Г е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на плана през 2011 година. В тази програмастраница1/7
Дата19.05.2017
Размер1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ВЪВЕДЕНИЕ

Докладът за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2011 г. е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на плана през 2011 година. В тази програма са включени дейностите, определени за финансиране по програмата за капиталовите разходи 2011, Програмата за изпълнение на одобрении проекти по национални и европейски фондове, Бюджет 2011, както и набелязаните дейности и мерки залегнали в стратегическите цели, конкретизирани в индикативната финансова таблица, която дава финансовия и времеви израз на предвидените в плана мерки. Той се изготвя на основание чл. 23, т. 4 от Закона за Регионалното развитие, съгласно който, кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнение на Общинския план за развитие.

Програмата за реализация на Общинския план за развитие е разработена на основание чл. 18 от Закона за регионално развитие. ПРОПР е едногодишен оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели залегнали в Общинския план за развитие, определени времево и териториално, като са конкретизирани мерките за развитие, проектите за изпълнение на мерките, необходимите финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.

Тя включва мерки и дейности, които са насочени към постигане на главните цели и приоритети в Плана за развитие на Община Враца в периода 2006 – 2013 г. Четири са главни приоритета, които се основават на потенциала и ресурсите на общината, натрупания опит и съществуващите силни традиции.

Основните приоритети, заложени в плана са четири и са:

Приоритет 1 (П1): Развитие и модернизация на базисната инфраструктура

Приоритет 2 (П2): Повишаване конкурентноспособността на общинската икономика

Приоритет 3 (П3): Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в общината и областта

Приоритет 4 (П4): Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на партньорства

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програмата е амбициозна, доста сложна и трудна за реализация. Това показва, че при планирането не са включени само лесни и сигурни за изпълнение дейности, а такива, които са необходими и допринасят за по-бързо постигане целите на плана.

Програмата за 2011 година предвиждаше Община Враца да работи за подобряване качеството на живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото развитие, като мобилизира целия си потенциал, за да оползотвори възможностите за финансиране – както от републиканския и общинския бюджет, така и от фондовете на ЕС и други донорски програми. Проектите, по които се работеше в Общината, общинските структури и с партньорите през 2011 година са 98 на брой. Подробно описание е дадено в Приложение 1 «ПРОПР на Община Враца за 2011 г.». Реализираните инвестиции са на стойност 21 млн.лв.

П1: Развитие и модернизация на базисната инфраструктура

Цел 1: Подобряване на техническа инфраструктураМ 1: Пътна мрежа - подобряване на експлоатационното състояние
Работата по П1 беше свързана с изпълнението на дейности, които целят подобряване на техническата инфраструктура. По важните проекти с надобщинско значение са:

Дунав мост 2. Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин – Калафат е проект на Пакта за стабилност. Мостът и прилежащата инфраструктура се финансират по програма ИСПА и заеми от Европейската инвестиционна банка, както и безвъзмездни средства и нисколихвени заеми от КfW и Френската агенция за развитие. На 1 август 2011 г. Европейската комисия взе решение за удължаване на Финансовия меморандум по ИСПА до края на 2012 г. След завършването на Дунав мост 2 се очаква постепенно увеличаване на транзитния трафик по коридор №4 към границата с Гърция и Турция, а част от трафика на ферибот Оряхово да се прехвърли към Дунав мост 2 при Видин – Калафат. Изградени са над 72% от строителните дейности по моста и над 90% от прилежащата инфраструктура. Проектът ще бъде завършен в края на ноември 2012 г.  Изпълнението на строителните дейности по моста в края на март 2012 г. е 73%, а на прилежащата инфраструктура – 89%.  На строителните площадки работят общо 942 души, включително фирмите-подизпълнители. 83% от заетите работници са българи, а 17% - чужденци.

Проектите за околовръстния път на Враца и удвояването на пътя Ботевград – Мездра с обходи на населените места се правят по програмата "Транзитни пътища 4", чието финансиране е от ИСПА и е част от проект за техническа помощ по трансевропейската транспортна мрежа (ТNT-T).

 • Идейният проект за разширението на пътя Ботевград – Мездра (за надграждането на двете съществуващите пътни платна до експресни четири пътни платна с обща дължина 31,5 км на първокласен път E 79 Мездра – Ботевград) е готов и през 2009 г. е съгласуван в Национална агенция “Пътна инфраструктура” и подготвена апликационната форма (Заявление за кандидатстване). Този проект ще продължи да се изпълнява по ОП „Транспорт”, където са предвидени средства за строителството - 68 млн.евро от Кохезионния фонд и 17 млн.евро национално съфинансиране . През първото тримесечие на 2010 г. се очакваше да бъде подадено заявлението за кандидатстване до Брюксел, но поради съгласуване на проекта с друг голям проект (рехабилитация на ж.п. линията София-Видин) срока за внасяне на заявлението бе коригиран - юни 2011 г. Очакваното начало на строителните работи е през май 2012 година, а завършването на строителството е предвидено през декември 2013 година. Бенефициент по проекта е Агенция "Пътна инфраструктура".

 • За околовръстния път до момента са извършени предпроектните проучвания и е готов идейния проект. През 2010 година трябва да се изпълнят процедурите по отчуждаване на имотите, през които преминава пътят и неговата сервитутна зона. Общата площ на имотите, които предстои да бъдат отчуждени, е 226 дка, от които 170 дка са частна собственост и около 50 дка са държавни. Продължителността на този етап от работата по проекта е трудно предсказуема. Продължителността на строителните дейности за изграждането на участъка е между 18 и 24 месеца. Главната цел на проекта е да намали трафика на транзитно преминаващите автомобили по международния път в посока Монтана и Видин. Има изготвен идеен проект и са извършени съгласувателни процедури. През 2011 г. бяха проведени публични обсъждания на техническия проект. Община Враца и гражданите са против предвидения двулентов път в участъка за Враца и бяха изпратени становища до компетентните органи, проведени срещи на общинското ръководство с ръководството на „Пътна инфраструктура”. Пътища Видин-Монтана и Монтана-Враца се предвижда да са четирилентови. Ремонтните дейности по обходен път Враца Е-79 се очаква да стартират през  2012 година. 

Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, в т.ч. с. Лютаджик, вк. Кулата, Враца - Нефела, Лиляче, Бели извор - Власатица, за Върбешница - граница Община Мездра, разклон Косталево, Девене – Три кладенци, Девене – Чирен път ІІ15, Мраморен – Голямо Пещене, разклон Згориград, Челопек - граница община Мездра, разклон за Веслец, Баница -Мало Пещене, разклон Учителски колонии - Пършевица, Вировско - Тлачене, Оходен - ІІ15. Изпълнените проекти за рехабилитация на общински пътища са на обща стойност 224 хил.лв. Средствата са от републиканския бюджет.

Ремонт улици гр. Враца. Изпълнени бяха основни ремонти на улиците в гр.Враца, за които бяха вложени общо 351 829 лв. Основно ремонтирани бяха някои от основните артерии в града – ул.”Кр. Българията”, Веслец, бул. „Втори юни”, ул. „Вардар”, ул. „Уваница Данчов”, ул. „Георги Бързашки”, ул. „Н.Вапцаров”, ул. „Илинден”, ул. „Хр. Смирненски”, улици в ж.к. Дъбника”, ул. „Стефанка”, ул. „Радецли” (от Втори юни до Ген.Леонов), ул. „Демокрация”, ул. „Ген. Леонов”, ул. „Г. Апостолов”, ул. „Екзарх Йосиф”, улици в ж.к. Младост, в ЦГЧ и др.

Ремонт вертикални планировки и междублокови пространства. Изпълнени вертикални планировки и оформени междублокови пространства на стойност 33 879 лв. - ул. „Тодор Балабанов” №2 – 3947 лева, ул. „Иван Ангелов” №1 – 3334 лева, ул. "М. Орозов" №47 – 1120 лева, Наказателен паркинг ж.к. Дъбника – 15714 лева.

М 2: Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и пречиствателната станция

Интегриран проект за водния цикъл на Враца.

Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Враца е първият голям проект за страната по ОПОС. Неговата оценка е свързана с неговата мащабност, строгите изисквания към спазването на европейското законодателството в областта на околната среда, проверки на финансово-икономическата обосновка, съгласуването на документите между община - ВиК дружество – МОСВ, както и факта, че е „първи”.

Проектът е на стойност 69,7 млн.евро и предвижда проучвания и проектиране, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, реконструкция и рехабилитация на главни колектори, реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа, удължаване на колекторна мрежа, обновяване на съществуващата колекторна мрежа на гр. Враца, проучване, проектиране и реконструкция на водопровода от яз. “Стреченска бара” до гр. Враца, пълно обновяване на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с ново механично и електрическо оборудване, строителство на лаборатории и сгради.

През 2010 г. започва реализацията на проекта. През 2011 г.бяха проведени тръжните процедури за избор на Техническа помощ на Звеното за управление на проекта, строителен надзор, одит на проекта, изпълнител на информация и публичност и за строителство на I етап от ВиК мрежата. С 4-те избрани изпълнители бяха сключени договори за изпълнение, а със строителя, процедурата беше обжалвана и прекратена.

Цялостната работа по проекта през изтеклата година може да се опише с положителна оценка, която даде комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда” на напредъка по дейностите по изпълнението на проекта за интегрирания воден цикъл на Враца. Заседанието на комитета за наблюдение се проведе през м.декември 2011 г. и в него участие взеха ръководство на министерството на околната среда и води, експерти, както и четирима представители на Европейската комисия.

Проектът трябва да бъде завършен през 2015 г., като в този срок влиза и периода за отстраняване на дефекти, който за ПСОВ е 2 години и 1 година за линейната инфраструктура (вода и канал).

Цел 2: Въвеждане на европейските изисквания за екологосъобразна околна средаМ 1: Предотвратяване на риска от замърсяване на почвите

В съответствие с изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда Община Враца разработи, а Общински съвет прие с Решение № 807/16.11.2010 г. „Програма за опазване на околната среда на община Враца за периода 2010-2014 год.”Основните задачи, които се поставят с програмата, са свързани с настоящите проблеми по опазване на околната среда, бъдещите мероприятия за снижаване на вредните последици от човешката дейност, както и изготвяне на план за действие, съдържащ организация на изпълнение, начини и източници на финансиране, отговорни звена и очакван ефект.

Основен приоритет в областта на опазване на околната среда през 2011 год. в общината беше подобряване на дейностите по управление на отпадъците и реализация на два проекта „Изграждане на втора клетка на Регионално депо за БО” и Сепарираща инсталация за битови отпадъци на площадката на РДБО.

М 2: Твърди отпадъци – Осигуряване на екологосъобразна околна среда, намаляване на здравния риск за населението. Изпълнение на законовите изисквания към общините.

Програмата за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра е изготвена в рамките на проект “Подобряване управлението на отпадъците във Враца и Мездра, Етап II, България” на програма ДАНСИ. Проектът е финансиран от Датската агенция за защита на околната среда (ДЕПА) . Програмата е разработена на регионален принцип от работна група на двете общини с датска консултантска помощ и включва интегрирано управление на отпадъците за периода 2004 – 2015 г. В съответствие с заложените в нея мерки разработихме Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление а отпадъците на територията на община Враца , която беше приета с Решение 783 от 30.09.2010 г. на Общински съвет. С тази Наредба се урежда екологосъобразното управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на територията на общината.

Начало на изграждане на клетка 2.1 - Съществен проблем при управлението на отпадъците е изграждането на нова клетка на РДБО. През 2010 г. се предвиждаше да започнат обекти: 1.„Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци на общини Враца и Мездра”, заложени за годината с 1900 х.лв. 2. „Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално депо за ТБО на общини Враца и Мездра”, заложени за годината с 1400 х.лв. През първото полугодие на 2010 г. завърши препроектирането на сепариращата инсталация, като за пълнота на цикъла се включи транспортна линия и машина за пресоване на сепарираните отпадъци, предназначени за рециклиране, както и отделянето от проекта от двете клетки - на изграждане само на една - клетка 2.1. на РДБО. Подготвиха се тръжните документи за процедурите по избор на изпълнител по ЗОП за двата обекта и строителен надзор. Веднага бяха обявени процедури за строителство на двата обекта. Поради обжалване на решенията на Кмета, от не класираните участници пред Комисията за защита на конкуренцията и ВАС, не успяхме да усвоим предвидените финансови средства от ДБ през 2010 г. и те бяха пренасочени към други екологични обекти в страната. През 2011 г. общината отново бе включена в списъка на екологичните обекти финансирани от ДБ, за реализацията на двата проекта - заложени са съответно 2083 х.лв. и 2000 х.лв. Процедурите по обжалването завършиха в полза на Община Враца и строителството на двата обекта започна. През 2011 г. завърши изграждането на клетка 2.1., а на сепариращата инсталация се очаква да завърши през май 2012 г.

Специални типове отпадъци - това са т.нар. масово разпространени отпадъци, генерирани от домакинствата и отиващи за депониране с общия поток битови отпадъци.

Общината има подписани договори за организиране и прилагане на система за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на електронно и електрическо оборудване, моторни превозни средства и опаковки с колективна организация по оползотворяване и фирма притежаваща разрешение за събиране на ИУЕЕО и ИУМПС по чл.37 от ЗУО.

Разделно събиране на отпадъци от опаковки – по договор с „ЕКОПАК България” АД се извършва събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери. В гр. Враца, кв.Бистрец, кв.Кулата и с.Згориград са разположени цветни контейнери на 125 площадки за събиране на хартия, пластмаса и стъкло. Контейнерите за хартия и пластмаса се извозват 2 пъти месечно, а този за стъкло – веднъж. Събраните отпадъци от опаковки се транспортират от „БКС Враца” ЕООД до площадката на „Й.Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД, където се сепарират по вид на материала и от там се предават на фирми за рециклиране.


М 3: Подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ)

В съответствие със Заповед № РД-996/20.12.2001г на МОСВ, РИОСВ Враца ни информира за предприемане на необходимите действия във връзка с продължаващите и през 2009 г. превишения на среднодневните норми за финни прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) и незабавно предприемане мерки по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), а именно разработване или актуализиране на Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Община Враца нямаше разработена такава Програма, макар че в приетата през 2010 Програма за опазване на околната среда са разгледани различните източници на замърсяване и са предвидени мерки за достигане на установените норми.

Съгласно новите инструкции на МОСВ, програмата трябва да съдържа задължително моделна оценка за приноса на всеки един от отделните сектори или източници на емисии (промишленост, енергетика, битово и обществено отопление, транспорт, неорганизирани емисии и др.) към нивата на замърсяване с ФПЧ10. За тази цел беше създаден програмен съвет, който разработи задание за изготвяне на Програмата (по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ) за гр. Враца, в което задължително беше включено моделиране на замърсяването с ФПЧ10, с оглед локализиране на зоните и участъците, в които е най-вероятно да бъдат превишени установените норми за периода 2007 – 2010 г.; моделиране на територията на гр. Враца с прогноза за подобряването на КАВ (показател ФПЧ10), след изпълнение на формулираните краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на КАВ.

През 2011 г. бе разработена и приета Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, поради продължаващите превишения на среднодневните норми за фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10). След изготвената моделна оценка в програмата се установи, че най-голям принос за замърсяването с ФПЧ10 имат емисиите от битовото отопление на домакинствата, ползващи дърва и въглища за огрев. Мерките, които предприема общината в периода април-октомври водят до липса на превишения на ФПЧ10.

Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на КАВ в гр.Враца е монтирана в района на ж.п.гарата и отчетените превишения са само по показател ФПЧ10, като за последните 5 години високите стойности са предимно в зимните месеци - от ноември до март. При условие, че промишлената дейност в региона е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на атмосферния въздух, то регистрираните наднормени концентрации на ФПЧ10 на територията на гр. Враца се дължат основно на използваните горива през отоплителния сезон в битовия сектор и на автотранспорта. Емисиите на прахови частици от сухопътния транспорт се причиняват от директните емисии от отработените газове на автомобилите, износването от гуми и спирачки и повторното суспендиране на прахта на пътя.

Всички обществени сгради, училища, детски и здравни заведения са топлофицирани, от което следва че най-голям принос за замърсяването с ФПЧ10 имат емисиите от битовото отопление на домакинствата, ползващи дърва и въглища за огрев.

Мерките, които предприема Общината до момента и поради които в периода април-октомври, няма превишения на ФПЧ10 са: ежедневно метене на пешеходните зони в централната градска част; метене и миене на улици и тротоари на територията на целия град; озеленяване и поддържане на зелените площи; ремонт и асфалтиране на тротоари, улици и междублокови пространства.

Изграждане на зелени зони в града. За това допринасят проекти в конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам". Община Враца спечели 4 проекта в конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам", в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда" и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Първият спечелен проект е насочен към интервенции на територията на кв."Младост" на стойност 10 000 лв. Вторият проект предвижда изграждане на парк за отдих в кв. Бистрец. Инициативата е на стойност 6 748 лв. Третият проект касае кметството на с. Оходен и е за почистване и залесяване на замърсени площи и създаване на зона за отдих с обособена детска площадка. Стойността на проекта е в размер на 7 826 лв. Четвъртият проект е за почистване и облагородяване на парка в с. Девене. Инициативата е на стойност 9 815 лв.

Друг проект е този на Клуб по воден слалом и ски „Скакля” гр.Враца. Основната цел е възстановяване на щетите от наводнението, нанесени на младежката база  за активен отдих " Приятели", създадена по проект по програма " Младеж" - дейност " Младежки инициативи" през 2003 година. Проектът е за възстановяването на зоната за отдих и включва  изграждане на навес с размери 8/4 метра, който да бъде оборудван с маси и пейки. Възстановяване на надземната част на унищожените от наводнението чешма и кладенец, възстановяване на спортна площадка 20/30 метра за футбол, волейбол и лакрос,  засаждане на 20 сливови фиданки, популяризиране на инициативата " Сливи за смет" сред населението на селата Елисейна и Очин дол, почистване на района, отпечатване на листовки - призив за чиста природа. Партньори са кметствата в селата Елисейна и Очин дол и Българска федерация по лакрос - София. Общата стойност на проекта е в размер е до 3 000 лв.

Две детски градини във Враца също изпълниха проекти. Подадените идейни разработки от цялата страна са 613 проекта. От тях са одобрени 42 проекта и сред тях са тези на ЦДГ”Българче” гр.Враца  и ОДЗ”Славейче” гр.Враца. Проектът за почистване, озеленяване и облагородяване на двора на Целодневна детска градина „Българче” –гр.Враца е наречен „Провокирам те с обич- участвай и ти!” Обект на инициативата е двора на основната  сграда на детската градина, разположена в непосредствена близост до главен път Е-79, кръстовище на бензиностанция „Лукойл” и ж.п. гарата. Основните цели са две. Първата е облагородяване на двора чрез почистване, озеленяване, както и частичен ремонт на дворните площадки, на които ще бъдат поставени пейки и уреди и създаване на една наистина обезопасена детска площадка. Втората цел е осигуряване на  значителен доброволчески ресурс от различни социални общности за извършване на всички проектни дейности. Общата стойност на инициативата е 5 559 лв. Основното финансиране е от ПУДООС в размер на 4 318 лв., а съфинансирането от страна на бенефициента е 1240 лв. Проектът е подкрепен от  Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, клуб „Приятели на Природен парк „Врачански Балкан”.

Проектът, който спечели и изпълни ОДЗ «Славейче» - Враца е под надслова „Дворът  – запазена детска територия, чиста, безопасна и привлекателна”. Той е за реконструкция на детската площадка на яслената група и облагородяване на част от двора.  Той е почистен и озеленен. Сред целите е мотивиране на родителската и детска ангажираност при създаване на чиста и здравословна жизненна среда. Предвидените дейности по проекта са общо 12. Първо бе извършено почистване на терена от листа, сухи клони и други отпадъци, които са извозени на съответните места. След това теренът се изравни и се направи бетонен плочник. За облагородяване на целия терен се посадиха дървета, храсти, цветя и се зася трева. Бяха демонтирани остатъците от пейки, които грозят обстановката в двора и на тяхно място са поставени нови пейки. Поставени са и кошчета за отпадъци. За осигуряване на по-голяма безопасност на децата, върху бетонния плочник, са поставени ударопоглъщащи гумени плочи, върху които е монтирана и детска пързалка, а наблизо и беседка и пластмасов пясъчник със седалки. Сред интересните идеи по проекта се откроява една ефектна и нестандартна. Дървени дънери са издълбани и в тях са засадени храсти, дървета и цветя. В двора ще има и специално оформена цветна леха. Общата стойност на проекта е 5 633 лв. Съоръженията за детската площадка са доставени от сертифицирана за производство на уреди фирма. Последващото стопанисване и поддръжка на площадката обаче ще се поеме от екипа на детската градина, деца и родители

През май 2009 г. стартира изпълнението на първия етап от изпълнението на проекта за битова газификация на град Враца. Лицензираната фирма изпълнител на проекта е „Рила газ”, която получи строително разрешение. В трасето ще бъдат вложени значителни инвестиции – общо 20 милиона евро. Прогнозите са, че отоплението на газ ще бъде с 10-12 процента по-евтино от парното.

До края на 2010 г. са положени 20 км разпределителна тръбна мрежа, на стойност 10 000 000 лева (вкл. и 2009 г.). През 2011 г. са изградени още 24 км от мрежата, на стойност 9,6 млн.лв. През годината завърши първия етап от проекта за Враца. Услугата ще даде възможност на жителите на газифицираните райони значително да намалят сметките си за отопление и готвене.

За да използват природен газ домакинствата трябва да изградят вътрешна газова инсталация. Цените зависят от избрания модел на отоплителните уреди, големината на жилището, необходимостта от цялостно или частично изграждане на съоръженията и др. Сумата варира между 2000 и 5000 лв., за цялостно преоборудване. За да облекчи бъдещите си абонати, които не разполагат с пълната сума, Рила газ е договорила преференциални условия за получаване на банкови кредити за период от 5 до 10 години, при много изгодни лихвени условия и без поръчител. 

Таксата за включване към мрежата на Рила газ, която потребителите трябва да заплатят еднократно, е в размер на:

 -          398 лв. за битови потребители;

-          1 488 лв. за административни потребители;

-          3 145 лв. за индустриални потребители.

 

М 4: Създаване и реализиране на Програма за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и енергоспестяване

През 2011 г. са постъпили инвестиционни предложения в областта на възобновяемите енергийни източници. Това е за изграждане на фотоволтаична инсталация, в поземлен имот № 071002, м. "Бърдо", землището на с. Мраморен, възложител: "Грийн Инвест 3000 БГ2" ЕООД. Има решение на ОбСъвет Враца. Предстои промяна предназначението на земянат. Изпълняват се процедурите, съгласно подписания между страните договор.М 5: Енергийна ефективност

Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” Община Враца, ТПП-Враца - Разработено проектно предложение по Програма „Интелигентна енергия” на ЕК, с водещ партньор Община Виченца от Италия през 2010 г. беше одобрено и финансирано и през м.май 2011 г. беше подписан ДБФП. В проекта участват 15 партньора от 7 страни (Италия, Румъния, Испания, Латвия, Кипър, Унгария и България). Проектът има за цел развитие на "отворени" енергийни политики, използвайки пряк подход свъзващ социалните и икономическите политики; Повишаване на знанията за политиките за енергийна ефективност; разработване на инструменти и изграждане на капацитет на служителите и политиците от партньорските и близки общини и трети страни, като производители и търговски асоциации; Реализира енергийните политики за определянето на устойчиви енергийни планове отворени за близките общини и трети страни; да определи инструменти за наблюдение и физическа и икономическа отчетност; Постигане на конкретни резултати и мерки преди края на проекта в различни области на действие; Разпространяване на резултатите от проекта в цяла Европа. Проектът ще се изпълнява в продължение на 3 години от подписването на договор за финансиране, което може да се очаква към май 2011 г. Основни постижения и резултати: 1. Представяне на начините за спестяване на енергия и СО2 емисии сред местните общности;

 2. Средства за отчетност на показване на ползите за околната среда и икономическите изгоди от мерките за енергийна ефективност (жизнения цикъл);

 3. ПДУЕ, включващи главния град, близките общини, трети страни от индустрията, търговията и образованието;

 4. Проекти за устойчива енергия (ще бъдат определени непосредствено за всеки партньор и ще бъдат диференцирани);

 5. Подобряване на познанията и изграждане на капацитет на партньорите, близките общини и трети страни;

 6. Целенасочени публикации, свързани с политиките за енергийна ефективност;

На 22 август 2011 г. Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете след решение №1058 от 28.07.2011 на общински съвет Враца и привлече още 4 общини от област Враца (Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол и Община Мездра), които също подкрепиха инициативата. Конвентът на Кметовете е една амбициозна инициатива за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Присъединилите се общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над Европейските до 2020 г., чрез намаляване емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20%. За постигане на тези цели, градовете разработват устойчиви енергийни планове за действие, реализират дейности свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор и организират енергийни дни. Тези усилия са силно подкрепени от Европейската Комисия, Секретариата на Конвента на Кметовете и Поддържащите Структури.

На 13.10.2011 г. Община Враца организира 1-вото еднодневно местно обучение за изготвяне на инвентаризация на CO2 емисии и План за действие за устойчиво енергийно развитие.

Проект CONURBANT цели въвличането на градове и техните конурбации в действително справяне с енергийни проблеми и подобряване на енергийната ефективност на тяхната територия, според изискванията на Конвента на кметовете.

Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне достигането на целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазване на климата.

Общият бюджет на проекта е 1 279 634,00 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 959 725,00 евро (75%). Общият бюджет за Община Враца е 63 657,00 евро, безвъзмездната финансова помощ за Община Враца е 47743,00 евро (75%), а съфинансирането от Община Враца: 15 914,00 евро (25%).

Основните цели на проекта са:

1. Да се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и включване на по-малките им околни градове и да се подкрепи ролята на местната власт като политически и административен орган, направлявайки техните общини в развитието на устойчиви енергийни стратегии.

2. Да се изготви, изпълни и мониторира План за действие за устойчива енергия във всички обучавани градове по време на изпълнение на проекта, отнасящо се до използване на местни ресурси, включване на всички заинтересовани страни и обществеността за повишаване на осведомеността, с цел да използва устойчивото планиране на енергия.

3. Да се гарантира институционализирането на политиките за устойчива енергия и да се осигури последователно прилагане и политическа приемственост на Плана за действие за устойчива енергия по време и след края на проекта.

4. Да се популяризират резултатите и да се разшири на мрежата от енергийни побратимени градове и енергийни побратимени градски агломерации на ниво ЕС.

Водещият партньор по проекта е Община Виченца, а общо партньорите са 15:

• Италия (Община Виченца, Община Падуа и Соджеска)

• Румъния (Община Алба Юлия, Община Арад, Община Тимишуара)

• Хърватия (Община Осиек)

• Испания (Община Палма де Майорка и Албеа)

• Латвия (Община Саласпис и Екодома)

• Кипър (Община Лимасол и Стратаджем)

• България (Община Враца и Търговско промишлена палата)

Целевите групи по проекта са:

• Основната целева група на CONURBANT са Общините и в частност средни и големи общини (над 50,000 жители) и съседните им, по-малките градове (обикновено с по-малко от 20,000 жители).

• По-специално средни и големи общини и конурбации с малко или никакъв опит в Конвента на Кметовете, в инвентаризация на парникови газове (GHG emission) и планове за устойчиво енергийно развитие.

• Тези общини са наречени “Обучавани общини”. Те са партньори по проекта (8 общини) в 7 държави (Виченца – Италия, Осиек – Хърватия, Палма де Майорка – Испания, Лимасол – Кипър, Арад – Румъния, Тимишоара –Румъния, Саласпис – Латвия, Враца - България). Общо те включват население от над 2 милиона души.

• Малките общини са наречени “Градове - конурбации” и са съседните общини на осемте обучавани общини и на двете “Обучаващи общини” с повече опит (Падуа – Италия и Алба Юлия - Румъния). Те не са партньори по проекта.

• Обучаваните общини и Градовете – конурбации заедно наброяват население на 2,5 милиона.

Основни дейности по проекта са:

1. Управление на проекта;

2. Обучение и обучителни обиколки;

3. Институционализация;

4. Изготвяне на План за устойчиво енергийно развитие;

5. Изпълнение на План за устойчиво енергийно развитие;

6. Мониторинг и оценка;

7. Разпространение, комуникация и работа в мрежа;

8. Общи дейности за разпространение.


П2: Повишаване конкурентноспособността на общинската икономика

Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика чрез задържане на успешно развиващите се фирми и привличане на нови конкурентни производителиМ 1: Задържане на фирмите в секторите на растеж

Участие в туристическа борса - „Ваканция - СПА ЕКСПО” в град София от 17-и до 19-и февруари 2011 г. в НДК. Община Враца приключи успешното си представяне в Международната туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО 2011", която се проведе за 28 пореден път в НДК София от 17 до 19 февруари. Международният форум е под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в партньорство с БХРА, БАТА, Софийски туристически район, Съвет по туризъм - София и Столична община. В тридневното изложение в Националния дворец на културата, щандове с рекламни туристически продукти презентираха 280 изложители, чуждестранните участници бяха от 16 страни, а новите участници в тазгодишната борса бяха 40. Най-голямото туристическо изложение в България дава възможност на участниците да осъществят контакти и се утвърди като място за срещи на професионалистите от бранша - тур-оператори и туристически агенции, ваканционни клубове и курорти, хотели, общини и сдружения, национални туристически асоциации. Съпътстващата програма включва кръгли маси за обсъждане на актуални проблеми на отрасъла, дискусии относно националния туристически маркетинг, нови технологии и подходи за изграждане на атрактивни алтернативни продукти, ефективността при усвояване на европейските фондове в туризма и промените в Закона за туризма.

Участие в международно туристическо изложение - „Културен туризъм” в град Велико Търново от 13-и до 16-и април 2011 г. – Община Враца взе участие в ежегодното туристическо изложение „Културен туризъм", което се провежда за осми път в Балканската столица на културния туризъм - гр.Велико Търново от 13 до 16 април 2011 г., под егидата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с активното участие на Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов" и община Велико Търново.

В тазгодишното издание на форума се включиха над 80 изложители - представители на общини, информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и фирми от туристическия бранш и свързаните с него отрасли, както и чуждестранни туристически представителства, фирми и организации от Испания, Полша, Аржентина, Индонезия, Гърция, Македония, Франция, Корея и др. На 13 април, за първи път, Община Враца и Регионален исторически музей - Враца представиха мултимедийна презентация на археолога Георги Ганецовски от РИМ-Враца на тема: „Културно-историческото наследство на Враца и археологическите разкопки на РИМ - новите възможности на дестинация „Северозапад". Основната цел бе популяризирането и рекламирането на културно-историческото и археологическо наследство и възможностите на гр.Враца и Врачанския регион за развитие на културен и алтернативен туризъм.

На 14 април се проведе годишна среща на кметовете на общини от страната по проблемите на туризма, организирана от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с участието на заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов и Тодор Чобанов-заместник-министър на културата. Министърът по усвояване на средствата от ЕС Томислав Дончев представи възможностите на оперативните програми за финансиране със средства на ЕС на дейности и проекти, свързани с повишаване привлекателността на населените места и регионите.

Съвместно с представители на неправителствени организации в сферата на туризма, представители на местните власти и бизнеса бяха обсъдени мястото на атрактивните природни и исторически забележителности в туристическите програми. Дискусията беше част от Националната кампания „Чудесата на България 2011". В програмата на международното туристическо изложение бяха включени много изложби, дискусии по проблеми, свързани с местните политики за развитие на туристическите дейности, презентации на туристически дестинации, кръгла маса на тема: "2011г. - Международна година на доброволците: туризъм и музеи" в която участва специалният гост на форума д-р Марио дел Корсо - президент на италианската федерация „Приятели на музеите". Проведе се фестивал за филми, популяризиращи туризма и културно-историческото наследство «На източния бряг на Европа».

Щандът на община Враца бе посетен от много представители на културни институции, неправителствени организации, информационни центрове, туристически агенции и туроператори.

Уикенд туризъм. Първо участие на община Враца в туристическото изложение „Уикенд туризъм" в град РУСЕ. Форумът се провежда за седми път в театрален комплекс „Доходно здание" - гр. Русе от 12 до 14 май 2011 г. Организатори са община Русе в партньорство със сдружение „Европейски пространства 21" и под егидата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В изданието на изложението се включиха над 38 участници - представители на общини, информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и фирми от туристическия бранш и свързаните с него отрасли, които представиха и популяризираха възможностите си за културен, алтернативен, религиозен и селски туризъм, екотуризъм и биоразнообразие.

Основна цел на форума бе запознаването с възможностите за развитие на уикенд туризъм в България, свързан с откриване на нови туристически турове и рекламиране на атрактивни туристически маршрути. По време на борсата протече четвъртия Фестивал на туристическите забавления и атракции, който включваше фолклорни изпълнения, народни обичаи, пеещи кукли, магическо шоу и традиционни занаяти. Организирани бяха Фестивал на туристическите маршрути и винена фиеста.

В програмата на туристическото изложение бяха включени много презентации на туристически дестинации и дискусии по проблеми, свързани с местните политики за развитие на туристическите дейности. Представена беше най-новата книга в туризма на доц. д-р Соня Алексиева - „Туризмът - предизвикателство в условията на икономическа криза". Щандът на община Враца бе посетен от много представители на културни институции, информационни центрове, туристически агенции, туроператори, граждани и гости на гр. Русе.


Цел 2: Създаване и подобряване на условията за развитие на МСП

М 1: Общината партньор на МСП

През месец юли 2011 г. Община Враца стартира проект по ОП „Техническа помощ”, Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация, Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България. Областният информационен (ОБИ) Център Враца ще бъде един от 27-те центъра в Република България, който ще предоставя информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите възможности в България.

Целта на проекта е изграждане и функциониране на Областен информационен център за кохезионната политика във Враца, като част от националната мрежа от областни центрове в България. Чрез проекта се цели „по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на СКФ в България за периода 2007-2013 г.” Специфичните цели на проекта са:


 1. Укрепване на необходимия капацитет в Област Враца и създаване на структура на централната и местна администрация, участваща в усвояването на средства от СКФ на ЕС и

 2. Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в областта.

В резултат на проекта се очаква укрепване на необходимия капацитет в Област Враца и създаване на структура на централната и местна администрация, участваща в усвояването на средства от СКФ на ЕС и подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в областта. Подобряване на условията, насърчаващи растежа и заетостта, на качеството на инвестициите в материални и човешки ресурси, на развитието на нововъведенията и информирането на обществото, на опазването и подобряването на околната среда, както и на административната ефикасност в България. Общата стойност на проекта е 400 хил.лв., а продължителността – 36 месеца.

През 2011 г. започна ремонта на сградата, определена за ОИЦ – Враца. Проведени бяха конкурси за подбор на персонал за работа в ОИЦ. Дейностите по проекта се изпълняват според графика.

Цел 3: Повишаване качеството на работната сила

М 1: Подобряване на образователното равнище на работната сила

М 2. Подобряване на обучителната среда и превръщането на Враца в регионален център за професионално образование

М 3: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел повишаване адаптивността на работната сила към потребностите на икономиката и инвестиционния процес

Община Враца се включи в проект на МОМН за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.


Цел 4: Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в региона и заетост в селските райони на общината

М 1: Повишаване на нивото на научно обслужване и въвеждането на съвременни технологии на производство в селското стопанство

Цел 5: Развитие на туризма като помощен отрасъл на икономикатаМ 1. Оползотворяване на потенциалите за развитие на алтернативен туризъм

„Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП „Врачански Балкан” – проектът е на стойност 500 хил.лв.; Община Враца е партньор, а ДПП „Врачански Балкан” – водеща организация.

Проектът предвижда изграждането, обзавеждането и оборудването на Многофункционален център за ключови природозащитни дейности „Горски дом”. В сградата на парка, намираща се в местността Варовитица ще бъдат обособени помещения за кабинети, лаборатория, семенна и вегетативна банка за растения, места за настаняване, общи и складови помещения. В рамките на проекта ще бъдат реализирани три пилотни проекта за опазване и възстановяване на застрашени видове и хабитати на територията на парка. Предвидени са и дейности за повишаване на общественото съзнание в сферата на природозащитата, чрез привличане на общественото внимание и ангажиране на местите общности в проблемите на опазването на биологичното разнообразие. Продължителността на проекта е 36 месеца и се очаква да приключи през 2012 г.

Община Враца участва в Международната туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО 2011", която се проведе за 28 пореден път в НДК София от 17 до 19 февруари. Международният форум е под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в партньорство с БХРА, БАТА, Софийски туристически район, Съвет по туризъм- София и Столична община. Най-голямото туристическо изложение в България дава възможност на участниците да осъществят контакти и се утвърди като място за срещи на професионалистите от бранша, срещи с тур-оператори и туристически агенции, ваканционни клубове и курорти, хотели, общини и сдружения, национални туристически асоциации.

Община Враца ежегодно участва в туристическото изложение „Културен туризъм", което се проведе за осми път в Балканската столица на културния туризъм - гр.Велико Търново от 13 до 16 април 2011 г., под егидата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с активното участие на Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов" и община Велико Търново. В тазгодишното издание на форума се включиха над 80 изложители - представители на общини, информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и фирми от туристическия бранш и свързаните с него отрасли, както и чуждестранни туристически представителства, фирми и организации от Испания, Полша, Аржентина, Индонезия, Гърция, Македония, Франция, Корея и др. На 13 април за първи път Община Враца и Регионален исторически музей - Враца представиха мултимедийна презентация на археолога Георги Ганецовски от РИМ-Враца на тема: „Културно-историческото наследство на Враца и археологическите разкопки на РИМ - новите възможности на дестинация „Северозапад". Основната цел бе популяризирането и рекламирането на културно-историческото и археологическо наследство и възможностите на гр.Враца и Врачанския регион за развитие на културен и алтернативен туризъм. На 14 април се проведе годишна среща на кметовете на общини от страната по проблемите на туризма, организирана от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с участието на заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов и Тодор Чобанов-заместник-министър на културата.

Съвместно с представители на неправителствени организации в сферата на туризма, представители на местните власти и бизнеса бяха обсъдени мястото на атрактивните природни и исторически забележителности в туристическите програми. Дискусията беше част от Националната кампания „Чудесата на България 2011". В програмата на международното туристическо изложение бяха включени много изложби, дискусии по проблеми, свързани с местните политики за развитие на туристическите дейности, презентации на туристически дестинации, кръгла маса на тема: "2011г. - Международна година на доброволците: туризъм и музеи" в която участва специалният гост на форума д-р Марио дел Корсо - президент на италианската федерация „Приятели на музеите".

Щандът на община Враца бе посетен от много представители на културни институции, неправителствени организации, информационни центрове, туристически агенции и туроператори.

Първо участие на община Враца в туристическото изложение „Уикенд туризъм" в град РУСЕ. Форумът се провежда за седми път в театрален комплекс „Доходно здание" - гр. Русе от 12 до 14 май 2011 г. Организатори са община Русе в партньорство със сдружение „Европейски пространства 21" и под егидата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В изданието на изложението се включиха над 38 участници - представители на общини, информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и фирми от туристическия бранш и свързаните с него отрасли, които представиха и популяризираха възможностите си за културен, алтернативен, религиозен и селски туризъм, екотуризъм и биоразнообразие.

Основна цел на форума бе запознаването с възможностите за развитие на уикенд туризъм в България, свързан с откриване на нови туристически турове и рекламиране на атрактивни туристически маршрути. В програмата на туристическото изложение бяха включени много презентации на туристически дестинации и дискусии по проблеми, свързани с местните политики за развитие на туристическите дейности. Представена беше най-новата книга в туризма на доц. д-р Соня Алексиева - „Туризмът - предизвикателство в условията на икономическа криза". Щандът на община Враца бе посетен от много представители на културни институции, информационни центрове, туристически агенции, туроператори, граждани и гости на гр. Русе.

М 2. Изграждане на подходяща инфраструктура

„Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Пещерата Леденика – туризъм без сезони”

На 23 ноември 2011 г. между Община Враца и Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” МРРБ, бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”. Проекта е насочен към разработването на природна атракция, базирана на пещера „Леденика”, която насърчава развитието на стратегически разположен туристически продукт с широко въздействие, основан на природното богатство на една от най-известните пещери в България, която има национално и международно значение за развитието на туризма. Превръщането на пещерата във водеща туристическа атракция ще увеличи потока от туристи до региона като цяло и в частност до ПП „Врачански балкан”, където с повече и по-интересни атракции, които дават възможност за пълноценно пребиваване за по-дълго в парка – един почивен ден или уикенд, изпълнен с емоции и приятни преживявания, не само за децата, но и за цялото семейство.

Предвижда се около и в пещера „Леденика” да се създаде развлекателен парк „Леденика”, който ще бъде композиран от отделни тематични и атрактивни модули. На площадката пред входа на пещерата ще бъде изработен входен модул „Ледениче” (Светломразец). Той ще представлява атрактивен, уголемен и прозрачен макет на най-интересния пещерен организъм в Леденика –Светломразец, наречен в проекта “Ледениче”. Във вътрешността на самата пещера ще бъде представяна аудио и светлинна хореография. Светлинният спектакъл, съчетан със специално подбрана музика, ще бъде различен за всяка от съществуващите зали. Цветовите нюанси ще подчертаят естествената красота на различните образувания, без това да заличава природните забележителности. Прожекторите ще са последна генерация осветление и поради излъчването си на студена светлина ще предотвратят образуването на мъх и растителност по стените, сталактитните, сталакмитните и сталактонните образувания. Чрез най-модерни технологии в Концертна Зала и при „Езерото на желанията” ще има прожекции върху воден екран, а при Малката пропаст с музика и звукови ефекти ще се реализира обемно шоу „Вулканът”. Пред входа на пещерата предстои изграждане на образователен/интерпретативен модул „Прилепа”, като за целта ще бъда извършена рехабилитация и разширение на съществуващия информационен център. Предвижда се обзавеждане на съвременна прожекционна зала, където посетителите ще получават информация за пещера „Леденика”, природен парк „Врачански Балкан” и неговите забележителности, флора, фауна и културно-историческо наследство.

Проектът планира и изграждане на анимационен модул „Приказна алея” с амфитеатър, който ще включва алея с движещи се кукли – познати приказни герои и театрална сцена на открито, на която в определени часове ще се провежда анимационно шоу. От ляво на входа на пещерата ще се изгради спортно-развлекателен модул „Мама, татко и ние” със спортно-развлекателни съоръжения за деца и техните родители.

Връзката между Туристическия информационен център „Натура 2000” и входа на парка „Леденика” ще се осъществява чрез атрактивно влакче. По проекта ще се изгради допълнителна техническа дребномащабна инфраструктура. Предвидени са изграждане на нов водопровод от хижа „Леденика” до входа на пещерата „Леденика”, пречиствателно съоръжение с биологично очистване и последващо използване на водата, обновяване на съществуващия паркинг, удължаване на съществуващата алея за хора с увреждания, оформяне на околни пространства, поставяне на указателни табели, изграждане на две екопътеки с туристически маршрути Горно Озирово – Леденика и Враца – Леденика.

Предстои създаване на Концепция за функционирането на Развлекателен парк „Леденика”, която ще включва раздели за управление на човешкия ресурс, програми за анимация и интерпретация, комуникационна стратегия, мониторинг и управление на туристическите потоци, стратегия за развитие на парка и др. За работа в Развлекателен парк „Леденика” минимум 10 човека ще получат модулно обучение по професиите „Анимация в туризма”, „Екскурзоводство” и „Пътуване, туризъм и свободно време”. През втората година от реализацията на проекта в рамките на инициативата Европейска нощ на прилепите ще бъдат организирани тематични прояви, карнавал, детски хепънинг и др.

Проектът ще допринесе за преодоляване на несъответствието между богатия и разнообразен природен ресурсен потенциал в Община Враца и липсата на развити атракции. В резултат от неговата реализация на туристическия пазар ще бъде предложен нов туристически продукт, създаден в съзвучие със съвременните туристически тенденции – нуждата от развлечения, търсене на приключения, нови познания, желание за контакт с природата и двигателни активности. Продуктът няма аналог в страната и ще включва иновативна концепция за създаване на Развлекателен парк „Леденика” и устойчиво използване на природните ресурси, включването им във групи от атракции и интегрирането им с анимационни програми. Очакваме да бъде постигнат ръст в туристическите посещения и промяна в структурата на посетителите, като се предвижда нарастване броя на чуждестранните туристи и делът на семействата с деца. Наличието на предвидените в проекта атракции ще премахне сезонността на посещенията, което ще доведе до равномерно натоварване на територията през годината и в крайна сметка до устойчиво използване на ресурсите и спазване статута на защитената територия.

Проектът ще доведе до промяна на социално-икономическите показатели на община Враца. Това от своя страна неминуемо ще доведе до увеличаване дела на сектор туризъм в общинската икономика. Поради факта, че туризмът е свързан с други сектори индустрия, реалистично е да се постигне общ положителен ефект и оживление на общинската икономика като цяло. Очакваме минимум 6 фирми и около 200 човека да бъдат ангажирани като подизпълнители с различни дейности по изпълнението на проекта, а след неговата реализацията - да бъдат открити минимум 20 нови работни места.

П3: Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в общината и областта

Цел 1: Намаляване на диспропорциите между селските райони и градаМ 1: Подобряване на съществуващата инфраструктурата

На 03.06.2011 г. Община Враца започна изпълнението на проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/007. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

Проектът е на стойност 1,155 млн. лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на 52 433 лева (5%) от общите допустими разходи по проекта. Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 996 221 лева (95%). Размерът на авансовото плащане е до 348 677 лева (35%) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” e 24 месеца.

Общата му цел е превенция на риска от наводнения, вследствие на високи води от намиращи се на територията на три от населените места в Община Враца (гр. Враца, с. Косталево и с. Власатица) водни обекти, както и защита на бреговете на водните обекти от ерозия, за ограничаване на социално-икономическите и екологичните щети, подобряване на физическата среда и повишаване на безопасността и сигурността на населението и прилежащите терени.

Специфичните цели на проекта са:


 1. Предотвратяване на наводненията от три водни обекта на територията на Община Враца с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда за жителите на град Враца, село Власатица и село Косталево;

 2. Предотвратяване процесите на ерозия на бреговете на три ключови обекти в Община Враца – две дерета и един язовир;

 3. Възстановяване на язовирната стена на язовир Косталево и изграждане на система за контрол и наблюдение с цел осигуряване на безопасна експлоатация на хидровъзела и предотвратяване на наводнения;

 4. Ограничаване на социално-икономически и екологични щети, подобряване условията за отвеждане на повърхностни води и повишаване сигурността чрез възстановяване на проводимостта на отводнителни канавки в село Власатица и корекция на Медковско дере.

По проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” се предвиждат дейности на три обекта, публична общинска собственост:

 1. Корекция на Медковско дере II-ри етап

 2. Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево.

 3. Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица.

Обект: Корекция на Медковско дере II-ри етап:

„Корекция на Медковско дере – II-ри етап” обхваща участъка от бул. „Втори юни” до ул. „Васил Кънчов”. Дължината на участъка, който ще бъде коригиран е 402 м.

Корекцията на Медковско дере– II-ри етап включва:


 1. Почистване коритото на дерето;

 2. Корекция на дере и облицоване със ст. бетонова настилка и стоманобетонови подпорни стени;

 3. Улавяне на високите води, преминаващи през дерето в чертите на града;

Обект: Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево

Предвиждат се следните дейности: 1. Възстановяване на преливника;

 2. Изграждане на отводящия канал след преливника;

 3. Изграждане на отводящия канал след основния изпускател;

 4. Ремонт на основния изпускател и гасителната шахта след него.

Тъй като няма изградена система за контрол и наблюдение на съоръженията на микроязовир „Косталево” в настоящия проект се предвижда изграждане на такава. На наблюдение чрез нея подлежат следните параметри:

 1. Вертикални и хоризонтални деформации на тялото на язовирната стена;

 2. Система за измерване положението на депресионната повърхност по сухия откос на стената и скатовете на водохранилището;

 3. Система за измерване на количеството на филтриралата вода през стената, основата и бреговете.

Обект: Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица.

Предвижда се почистване на два отводнителни канали, от началото до края на населеното място, с цел поемане на повърхностния отток, формиран от деретата, поемане на водите от населеното място и отвеждането им в р. Въртешница. Каналите ще се изградят с нови стоманобетонови правоъгълни профили. Общата дължина на проектираните канали е 566 м. Корекционните мероприятия представляват комплексно практическо решение, отговарящо на изискванията за запазване и защита на околната природна среда в населената част.

Проект „Укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево". През м. май 2011 г., Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, одобри за финансиране три проекта за укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево, на стойност 1 200 000 лв. Проектите са изпълнени.

Ремонт на обекти, финансирани от Община Враца:

Ремонти улици в селата, в т.ч. Паволче, Мраморен, Згориград, Върбица, Вировско, Нефела, Лютаджик.

М 2: Изграждане на нова инфраструктурата

Проект "Красива България" (ПКБ) 2011 г. - Проектното предложение на Община Враца, подадено във връзка с поканата за набиране на предложения по Проект "Красива България" (ПКБ) 2011 г., по Мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура", за извършване на СМР дейности на обект: „Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо предназначение, находящ се в УПИ XXIII, кв. 28 – с. Згориград” бе одобрено за финансиране от УС на ПКБ при Министерството на труда и социалната политика. Проектното предложение е на стойност 285 хил.лв. и допринася за подобряване на облика на населеното място, подобрява значително услугите предлагани в сградата, предназначена за обществено обслужване на населението на с. Згориград. При реализирането му участват безработни лица от общината съгласно правилата на Проекта „Красива България”.М3: Актуализация на устройствени планове

През 2011 г. с решение на Общински съвет - Враца е одобрен и влезе в сила Проект за актуализация и оцифряване на подробния устройствен план за регулация на град Враца върху основа на одобрената Кадастрална карта. По-малкият брой на допуснатите и приети изменения на устройствените планове през настоящата година се дължи на приетия нов план.

На 23.06.2011 г. Община Враца подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ”.

Главната цел на проекта е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Враца – център на агломерационен ареал, чрез мерки и действия за подобряване на социално-икономическите и екологичните условия и на физическата среда като цяло. Очакваните резултатите са: 1. Изготвен актуален целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация.

 2. Изработена визия за развитие на града през следващия планов период.

 3. Определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за въздействие.

 4. Актуализирана устройствена планова основа на ниво ПУП в обхвата на зоните, както и предпроектни проучвания за публични инвестиционни проекти.

 5. Одобрен проект за ИПГВР със стратегическа и приложна части, вкл. лист от инвестиционни проекти за кандидатстване по структурните и Кохизионния фондове в периода 2014-2020 год.

 6. Действаща структура за управление на ИПГВР.

 7. Определени партньори и механизми за публично-частно партньорство.

 8. Информирана общественост за подкрепа на плановите предвиждания.

 9. Принос за постигане целите на стратегическите документи.

Общата стойност на проекта е 500 хил.лв., а продължителността 29 месеца.

Цел 2: Повишаване жизнения стандарт на населениетоМ 1: Модернизация на съществуващата социалната инфраструктурата и нейната МТБ

През 2011 г. Община Враца подготви и внесе проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Проектът е на стойност 2,6 млн. лв. и ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Враца, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, да се подобри качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и младежите с увреждания.

В резултат на изпълнение на проектните дейности ще се изградят три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитеното жилище. Ще се осигури и подходящо оборудване и обзавеждане, съобразено с потребностите на децата и младежите, настанени в тях. Така Община Враца ще  създаде благоприятна среда за развитие на децата и младежите с увреждания. Тяхното социалното включване ще се осигури чрез осигуряване на възможност на всички да участват в различни аспекти на живота на общността, включително да посещават детски градини, училища, да ползват здравни, социални, транспортни и ред други обществени услуги.

Община Враца спечели и изпълни проект по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2011 г. на стойност 250 000 лв. Проектът за преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – Враца цели стабилизиране на двете училища и запазване на професиите и специалностите, които съответстват на потребностите на пазара на труда във Врачански регион, според общинската администрация във Враца.

Събирането на двете училища в едно ще доведе до увеличаване броя на учениците, респективно паралелките, финансова стабилност, оптимизация на персонала и добро поддържане и стопанисването на сградния фонд.

Проектът предвижда извършване на строително – ремонтни работи на стойност 130 000 лв. - подмяна на дървена дограма с AL дограма на физкултурен салон, топлоизолация фасади – запад и север на учебен корпус и физкултурен салон в сградата на новосъздаденото училище на бул.”Мито Орозов”, 59; Закупуване на обзавеждане и оборудване за класни стаи и специализирани кабинети на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – Враца - 7 000 лв; Разходи, свързани с преместване на кабинет по „фризьорство” и химическа лаборатория от сградата на ПГЛПУ - Враца в сградата на ПГСА – Враца, предоставена на новообразуваната Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” - 3 000 лв.

От средствата по проекта се извършат обезщетения на персонала, предвидени са и разходи за неразплатени задължения на двете училища в размер на 70 000 лв., както и комуникационни разходи. Дейностите по проекта приключват до 30 септември 2011 година.

Тук се отнасят и проектите по националните програми на МТСП, които се изпълняват от Звено „Временна заетост” към Община Враца и общинското звено за социални услуги, чрез проекти по Програмите „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Община Враца кандидатства по тази програма от 2003 година до момента. Над 500 трайно незаети имат възможност да посещават обучителни квалификационни курсове в различни професионални направления и ще бъдат назначени на работа. През 2011 г. 210 души работят по Националната програма ОСПОЗ. По хигиенизирането на град Враца работят 80 души. По Оперативната програмата „Човешки ресурси – развитие” тече обучение на 16 техник – еколози. По същата програма от 7 февруари стартира обучение на още 32-ма души. По-голямата част – 20 са предвидени за селата, а 12 – за град Враца. От 12 февруари стартира обучение на следваща група озеленители. Курсът се посещава от 84 безработни. 46 от тях са подбрани от трайно безработните от селата, а 38 от Враца.

В началото на месец март’11 започва друг обучителен курс. 50 трайно безработни са професионално подготвени за поддръжка на общински сгради, обучение на трайно незаети в професионалното направление пътен строител. Обучени са 19 души от селата.

За работата си по тези програми Община Враца беше отличена в конкурса “Работодател на годината”- 2011, Категория: „Работодател, разкрил най-много работни места по програми и мерки за заетост”. 2 място: Общинска администрация Враца, обявила 410 работни места по НП „ОСПОЗ”, НП „ЗОХТУ” и регионална програма.М 2: Оптимизиране на здравното обслужване и социалните услуги

От 08.11.2010 г., съгласно рамково споразумение, сключено между Агенция за социално подпомагане и Община Враца се изпълнява проект “Подкрепа за достоен живот”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Основна цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. През 2011 година е осъществено:

1. Създаване на т.нар.“Банка с лични асистенти”: Осъществен е втори етап от приема на документи на кандидатите да работят като лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”. Проведени са 118 интервюта и е организирано обучение, свързано с предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. Изготвен е регистър на личните асистенти, включени в т.нар.“Банка с лични асистенти”, който включва и кандидатите от първия етап на подбор, проведен в края на 2010 г.

2. Оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата "Личен асистент": Осъществен е втори етап от приема на документи на кандидатите да ползват услугата "Личен асистент", като са приети 135 заявления, подготвени са пет искания за изготвяне на социална оценка и са приети направените от Дирекция „Социално подпомагане” – Враца индивидуални оценки на потребностите от социалната услуга „Личен асистент”. След анализиране на информацията от индивидуалната оценка съгласно методиката за подбор са оформени 135 решения по оценката на потребностите от социалната услуга "Личен асистент" и е осъществено класиране на кандидатите /резерви от първи етап на подбор и нови кандидати от втори етап/ от 1 до 387. Всички кандидати са уведомени за класирането чрез списъци в Информационния център и чрез уведомителни писма.

3. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата. След проведени срещи между одобрените кандидат-потребители и лични асистенти от Банката, е осъществена процедура за подбор на личните асистенти, с които са сключени трудови договори. Изготвени са индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга и са сключени договори с потребителите.

През 2011 година, от 10 януари 2011 г., за срок от 14 месеца, са назначени 53 лични асистенти, а от 10 март 2011 г. за срок от 12 месеца - нови 42-ма /на 08.03.2012 г. договорите са удължени с шест месеца/. При отпадане на потребител /поради смърт или смяна на местоживеенето/ в проекта се включва следващия в класирането потребител. Така през 2011 година в проекта са участвали общо 109 потребители и 110 лични асистенти /имаме и 1 отпаднал поради смърт личен асистент/. При необходимост своевременно са актуализирани индивидуалните планове. Всеки месец екипът по проекта е осъществявал контрол на предоставяната социална услуга, като за 2011 година са направени общо 1062 проверки. Потребители, с които е възможно да се осъществи контакт, са изразили удовлетвореност от предоставяните им социални услуги. Близките на потребителите също са доволни, че получават подкрепа чрез проекта.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта:


 • Община Враца е работодател на 95 лични асистенти.

 • Съгласно разработени индивидуални планове се осъществяват социални услуги на 95 лица с тежка степен на увреждане. От потребителите 12 души са самотно живеещи, 27 са деца до 18 годишна възраст, 31 са над 64 години. От Враца и кварталите на града Бистрец и Кулата са 59 души, общо 36 души са от селата Баница, Бели извор, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен.

 • Осъществени са общо 1062 проверки на работата на личните асистенти. Конкретните заложени дейности се изпълняват съобразно потребностите на потребителите и те и техните близки са доволни от подкрепата, която получават чрез проекта.

 • Община Враца разполага с 355 подготвени хора, включени в т.нар.”Банка лични асистенти”, които имат потенциал и нагласа да предоставят социални услуги в домашна среда и могат да бъдат търсени за включване в бъдещи програми.

 • Всички междинни отчета са приети от Управляващия орган. На този етап нямаме непризнати разходи. За 2011 година са верифицирани общо 288 883 лв.

 • Проверката, направена на 05.07.2011 г. от представители на Управляващия орган констатира, че проектните дейности се изпълняват съгласно междуинституционалното споразумение и методическите указания по проекта. Не са констатирани пропуски, съответно няма и препоръки със срок за изпълнение.

Общият бюджет на проекта за Община Враца е 551 хил.лева, които основно са за заплати за личните асистенти.

Община Враца спечели проект за „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”. Проектът е по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”. Той е на стойност 6,3 млн.лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на лева (4 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 6,1 млн. лева (96%). Продължителността му e 24 месеца.Каталог: pictures -> files
files -> Програмата е разработена в съответствие с : Общински план за развитие 2006 2013
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010 г
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
files -> Роект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца устойчива Враца
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2010 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
files -> Проекти на община враца 2008 финансирани по Европейски и национални програми


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница