Г допк, чл. 169, ал. 1; допк, чл. 169, аДата23.07.2016
Размер46.25 Kb.
3_188/18.01.2013 г.


ДОПК, чл. 169, ал. 1;

ДОПК, чл. 169, ал. 4;

ДОПК, чл.169, ал. 5;

КСО, чл. 159, ал. 4;

ЗИДЗДДС, § 46 от ПЗР;

Относно: въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки

В запитването, във връзка със задължение на дружеството по подадена справка - декларация по ЗДДС от ..2011г. се поставят следните въпроси:

1. Ако при наличието на свободен финансов ресурс се направи плащане в размер на 7000 лв., колкото е задължението по СД по ЗДДС за данъчен период м..2011г., какъв документ трябва да се подаде, за да се погаси точно това задължение?

2. При положение, че това е невъзможно, как ще бъдат разпределени тези постъпления като процентно съотношение между дължимата главница и лихва (ще бъдат покривани първо лихви по възникнали задължения и след това съответните главници или първо главницата и впоследствие лихвите към нея) или задълженията ще бъдат покривани по хронология, т.е. първите по дата на възникване/поредност?

3. Има ли и какъв е редът текущите задължения към НАП, НОИ и НЗОК да се разпределят за съответните месеци, а не за минали задължения?

4. По какъв начин НАП ще информира дружеството какви задължения е покрила с преведените суми във връзка с тяхното осчетоводяване в счетоводните регистри?


При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ДОПК (обн. ДВ, бр.105 от 29 декември 2005г., в сила от 01.01.2006г., посл. изм. ДВ бр. 99 от 14.12.2012г.) изразяваме следното становище:

От началото на 2013 г. влизат в сила важни промени, касаещи начина за плащане на данъчни и осигурителни задължения чрез въвеждането на единна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски. Единната сметка е насочена към интегрираното управление на всички публични задължения на лицето – за данъчни и осигурителни вноски и всички други публични задължения на лицата, които НАП събира.

Въпреки, че е запазена последователността на погасяване на публичните вземания - главница, лихви, разноски, регламентирани в чл. 169, ал. 1 от ДОПК, във връзка с въвеждането на единната сметка бяха приети редица законови промени, които съществено променят редът и начинът за разпределяне на постъпилите средства в данъчно осигурителната сметка на лицето по съответните бюджети и фондове. Съгласно изменената ал. 4 на чл. 169 от ДОПК, когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. В случай, че срокът за плащане на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно. Изключение от цитираната норма е предвидено в новата ал. 5 на чл. 169 от ДОПК, която урежда, че ал. 4 не се прилага за вземания по невлязъл в сила акт, освен ако до образуване на изпълнителното дело лицето подаде заявление до компетентната териториална дирекция, че погасява задължението си по този акт или погасяването става чрез прихващане.

Предвид горецитираните промени в нормативна уредба, постъпилите плащания вече автоматично ще се обвързват с вписаните в сметката задължения хронологично по реда на тяхното възникване и съобразно срока за погасяването им в последователността, посочена в чл. 169, ал. 1 от ДОПК. Това означава, че средствата, които задължените лица внасят в НАП, ще покриват първо най-старото задължение (първо главница, а после лихви и разноски), а текущите вземания ще се погасяват само ако внесените средства са достатъчни да покрият всички по – рано възникнали публични задължения, установявани от НАП. В тази връзка може да се посочи например, че ако средствата не са достатъчно, върху най-новите задължения ще започнат да се трупат лихви след изтичане на срока за плащане. Това ще стане, ако те останат неплатени, след като преводът към приходната агенция се разпредели за покриването на по-стари задължения.

С въвеждането на единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски отпадна възможността избирателно лицата да плащат предпочетени от тях задължения, тъй като системата ще насочва преводите автоматично към онези задължения от сметката, за които остава най-малко време преди да се погасят по давност.

Както бе посочено и по- горе при положение, че са налице повече задължения с един и същ срок за плащане, те се погасяват съразмерно на главниците им. Впоследствие се погасяват съразмерно лихвите и разноските, свързани с тях. Например, ако срокът на плащане на главница и лихва на различни публични вземания изтича на една и съща дата, се погасява първо главницата и после лихвата.

Горният ред не се прилага само за осигурителните вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). За този вид публични вземания е предвидено те да се превеждат с отделно платежно нареждане, тъй като това са лични вноски на работещите. При наличието на няколко задължения за ДЗПО, които задълженото лице не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, то може да заяви кое от тях погасява. Ако лицето не е заявило това, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най – рано. Заявяването се извършва чрез подаване на заявление на основание чл. 159, ал. 4 от КСО и чл. 3, ал. 3 от Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите”.

Изключение от механизма на единната сметка се прави само за лица, които сами внасят здравно-осигурителните си вноски, в това число и безработните. Само тези лица ще имат възможност да платят вноските си, подавайки едно отделно заявление до НАП.

Следва да имате предвид, че съгласно § 46 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), за неплатените публични задължения, срокът за плащане на които е изтекъл преди 1 януари 2008 г., чл. 169, ал. 4 от ДОПК се прилага след 1 януари 2014 г.

Предвид гореизложеното може да се отбележи, че за дружеството, не е налице законова възможност да погаси избирателно както задължението си, определено в СД по ЗДДС за данъчен период м.2011г., така и други по вид публични вземания, възникнали след 01.01.2008г., с изключение на тези за ДЗПО. Постъпилите по данъчно осигурителната сметка парични средства ще бъдат разпределяни за погасяване на различните видове публични задължения по хронология, т.е. съобразно реда на възникването им в последователност главница, лихва, разноски.По отношение на поставения въпрос, касаещ начина на информиране на „О” ООД за състоянието на неговата единна данъчно-осигурителна сметка, следва да се има предвид, че може да се направи справка за наличните задължения по единната сметка на юридическото лице в териториалното поделение на НАП по регистрация на дружеството, а така също чрез е-услугата на НАП – „Справка за задължения” в официалната страница на агенцията на интернет адрес www.nap.bg. Проверката може да бъде извършена чрез Персонален идентификационен код (ПИК) или чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), като дружеството може да получи безплатно ПИК в териториалните поделения на НАП, в случая ТД на НАП – X.
Каталог: docs-polezno -> normativni-aktove
normativni-aktove -> Национална агенция за приходите централно управление
normativni-aktove -> От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на данни
normativni-aktove -> Пк 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
normativni-aktove -> Дирекция “оуи” гр. Копие: тд на нап
normativni-aktove -> Относно: Данъчното третиране по зддс „задатък” и други предварителни плащания по доставки
normativni-aktove -> Република българия министерство на финансите
normativni-aktove -> До дирекция оуи
normativni-aktove -> Относно: данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (зддс)
normativni-aktove -> Закон за данък върху добавената стойност


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница