Г. Мръсни бомби Дай Богу Приказки за телевизиятаДата08.05.2018
Размер204.57 Kb.
#68981


08.07.2008 г.

Мръсни бомби
Дай Богу
Приказки за телевизията
Кеворк КЕВОРКЯН

Някои водещи са като Блонди, пеещото куче на един диктатор. Те знаят любимата песен на пре­миера, кмета или прези­дента и я налучкват стара­телно. Може би не са били винаги такива, но в един мо­мент все пак се превръщат в Блонди, няма как. Неиз­бежно е. Пеят фалшиво, за­щото не можеш да угодиш на много хора едновремен­но, но все пак издават ня­какви подобия на звуци. Един кмет нарекъл едно та­кова Блонди Мазния. Уж се репчи, уж задава неудобни въпроси, обаче накрая -Мазния.

Единственият начин по­добни хора да избегнат съ­дбата на Блонди - не че е лоша, но все пак е кучешка - е например да отворят те­лефоните в студиото си. Къ­дето сега, сред димните фойерверки, като от кон­церт на „Шареното котле" (ГДР), рано или късно си въобразяват, че са нещо друго, а не Блонди.

Директният телефон на зрителя е нещо велико, особено в сегашните вре­мена на всеобща аморфност и нечувствителност. Той веднага поставя всеки на мястото му.

Той е като оная смес от амоняк и нещо друго, която поднасят под носа на боксьорите, изпаднали в нокдаун. Тъкмо си се за­реял във въображението си на всенароден трафикант на „новини", и ето - звънва телефонът и поредният зрител те свестява. Днес вече има само два вида во­дещи - тия, които бягат от директните телефони, и ня­колко души, които изтърпя­ват терора им. Но на които ние можем да вярваме.

Възхитително е напри­мер упорството, и то от го­дини, с което в сутрешния блок на Нова телевизия во­дещите търпят този натиск. И накрая го превърнаха в най-голямото предимство на предаването. Дори в най-критичните периоди на кариерата си Коритаров имаше куража да разгова­ря директно със зрителите си. Никак не бяха приятни понякога тези разговори, но той оцеля. По някой път дори съм си казвал, че тия двамата са освидетелствани мазохисти – няма как да е иначе.

На 3 юли сутринта, когато се случи „едно-друго", както се изрази един идиот от Гражданска защита, ”Здравей България” очерта извънредно ясно смазващото си предимство над конкурентните блокове – особено над този на американската теле­визия, чийто де­виз „Не изпу­скай новината", много често изглежда смешноват и дори не­леп.

Лора и Жоро, с помощта на зрителите, очертаха впе­чатляваща дра­матургия на мрачното съби­тие. Темпо, цен­ни свидетел­ства, натиск върху институциите, истин­ско съпреживяване на не­известната все още запла­ха. Преди още камерата им да стигне до Челопечене, публиката чу канонадата над взривените складове – чрез телефонни включва­ния на зрителите. За около половин час, само с помощ­та на телефонните корес­понденции, научихме оно­ва, което много по-късно различните служби офи­циално потвърдиха. Тази зрителска активност е огромна енергия за преда­ването, един извънредно важен капитал. Хората от „Здравей, България" може би дори не осъзнават какъв ценен опит са придобили от диалога с публиката. Нищо бутафорно или насилено не се промъкна дори за миг, а телевизията е нещо велико само когато успееш есте­ствено да съпреживяваш случващото се. Припомне­те си колко предавания, които са афиширани като „риалити шоу", имат по ед­на дузина сценаристи. Как­во си мислите, че правят те? Какво - карат водещата да се разплаче на подходящо място или да хлъцне. Интересно беше да се наблюдава например лицето на Коритаров. Той понача­ло е малко странен с реак­циите си, поне за телеви­зия, независимо от другите си качества. Географията на израженията му е нещо много забавно. Мислех по едно време дори да му пра­тя едно дацзибао: „Не мигай излишно!"

Но в случая и двамата во­дещи просто се страхуваха. Това не ги направи по-мал­ко съсредоточени. Нямаха никакво желание да сло­жат още по едно перо на шапките си, не се гърчеха в онази превзетост, която толкова често наблюдава­ме от екрана. Кметът на Че­лопечене например, когото включиха незабавно, беше питан за всичко, което чо­век може да си въобрази. Използвал съм десетки хи­ляди въпроси в кариерата си, но бях направо изнена­дан, че двамата не пропус­наха нито един важен въ­прос - и от накъсания теле­фонен разговор с един паникьосан човек получихме добра представа за случва­щото се. А сетне, в един промеждутък между ди­ректните включвания, се появиха двама депутати и всичко преля в баналната бутафория, в която тия хора живеят. Олимпи Кътев до­волно пресметна, че е до­бро постижение отговорни­те министри да стигнат до мястото на събитието за един час. В 7 и 42 най-после един от Гражданска защи­та посъветва зрителите да поставят пред лицето си влажна кърпа - нещо, за което водещите се бяха се­тили половин час преди то­ва. И пр.

На 7 юли историята се по­втори като в забавен каданс. Докато откъм Чело­печене все още се чуват гърмежи, продължава и ед­на дива сеч - тази над ези­ка. Студентите по журна­листика трябва да изучават словесните упражнения например на Бареков. Той благодари от Бургас на президента, че го е пока­нил на кръглата маса за „промяна на политическия модел" с един невъобразим набор от думи. И на мен ми стана мъчно за президен­та. Изобщо при Бареков, който сънува, че управлява държавата, всичко е „От краката за главата", поне­же той цитира такава по­словица. Известна е друга -„От вратата за краката", но както и да е. По телевизия­та може да се говори вече всякак, разсъжденията преди време на същия Б. за „потока на съзнанието"бя­ха уникални. А веднъж, в разговор с Мирослав По­пов, той рече: „Не анализи­райте въпросите ми!"

Това е много важна фра­за, тя означава, че в днеш­ните телевизионни интер­вюта не участва мозъкът. Няма защо да анализираш, за да схванеш въпроса - по­неже в него няма и нищо за схващане. И такъв ще бъде и отговорът.

Този срамен словесен ексхибиционизъм е отми­наван без внимание. При това той е съпровождан с непрекъснати демонстра­ции на храброст, които оба­че са сравними с храброст­та на щабен писар по време на война. Затова един без­помощен депутат ще бъде ръфан с удоволствие - но лъжемъжествеността на водещия ще се изпари без остатък, когато разговаря например с министъра на извънредните ситуации.

Срещу този инфантилен бъбреж онзи ден откритите телефони на „Здравей, България" поднесоха маса полезна информация, коя­то все повече дооформя по­следващите сюжети на предаването. Ако човек следеше едновременно двата сутрешни блока (на Нова и Би Ти Ви), лесно ще­ше да схване, че между тях фактически не съществува никаква надпревара. На­пример - Бареков патетич­но, както винаги, декламира, че сега „цяла България" ще види „първа" по Би Ти Ви пресконференцията от Че­лопечене. А тя вече отдав­на се излъчваше по Нова телевизия. А когато пре­сконференцията преля в обичайното мрънкане, в „Здравей, България" се по­яви военен експерт по утилизацията и предаването получи стремително още преднина пред останалите. Защо наистина не е било закрито навреме поделе­нието в Челопечене?

Между другото, мрънка­щите лица смятат, че наро­дът ще спи по-спокойно, ко­гато му казват, че катастро­фата в Челопечене е резул­тат на самовзривяване. А може би деликатно ни предупреждават? Един военен прокурор изтърва и репликата, че не вижда ни­що странно в станалото.

„Има ли в практиката държавен взрив?"

попита съвсем сериозно един водещ (БНТ), без дори да си признае, че се шегува с родния си език. В прегле­да на печата на сутрешните блокове могат да се чуят всевъзможни дивотии. Ед­на дама беше щастлива, че клетките имали косми и пр. Не мога да се начудя на се­риозните вестници - толко­ва ли са закъсали, че търп­ят невероятните интерпре­тации на сутрешните крад­ци на теми, които изваждат душата на сериозни мате­риали или ги сдъвкват по един невероятен начин. Единственият, който успя­ва да проникне зад една пу­бликация и светкавично да направи допълващ комен­тар, е Коритаров.

Точно обратното е при неговия „конкурент" от Би Ти Ви. Всъщност за никаква конкуренция не може и да става дума, но за това друг път. Сега само да вметна, че ако Коритаров може да бъде приеман в някаква степен като насилена жер­тва на несвободата, то Б. със сигурност е продукт на абсолютната слободия. На един отвратителен разгул, какъвто може да бъде ви­дян само рано сутрин в ня­коя напълно анимализирана дискотека. Още не мога да проумея изстъплението с четворното показване на неговата „черковна" венчавка. А кадрите с танцува­щият Б. сякаш бяха излез­ли от филм на Георги Ми­шев.

Министерството на из­вънредните ситуации усърдно провежда кампа­нията „Азбука на оцелява­нето". Но тази позакъсняла добрина едва ли ще изкара на бял свят истината за Че­лопечене. И за останалите мръсни бомби, които цъкат наоколо.

Не ми излиза от главата казаното от онзи тип от Гражданска защита на 3 юли, че в Челопечене има взривове и „това-онова". Това-онова - тази фраза, изглежда, е кодът към на­шата държава.

Министерството на из­вънредните ситуации би трябвало да направи кам­пания и за официалните ли­ца, може да я нарекат „Аз­бука на оцеляването с мрънкане". В неделя вечер­та („По света и у нас") стана ясно следното мрънкане: според телефон 112 про­дължаващите тогава взри­вове били изкуствено пре­дизвикани, а според Ми­нистерството на отбраната - не! Или обратното.

Иво Никодимов (Канал 1) разговаряше с един военен експерт и между другото вметна, че един дъжд е до­бре дошъл в тази ситуация. „Дай Богу!", „Дай Богу!!" – рече експертът.

Набоков има следната фраза: „Веднъж видяното никога вече не може да се върне в хаоса..."

Това не се отнася за на­шия хаос.

Наричат мръсни бомби ония, в които се влагат не­ща, извън обичайните - на­пример пирони, други сит­ни железни предмети или отломки, които не само оса­катяват смъртоносно жер­твите, но и ги поругава.

В нашите винаги е вложе­на и някаква кражба - тя поразява обществения слух не по-малко от барут­ните взривове.

Онзи, който внимателно е следил и слушал мрънка­щите, и досега не е получил отговор на един обикновен въпрос: Защо не бе съоб­щено навреме, че прокура­турата е образувала досъдебно производство за складовете в Челопечене?

Репортерите не бяха много настойчиви в търсе­нето на този отговор.

Някои от тях често също правят мръсни бомби. И то­ва минава по правило без­наказано.

Но не винаги.

Маргарита Михнева на­пример, която аз наричам „кралица на клеветата", те­зи дни бе осъдена за клеве­та от Мирослав Севлиев­ски. Прочетохте ли някъде за това?

А на 14 юли е делото, в което тя е обвиняема за присвояване на апарта­мента на австрийския гражданин Хубнер.

Не е лошо репортерите да се поогледат около себе си.
08.07.2008 г.

Улица на ресторантите никне на Женския пазар

Махат половината сергии, отварят място за пешеходна зона
От пролетта на 2009 г. частта между столичните булеварди “Сливница” и “Тодор Александров”, по-известна като Женския пазар, ще претърпи значителни промени. Повече от една втора от площта на пазара ще бъде преустроена в пешеходна зона с много зелени площи, включително и покривно озеленяване. Ще има Улица на ресторантите (със заведения до един етаж), антикварни, цветарски магазини и такива за традиционна керамика, галерия на два етажа, изложбена зала, атракциони за най-малките. Предвидени са още фонтани, изкуствени езерца, градски часовник с воден ефект и обновяване на чешмите с питейна вода. Достъпът на шофьорите до района на Женския пазар ще бъде улеснен с три подземни паркинга, чиито общ капацитет е предвиден за 458 паркоместа.

Пешеходната отсечка, която ще служи за отдих и развлечение на столичани, е заключена между бул. “Тодор Александров” и ул. “Кирил и Методий”. Това е повече от една втора от сега съществуващия пазар. В момента там се мъдрят сергии с плодове и зеленчуци и безкрайни маси, отрупани с евтино бельо и обувки. За продавачите остава единствено закритата част в отсечката между ул. “Кирил и Методий” и бул. “Сливница”. Заради високия наем обаче там винаги има незаети търговски площи. Броят на сергиите след реконструкцията ще бъде около 120.

Идеята за преустройството на Женския пазар в столицата се роди още през 2006 г. Тогава проектантската фирма на архитект Росица Никофорова спечели конкурса за идеен проект. В момента докладът се разглежда в комисии и след приемането му от Столичния общински съвет предстои търг за право на строеж и намиране на инвеститор, уточни за “Новинар” главният архитект на София Петър Диков. Оттам ще се осигурят и средствата за реализация на проекта.

Търговците обаче още миналата година се обявиха против новата идея. През юни 2008 г. те се оплакаха на общинарите, че не могат да освободят сергиите, тъй като за ползването им са предплатили. Срокът беше удължен с още три месеца, до края на август. До ден днешен обаче продавачите още си стоят там, тъй като общината няма готовност за строеж. По думите на арх. Диков преустройството на Женския пазар може да започне още от пролетта на 2009 г.
08.07.2008 г.
Шефът казваше кого да пускам

Велин Найденов, вторият пазач в склада в Челопечене


- Г-н Найденов, какво се случи на 3 юли, когато бяхте на смяна?

- Подписал съм декларация да не говоря с никого.

- Добре, а можете ли да кажете как протича една ваша смяна?

- Проблеми досега не съм имал, от 2 години работя в МОБА.

- А онази нощ случи ли се нещо необичайно, вие ли видяхте кучето?

- Не, колегата на първия пост го видя. Пожарникарят тъкмо тръгна да взима работниците, когато чухме гърмежите. Видях голям облак и пламъци, имаше и трусове. Много се уплаших, още не съм се възстановил.

- Какво стана после?

- Побягнах към главния вход, там ме спряха полицаи, питаха ме кой съм и заедно се върнахме в поделението. Прозорците вече бяха счупени. Полицаите започнаха да снимат, но пак затрещя. Веднага се махнахме от там, беше много страшно.

- Обадихте ли се на някого?

- Нямаше никакъв обхват. Много трудно се свързах с колегата и му казах да бяга накъдето му видят очите. Не знаех дали е жив. После се обади старшина Митов да разбере какво става. После се свързах и с МОБА, с началника не можах да говоря.

- Виждали ли сте цивилни да влизат в поделението?

- Нищо не знам.

- Нямате ли контакт с хората, които влизат?

- Как да нямам, записвам ги като влизат и излизат. Питаме по телефона и командирът казва кой да пускаме и кой не.

- А проверявате ли какво има в колите?

- Не, пък и те не стигат до склада, а само до офиса.

- А онази нощ или предишния ден имаше ли цивилни в базата?

- Не, аз затворих портата в 21 часа, изключено е някой да е влязъл или излязъл след това.

- Разпитаха ли ви вече?

- Да.


- Кога пак сте на работа?

- Снощи изкарах една смяна вече.Дори не знаем какво пазим

Тодор Иванов, началник-смяна на охраната от фирма МОБА в Челопечене


- Г-н Иванов, как протича смяната на вашите служители в поделението в Челопечене?

- Смените са по 24 часа. Веднага след като дойдат, попълват набор от документи, четат инструктаж, приема се схемата на смяната, едва тогава получават оръжието си - пистолет "Макаров", обличат си униформата и заемат места.

- Колко хора има в една смяна?

- Хората не достигат, общо сме 15 човека, никой не иска да работи за 280 лв. Обикновено са двама пазачи на портала и един на пост. Имаме достъп само до техническия район, три цеха, щаба, стола и склада за горивно-смазочни масла (ГСМ). Там имаше бензин, газьол и нафта.

- Каква е общата охраняема площ?

- Ами ГСМ е около 200 кв. м, а складът - към 10 дка.

- Какво правят охранителите на портала?

- Наблюдаваме кой влиза и кой излиза. Когато някой иска да премине, звъним на майора по GSM-а и той казва дали да го пуснем. Имаме си тетрадка, в която се вписват личната карта на шофьора и номерът на колата.

- Цивилни лица влизат ли в поделението?

- Само при търгове. Има списък, утвърден от началника, и по него ги пускаме. Идват с колите си. Има и забранителен списък, някои от фирмите не ги допускаме по заповед на майора.

- Какво правят фирмите вътре?

- Гледат какво могат да вземат за скрап. После излизат някъде да мерят боеприпасите и след това ни носят бележка какво и колко са взели.

- Вие не виждате ли какво превозват?

- Не. Старшината Петров контролира нещата. Ние нищо не виждаме, дори не знаем какво охраняваме.Александра Златинова


08.07.2008 г.

Сапьори и прокурори влязоха в погребите край София
27 т вода и контролирани взривове в Челопечене
Оставката на шефа на ГЩ ген. Златан Стойков не била обсъждана
ТОДОР ГОСПОДИНОВ

Контролирани взривове разтърсиха поделение 18 250 в Челопечене вчера, 4 дни след експлозиите от 3 юли, и след като самолети цистерни заляха с 27 тона вода мястото на инцидента. Сапьори от спецчастите на Българската армия започнаха обезвреждане на опасните остатъци от снаряди.

Министърът на отбраната Николай Цонев заедно с военноокръжния прокурор на София полк. Спас Илиев, зам.-главния прокурор Камен Ситнилски и зам.-началника на ГЩ на БА вицеадмирал Емил Люцканов дадоха изявление, след като от вертолет се запознаха с обстановката на територията на военното поделение.

На въпрос дали и други хора ще бъдат уволнени или сами ще подадат оставка и само ген. Румен Цоков ли е виновен, министър Николай Цонев каза, че решения ще бъдат взети след представянето на резултатите от проверката за състоянието на поделението през последните 10 години, определено за днес. Според министър Цонев кризата е преодоляна. Специално за "Монитор" Цонев заяви, че оставката на шефа на Генералния щаб на БА ген. Златан Стойков вчера не е била обсъждана.

Представителите на прокуратурата започнаха проверка на документите и архивите в сектора на поделението, който не е засегнат от взрива. Сапьори от специалните подразделения на БА вчера стартираха разчистването на коридори в района.

Военноокръжният прокурор на София полк. Спас Илиев каза, че в края на май т.г. е било образувано досъдебно производство за злоупотреби, извършени от командира на поделението. По време на досъдебното производство е бил получен и сигнал от ДАНС, свързан също със злоупотреби. Водещият разследването военен прокурор Спас Илиев не отрече, че в сигнала до ДАНС имало данни за липсващи преди взривовете около 200 тона боеприпаси.

"Присъствах, когато колегите от ДАНС донесоха материала при главния прокурор Борис Велчев. В него се съдържаха данни за злоупотреби, а при направената впоследствие справка с прокурорите от военната прокуратура установих, че ние сме образували дело още през май", каза заместник главният прокурор Камен Ситнилски.

Ситнилски потвърди, че първоначално е имало данни за злоупотреби с 51 000 кг гилзи и други материали, които били изнесени, но впоследствие било съобщено за по-голямо количество и е започнало разследване и по този сигнал.

Първият заместник-началник на ГЩ на БА вицеадмирал Емил Люцканов беше запитан защо след като в началото на юни е било образувано досъдебно производство срещу началника на поделението 18 250 в Челопечене майор Мирослав Митов, той не е бил отстранен. Люцканов обаче бе категоричен, че командирът на поделението е бил отстранен едва тогава, когато това било възможно по закон.

Запитан дали ще се проверява дейността на бивши ръководства на Министерството на отбраната във връзка с взривовете, заместник главният прокурор Камен Ситнилски каза, че в рамките на образуваното досъдебно производство ще бъдат разпитани абсолютно всички длъжностни лица от МО, които имат отношение към случая, независимо какъв пост заемат.

Мeждувременно президентът Георги Първанов каза, че случилото се в Челопечене може да бъде обсъдено в рамките на Консултативния съвет по национална сигурност. Президентът заяви, че съветът може да бъде свикан в рамките на следващите две седмици.

Около 17,30 часа вчера контролирани взривове разтърсиха района на поделението в Челопечене, въпреки че самолети цистерни изсипаха 1000 тона вода над района, за да се охлади повърхностният слой на почвата и да се предотвратят нови пожари, казаха от МО.
08.07.2008 г.

Общината купува 50 трамвая втора употреба за 12 млн. евро
ЗДРАВКА АНДОНОВА

Първият модернизиран трамвай беше пуснат през януари тази година.

София ще си купи 50 трамвая втора употреба, които ще струват между 11 и 12 млн. евро. Столичните общинари ще гласуват обявяването на обществена поръчка за доставка на мотрисите на заседанието си в четвъртък по предложение на зам.-кмета Велизар Стоилов.

В момента водим преговори за пари от Европейската банка за възстановяване и развитие, обясни Стоилов, цитиран от БТА.

Трамваите най-вероятно ще бъдат внесени от Испания и Германия и ще подменят част от старите и изпочупени български мотриси. Осемнадесет други "електрически коли" пък ще бъдат модернизирани от чешката фирма "Инекон", удължаването на чийто договор за услугата ще бъде гласувано от общинарите в четвъртък. Причината - искане на самата фирма, която настоява също и за още 3,3 млн. евро над договорените 13, 2 млн. евро за услугата.

Част от модернизираните мотриси трябва да тръгнат до края на годината, пише в анекса.

Столична община ще закупи и 30 нови тролейбуса след провеждане на обществена поръчка за доставка, чието финансиране по думите на зам.-кмета Велизар Стоилов ще е съвместно.

В четвъртък градските общинари ще гласуват и таксите за снимане на филми на общински терени. Те ще варират между 250 и 3750 лв. според големината на мястото и времетраенето на използването му.

На заседанието си съветниците ще се отчетат за свършената от тях работа през първите 3 месеца. След това ще заминат на семинар в Сандански.

08.07.2008 г.Ген. Стойков-. Готов съм да подам оставка
Ако бъда определен от следствените органи, от прокура­турата и от съда като най-големия виновник за експлозията в Челопечене, при всички положения трябва да си отида, каза началникът на Генералния щаб на Българската армия генерал Златан Стойков. Аз лично поех отговорността да ликвидирам последствията от взрива във военния склад. За състоянието на това поделение носи отговорността ръко­водството на Генщаба. Ние не сме политически избрани, вие сте назначени по предложение на министъра на отбра­ната в Министерския съвет, президентът е утвърдил и е издал укази, каза още генерал Стойков. 'За оставката на своя заместник Румен Цоков генералът обясни, че на Съве­та по отбраната е било обсъждано той да бъде отстранен временно от длъжност, но Цоков като един добросъвестен генерал си е пуснал рапорт и той е бил приет. Предстои оставката му да бъде разгледана в Министерския съвет.


07.07.2008 г.

Снахата на Петър Диков си купила Княжевска гора
Таня Дикова, съпруга­та на брата на главния архитект на София Пе­тър Диков, си е напазару­вала част от Княжевската гора, показват документи в Столична община.

Точно 194 дка от гора­та вече са приватизира­ни със серия от законови врътки, както пръв раз­кри НТ. Тя винаги е била държавна или публична общинска собственост, но необяснимо как бе ре­ституирана. И то грани­ците на "старите" имоти се оформят според алеи­те в парка!? Пълна шме­керия.

"Не знаех, че снаха ми има собственост в Княжевската гора. Но това не променя позицията ми да отстояваме гората като зелена площ", обяс­ни вчера в предаване по Тв 7 арх. Петър Диков.

Доблестната му пози­ция ще се потвърди, ако той спаси Княжевската гора от застрояване. Та­ка ще си отстои силата на закон №1 на София - об­щия устройствен план. В него Княжевската гора е зелена площ, в която са забранени строежите. Иначе снахата ще си вдигне СПА-хотел, а со­фиянци ще спрат да вяр­ват на своя главен архи­тект.


Екобитка до къща на Веска Меджидиева

Жени от Бъкстон бранят с телата си градинка от багер

Багер нахълта в зелена­та площ между бл. 200 и 201 в Бъкстон и вдигна на-крак кварталните еколо­зи. Жени, момчетии и дори възрастни дами препречи­ха с телата си пътя му към люляковите храсти. До остри схватки не се стигна, тъй като долетя и полиция. Лично кметът на Красно село, г-н Църноречки спря рязането на дървета от хо­ра на инвеститора в петък.

Дълбока яма под дърветата до бл. 201 бележи първото идване на багера на 12 май т. п, за което НТ писа. Тогава протестите на живеещите в блоковете наоколо пропъдиха метал­ната паст, много дървета вече са с оголени корени. Копнежът на купувача на парцел от 425 кв. м е да си построи 3-етажна къща с подземни гаражи. Платил е 45 000 евро за мястото на 3 октомври 2006 г, но странно защо не се е поинтересувал от биографията му.

Парцелът се ражда от нищото след заповед на бившия главен архитект на София Стоян Янев през 2002 г. Той хитро ползва присъствието на друга не­законна 2-етажна къща наблизо, която е със странния статут на нерегулиран парцел. Как така!? Няма я в плана на кварта­ла и присъствието й е аб­солютно незаконно. Но има един любопитен факт -в нея живя с първия си съ­пруг самата Веска Меджи­диева, банкерката от кръ­га Орион от времето на Жан Виденов.

Демократът арх. Стоян Янев хитро ползва опората на този червен факт и раз­решава до нея строеж на сграда с подземни гаражи. В зелената площ!

Този парцел бързо е пре­продаден, за да се заметат следите на далаверата.

Единственият проблем пред сегашния собственик беше липсата на улица до имота. Просто парцелът го няма в плана на София, за­това няма и улица. Но нови­ят купувач, строителният предприемач Гриша Геор­гиев, обявява, че ще по­строи улица и дори ще я дари на общината. Може и да я кръсти на себе си, за­щото тя ще води само до неговата сграда.

Максим КАРАДЖОВ
Коя е Веска Манджиева

Веска Меджидиева се пресели да живее в ЮАР със съпруга си Румен Спасов след падането на Жан Виденов през 1997 г. Тя ръководеше т. нар. Орсова земеделска банка и бе осъдена за източва­не на пари от нея. Апелативните съдии обаче на­скоро я оправдаха.

Първият й съпруг, Кристиян, сега живее в Герма­ния, където е женен повторно. От него тя има дъ­щеря Яна. Тримата са живеели в къщата до бл. 201, но сега тя пустее. Съседи твърдят, че Веска Ме­джидиева държи 1/2 от собствеността й.


08.07.2008 г.

Разтурят Женския пазар по Нова година
Конкурс за 2 подземни паркинга и отгоре - шопинг, водна кула и кафе
КРИСТИНА КРЪСТЕВА
Проект за изменение на регула­цията на Женския пазар прие вчера инженерната комисия на Столичния общински съвет (СОС) по докладна на главния архитект на София Петър Диков.

До края на годината сегашното тържище да се закрие и на мястото му да започне изграждането на мо­дерна зона за отдих, гласят наме­ренията на кметството.

„Сега Женският пазар не е па­зар, а битак, из който притичват огромни плъхове. Готови сме да на­правим три битака - в северната, западната и източната периферия, но за центъра на столица това е недопустимо. Догодина там ще остане само зеленчуковият пазар между бул. „Сливница" и ул. „Кирил и Методий". Всякакви други сергии ще изчезнат", неумолим е Диков. След като СОС приеме новия план вдругиден, ще го публикуват в „Държавен вестник".

През септември архитект №1 ще предложи на съветниците реше­ние за обявяването на конкурс за цялостно облагородяване на Жен­ския пазар. Който предложи най-голяма инвестиция, ще получи правото на строеж и 35 г. експлоа­тация на бъдещите обекти на мя­стото на пазара. На изпълнителя общината ще възложи изграждането на 2 подземни паркинга на по две нива (между бул. „Тодор Александров" и ул. „Екзарх Йосиф" и

между ул.„Лозенградска"и ул.„Кирил и Методи"), и на площади и пешеходни зони с много зеленина, пейки, люлки и водна кула. Сгради от по 1 или 2 етажа с рекреацион-

но-тьрговски функции са предвидени само на три места -в отсечката между бул. „Т. Александров? И ул. „Пиротска", от ул. „Екзарх Йосиф" до ул. „Цар Симеон" и между нея и ул. „Кирил и Методий". До 7 метра може да са високи бъдещите здания, едно от които е планирано за галерия. „Улица на ресторанти­те" - алея със заведения до един етаж, изложби и градска пластика предвижда още проектът.

70% от терена ще е зеленина, зарече се Диков.

По време на строителните рабо­ти, които ще продължат приблизи­телно една година, движението в района, включително на трамвая, няма да се спира.

08.07.2008 г.

Ще разпитват и бивши министри за афери в Челопечене
Два самолета "Ан-2" и "Гълфстрийм" обляха с вода територията на изпепеленото поделение. Преди това районът бе огледан с вертолет "Кугър". Сапьори прокараха маршрути за следствената група.

Военни прокурори започват разпити в Министерството на отбраната и Генералния щаб за злоупотреби в изгорялото поделение в Челопечене. "Ще бъдат разпитани всякакви длъжностни лица независимо от поста им", заяви зам. главният прокурор Камен Ситнилски вчера на брифинг в ранни зори, организиран пред поделението. Той не изключи възможността за показания да бъдат викани и бивши министри на отбраната.

Ситнилски поясни, че от ДАНС в прокуратурата първоначално е постъпил сигнал за изнесени 51 000 кг гилзи и други материали, по които е образувано първото дело в края на май. По-късно се появила информация за по-голямо количество и започнало разследване и по този сигнал. Отделно имало и дело за незаконна сеч в района. Командирът на поделението Мирослав Митов бе отстранен от поста си едва след взрива в четвъртък.

По думите на Ситнилски прокуратурата нямала данни за фирми, проявявали интерес към терена на поделението, но сега ще проверява и тази версия като причина за умишлено предизвикване на взрива. Още в деня на взрива обаче източници от ДАНС и държавното обвинение заявиха, че се работи по версия за интереси към терена, а ДАНС имала данни за връзка на Златомир Иванов - Баретата с фирма, изнасяла боеприпаси от поделението.

Шефът на Софийската военна прокуратура Спас Илиев не изключи нито една версия за взривовете край Челопечене на този етап от разследването.Той уточни, че една от тях е свързана със злоупотреби при продажбата на боеприпаси.

Снощи Дарик радио съобщи, че пожарникарът на поделението е казал, че към 6 часа е забелязъл пожар в поделението - половин час преди взривовете да започнат.

Вчера районът бе обилно облян с вода от селскостопански самолети. Но пак имаше слаби взривове. От МО твърдяха, че те са "резултат на провежданата оперативна работа на терена". В късния следобед бяха прочиствани маршрути за военните следователи. Идеята бе проверката да започне от базата, която не е засегната от взрива - в щаба, където се очакваше да има запазена документация за боеприпасите.


08.07.2008 г.

София забатачи договор за 13 млн. евро
Рекордно забавяне ще има по още един договор на Столична община. Поръчаната през 2006 г. модернизация на 18 трамвая ще приключи едва през 2009 г., става ясно от доклад до СОС на зам.-кмета Велизар Стоилов. В доклада не се споменават неустойки, но стойността на поръчката е 13 млн. евро. Договорът с чешката "Инекон" се бави заради българския подизпълнител - "Трамкар". Чехите произведоха прототип на реновирания трамвай за 2.8 млн. лв., а останалите 17 машини трябваше да се ремонтират в общинската фирма, за която се разбра, че е източвана години наред. Досега "Трамкар" трябваше да е предала 5 трамвая освен прототипа, но това още не е факт. Новият график предвижда до края на 2008 г. да са готови 6 машини, а до декември 2009 г. - останалите 11. Съветници се възмутиха, че "Инекон" сам трябва да решава проблемите с подизпълнителя.


08.07.2008 г.

До две седмици
Президентът ще свика Консултативния съвет
В рамките на следващите две седмици може да се свика Консултативен съвет за национална сигурност, на който да оценим цялата работа на институциите и в частност на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната. Това каза пред журналисти президентът Георги Първанов за работата по взривовете в Челопечене.

"Имали сме разговори и с министър-председателя Сергей Станишев, и министъра на отбраната Николай Цонев, и с началника на Генералния щаб Златан Стойков. Те имат готовност за свикването на такъв съвет. На него трябва да обсъдим, от една страна, подготовката на новия Закон за отбраната, а от друга, да получим информация за процесите, които се развиха не само във връзка с взривовете около Челопечене, но и процесите в останалите складове и поделения", каза Георги Първанов.
08.07.2008 г.

Борисов иска кметовете да бъдат и партийни лидери
Избирателният закон да се промени и да се разреши на кметовете да бъдат и партийни лидери. Това поиска столичният кмет и неформален лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов по време на дискусията в НДК. След като президент и премиер могат да са партийни лидери, защо кметът да не може, изтъкна Борисов.

Той настоя за актуализиране на избирателните списъци и изваждане на мъртвите души от тях. Борисов предложи още партийните клубове в общински помещения да се освободят и се дадат на пенсионери. Неформалният лидер на ГЕРБ подкрепи президента и премира за искането им за увеличаване финансирането на политическите партии.Борисов предложи още чрез системата "Скреч" на МВР да се проверяват по време на избори хората от смесените райони, за да се разбере дали са били там или е гласувано с чужда карта.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница