да обсъж­дат положението в Студент­ския град. Там преди десе­тина дни беше убит един сту­дент. Изведнъж всички за­белязаха, че Студентският град отдавна вече не е онова идилично място, в което са разположени няколко голе­ми университета и много­бройни студентски общежи­тия, а младежите, с учебни­ци и тетрадки в ръце, се раз­хождат по алеите, отиват на лекции, учат си уроците или се целуват по пейките...

„Студентски град" вече второ десетилетие е само географско понятие. Това е просто един от районите на столицата, където по исто­рически причини има кон­центрация на учебни заве­дения и студентски общежи­тия. По същите причини там имаше (и още има) големи свободни площи между сградите, населението е предимно от млади хора, зе­мята е основно собственост на бившите селяни от Дър­веница, реституирана без отчитане на спецификата на мястото. От средата на 90-те години там просто бяха на­лице всички условия да се развие зона за нощен жи­вот, увеселителни заведе­ния, дискотеки, хазарт, про­ституция, търговия с наркотици и прочие удоволствия на ръба на закона.

Разбира се, всичко това стана в Студентския град. Със страшна скорост тери­торията се превърна в Лае Вегас на София. С тази „мал­ка" разлика, че Лае Вегас е на средата на пустинята, из­граден е и се подчинява на специални закони, създаде­ни е цел да компенсират ин­дианците за брутално отне­тата им от белите нашестве­ници територия.

Шопите от Дървеница имат малко общо с индиан­ците от Америка. Вярно, и на тях брутално им бяха отнети нивите в полите на Витоша, и те бяха изпратени да живе­ят в панелни резервати в по­крайнините на столичния град. При възстановяването на справедливостта и соб­ствеността им 50 години по-късно, обаче, не помня ня­кой да е написал специален закон, който да отрежда те­риторията на бившите дървенишки ниви за столица на разврата и хазарта.

Същевременно не помня след 1992 г. Столичната об­щина или Министерството на образованието и науката да са предприемали някак­ви административни или за­конодателни действия за обособяването на терито­рията на Студентския град

като университетски кампус с неговата си специфика, особени правила и форма на управление и стопанисване. Тъкмо обратното. Студент­ският град, както и цяла Со­фия, всъщност бяха съзнателно оставени без общ градоустройствен план че 2006 г. Развихри се бизнеса на общинските чиновници и главни архитекти с частични­те изменения на плановете за регулация и застрояване (ЧИ на ПРЗ). Територията на землището на бившето село Дървеница се превърна в райско местенце за упраж­няването на тази напълно за­конна корупционна система. Представете си, уважаеми читатели, колко по-лесно и безболезнено е да се издаде разрешение за построяване на дискотека или казино на полето между две студент­ски общежития в сравнение със застрояването на една квартална градинка между кооперациите в центъра на София. Студентите от общежитията не протестират, не правят подписки, те дори и теоретично нямат такива права като временно живее­щи в Дървеница. Студентите, напротив, се радват, че ще има дискотека или бар точно до общежитието им. А ректо­рите или другите институцио­нални собственици на съще­ствуващите сгради в Сту­дентския град изобщо не се интересуват от инфраструктурата на територията, заети с многобройните си други проблеми.

Важен детайл в цялата история е и фактът, че на тери­торията на Студентския град са някои от най-апетитните за жилищно строи­телство квартали на София -„Дианабад", „Симеоновско шосе", „Малинова долина". По тази причина големи пар­цели от бившия Студентски град бяха ефективно и гъсто застроени, а заедно с тях се появиха и магазини, паркин­ги, нова, разбира се, крайно тясна улична мрежа, с главозамайващи пируети между нацвъканите един до друг блокове.

Затова сега е малко късно да се плаче над разлятото мляко. Призивите „Студент­ският град - на студентите!" и „Вън мутрите от Студентския град!" звучаха добре на траурното шествие, но всич­ки всъщност знаят, че и двете неща точно днес са невъз­можни. Кметът на район „Студентски" изразява най-точно безнадеждността на ситуацията: „Моята позиция е, че всякаква реституция в Студентския град трябва да се спре. От една година се опитвам да променя нещо в Студентския град, но като се противопоставям на тези строежи, те завеждат дела срещу мен и ги печелят".
Президентът предлага жандармерията да влезе в Студентския град. Какво да го правиш - главнокоманд­ващ! Следващото му предло­жение може да бъде да се разположат снайперисти по покривите на високите сгра­ди, които денонощно да следят за реда в българския Лас Вегас и да отстрелват всеки нарушител.

Кметът на района и начал­никът на местното- полицей­ско управление пък решили да пратят униформени да проверяват заведенията, да се срещат с техните собстве­ници и охраната. Това щяло да се прави ежедневно. Ве­роятно, докато се разберат относно новата цена на руш­вета, срещу който заведе­нията ще бъдат оставени на мира.

Аз пък си мисля, че са нео­бходими някои други дей­ствия, за да стане Студент­ският град нормално място за живеене, учене, забавле­ние и дори за нощен живот. Например, да се спазва стриктно новият устройствен план на район „Студентски". Само преди три месеца кме­тът на района се похвали, че „до няколко години архитект турният облик на столичния район „Студентски" ще се промени. В новия устрой­ствен план на район „Сту­дентски" е предвидено из­граждането на повече зеле­ни площи, на пешеходна зо­на, ще има реорганизация на движението вътре в района, изграждане на многоетажен паркинг и реконструкция на парк „Студентски", която трябва да започне през 2009 година".

За да се спази това обеща­ние, е необходимо примерно строго да се контролира ра­ботата на главния архитект на района, който издава визи за проектиране на обекти, дава становища по законо­съобразността на исканията за изменение на подробните устройствени планове, одо­брява проекти за всякакви сгради до определен капаци­тет (за по-големи строежи от­говаря направо главният архитект на София), издава разрешения за въвеждане на обектите в експлоатация и така нататък. Ако архитектът на района и главният архи­тект на София се заемат точ­но да изпълняват устройствения план на Студентския град и не се изкушават да си затварят очите пред нахал­ните нарушения на

мутренските „инвеститори" вероятно нещата ще потръг­нат.
От друга страна, сигурно си заслужава да се разгледа още веднъж този нов ус­тройствен план на района. В разглеждането да участват компетентни представители на университетите, които са разположени там или пък притежават общежития. Планът да гарантира отде­лянето на учебните зони и общежитията, доколкото е възможно това към днешна дата, от останалата „ласвегасова" част на градчето. Да бъдат привлечени експерти от архитектурната и строи­телната гилдия, които да проверят законността на до­сега изградените обекти и там, където има сериозни нарушения, безкомпромис­но да се пристъпи (дори с помощта на жандармерия­та) към разрушаване на не­законното строителство.
За да се промени клима­тът в Студентския град, е необходимо в него наистина да влезе законът. Но не чрез някакви показни акции, кои­то ще траят от ден до плад­не, а преди всичко чрез явно и демонстративно изпълне­ние на Закона за устрой­ството на територията, За­кона за Генералния план на София, Закона за движе­нието по улиците и пътища­та и всички други закони, които гарантират реда и нормалния живот на хората.

Всъщност, нали това иска­ме за цялата държава.
17.12.2008 г.
Братът на Милен Велчев ще строи петзвезден хотел на общински терен в София
Зорница Латева | zornical@dnevnik.bg

Петзвезден 27-етажен хотел от веригата "Интерконтинентал" ще бъде построен на мястото на несъществуващия вече ресторант "Ропотамо" в София. Това според доклад на главния секретар на общината Росен Желязков е последният проект на инвеститорите "Интернешънъл кепитъл груп". Собственост в компанията според фирмените регистри има "Сигма кепитъл мениджмънт", свързана с Георги Велчев, брат на бившия финансов министър Милен Велчев.

За да се осъществи проектът, фирмата трябва да придобие част от общински терен до разрушения ресторант. Останалата част от имота вече е собственост на "Интернешънъл кепитъл груп". Решението за прекратяването на съсобствеността трябва да бъде взето от общинския съвет в четвъртък. Проектът за хотела е подаден от испанска фирма, каза пред "Градски вестник" кметът на район "Слатина" Антоанета Апостолова. Общинският дял от терена е оценен на 3135 евро на кв.м, а частният - на 1950 евро. Фирмата ще доплати на общината разлика от почти 1.5 млн. лв. и ще й предостави 261 кв.м в бъдещия хотел.

В четвъртък общинарите ще трябва да гласуват и промени в наредбата за рекламата. Ако измененията не бъдат приети, всички билбордове върху общински терени трябва да бъдат премахнати още през януари.


17.12.2008 г.С 1,6 млн. възстановяват парка „Врана”

Възстановителните ра­боти преди отварянето на парка "Врана" за посетите­ли ще струват около 1,6 млн. лв. Проектопрограмата беше представена от дирек­тора на дирекция "Зелена система" Любен Божков на вчерашното заседание на комисията по околна среда и води на Столичния общин­ски съвет.

Предвижда се да бъде извършено архитектурното оформление на приемния център към парка, ще бъдат ремонтирани четирите му езера, алейната мрежа, по­ливната система, ще бъдат изградени още два сондаж­ни кладенеца. Предвидено е и обозначаването на растителността с надписи на български и на латински и възстановяването на сбирка­та "Пролога" с многогодиш­ни цветя, както и на разсадниковата база.


17.12.2008 г.

Столичани няма да довнасят данък за колите

Таня Петрова

Столичани няма да довнасят 25% горница за данък автомобили за 2008 г. Въпреки съдебното решение, че увеличението на налога е законно, данъчните няма да изискват от гражданите да доплащат със задна дата, съобщи зам.-кметът по финансите на София Минко Герджиков.

С това столицата слага край на сагата със законно-незаконно увеличения данък. До абсурда се стигна заради процедурата спиране на часовника и приемането на налога след законовия срок. Съдът първо отмени увеличението, а на втора инстанция реши, че процедурите са легитимни. Окончателното съдебно решение обаче излезе след окончателното плащане на налога за 2008 г.

Получихме разяснение от финансовото министерство, че не следва да досъбираме суми за 2008 г. и ръстът трябва да влезе в сила от 2009 г., коментира Герджиков.

17.12.2008 г.

Кметът забрани търговията с пиратки в София
Столичният кмет Бойко Борисов забрани продажбата на пиротехнически изделия от лица, които не притежават надлежно полицейско разрешение за търговия с подобни стоки, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Наложеното вето се отнася и за места, на които не са спазени изискванията на Закона за продажба и съхранение на тези изделия. Не е разрешена продажбата на пиратки в нестандартни опаковки, които не са придружени от сертификат за качество, издаден от производителя. Те трябва да притежават инструкция на български език за безопасна работа с изделието. Бойко Борисов забранява употребата и носенето на огнестрелни, газ-сигнални, пневматични и други оръжия и устройства, както и на взривни вещества извън определените за целта места. Използването на пиротехнически изделия може да се извършва само след наличие на разрешение, издадено от МВР.


17.12.2008 г.

Махат сергиите от улиците
София. Всички открити щандове, апарати, грилове и хладилници ще изчезнат от софийските улици. Това предвижда промяната в наредбата за рекламата на София. Това е третият проект на тази наредба. Предните два бяха обжалвани в съда. На изходите на града се забранява поставянето на сезонни атракционни съоръжения. Според наредбата спирките за градския транспорт са изключително и само общинска собственост. Реклами няма да има върху сградите на представителните институции на държавната и общинската власт. Билбордовете пък не могат да се слагат на по-малко от 15 м преди кръстовищата на главните улици и трябва да са най-малко един метър от ръба на тротоара.

Сияна Севова


17.12.2008 г.

Шефът на ОЛАФ бесен на Борисов
Шефът на Европейс­ката служба за борба с измамите (ОЛАФ) Франц-Херман Брюнер уличи столичния кмет и неформален лидер на ГЕРБ Бойко Бори­сов в преиначаване на думите му.

Повод за гнева на топченге на Европа станали официалните изявления на пресцентъра на кмет­ската партия след кон­ференция на Европейс­ката народна партия (ЕНП) в Брюксел мина­лата сряда, в която учас­тва и генералът като ли­дер на формация членка на ЕНП. Брюнер беше лектор на срещата.

След нея хората на Бо­рисов разпространиха съобщение, в което се разказва как столичният кмет и шефът на ОЛАФ коментирали надълго и нашироко как да пребо­рят корупцията у нас.

"Брюнер подчерта, че неговата персонална цел е, докато той си тръгне от ОЛАФ, България да бъде на правил­ния път и корупцията да не е първото нещо, кое­то да изниква в главата на човек, когато се спо­мене името на страната ни", пишат от ГЕРБ. От страна на Брюнер обаче подобни обсъждания и заключения изобщо не е имало", категорични са от щаба му.
17.12.2008 г.

Студентите се събудиха

Нов студентски протест ще се състои в петък, стана ясно вчера по време на дискусия за положението в Студентски град. Шествието ще тръгне от квартала, а като крайна точка е обявено Народното събрание. Причина за студентските шествия и искания стана инцидентът с 20-годишния Стоян Балтов от Сливен, който беше пребит до смърт на 5 декември пред дискотека в района.

Студентите искат разследване на виновните институции, които са допуснали инцидента, както и отчет от МВР и прокуратурата за действията по разследването и достъп до видеоматериалите от вечерта на убийството.

Друго искане е кварталът да стане държавен. Освен това студентите настояват да има строг контрол за паркирането на автомобили. Според кандидат-висшистите броят на общежитията на всеки университет трябва да се обвърже с броя на студентите, които се обучават в него.

Призоваваме всички минали, настоящи и бъдещи студенти да ни подкрепят на протеста в петък, обявиха вчера представители на студентски съвети от цялата страна. На дискусията вчера не присъстваха поканените министри на здравеопазването Евгений Желев, на вътрешните работи Михаил Миков, на образованието и науката Даниел Вълчев, както и президентът Георги Първанов, кметът на София Бойко Борисов и премиерът Сергей Станишев.

Щом нашите искания не могат да се изпълнят чрез диалог, защото той липсва, ще има протести, категорични са студентите. Те представиха доклад за състоянието на квартала. Според данните условията, в които живеят, са неприемливи, а кварталът се е превърнал в гето.

Студентите са провели и анкета сред колегите си, от която става ясно, че шумът от нощните заведения пречи на близо една трета от живеещите в квартала. Те обясниха, че са против идеята на Националното представителство на студентските съвети районът да стане от затворен тип и да се огради с бариери.

Студентски град не трябва да става полицейски град, а просто да се изнесат криминалните лица, обясни Мирослав Джоканов от Сдружение за защита на студентските права. На срещата дойде и братът на убития Балтов – Борислав. Винаги съм вярвал на институциите и сега продължавам да им вярвам, обясни Борислав. Лошото в случая е, че се стигна до там да нямам брат. Представители на студентския съвет на Пловдивския университет връчиха на Борислав Балтов подписка с 4000 подписа на младежи от пловдивските висши училища.

Даниел Вълчев обясни вчера, че вината за реституцията и застрояването на зелените площи в Студентски град е на Столичната община. Той допълни още, че в законопроекта за реституцията на земи в района е записано, че не може да се сменя предназначението на земи, определени за образователни цели без съгласието на централната изпълнителна власт. Проектът е внесен в Министерския съвет. Според Вълчев основен проблем на квартала е, че студентите са едва половината от хората, които живеят там.


17.12.2008 г.

Секс+дрога+ресторантьори = обща амнезия

Гърция и България си приличат по клиентелисткия капитализъм.

Защо студентските протести са различни

Заглавието на дискотека­та, пред която беше убит Стоян Балтов, най-точно определя състоянието на съвестта ни - амнезия.

Правят се опити да се по­литизира протестът на близките, но уви. Случаят едва ли ще стане катализа­тор за сваляне на правител­ството.

Ще изчезне в общата амнезия, както зловещата трагедия със сестрите Белнейски, Ахмед Емин, гърмящите складове, "Индиго", река Лим и прочее.

Това е политико-културна балканизация. Системна­та неспособност да се осигу­ри защита на личността. А след това с човешкия живот да се спекулира в популистко дърдорене.

В съседката ни Гърция се отключи истински стаен гняв. Яйца, камъни, кофички кисело мляко. Чудесно е наистина! Не защото лум­пени и анархисти чупят ма­газини в духа на Париж, 1968-а. А защото само дик­татурите са еднопосочни улици, при демокрациите има насрещно движение. Симпатична е тази степен на съпротива.

Гърция и България всъщ­ност много си приличат.

Клиентелистки капитализъм. Парламент, съставен от представителство на клики. Съдебна система, из­ползвана за отмъщение от политически противници. Корупционен хаос. Ма­фии, които не са литерату­рен архаизъм, а жива, хра­неща се социална форма.

Проблемът е, че сме про­летарска нация. Простран­ството на средната класа, на „самосъздадения пред­приемач" е критично сви­то.

Тази прослойка, която единствено може да носи гражданското неподчине­ние, е прикачена към властта, тя е безпомощна. На практика у нас контра-власт не съществува.

Това е моно политически режим, в който демокра­цията има условен харак­тер. Поначало граждан­ската грамотност се придо­бива при натрупване на собственост. Затова и де-

мокрацията работи, кога­то собствеността е широко разпределена.

Едно мнозинство от бед­ни няма качества за демо­кратично гражданство. То е изпълнено с

омраза и оглупяване.

Така България се разде­ля на националисти и пре­датели, на българи и турци, на политици и избиратели, на студенти и кметове, на майки и проститутки, на комунисти и американофили, на русофоби и неинтелигенти, на Ахмед Доган и всички останали, на всякакви.

Разделя ни онова, което германците наричат: Mauer im Kopf, стената в нашите глави. Живеем в мазо-третосветизъм, оня Трети свят. И както нався­къде по света властта произвежда реалност. Де­ца, облечени като тайланд­ски проститутки. Така из­глеждат студентките ни.

Студентите пък напомнят герои на Бароуз - наркотици със сироп за кашлица, демодиран гру­пов секс от епохата на Хендрикс. Последният им опит ще бъде, когато за кеф разтърсят кутия с динамит край ушите си.

След пада­нето на кому­нистическия режим в живо­та ни нахлу поведенческата свобода - ха­зарт, прости­туция, кокаин, порно в учи­лищата. И как не, това е на­род, живял по­ловин век, без да е вкусвал демокрация. Без да е пил уиски. Народ, закъснял с ця­ла сексуална революция.

Нашият beau monde се състои от богаташи ресторантьори, бизнесмени хотелиери, магнати магазинери.

Забележете, няма нито един изобретател на Google, нито един завър­шил Харвард, Станфорд и пр. А свободата освен от­съствие на натиск е още и присъствие на нещо.

Повърхностната европеизация на България е ужасно тъжна във вида си на брутално затъпяване. Сякаш Бог е измислил интригантството веднага след като е създал некадърника! Посредственост­та вирее, като тъпче всеки цвят около себе си.

Всъщност да се прео­бразят мислите на студен­тите, означава да се проме­ни ходът на нацията. Изви­нете, но проблемът не е реституцията в Студентски град. Нито заведенията. Между човека и удоволствията не може да бъде опъната бод­лива тел. Проблемът е как­во образова образование­то у нас?

След като живеем в тежък културен дефи­цит.

Не е ли същата онази пе­дагогика на потиснатите, малки, групови хора. Хора за манифестации. Които днес също манифестират, но вече бляскавия кич - ро­зовото и нахалното. А кул­турата е това, което оста­ва, когато от човека изва­диш академичната посред­ственост. Голяма част от българските избиратели са съгласни да паднат от ръба на планетата, но не да прочетат стихосбирка. Чалга-феноменът сътво­ри от нас това, за което мечтаеше комунизма. Ед­наквост на мислите и же­ланията. Така възниква управляемата общност, наречена електорат. За­щото пропагандата функ­ционира именно с помощ­та на образователната ма­трица, една остаряла човекомелачка.Калина АНДРОЛОВА17.12.2008 г.

Братът на Станишев строи втори министерски съвет и курорт

Английските медии критикуват Норман Фостър заради българските му проекти
Архитект Георгий Станишев, брат на премиера Сергей Станишев и собственик на проектантската фирма „Проджектс”, е на път да натрупа сериозен финансов ресурс от общия си бизнес с прочутия английски архитект Норман Фостър. Като се има предвид космическите суми на проектите, с които са се захванали двамата партньори на българска почва и обичайната проектантска комисиона от 10 процента, лесно може да се изчисли, че само от два проекта сър Норман и Станишев-брат могат да генерират над четвърт милиард лева в своите компании.

За да се случи това, те трябва да преодолеят само няколко бюрократични пречки. Едната е Министерството на екологията да даде зелена светлина на проекта им на стойност 2 милиарда лева, известен като „Черноморски градини”. Другата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството да обяви през февруари "Фостър и партнърс", лондонската компания, оглавявана от сър Фостър, за победител в конкурса за построяването на втория правителствен център.

Като има предвид кой е шефът на шефовете на тези министерства, изходът от бюрократичните процедури изглежда лесно предвидим и дори прозрачно ясен още от сега.Идеята за построяването на втора правителствена сграда, която да приюти пет министерства и три държавни агенции, кой знае защо, хрумва лично на премиера Станишев.

Вторият правителствен център се предвижда да изникне на мястото на Културно-информационния център на авиацията и ВВС на бул. „Цариградско шосе" на 4-ти километър. Инвестицията ще струва поне 700 милиона лева, а застроената площ ще обхване мегаломанските 500 000 квадратни метра.

Според електронното издание frognews.bg друг брат на височайша персона, този на Румен Петков - Володя Цветанов, който бе заместник-началник по ресурсите на главния щаб на ВВС, е дал чрез парафа си ход на сделката. 600-те декара, разположени до "Цариградско шосе" бяха на стопанисване в Министерството на отбраната, но то се оттегли от владението над тях, защото министерството вече нямало нужда от тях.

30 компании проявиха интерес към правителствения проект, 18 от тях подадоха документи, а шест бяха допуснати да се борят помежду си във финалната част от конкурса. Една от тях, както можеше и да се предположи, се оказа "Фостър и партнърс". Английският бизнес партньор на Станишев-брат е бил „специално поканен” да вземе участие в конкурса с аргумента, че е „световноизвестен проектант”.

Сър Норман, макар и прочул се с построяването на Уембли, не е сред любимците на британските медии и публика. Наричан от местната преса „люлеещия се лорд” заради проблеми с конструкцията на Моста на хилядолетието, той отново привлече вниманието това лято. Този път причината беше именно една от българските му авантюри. В броя си от 14 юли авторитетният „Гардиън” нарече с гръмко заглавие съвместното му начинание с Георгий Дмитриевич Станишев в Бяла „най-голямата грешка в кариерата на Норман Фостър”.

Интересно е, че инвеститори в проекта на Станишев-брат и сър Норман в Карадере край Бяла не са мощни британски компании, а малко известната „ББТ проджектс” и също така слабо популярният българо-британски "Мадара бългериан пропърти фънд". Публикуваните на сайта баланси на смесеното дружество показват, че едва ли е по силите му да се справи с подобна инвестиция.

Сред директорите на този фонд все пак изплува едно популярно име в българските бизнес среди - това на бившия шеф на БТК и "Титан АС" Иван Ненов. Двата милиарда лева, необходими за реализацията му, не изглеждат по възможностите и на другия инвеститор - „ББТ проджектс”, чийто уставен капитал е 50 000 лева.

Това начинание не изглежда издържано и от друга гледна точка. Според еколози построяването на „Черноморски градини” ще унищожи безвъзвратно местообитанията на застрашени видове. Курортът, в който ще има 15 000 легла, се предвижда да бъде построен в територия, включена в Натура 2000. Според Андрей Ковачев, един от лидерите на партия „Зелени”, ако проектът бъде преместен на поне 100-200 метра отстояние от защитената зона, може да има дори положителен ефект."Сегашният проект обаче е в нарушение и на българското законодателство, и на европейските директиви. Станишев лично е отговорен за поредното кощунство върху българската природа. Той носи вина както за Иракли, така и за Странджа, а сега и за Карадере”, убеден е зеленият лидер.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница