Г и предлага три образователно-квалификационни степени бакалавърска, магистърска и докторска. Характерът и целите на бакалавърската програмаДата09.01.2018
Размер73.23 Kb.
#42514
КОРЕИСТИКА
Специалност Кореистика е открита през 1995 г. и предлага три образователно-квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска.

Характерът и целите на бакалавърската програма на специалност Кореистика са в съответствие с общите изисквания в страната за филологическа подготовка, както и с възприетите в подобни специалности по света критерии за придобиване на кореистично образование. Те отговарят и на нуждите на България и задоволяват необходимостта от висококвалифицирани специалисти - кореисти в областта на образованието, културата, международните отношения, държавния апарат, вътрешната сигурност, средствата за масово осведомяване, книгоиздаването и туризма, както и навсякъде, където се изискват задълбочени филологически и общокултурни познания върху Корея и Източна Азия.

Завършилите бакалавърска степен по кореистика могат да намерят професионална реализация в различни сфери на културния, стопанския и обществения живот на страната като експерт-филолози с общотеоретична и частноспециализираща кореистична подготовка, като преводачи от и на корейски език или по тясноспециализирана кореистична и източноазиатска проблематика, както и в областта на българо-корейските междудържавни политически, културни и икономически отношения.

Специалност Кореистика участва в Магистърската програма “Източноазиатски култури”, разработена съвместно със специалностите Японистика и Китаистика и обучава специалисти-ориенталисти за получаване на ОКС “магистър”, които да бъдат компетентни по въпросите на Източноазиатския регион в цялото му многообразие. Програмата има за цел да даде повече възможности за профилиране и реализация на завършилите ОКС “Бакалавър” в тези специалности, да се разгърнат източноазиатските изследвания у нас, да бъдат привлечени към такива изследвания и бакалаври, получили профилирана подготовка и в други области (международни отношения, етнология, история, философия и др.)

Завършилите програмата могат да намерят професионална реализация в различни сфери на културния, стопанския и обществения живот на страната като специалисти в областта на образованието, културата, международните отношения, книгоиздаването, туризма и др).

Специалност Кореистика подготвя специалисти на докторско ниво, които да участват в академичния процес в СУ “Св. Климент Охридски” и в други средни и висши учебни заведения.

Гореизложените цели са в пълно съответствие с нуждите на страната ни, която по пътя на постепенното си глобализиране, все повече задълбочава сътрудничеството си с Република Корея и Източна Азия като цяло. Този процес създава непрекъснато увеличаваща се нужда от кадри с университетска подготовка по корейски език, литература, култура, политика и икономика. Към настоящия момент специалност Кореистика напълно удовлетворява тази обществена потребност, доказателство за което е обстоятелството, че в повечето случаи завършилите тази специалност намират удовлетворяваща ги работа ви професионална реализация по специалността. Немалка част от тях продължава своето образование в Република Корея, като се обучават по Магистърски програми в различни университети в Република Корея.

Прием

Приемът на български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по заапден език или руски език. Класирането се извършва на базата на успеха от кандидат-студентския изпит и успеха от дипломата за завършено средно образование.Преподавателски състав, осигуряващ обучението в специалност Кореистика

Щатни преподаватели в рамките на специалостта:

Проф. дфн Александър Федотов - защитил докторска дисертация по алтаистика в София, хабилитирал се като доцент в СУ”Св. Кл. Охридски” по направление алтайски литератури, защитил голяма докторска дисертация в София по тибетска литература и хабилитирал се като професор по корейска, тибетска и монголска литература. Води курсове по стара корейска литература, средновековна корейска литература, корейска цивилизация, тибетска литература и култура, будизъм в Източна Азия, корейска митология, символизъм в източноазиатската поезия и др.

Доц.д-р Светла Къртева – Данчева- защитила докторска дисертация в София по сравнително алтайско езикознание и хабилитирала се като доцент в СУ”Св. Кл. Охридски” по сравнително алтайско езикознание. Преподава дисциплините графика, фонетика и лексикология на корейския език, морфология на корейския език, увод в корейското и алтайското езикознание, социолингвистика, теория на превода, шаманизмът в Корея и Централна Азия, история и култура на номадските държави в Централна Азия и др.

Гл. ас. д-р Яница Иванова – възпитаник на специалност „Кореистика”, защитила докторска дисертация по литературознание в София. Преподава: нова и най-нова корейска литература, увод в корейското литературознание, практически корейски език, компютърен корейски и др.

Гл. ас. д-р Ирина Сотирова – възпитаник на специалност „Кореистика”, защитила докторска дисертация в по литературознание София. Преподава: корейски фолклор, сино-корейска йероглифика, практически корейски език.

Гл. ас. д-р Райна Бенева – възпитаник на специалност „Кореистика”, защитила докторска дисертация по теория и история на културата в София. Преподава: корейско странознание, практически корейски език, корейски обреден фолклор и др.

Гл. ас д-р Яна Манчева - възпитаник на специалност „Кореистика”, защитила докторска дисертация по теория и история на културата в София. Преподава: сино-корейска йероглифика, практически корейски език, корейска традиционна музикална култура, изобразителни изкуства в Корея и др.

Ст. ас. Мирослава Забуртова - възпитаник на специалност „Кореистика”, докорант на свободна подготовка. Преподава: синтаксис на корейския език, практически корейски език, мултимедиен корейски и др.
Нещатни преподаватели:

Д-р Ким Со-Ионг – гост лектор от Република Корея от 2005 г., а преди това – хоноруван преподавател. Защитила докторска дисертация по български език в София. Преподава практически корейски език, специална корейска оперета Пхансори и др.

Хон. пр. Бойко Павлов – специализирал многократно в Република Корея. Преподава практически корейски език, история и историческа граматика на корейския език, частна теория и практика на превода.

Хон. пр. г-жа Ча Хюн-хи – магистър от Реп. Корея. Преподава практически корейски език, съвременно корейско общество, корейска култура.

Хон. пр. г-жа Уон – докторант .Преподава ппрактически корейски език.

Хон. пр. г-жа Ким Се-уон – докторант .Преподава ппрактически корейски език.
Образователна дейност

Учебни планове и програми

Учебната документация в рамките на специалността се води с необходимата точност. Обучението на студентите се провежда според необходимата учебна документация по образователно-квалификационните степени и форми на обучение.

По образователно-квалификационните степени са разработени квалификационни характеристики, учебни планове и програми, чието съдържание и качество са в съответствие с целите на ОКС.

През 2005 г. специалност Кореистика прие нов учебен план за бакалавърската степен, в който учебният материал бе преразпределен с оглед на държавните изисквания на обучението на бакалавърско ниво. Според този учебен план съотношението между задължителните, избираемите и факултативните дисциплини е следното:
Относителен дял на задължителните дисциплини

Относителен дял на избираемите дисциплини

Относителен дял на факултативните дисциплини

54 %

38%

8%

Действащата учебна документация се анализира и обновява периодично, като се сравнява с наши и чуждестранни ВУЗ-ове.

Сравнението на учебните планове и програми на специалност Кореистика със сродни такива от чуждестранни ВУЗ се осъществява въз основа на електронните страници на университети в Германия, Англия, САЩ, Япония, Австралия и др. С тези университети се осъществява размяна на концепции и идеи, нашите студенти се конкурират със студенти от тези университети по реме на специализациите си в Реп. Корея и демонстрират блестящи резултати.

Специалността на няколко пъти беше подлагана на мониторинг и от корейски академични институции и фондации и винаги резултатите бяха изключително благоприятни за специалността в лицето на нейните преподаватели и студенти.


Изследователска дейност

Научно-изследователска и художествено-творческа дейност на студенти и докторанти

В специалност Кореистика се подкрепя и развива научно-изследователската и художествено-творческата дейност на студентите. Поощрява се включването им в изпълнението на изследователски проекти. От началото на своето създаване студентите от специалността са взели участие в редица проекти, сред които:

1. Международен проект на Корейската фондация за издаване на студентски сборник с научни статии и публикации – Студии по кореистика. Книга 4, София: Ексел-М, 2001

2. Международния проект, посветен на изследването на корейския фолклор и литература – The Plum Blossom. Sofia: Ex-M, 2004;

3. Международен проект на KOFIC „Интерпретация на традиционните корейски културни ценности в съвременното корейско кино” на Корейския филмов съвет – София, 2005 – Утринна свежест в кадър, София: ISBN 954-91523-2-4;

4. Конкурси за написване есе на корейски език, осъществени по инициатива и с подкрепата на Посолството на Република Корея.

5. Национален проект на Фондацията за превод на корейска литература за написване на критичен анализ на корейски произведения на худ. литература.

6. Проекти на Корейската фондация, Корейската фондация за научни изследвания, KOICA и DАESAN по две програми – за научни изследвания и за изучаване на корейски език в Република Корея. Студентите се обучават в различни университети в Република Корея.

7. Национален конкурс за ораторско майсторство осъществен по инициатива и с подкрепата на Посолството но Република Корея и Корейската Фондация.

Горепосочените проекти и специализации по тях, са резултат от конкурси, обявени от различни фондации и организации от Република Корея, както и от Посолството на Реп. Корея у нас.

В специалността се стимулират научните изяви на студентите, като се поощряват да участват в научни форуми като симпозиуми, конференции, семинари и др.

Периодично се анализират и обсъждат резултатите от участието на студенти и докторанти в изпълнението на изследователски проекти, като се осигурява възможност за публикации. По този начин у студентите се формира желание за научна и творческа работа. Нерядко те работят в тандем с преподавателите. През 2001 г. бе издаден изцяло студентски сборник с материали, които минаха апробация в рамките на пореден национален симпозиум по кореистика.


Управление на образователния процес

Що се отнася до реализацията на завършилите обучението си студенти, специалността запазва за известно време контакт със своите випускници.Голяма част от тях веднага намират работа в корейски или смесени фирми. Някои работят в Посолството на Реп. Корея като преводачи или референти. Завършили специалността студенти работят като преподаватели в специалност Кореистика, в Министерството на Външните работи, в Международни фондации и различни образователни институции. Оценката на потребителите относно подготовката на специалистите по кореистика е положителна.(Приложено е писмо на МВнР за специалист-кореист)

За периода 2001-2006 г. са се дипломирали 36 студенти, от които 31 работят по специалността.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница